تعدادی از ایات قران همرا ه با ترجمه

افمن کان مومنا کمن کان فسقا لا يستون:
کسي که ايمان آورده با کسي که فاسق بوده مساوي نيست. سجده/ ۱۸/۲۱/۴۲/مکي
لقد کان لکم في رسول الله اسوه حسنه:
قطعا شخص رسول الله مقتداي پسنديده اي براي شماست. احزاب/۲۱/۲۱/۴۲/مدني
وقليل من عبادي الشکور:

واز بندگان من عده کمي شکر گذارند. سباء/۱۳/۲۲/۴۳/مکي
انما يخشي الله من عباده العلماو:
فقط مردان دانااز خدا ميترسند. فاطر/۲۸/۲۲/۴۴/مکي
ولا تجژون الا ما کنتم تعلمون:
پاداش نيابيد مگر آن چه را که انجام داده ايد. يس/۵۴/۲۳/۴۵/مکي
سبحان ربک رب العزه عما يصفون:
منزه است پروردگار مقتدرتوازآنچه توصيف ميکنند. صافات/۱۸۰/۲۳/۴۶/مکي

لاملان جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعين:
جهنم را از تو وپيروان تو پر خواهم کرد. ص/۸۵/۲۳/۴۶/مکي
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون:
آيا برابر هستند کساني که ميدانند و کساني که نميدانند. زمر/۹/۳۹/۴۶/مکي
غافرالذنب و قابل التوب:

اي بخشاينده تمام گناهان واي توکه توبه هاراميپذيري. مومن/۳/۲۴/۴۷/مکي
ان الذين قالو ربنا الله تم استقاموا:
به تحقيق کساني که گفتندپروردگارماخداست سپس دراين راه ثابت قدم ماندند. فصلت/۳۱/۲۴/۴۸/مکي
ومااصابکم من مصيبه فبما کسبت ايديکم ويعفو عن کثير:
هر مصيبتي به شما برسدبه سبسب دستاورد خود شماست و خدا بسياري را نيز عفو ميکند. شوري/۳۰/۲۵۰۴۹/مکي
والذين استجابو لربهم و اقامو االصلواه وامر هم شوري بينهم:

آنهايي که دعوت پروردگارتان را اجابت کرده نماز را بر پا داشته کارهايشان رابامشورت انجام ميدهند. شوري/۳۸/۲۵/۴۹/مکي
انا جعلناه قرءاناعربيالعلکم تعقلون:
ما آن را قرآني عربي قرار داديم باشد که بينديشيد. زخرف/۳/۲۵/۴۹/مکي
ان يوم الفضل ميقاتهم اجمعين:
همانا روز قيامت روز جدايي مومن وکافرووعده گاه جميع خلايق است. دخان/۴۰/۲۵/۵۰/مکي
ويل لکل اقاک اثيم:

واي بر مردمي که دروغ گو و زشت کارند. جاثيه/۷/۲۵/۵۰/مکي
ووصيناالانسان بو الديه احسانا:
وما انسان را در حق پدر و مادر به نيکي سفارش کرديم. احقاف/۱۵/۲۶/۵۱/مکي
يا ايها الذين ءامنو ان تبصروا الله ينصرکم و يتبت اقدامکم:
اي اهل ايمان شما اگر خدا را ياري کنيد خدا هم شما را ياري ميکند و ثابت قدم گرداند. محمد/۷/۲۶/۵۱/مدني
ذلک بان الله مولي الذين ءامنو وان الکفرين لا مولي لهم:

اين را بدانيد که خداوند يار و مولاي مومنان است و کافران هيچ مولا و ياري ندارند. محمد/۱۱/۲۶/۵۱/مدني
انا فتحنا لک فتحا مبينا:
ما تو را پيروزي بخشيديم چه پيروزي درخشاني. فتح/۱/۲۶/۵۱/مدني
و من لم يومن بالله ورسوله فانا اعتدنا للکفرين سعيرا:
وهر کس به خدا و پيامبرش ايمان نياورده است ما براي کافران آتش سوزان آماده کرده ايم. فتح/۱۳/۲۶/۵۱/مدني
والله ملک السماوات والارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء:

خداي است فرمانرواي آسمان و زمين هر کس را بخواهد مي بخشد وهر کس را بخواهد شکنجه ميدهد. فتح/۱۴/۲۶/۵۱/مدني
محمدرسول الله والذين معه و اشداء علي الکفار رحماء بينهم :
محمد فرستاده خداست و کساني که با او هستند بر کافران سخت گيرو ميان خودشان مهربان. فتح/۲۹/۲۶/۵۲/مدني
يا ايهاالذين ءامنو اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض اثم ولا تجسسوا:
اي کساني که ايمان آورده ايد از بسياري گمان ها بپرهيزيد که پاره اي از گمانها گناه است و جاسوسي نکنيد. حجرات/۱۲/۲۶/۵۲/مدني
نحن اقرب اليه من حبل الوريد:

ما به او از رگ گردنش نيز نزديک تريم. ق/۱۶/۲۶/۵۲/مکي
ادخلو ها بسلام ذلک يوم الخود:
به هر جا که وارد مي شويد سلام کنيد که آن روز روز ورود به بهشت است. ق/۳۴/۲۶/۵۲/مکي
و في الارض آيات للموقنين و في انفسکم افلا تبصرون:
بر روي زمين براي اهل يقين ادامه قدرت الهي آشکار است در نفوس خود شما مردم هم هست آيا در خود به چشم بصيرت نمي نگريد. ذاريات/۲۰٫۲۱/۲۶/۵۲/مکي
ومن کل شيء خلقنا زوجين العلکم تذکرون:

و از هر چيزي جفتي بيافريديم تا مگر دريابند وپند پذيرند. ذاريات/۴۹/۲۶/۵۳/مکي
ففروا الي الله اني لکم منه نذير مبين:
پس به سوي خدا گريزيد و خود را به پناه او بدهيد. ذاريات/۵۰/۵۱/۵۳/مکي
انما تجزون ما کنتم تعلمون:
همانا پاداش يابيد آن چه را که کرده ايد. طور/۱۶/۲۶/۵۳/مکي
وان ليس للانسان الا ما سعي:
آدمي را نيست مگر آنچه خود کوشيده است. نجم/۳۹/۲۶/۵۳/مکي
انا کل شيء خلقنا بقدر:

و ما هر چيز را به اندازه آفريديم. قمر/۴۹/۲۷/۵۳/مکي
فباي الاء ربکما تکذبان:
پس کدامين نعمت هاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد؟ الرحمن/۱۳/۲۷/۵۴/مدني
خلق الانسان من صلصال کالفخار:

انسان را از گل خشکيده اي همچون سفال آفريده ايم. الرحمن/۱۴/۲۷/۵۴/مدني
وخلق الجان من مارج من نار:
جن را از شعله هاي مختلف ومتحرک آتش آفريد. الرحمن/۱۵/۲۷/۵۴/مدني
کل من عليها فان:

همه کساني که روي زمين هستند فاني هستند. الرحمن/۲۶/۲۷/۵۴/مدني
هل جزاء الاحسان الا الاحسان:
آيا پاداش نيکي جز نيکي است؟ الرحمن/۲۶/۲۷/۵۴/مدني
فسبح باسم ربک العظيم:

پس بنام پروردگار پر شکوهت تسبيح گوي. واقعه/۹۶/۲۷/۴/مکي
من ذالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه وله اجر کريم:
کيست که به خدا وامي نيکو دهد تا نتيجه اش براي وي دو برابر شود و او را پاداشي خوش باشد. حديد/۱۱/۲۷/۵۴/مدني
اذا قيل لکم تفسحو في المجالس فافسحوا يفسح الله لکم:
زماني که گفته شد به شما در مجلس براي يکديگر جا فراخ کنيد تا خدا براي توسعه شما بيفزايد. مجادله/۱۱/۲۸/۵۵/مدني
وتقوالله ان الله خبير بما تعملون:

از خدا بترسيد در حقيقت خدا به آنچه مي کنيد آگاه است. حشر/۱۸/۲۸/۵۵/مدني
لو انزلنا هذا القرآن هذا القرآن علي جبل لرايته خاشعامتصدعا من خشيته الله:
اگر اين قرآن را بر کوهي فرو مي فرستاديم يقينا آن کوه از بيم خدا فروتن ميشد. حشر/۲۱/۲۸/۵۵/مدني
لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم:
هرگز بستگان و اولاد شما سودي به حالتان ندارد. ممتحنه/۳/۲۸/۵۵/مدني
يا ايها اللذين آمنو لم تقولون ما لا تفعلون:

اي کساني که ايمان آورديد چرا سخني مي گوييد که عمل نمي کنيد. صف/۲/۲۸/۵۵/مدني
ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد:
به فرستاده اي که بعد از من مي آيد و نام او احمد است بشارتگرم. صف/۶۰/۶۱/۵۵/مدني
يسبح لله ما في السموات و ما في الارض:

پيوسته تسبيح خدا مي گويند آنچه در آسمان ها و زمين است. جمعه/۱/۲۸/۵۶/مدني
والله لا يهدي القوم الظالمين:
خدا ستمکاران را هدايت نمي کند. جمعه/۵/۲۸/۵۶/مدني
اذا جاءک المنافقون قالو نشهد انک لرسول الله:
هنگامي که منافقون نزد تو مي آيند مي گويند ما شهادت مي دهيم که حتما تو رسول خدايي. منافقون/۱/۲۸/۵۶/مدني
ولن يوءخر الله نفسا اذا جاء اجلها:

و خدا هرگز اجل هيچ کس را از وقتش که فرا رسد به تاخير نمي اندازد. منافقون/۱۱/۲۸/۵۶/مدني
انما امو لکم والادکم:
همانا فرزندان و اموال شما وسيله اي براي آزمايش شماست . تغابن/۱۵/۲۸/۵۶/مدني
ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا:
و هر کس که متقي و خدا ترس باش خدا مشکلاتش را آسان مي کند. طلاق/۴/۲۸/۵۶/مدني
يا ايها الذين ءامنوا تو بو الي الله توبه نصوحا:
اي مومنان به درگاه خدا توبه نصوح کنيد. تحريم/۸/۲۸/۵۶/مدني
تبرک الذي بيده الملک:

بزرگوار خدايي است که سلطنت هستي به دست اوست. ملک/۱/۲۹/۵۷/مکي
ن و القلم و ما يسطرون :
سوگند به قلم وآنچه را با قلم مي نويسند. قلم/۱/۲۹/۵۷/مکي
و ان يکاد الذين کفروا ليزلقونک بابصارهم لما سمعو االذکرو يقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمين:
نزديک است کافران هنگامي که آيات را مي شنوند تو را با چشمان خود هلاک کنند مي گويند او ديوانه است در حالي که اين جزء مايه بيداري براي جهانيان نيست. قلم/۵۱٫۵۲/۲۹/۵۷/مدني

و لا طعام الا من غسلين:
طعامي جز چرک و خون نيست. حاقه/۳۶/۲۹/۵۷/مکي
ان الانسان خلق هلوعا:
همانا انسان مخلوقي حريص است. معارج/۱۹/۲۹/۵۷/مکي
ما لکم لا تر جون لله وقارا:

چرا شما مردم را به عظمت و وقار ياد نمي کنيد. نوح/۱۳/۲۹/۵۷/مکي
و ان المساجد لله فلا تدعو ا مع الله احدا:
و مساجد مخصوص خداست پس نبايد با خدا احدي را غير او پرستش کنيد. جن/۱۸/۲۹/۵۸/مکي
فاقرء و ما تيسر من القرآن:
پس آنچه براي شما ميسر است قرآن بخوانيد. مزمل/۲۰/۲۹/۵۸/مکي
و لا تمنن تستکثر:

مده براي آنکه بيشتر بستاني. مدثر/۶/۲۹/۵۸/مکي
و التفت الساق بالساق:
و ساق پاها از شدت غم عقبي و حسرت دنيا به هم مي پيچد. قيامت/۲۹/۲۹/۵۸/مکي
انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا:
ما راه را به او نموديم يا شکر مي کند يا کفر مي کند. دهر ۳/۲۹/۵۹/مدني
انا نحن نزلنا عليک القرآن تنزيلا:

در حقيقت ما قرآن را به تو به تدريج فرو فرستاديم. دهر/۲۳/۳۹/۵۹/مدني
ويل يومئذ للمکذبين:
و در آن روز واي بر تکذيب کنندگان. مرسلات/۴۹/۲۹/۵۸/مکي
ان للمتقين مفازا:
مسلما پرهيزکاران را رستگاري است. نباء/۳۱/۳۰/۵۹/مکي
قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه:
در آن روز سخت دلها هراسان شود از ترس چشمها به زير افکند. نازعات/۸٫۹/۳۰/۵۹/مکي
يوم يفر المر من اخيه و امه و ابيه:
ياد کن که روزي را آدمي بگريزد از برادرش و مادرش و پدرش. عبس/۳۴/۳۰/۵۹/مکي
باي ذنب قتلت:

و آن زماني که نامه ها از هم بگشايند. تکوير ۹/۳۰/۵۹/مکي
يا ايها الانسان ما غرک بربک الکريم:
اي انسان چه باعث شد که به خداي کريم مغرور گشتي. انفطار/۶/۳۰/۵۹/مکي
ان الابرار لفي النعيم:

به راستي که نيکوکاران در نعيم الهي خواهند بود. مطففين/۲۲/۳۰۵۹/مکي
يا ايها الانسان انک کادح الي ربک کدحا فملاقيه:
اي انسان البته با هر رنج ومشقت در راه طاعت و عبادت حق بکوش که عاقب به حضور پروردگار خود مي روي. انشقاق/۶/۳۰/۵۹/مکي
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ:

بلکه اين کتاب قرآن بزرگوار الاهيست که در لوح محفوظ حق نگاشته است. بروج/۲۱٫۲۲/۳۰/۵۹/مکي
ان کل نفس لما عليها حافظ:
هيچ کس نيست مگر آنکه بر او نگهباناني گماشته شده است. طارق/۴/۳۰/۶۰/مکي
يوم تبلي السرائر:
روزي که اسرار باطن شخص آشکار شود. طارق/۹/۳۰/۶۰/مکي
و لا خره خير و ابقي :

منزل آخرت پاينده تر و بهتر از دنياي چند روزه است. اعلي/۱۷/۳۰/۶۰/مکي
سقي من عين ءانيه:
و کافران از چشمه آب گرم جهنم آب نوشند. غاشيه/۵/۳۰/۶۰/مکي
ان ربک لبالمر صاد:
خداي تو البته در کمينگاه ستمگران است. فجر/۱۴/۳۰/۶۰/مکي………. .