این مقاله با موضوع تعلیم و تربیت و آموزش الکترونیکی به روش تحلیلی تهیه شده است. صاحب نظران آموزشی، بر آموزش و یادگیری در محیط های الکترونیکی تاکید می کنند. آموزش الکترونیکی، امروزه، ازموثّر تـرین روش هـا در توسـعه پایـدار آموزش محسوب می شود. بکارگیری فنآوری، انگیزه یادگیری رافعّال و باعث یادگیری مادام العمر، ارتقای تعامـل و کیفیـت آموزش، ایجاد شوق یادگیری مداوم در فراگیران می گردد. نتیجه این که سواد فنآوری از قابلیت های مورد نیاز انسـان قـرن بیست و یکم است. فنآوری ها در عصر جهانی شدن در تعلیم و تربیت، نقش اساسی ایفا می کند و امید کارآیی کلاس هـای درس را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی: آموزش الکترونیکی، تعلیم و تربیت، سواد فنآوری، فنآوری های اطلاعات و ارتباطات.

.۱ مقدمه

امروزه ورود انسان به هزاره ی سوم میلادی، پدید آیی دانش تجربی نو و پیشرفت های فنآوری، این امکان را فراهم ساخته که بازنمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگ راه های اطلاعاتی تغییر یابد. در چنین موقعیتی، جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه ی امور در سطح جهانی مطرح می شود. بدیهی است نظام های آموزشی نیز هم چون نظام های دیگر،خواه نا خواه تا حدودی متاثّر از این جریان و فرآیند خواهند شد (مویّدنیا،۱۳۸۵،ص.(۲۸ آموزش، رکن اصلی در توسعه ی پایدار هر کشور است و آموزش الکترونیکی، امروزه از جدید ترین، موثّرترین و مطمئن ترین روش ها در توسعه آموزش های فردی و سازمانی محسوب می شود. سیستم نوین آموزش الکترونیکی، فواید و مزایای منحصر به فردی را برای افراد، سازمان ها و مراکز آموزشی به همراه دارد. امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم، فنآوری رایانه در بسیاری از زمینه ها راه پیدا کرده و گسترش یافته است. مواد آموزشی باید بتوانند انگیزه ی یادگیری را در دگیرندگانیا فعّال سازند و او را در فرآیند یادگیری درگیر سازند که این کار توسط فنآوری های نوین به خوبی

انجام می پذیرد.

بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای پیش گام در تعلیم و تربیت، برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی خود، جنبش تازه ای را آغاز کرده اند. در نای کشورها، گروهی از صاحب نظران آموزشی، مستقیماً بر آموزش و یادگیری در محیط های الکترونیکی و استفاده از فنآوری های جدید و دیجیتالی تاکید می کنند. این گروه مدعی اند که امروزه در عصر اطلاعات و فنآوری های نوین، روش یادگیری دانش آموزان نسبت به نسل قبل فرق کردهستا. آن ها می گویند بچّه های امروزی با استفاده از محیط های الکترونیکی و چند رسانه ای، مستقیماً به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و از این طریق در هر زمان و مکانی به سرعت، دامنه ی یادگیری خود را وسعت می دهند. از همین رو نتیجه می گیرند، آینده آموزش و یادگیری بر محور فنآوری های دیجیتالی و فضاهای الکترونیکی استوار خواهد بود (یغما،۱۳۹۰،ص.(۲ پیش رفت های سریع علمی و

۱

ظهور نیازهای جدید سبب شده است که یادگیری مادام العمر، اهمیّت خود را بیش از پیش نشان دهد. تدابیر انطباقی که به کمک فنآوری دیجیتال به آسانی قابل اجرا است، به افزایش تعامل می انجامد (رضوی،۱۳۹۰،ص.(۱۱ قرن بیست و یکم را عصر دانش می نامند، عصری که انسان از طریق کانال های ارتباطی گوناگون به اطلاعات، به صورت سازمان دهی شده، دسترسی دارد و به ویژه ظهور و گسترش اینترنت به این امر کمک می کند.