تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گاز

توري ورودي (INLET SCREEN)
تور هاي ورودي درست در بالاي سپراتورهاي( جداکننده هاي) اينرسي
(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و ديگر اشياء مشابه جلوگيري شود. در اين توربينها بايد از تجمع زياد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجريان آزاد هوا اطيمنان حاصل شود.
(سپراتورهاي اينرسي)

سپراتورهاي اينرسي معمولاً( خودتميز کننده) (SELE CLEANING ) بوده و برخلاف فيلترهاي هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه مي دارند به سرويس روتين نياز ندارند هر چند در فواصل زماني منظم سيستم فوق از نظر صحت اتصالات سيل يا آسيب اتفاق، بايد بازديد شود سالي يک بار اطاقک هاي(CELLS) سپراتورهاي اينرسي از نظر تجمع رسوبات بايد مورد امتحان قرار گيرد. پوشش نازک از غبار، طبيعي بوده و کارکرد يا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخي واحدها ممکن است در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) يا بخارات مشابه ديگر در هوا رسوبات ضخيم تري از کثافت قشري تجمع کنند. چنين تجمع در سپراتور سبب کاهش راندمان تميزکنندگي يا تنگي مسير عبور هوا يا هر دو مورد مي شود در چنين سطوح تيغه ها و(يا) وزيدن هواي فشرده مي تواند تميز کرد. سپراتورهاي اينرسي قابل جداشدن(دراوردن) را مي تواند در

محلول دترژنت يا جدول مناسب ديگري تميز کرد. وزنده هاي تخليه به بيرون(BELLD- BLOWERS) وقتي که توربين در حال کار باشند روشن باشد. اگر وزنده هاي فوق در موقع کار توربين در حال عمل نباشد سپراتورهاي اينرسي داراي راندمان تميز کاري نخواهند بود.

پيش فيلترهاي مياني (MEDIA PRE- FILTERS)
ممکن است يک رديف از پيش فيلترهاي مياني در پائين دست(DONSTREAM) سپراتور

هاي اينرسي و در ست در بالا دست فيلترهاي مياني با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پيش فيلترهاي مياني طولاني کردن عمر مفيد فيلترها با راندمان بالا ميباشد. واحد بايد فقط با فيلترهاي نصب شده تميز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود. سپس فيلترها مي بايست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فيلتراسيون مي باشد. وقتي افزايش نشان داده شده توسط گيج فشار متناظر با مقداير توصيه شده توسط توليدکننده فيلترباشد پيش فيلترها بايد تعويض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پيش فيلترهاي نو افت فشار در فيلترهاي با راندمان بالا بايد ثبت و با مقدار اوليه
(ORIGINAL) مقايسه شود. روش فوق بايد تکرار شود تا موقعي که افت فشار در طول فيلترهاي با راندمان بالا به حدهاي يقين شده توسط توليدکننده فيلتر برسد، در اين موقع فيلترهاي با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) بايد تعويض شود.
** **

«در موقع کارکردن توربين گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کويه فيلتر وروي ممکن است سبب بسته شدن سريع درب يا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کويه شود در موقع کار توربين نبايد وارد کويه فيلتر شد مگر آنکه پيش بيني هاي خاص از نظر ورود ايمن و بي خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».
پيش فيلترهاي مياني را در حين كار توربين گاز مي توان تعويض کرد در موقع اجراي چنين کاري:
۱- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنيد.
۲- تمام چيزهاي شل را از جبيبها د رآورده، عينک و کلاه ايمني را محکم کنيد.
۳- پيش فيلترها را درآوريد اين کار را با رديف بالائي فيلترها شروع کنيد.

۴- اول از همه تمام پيش فيلترهاي کثيف را درآورده و سپس شروع به نصب فيلترهي تميز کنيد.
۵- نصب فيلترهاي تميز را با رديف پائين فيلترها آغاز کنيد.
« فيلترهاي مياني با راندمان بالا»
فيلترهاي با راندمان بالا در پائين دست سپراتورهاي اينرسي واقع شده و مرحله آخري فيلتراسيون را شامل مي شود. راندمان آنها حدود ۷/۹۹ درصد درتست غبار ظريفA-C مي باشد. دقيقترين روش براي تعيين زمان نياز فيلترهاي فوق به تعويض اندازه گيري افزايش تنگي ناشي از تجمع آلوده کننده ها در اين بخش مي باشد. براي تعيين اين موضوع واحد بايد فقط با فيلترهاي با ران

دمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فيلتراسيون مي ياشد. موقعيکه افزايش در افت فشار که توسط گيج فشار نشان داده ميشود متناظر با مقدار توصيه شده توسط توليدکننده فيلتر باشد فيلترها بايد درآورده شده و بجاي آنها فيلترهاي نو نصب شود. در موقع نصب فيلترهاي نو بايد دقت شود تا اطمينان حاصل شود که همه واشرها در وضعيت و موقعيت صحيحي باشند. از لبه فيلترها و قاب نگهدارنده نبايد هيچگونه نشتي موجود باشد.
** **
« نبايد در حين کار کردن توربين گاز مبادرت به تعويض المانهي فيلتر با راندمان بالا نمود.»
درب باي پاس (BY PASS – DOOR )
در پائين دست المانهاي فيلتر درب( با دربهاي) باي باس واقع است. دربهاي فوق طوري طراحي شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتيک به مقدار معين شده از قبل بطور شاخص ، باز شوند دربه بطور نرمال نبايد باز شوند. در بهاي فوق به عنوان وسيله اي ايمني براي جلوگيري از شات دان توربين و (يا) از داخل ترکيدن
(IMPLOSTON ) کانال ورودي در اثر بلوکه شدن ناگهاني يا غير نرمال سيستم ورودي طراحي شدند. بنابراين اهميت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتيک به مرحله اي برسد که درب باي باس باز کند سيستم تميز کننده هوا سرويس شود.موقعي که درب باي باس بازشد توربين غير حفاظت شده بوده و هواي غير فيلتر خواهد بلعيد. دريچه باي باس واشرگذاري شده تا از نشتي هاي هوا جلوگيري شود. اين واشرها بطور متناوب بايد چک شده و در صورت مشاهده ليک هاي احتمالي تعمير شود. جهت درب باي باس سوئيچي فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم ميدهد درصورت وقوع چنين آلارمي مي بايست فوراً جهت تعيين و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالي يکبار بايد ليميت سوئيچ(LIMIT SWITCH) بطور دستي بکا رانداخته شود تا کارکد صحيح مدار چک شود.
کوپه وردي کانال ورودي و صداگيرها(SILENCERS )
در موقع شات دادن سپراتورهاي اينرسي در حال کار نمي باشندو اين موضوع اجازه مي دهد

که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد کوبه ورودي شود.
قبل از استارت واحد و پس از پريود شات دادن کوپه بايد بازرسي شده و در صورت نياز تميز شود. حداقل سالي يکبار، کانال ورودي و صداگيرها بايد از نظر نشتي يا مواد خارجي وارد شده بازرسي شود. ليک ها را بايد با يک ماده درزگيري( بتونه کاري)(CAULKING) مناسب، سيل کرد. مواد خارجي وارد شده بايد درآورده شوند هرگونه لکه هاي زنگ يا اکسيداسيون روي ماتريال غيرکورتني(COR-TENMATERIAL ) بايد تراشيده و دوباره رنگ زده شود.

« جداکننده هاي رطوبت»
در واحدهاي مجهز شده با جداکننده هاي رطوبت، جداکننده ها نوعاًًًًًًًًَََ بين سپراتورهاي اينرسي و فيلترهاي مياني با راندمان بالا قرار مي گيرند.

خنک کننده هاي تبخيري(EVAPORATIVE- COOLERS )
موقعي که درجه حرارت محيطي(DRY-BULB) بالاي بوده و تقرباً نيم ساعت قبل از استارت توربين گاز، کنترل هاي پمپ کولر تبخيري بايد بطور دستي بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بويکرهاي ژنراتور، سوئيچ کنترلها بايد روي اتوماتيک(AUTOMATIC) قرار داده شود در اين روش قبل از جراين يافتن هوا تمامي قسمت مياني مرطوب شده درنتيجه مانع وردي آب ايع از محيط خشک بداخل هوا مي شود.
NOTE
« در پايان فصل سرما، تانکها را تميز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئيد»
« تنظيم فلوي آب »
والوهاي کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقريباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY- CLOSED ) باز کنيد. در حالي که توربين کار مي کند محوطه کولر را چک کنيد اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نيم دور نيم دور باز کنيد تا موقعي که محوطه مياني کاملاً مرطوب شود. پنج دقيقه بين تنظيمات والو صبر کيند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعي که والوها تنظيم شده باشد تنظيمات ديگري جز چک کردن تناوبي رطوبت قسمت مياني در طي کارکرد روزانه لازم نمي باشد. در برخي کولرها سيستم توزيع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به ۱۲ اينچ انتهايي از سمت مياني در جت دور از پمپها در هر وضعيتي برسد اين موضوع نرمال بوده و سبب هيچگونه افتي در عملکرد نمي شود.
کارکرد پمپ در وضعيت شان دان واحد

 

حدوداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً نيم ساعت قبل از شات دان توربين گاز سوئيچ کنترل هاي پمپ را خاموش کنيد اين کار به قسمت مياني اجازه مي دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالي در کانال هاي ورودي در موقع توقف توربين جلوگيري شود.
بخش ۴ (۴ TAB)
« تعميرات برنامه ريزي شده توربين »

فهرست مطالب
شرح صفحه
بازرسي هاي در حين کار(RUNINHG – INSPECTION )

نگهداري واحد(HOUSE KEEPING )
ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)
بازرسي ويژه
اندازه گيريهاي کليرنسي نازل(۳F1, 2F1 )
ادي کارنت (EDDY CURRENT)
بورسکوپ(BORSCOPE )
بخش چهار
تعميرات برنامه ريزي شده توربين
بازرسي هاي در حين کار واحد
بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتباط با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد.
نگهداري از واحد
علاوه بر روشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.
کابينت کنترل(control cab )
« در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»
۱) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.
NOTE :« تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود.
۲) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد.
۳) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوعAIR CONDITIONER)) کوپه را بطور تناوبي چ

ک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد.
۴) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.
۵) کف کوپه را تميز کنيد.
۶) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد.
کوپه توربين

« موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد».
۱) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.
۲) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.
a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل
(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)
(c فيلتر روغن روغنکاري
(f گيربکس اکسسوري
(g پانل گيج(GAUGE PANEL )
(h مانيفولد هيدروليک
(I فيلترهاي هيدروليک
۳) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد.
۴) کف کوپه را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد.
۵) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد.
۶) سطوح کلاچ را از نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه‌ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد.
۷) از نظر اور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد
سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE )

۱) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.
۲) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت يا روغن روغنکاري پاک کنيد.
کلي GENERAL
1) سيلهاي درب ها را از نظر خرابي چک کنيد. در صورت لزوم جهت تعويض آنها برنامه ريزي کنيد.
۲) در وضعيت شات دان سطوح روغن در توربين کمپرسور هواي اتمايزينگ و کمپرسور کمکي(BOOSTER ) هواي اتمايزينگ را ملاحظه کنيد. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقيق کنيد و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحيح روغن دوباره پر کنيد.

 

ثبت اطلاعات
اطلاعات کاري رااز نظر ارزيابي عملکر و تجهيزات و نياز منديهاي تعميراتي مي بايست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغييرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت مي باشد. توجه قرار دارد فشارهاي سوخت در سيستم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تغييرات درفشار سوخت ممکن است حاکي از کيپ شدگي( کثيفي) راهگاههاي نازل سوخت يا صدمه ديدگي يا خارج از کالبيراسيون بودن المانهاي اندازه گيري سوخت باشد. تغيير در درجه حرارت اگزوز توربين بايد اندازه گيري شود. افزايش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزاي سيستم احتراق يا مشکلات توزيع سوخت مي کند در صورتي که موضوع فوق تصحيح نشود کم شدن عمر قطعات پائين دست را ميتوان انتظار داشت. يکي از مهمترين کارکردهاي کنترل که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد سيستم کنترل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتي تريپ درجه حرارت بيش از
(OVER TEMPERATURE) مي باشد.
رسيدگي روتين کارکرد و کالبيراسيون اين سيستم ها سايش در قطعات ميسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعي که توربين گاز نو مي باشد) مرجعي عالي مي باشد که پارامترهاي کاري بعدي را مي توا با آن مقايسه کرده و ارزيابي کرد. يک سخن از پارامترهاي استارت از سرعت سيگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحراني توالي((CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKSبرحسب زمان از موقع سيگنال اوليه استارت علامت خوبي از دقت سيستم کنترل

سيستم سوخت نازل هاي سوخت،جرقه زدن، و سيستم احتراق مي ياشد. انحراف از وضعيت نرمال در تعيين مشکلات احتمالي تغيير در کالبيراسيون يا آسيب ديدگي اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاري بايد ثبت شود تا امکان ارزيابي عملکرد تجهيزات و نيازهاي تعميراتي

فراهم شود اطلاعات مي بايست پس از آنکه توربين گاز در هر شرايط باري به وضعيت پايدار رسيد ثبت شود. وضعيت پايدار
(STEADY- STATE ) به وضعيتي اطلاق ميشود که تغيير در درجه حرارت ويل اسپيس 

MS 9001
اطلاعات کاري
اطلاعات بايد در بار کامل، بار کامل، کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهاي دو سوخته، اين اطلاعات بايد جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود.
سوخت
سرعت توربين HP(برحسب RPM)
ساعات کاري
تعداد استارتهاي دستي(MANUAL)
تعداد کل استارت ها
تعداد استارتهاي، بارگيري سريع
تعداد عملکرد بريکر ژانراتور
ارتفاع سايت از سطح دريا، فوت
فشار در محل سايت، HG، IN
درجه حرارت هواي محيط اطراف
درجات حرارت (OF)
هوا پس از کولر تبخيري
تخليه کمپرسور، چپ
تخليه کمپرسور، راست
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

اگزوز توربين، شماره (۱)
اگزوز توربين، شماره(۲)
اگزوز توربين، شماره(۳)
اگزوز توربين، شماره (۴)
اگزوز توربين، شماره(۵)
اگزوز توربين، شماره(۶)
اگزوز توربين، شماره(۷)
اگزوز توربين، شماره(۸)
اگزوز توربين، شماره(۹)
اگزوز توربين، شماره(۱۰)
اگزوز توربين، شماره(۱۱)
اگزوز توربين، شماره(۱۲)
اگزوز توربين، شماره(۱۳)
اگزوز توربين، شماره(۱۴)
اگزوز توربين، شماره(۱۵)
اگزوز توربين، شماره(۱۶)
اگزوز توربين، شماره(۱۷)
اگزوز توربين، شماره(۱۸)
اگزوز توربين، شماره(۱۹)
اگزوز توربين، شماره(۲۰)
هدر روغنکاري ياتاقان

کمپرسور هواي اتمايزينگ، ورودي
مانيفولد هواي اتمايزينگ
تخليه تانک آب
تخليه تانک آب
درين هاي ياتاقانها( در صورت استفاده)
جاي خالي (LOCATION)
فشارها (PAIG)

روغن، خروجي پمپ اصلي
روغن، هدر ياتاقان
خروجي کمپرسور اصلي
هدر آب خنک کننده
مدار تريپ هيدروليکي
گازوئيل پس از فيلتر اصلي
مانيفولد هواي اتمايزينگ
فيلتر روغن روغنکاري، تفاضلي
نازل سوخت، شماره ۱
نازل سوخت، شماره ۲
نازل سوخت، شماره۳
نازل سوخت، شماره ۴
نازل سوخت، شماره۵
نازل سوخت، شماره۶
نازل سوخت، شماره۷
نازل سوخت، شماره۸
نازل سوخت، شماره۹
نازل سوخت، شماره ۱۰

نازل سوخت، شماره ۱۱
نازل سوخت، شماره ۱۲
نازل سوخت، شماره ۱۳

نازل سوخت، شماره۱۴
فيلتر LP سوخت، تفاضلي
فيلتر HP سوخت، تفاضلي
منبع تغذيه گازوئيل( قبل از فيلتر LP)
منبع تغذيه گاز(در صورت کاربرد)
گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)

مقادير اوليه در محاسبه کارائي
(PERFORMANCE INPUTS)
فلوي سوخت
درجه حرارت گازوئيل( در صورت مطرح بودن کارائي)
ارزش حرارتي سوخت ( LHV يا HHV)
ژنراتور
ولتاژ خروجي، ۲-۱
ولتاژ خروجي، ۳-۲
ولتاژ خروجي، ۱-۳
جريان فاز، ۱
جريان فاز، ۲
جريان فاز،۳
مگا وار
ولتاژ تحريک
جريان تحريک
درجه حرارت استاتور ، ۱
درجه حرارت استاتور،۲
درجه حرارت استاتور، ۳
درجه حرارت استاتور، ۴
درجه حرارت استاتور، ۵

کل کيلووات ساعت
کيلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائي)
زمان(ثانيه) براي بيست دور چرخش ديسک KWHR
مقدار ثابت وسيله اندازه گيري KWHR

اطلاعات لرزش
بار
RPM-HP
گيربکس اکسسوري، H
گيربکس اکسسوري،V
گيربکس اکسسوري، A
کوپلينگ اکسسوري، طرف گيربکس
کوپلينگ اکسسوري، طرف توربين
پوسته کمپرسور، H( در پايه ساپورت)
پوسته کمپرسور، V (در پايه ساپورت)
پوسته کمپرسور، A( در پايه ساپورت)
پوسته توربين، H( در پايه ساپورت)
پوسته توربين، V( در پايه ساپورت)
پوسته توربين، A( در پايه ساپورت)
کوپلينگ بار، طرف توربين
کوپلينگ بار، طرف بار
وسيله بحرکت درآورده شده، ژنراتور
طرف توربين،H
طرف توربين، V
طرف توربين، A
طرف ديگر( خارجي)،H
طرف ديگر، V
طرف ديگر، A

چک هاي کرنکنيگ( تنظيمات نهائي)

۱) کورس باي پاس والو پمپ سوخت يا والوگاز
اشتعال (FIRE) (فاير)
گرم شدن WARM UP (وارم آپ)
شتاب گيري ACCELERATION
حداکثر
حداقل
۲) تنظيمات رله سرعت( سرعت توربين)
۱۴ HM

۱۴ HA
14 HS
14 HR
3) اور اسپيد
توربين گاز
وسيله راه انداز( در صورت کاربرد)

متفرقه
سطح تانک روغن
سطح تانک آب خنک کننده

بازرسي هاي ويژه
تمهيداتي در توربين هاي گاز هيوتي ديوتي MS9001 (HEAVY DUTY) جنرال الکتريک بعمل آمده تا اجراي چندين روش بازرسي ويژه را در صورت نياز، تسهيل کند اين روشهاي خاص، امکان بازرسي و اندازه گيري تعدادي از اجزاء داخلي و حساس توربين را بدون نياز به برداشتن پوسته هاي خارجي توربين، فراهم مي کند. سه نوع از اين روشها عبارتنداز: بازرسي بورسکوپ، اندازه گيريهاي کليرنس نازل و تست «ادي کارنت». بجز روشهاي فوق، روشهاي بازرسي ويژه غيرمعمول تري ممکن است گاهگاه در مورد توربين گاز اجرا شود، اما در اينجا فقط سه روش فوق شرح داده شده اند.

اندازه گيريهاي کليرنس نازل( در صورت نياز)
در حين کارکرد توربين، کليرنس هاي بين اجزاء ثابت و چرخان در داخل توربين گاز تا حد معيني مي تواند تغيير کند. مقادير و ميزان تغييرات کليرنس بستگي به متغيرهاي متعددي شامل درجات حرارت کاري، مقادير تفاضل فشار در تغيير بار و زمان کاري دارد. اندازه گيري مقادير مطلق کليرنس ها ميزان تغيير را بدست داده و کليرنس هاي ۲F1 و ۳F1 طبق فرم ISE/GT-FF-9019بين نازل مرحله دوم توربين و ويل مرحله دوم توربين، و بين نازل مرحله سوم و ويل مرحله سوم توربين را مي توان بدون برداشتن پوسته توربين به انجام رساند. سوراخي با قطر يک اينچ در داخل پوسته و شرودهاي توربين در موقعيت مکاني بين طرف عقبي (AFTER SIDE) نازل مرحله دوم و طرف جلوئي (FORWARD SIDE) ويل مرحله دوم توربين، و در موقعيت مکاني بين طرف عقبي نازل مرحله سوم و طرف جلوئي ويل مرحله سوم توربين، تعبيه شده است. کليرنس هاي ۲F1 و ۳F1 مربوط به اين مکانها را مي توان با استفاده از يک تيپرگج (TAPER GAVGE) همراه با يک بورسکوپ، اندازه گيري کرد.
تست« ادي کارنت» (EDDY CURRENT TESTING) ( در صورت لزوم)
روشي که قبلاً جهت بازرسي باکت ها (پره ها) بکار مي رفت مستلزم دمونتاژ توربين جهت نمايان شدن روتوره در آوردن باکت ها، و حمل آنها به يک مرکز تعميراتي توربين گاز براي تميز کردن، پوليش کردن و بازرسي با مايع نفوذ کننده
(LIQUID PENETRANT) بود. هر چند متد فوق در تشخيص و تعويض باکت ها خيلي مؤثر بود ولي

کاري پرهزينه و زمان گير براي استفاده کننده بود. جهت رفع اين مشکل، شرکت G.E يک روش بازرسي با استفاده از تکنيک هاي « ادي کارنت» و بورسکوپ جهت پيدا کردن ترک و تعيين اندازه ترک(CRACK SIZE) فراهم مي‌شود. روش فوق وسيعاً تحت تحقيق مهندسي قرار گرفته تا حداکثر حفاظت در برابر صدمات بزرگ و خروج طولاني واحد از مدار، که در صورت توسعه کشف نشده ترک و خرابي حاصله در باکت ها مي توانست ايجاد شود، فراهم شود. بطور نرمال کل بازرسي فوق ب

ه يک هفته يا کمتر وقت نياز دارد. هر چند ترجيح داده ميشود که در طي اين بازرسي واحد بطور پيوسته در دسترس باشد، آنرا ميتوان پس از حدود يک ساعت توجه، در مدار قرار داد.
بازرسي هاي با بورسکوپ
کليات: در توربين گاز تمهيداتي هم در پوسته هاي توربين و هم در پوسته هاي کمپرسور براي

بازرسي چشمي مرحله( يا مراحل) مياني (INTERMEDIATE) روتور کمپرسور، باکت ها و تيغه هاي نازل هاي مرحله اول، دوم، سوم توربين، توسط بورسکوپ نوري بعمل آمده است. اين تمهيدات شامل سوراخ هاي بطور شعاعي الاين شده (RADIALLY ALIGNED) در داخل پوسته ها و شرودهاي ثابت داخلي توربين بوده و طوري طراحي شده اند تا نفوذ يک بورسکوپ نوري بداخل مناطق مسير گاز با جريان هواي يک توربين گاز متوقف را با امکانپذير سازد. بورسکوپ هاي نوري جهت فراهم کرد امکان بازرسي چشمي قطعات چرخنده وثابت، بدون برداشتن پوسته‌ها بالائي کمپرسور و توربين، بکار ميروند.

مناطق بازرسي
بورسکوپ در دستهاي يک تکنسين خوب، امکان بازرسي سريع مناطق ذيل را در حداقل زمان خروج واحد از مدار، حداقل نيروي انساني(MAR POWER) و حداقل اتلاف توليد فراهم مي کند.
۱) بخش توربين
۲) کمپرسور جريان محوري
۳) سيستم احتراق
NOTE
« از نظر امکان دستيابي، سيستم احتراق را با در آوردن نازل هاي سوخت، مي توان مورد آزمايش

قرار داد. در اين بازرسي يک بورسکوپ انعطاف پذير مورد نياز مي باشد.» در جدول (۱-۴) ملاک بازرسي براي مناطق فوق، ذکر شده است. جدول(۲-۴) مکان سوراخهاي دسترس(ACCESS HOLES)، فاصله از قسمت سطح فوروارد يا آفت (AFT FACE) و تعداد سوراخها در هر مکان را ذکر کرده است.

جدول (۱-۴)
MA 9001
ملاک بازرسي
منطقه دستيابي ACCESS AREA از نظر موارد ذيل مورد بازرسي قرار گيرد.
پره هاي کمپرسور
آسيب ناشي از شيئي خارجي- کوروژن- تجمع کثافت- اروژن نوک- نازک شدن لبه انتهايي
(TRAILING EDGE)- اروژن ريشه پره استاتور- لقي( کليرنس) سري( نوک پره) TIP CLEARANCE
احتراق( لاينر و ترانزيش پيس) تجمع دوره داغي ها(HOT SPORT) ترک خوردگي- توّرم(BULDING) سايش(WEAR) نبودن قسمتي از فلز(MISSION METAL)
نازل هاي توربين آسيب ناشي از شيئ خارجي- کوروژن – بلوکي شدگي سوراخهاي خنک کننده- ترکها- خم شدگي لبه انتهايي – اروژن – سوختگي (BURNING)
باکت هاي توربين آسيب ناشي از مواد خارجي – کوروژن – تاو ل
(BLISTERS) اروژن- ترک ها – کليرنس سري
( نوک پره) فقدان قسمتي از فلز

جدول (۲-۴) MS9001
موقعيت مکاني سوراخهاي دسترسي جهت بازرسي
شناسائي موقعيت مکاني تعداد سوراخها
استاتور کمپرسور ، مرحله دوم از فلنج آفت، پوسته فوروارد کمپرسور ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله سوم از فلنج آفت، پوسته فوروارد کمپرسور ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله ششم از فلنج آفت، پوسته افت کمپرسو ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله هفتم از فلنج آفت، پوسته افت کمپرسو ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله هشتم از فلنج آفت، پوسته افت کمپرسو ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله يازدهم از فلنج آفت، پوسته تخليه کمپرسو ۲
استاتور کمپرسور ، مرحله شانزدهم از فلنج آفت، پوسته تخليه کمپرسو ۲
آفت پوسته تخليه کمپرسور از فلنج آفت، پوسته تخليه کمپرسو ۱
لبه انتهايي نازل مرحله اول و لبه جلوي(LEDING EDGE) باکت مرحله اول از فلنج فوروارد توربين ۸
لبه جلويي نازلمرحله دوم و لبه نتهايي باکت مرحله اول از فلنج فوروارد توربين ۵
ادي کارنت مرحله اول از فلنج فوروارد توربين ۱
لبه انتهاي نازل مرحله دوم و لب جلوئي مرحله دوم از فلنج آفت توربين ۵
لبه جلويي نازل مرحله سوم و لبه انتهاي باکت مرحله دوم از فلنج آفت توربين
از فلنج فوروارد توربين ۵
ادي کارنت مرحله دوم از فلنج فوروارد توربين ۱
اندازه کليرنس مرحله دوم توبين از فلنج فوروارد توربين ۱
لب انتهايي نازل مرحله سوم و لبه جلوي باکت مرحله سوم از فلنج آفت توربين ۵
پروبهاي (PROBES ) نازل مرحله اول( چک وضعيت) از فلنج آفت توربين ۴
اندازه گير کليرنس مرحله اول توربين
CLEARANCEOMETER از فلنج آفت توربين

۴
اندازه گير کليرنس مرحله سوم کمپرسور از فلنج آفت توربين
۴

اندازه گير کليرنس مرحله اول كمپرسور از فلنج فوروارد از پوسته فوروارد کمپرسور ۴
اندازه گير کليرنس مرحله ششم کمپرسور از فلنج فوروارد، از پوسته فوروارد کمپرسور ۴
اندازه گير کليرنس مرحله سيزدهم کمپرسور آفت از فلنج فوروارد، پوسته تخليه کمپرسور ۴
اندازه گير کليرنس مرحله شانزدهم کمپرسور آفت از فلنج فوروارد، پوسته تخليه کمپرسور ۲
تجهيزات مورد نياز
يک بورسکوپ خم نشو(RIGID) با سيستم عدسي هاي خوب و با دوام بعلاوه يکريق يک پروژه کتور نوري خارجي تجهيزات اصلي لازم براي بازرسي چشمي توربين و کمپرسور مي باشد. سيستم احتراق مشتمل بر ترانزيشين پيسها را فقط با استفاه از يک بورسکوپ فيبر نوري انعطاف پذير(FELXIBLE FIBEROPTIC) مي توان بازرسي کرد. يک تکنسين خوب با استاده از اين تجهيزات مي تواند مشاهدات چشمي را انجام داده و جزئيات مشاهده شده را ثبت کند. تجهيزات کمکي اضافي که جهت تکميل تجهيزات اصلي مناسب مي باشد شامل يک نشيمنگاه نگهندارنده(SUPPORT MOUNT) يا فيکسچر نگهدارنده(SUPPORT FIXTURE ضمائم دوربين عکاسي، دوربين عکاسي، و يک دوربين تلويزيوني با توانائي ضبط و نمايش دوباره مي باشد.

برنامه ريزي بازرسي با بورسکوپ
برنامه طرح ريزي شده بازرسي بورسکوپ اين نمره را دارد که يک واحد توربين فقط وقتيکه ضروري است تا قطعات تعويض يا تعمير شوند باز شوند بايد دانست که فواصل بازرسي برمبناي متوسط روشهاي کاري و احد مي باشد تنظيم اين فواصل را براساس تجربه و طريقه کار واحد مي باشد تنظيم اين فواصل را براساس تجربه و طريقه کار واحد مربوطه و سوخت هاي بکار رفته ميتو ان انجام داد برنامه بازرسي با بورسکوپ بايد شامل موارد زير باشد:
۱) بازرسي مرجع (BASELENE) و ثبت کردن وضعيت ها با هم بصورت نوشته شده و هم با عکس در زمان استارت
۲) بازرسي تناوبي و ثبت نتايج توسط تکنسين

روش بازرسي
۱) آماده سازي توربين گاز براي بازرسي با بورسکوپ
(a توربين گاز بايد متوقف شده و درجات حرارت ويل اسپيس قبل از دخول بورسکوپ بيشتر از نباشد.

NOTE
« قرار گرفتن بورسکوپ در معرض درجات حرارتي بالاتر ممکن است به سبب صدمه دائمي رشته فيبر شيشه اي(GLASS FIBER BUNDING) داخل مي شود.»
(b- جهت اطلاع از جاي سوراخها دسترسي براي بازرسي بورسکوپ جدول(۲-۴) را ببينيد. در صورتي که قرار باشد يک بازرسي نرمال، بورسکوپ انجام شود فقط درپوش هاي سوراخهاي دسترسي را که روي پوسته توربين بوده و علامت(B.S ) دارند درآوريد.

NOTE
«تمhم سوراخهاي پوسته در MS-9001 به استثناي( لبه جلويي باکت هاي مرحله سوم) يک درپوش داخلي در زير درپوش رزوه شده در پوسته دارند. جهت حصول دسترسي هر دو درپوش بايد برداشته شوند. اطمينان حاصل کنيد که درپوش هاي داخلي(INNER PLUGS ) پس از انجام کار بازرسي بطور صحيح در جاي خود قرار گيرند.
(C در موقع بازرسي پره هاي کمپرسور و باکت هاي توربين لازم است که روتور بطور جزء بجزء(INCREMENTALLY ) چرخانده شود تا هر باکت به حوزه ديد بورسکوپ درآيد. بورسکوپ را در موقع چرخاندن روتور کمي بيرون بکشيد، تا از واردشدن صدمه به تجهيزات جلوگيري شود.

« در طي بازرسي بورسکوپ تغذيه روغن روغنکاري به ياتاقانهاي روتور بايد برقرار باشد.»
(d يک مأخذ صفر(ZERO DATUM ) توسط علامت زدن روي کوپلينگ بار براي روتور بايد تعيين شود اين کار مرجع لازم براي تعيين يک دور چرخش روتور يا موقعيت هاي زاويه اي بينابين را فراهم خواهد کرد.
(e در حاليکه سوراخهاي بازرسي باز باشند بورسکوپ را مي توان داخل کرده سوئيچ منبع نور را براي«NO » قرارداده و شدت نور را تنظيم کرد. توصيه مي شود که بازرسي از کمپرسور شروع شده و با هر مرحله توربين ادامه مي يابد.
(f روش بازرسي بايد شامل بازرسي چشمي همه قطعات قابل ديدن( استاتور هاي کمپرسور و نازلهاي توربين) و هر باکت / پره در هر قسمت قابل ديدن از ريشه نوک شامل پلاتنفورم ها و سيلهاي نوک باشد، جهت اطلاع از ملاک بازرسي جدول(۱-۴) را ببينيد.
NOTE
« بمنظور تعيين جهت فيزيکي، لنزهاي شيئي(OBJEETIVE LENS ) در نوک بورسکوپ نسبت به متصل کننده نور در زير چشمي(EYEPIECE ) جابجا شده است.»
(g پس از کامل شدن بازرسي اطمينان حاصل کنيد که همه در پوش هاي سيل کننده در سوراخ هاي دسترسي بورسکوپ قرار گرفته ومحکم شده اند.
(h در صورتي که قعطعات داخلي توربين بطور غير عادي کشف باشند( کثافات بلعيده شده يا بخارات روغن) توربين بايد قبل از اقدام به بازرسي بورسکوپ تميز شود.

بخش ۵ پنج

(TAB 5 )
بازرسي احتراق
فهرست مطالب
شرح صفحه
دمونتاژ
روشهاي بازرسي
مونتاژ مجدد

CATION
« قبل از اقدام به بازرسي احتراق اطمينان حاصل کنيد که برق توربين گاز قطع و تگ زده شده باشد سيستم غير فعال شده باشد سيستم سوخت مايع پرژ شده و غير فعال شده و( يا) تغذيه گاز قطع شده باشد
دمونتاژ(DISASSEMBLY )
عمل (۱) (OPERATION ) خطوط( لوله هاي) سوخت مايع را جدا کنيد.
۱) هر خط سوخت را تعيين هويت کرده و تگ بزنيد. بطوريکه بعداً به همان محفظه احتراق COMBUSTOR که قبلاً از آن جدا شده بود دوباره مونتاژ شود.
۲) خطوط سوخت را از چک والوهاي سوخت و از فيتينگ هاي تغذي

ه سوخت باز کنيد. فيتينگ ها را با يک آچار پشتيبان نگهداريد از چرخش فيتينگ در روي تيوپ جلوگيري شود.

« از آچار لوله گير يا آچار گلوئي(CRESCENT WRENCH ) استفاده نکنيد زيرا منجر به آسيب فيتينگ خواهد داشت.»
(a هميشه از آچار تخت و يا آچار رينگي مخصوص تيوبها(TUBING BOX WRENC H ) استفاده کنيد.
(b دهانه انتهايي باز خطوط سوخت را در پوش بگذاريد تا از ورو

د کثافات، حشرات يا ديگر مواد آلوده کننده جلوگيري شود.

« از درپوش ها يا کهنه هايي که امکان ورود اتفاقي آنها به داخل تيوب ها وجود داشته باشد استفاده نکنيد.»
(c در صورت کاربرد خطوط پروژه سوخت مايع و تزريق آب اجباراً بايد برداشته شود.
(d وقتي که خطوط پرژ مايع به خطوط هواي اتمايزينگ با گيره بسته شده باشد بهتر است که به گيره ها دست نزده و هر دو خط را با هم درآوريم( باز کنيم)
عمل ۲) خطوط هاي هواي اتمايزينگ را باز کنيد.
۱) هر تکه تيوب را قبل از درآوردن شناسايي کرد تگ زده و بدون صدمه زدن نسبت به شماره محفظه احتراق به آن علامت تطبيقي(MATCHMARK ) بزنيد.
۲) فلنج واقع در مجموعه نازل سوخت را باز کنيد.

« مانيفولدهواي اتمايزينگ را ساپورت کننيد بطوري که وقتي نازل هاي سوخت جدا مي شوند، وزن مانيفولد روي آخرين نازل سوختي که باز مي شود نيفتد.»
۳) فلنج واقع در رينگ هواي اتمايزينگ را باز کرده( جدا کرده) و لوله کشي را باز کنيد.
۴) همه سطوح فلنج ها را تميز کرده و تمام دهنه هاي لوله ها را بپوشانيد همه مهرها و بولت ها را تميز کرده و واشرهاي کهنه را دور بيندازيد. بولت ها و مهره ها را چيده و جهت مونتاژ مجدد تعيين هويت کنيد.

« از درپوش با سايز نامناسب يا از کهنه جهت پوشاندن دهنه هاي لوله ها استفاده نکنيد. زيرا ممکن است بطور اتفاقي بداخل لوله کشي رانده شود.»
عمل ۳) خطوط سوخت گاز را باز کنيد
۱) هر تکه را قبل از درآوردن شناسائي کرده، تگ زده وبدون صدمه زدن نسبت به شماره محفظه احتراق مربوط به آن علامت تطبيقي بزنيد.
۲) فلنج هاي واقع در مجموعه هاي نازل هاي سوخت را باز کنيد.

« مانيفولد گاز را ساپورت کنيد بطوريکه وقتي نازلهاي سوخت باز مي ش

وند وزن مانيفولد روي آخرين نازل سوختي که باز مي شود نيفتد.»
۳) فلنج هاي واقع در مانيفولد گار را باز کرده و تکه لوله ها را درآوريد. شکل (CI-5) را ببينيد.
۴) تمام سطوح فلنج ها را تميز کرده و تمام دهنه هاي لوله را بپوشانيد. بولت ها و مهره ها را چيده و جهت مونتاژ مجدد تعيين هويت کنيد.
عمل ۴) چک والوهاي سوخت مايع را درآوريد.

« در واحدهاي با سوخت دو گانه چک والوهاي خط پرژ را نيز در آوريد.»

۱) هر چک والو را جهت نصب مجدد نسبت به نازل سوختي که از آن برداشته شده تعيين هويت کرده و تگ بزنيد.
۲) چک والوها را توسط قراردادن يک آچار روي سطح شش گوش در نزديک ترين محل نسبت به نازل سوخت، درآوريد فيتينگ نازل سوخت را در موقع آوردن چک والوها، بطور محکم نگهدريد تا ازچرخش تيوب سوخت جلوگيري شود.
۳) سرهاي بازهم چک والوها و هم نازل هاي سوخخت را با درپوش ببنديد تا از دخول مواد خارجي جلوگيري شود.

« از در پوش هاي با سايز نامناسب يا کهنه جهت پوشاندنن دهنه هاي لوله ها استفاده نکنيد زيرا ممکن است تصادفاً بداخل لوله کشي رانده شوند.»
عمل ۵) نازل هاي سوخت را درآوريد.
۱) بولت ها را بازکرده و مجموعه هاي نوز لهاي سوخت را از درپوش هاي محفظه هاي احتراق واشرهاي کهنه را دور بريزيد.
۲) نوز لها را تعيين هويت کرده و تگ بزنيد طوري که آنها را بتوان روي همان درپوش هاي احتراق که قبلاً بسته بودند جاي داد.
۳) مواد آنتي سيز کهنه( قديمي) را از بولتها تميز کرده و تمام سطوح آشکار شده فلنج‌ها را تميز کنيد بولت ها را باز كرده و جهت مونتاژ مجدد تعيين هويت کننيد.
۴) در موقع کارکردن با نازلهاي سوخت، دقت کنيد که صدمه نبينند. مجموعه را روي چوب يا مقواي ضخيم قرار داده و در کيسه هاي پلاستيکي بپيچيد تا به کثافات آلوده نشوند.
عمل ۶) دتکتورهاي شعله و جرقه زنها را درآوريد.
۱)منبع برق وصل شده به جرقه زنها و دتکتورهاي شعله را جدا کنيد اين کار هرگز احتمال برق دار شدن دتکتورهاي شعله يا جرقه زنها را منتفي خواهد کرد.
۲) تورهاي محافظ واقع در روي دتکتور هاي شعله را برداريد.
۳) سيم کشي به دتکتور شعله را قطع کنيد.
۴) بولت هاي يقه(COLLAR) دور استم(STEM) دتکتور شعله را که از وردي هوا کوپه توربين به محفظه محاط بر دتکتور شعله ممانعت مي کند باز کنيد.
۵) بولت هاي فلج دتکتور شعله را باز کنيد و پروب را از محفظه درآوريد.
۶) سيم هاي جرقه زدن در جرقه زنها را قطع کرده و از انتهاي سيم ها حافظت لازم بعمل آوريد.
۷) بولت ها ئي که مجموعه جرقه زن را روي پايه روي لفاف(WARPPER PAD ) بسته است، باز کنيد.
۸) جرقه زنها را بيرون بکشيد.

« جهت جلوگيري از شکستن قطعات سراميکي(CERAMIC) داخلي جرقه زنها آنها را بدقت جابجا کنيد.»
۱) مواد آنتي سيز کهنه را از روي تمام بولتها زدوده، آنها را جهت مونتاژ مجدد تعيين هويت کرده و در کيسه بريزيد.

۲) درپوش هاي محفظه احتراق را از طريق چرخاندن درپوش به دور لولاي آن باز کنيد. با اين کا ربدون نياز به در آوردن درپوش به غلاف جرياني( فلواسليو) و لاينر احتراق مي توان دسترسي پيدا کرد.

« اگر به هر دليلي درپوش هاي لولادار را بخواهيم از پوسته احتراق درآوريم از
اي بولتها، طنابها، وايرها، و پولي ها مي بايست استفاده کنيم. از اس

تراکچر محاط کننده کوپه توربين بعنوان نقاط بستن کابلها، طنابها و غيره استفاده کنيد بجاي سعي براي بيرون کشيدن پين لولا (HINGE-PIN) بهتر است که دو عدد بولت نگهدارنده درپوش به صفحه لولا را در آوريد. بخاطر زاويه مايل محفظه هاي احتراق(COMBUSTORS) در موقع آزادکردن اين بولت ها اطمينان حاصل کنيد که درپوش خوردن(SWING) کابلهاي آي بولت در صورت امکان بايد از امتداد مرکز ثقل درپوش گذشته باشد.
۳) واشرهاي حلقوي(RING GASKET ) درپوش را درآورده و دور بياندازيد از اين واشرها استفاده مجدد نکنيد.
۴) سطوح درگير فلنج ها را تميز کنيد.
عمل ۸) نگهدارنده هاي لوله انتقال شعله لاينرهاي احتراق، لوله هاي انتقال شعله، و فلواسليو ها را در آوريد.
۱) لاينرهاي احتراق را توسط کشيدن و دورکردن تمام گيره هاي نگهدارنده( RETAINER CLAMP) نسبت به يقه هاي لوله هاي انتقال شعله( دو گيره در هر لوله انتقال شعله) درآوريد. همه گيره هاي نگهدارنده را تگ زده و مطابق با موقعيت مربوطه ، تعيين هويت کنيد.
۲) جهت درآوردن يک لاينر احتراق هر دو لوله انتقال شعله را بداخل محفظه هاي مجاور فشار دهيد تا وقتي که آنها از لاينر احتراق آزاد شوند.
۳) لاينر را بطور مستقيم بيرون بکشيد. لاينرها را روي تکه اي تخته چندلائي طوري که انتهاي آفت آنها پائين باشد قرار دهيد تا از صدمه وارده به آنها جلوگيري شود و از کثافات بدور باشند.

در موقع درآوردن لاينرها دقت کنيد که برگه هاي سيل فنري آفت به استوپ هاي لاينر(LINER STOPS ) واقع در فلواسليوها، گيرنکند.
۴) هر لاينر را مطابق با موقعيت مکاني محفظه مربوطه تعيين هويت کنيد.
۵) هر دو لوله انتقال شعله را درآورده و هر سر را منتاظر با مکا

ن محفظه احتراق مربوط به تعيين هويت کرده و تگ بزنيد.
۶) مابقي لاينرهاي احتراق و لوله هاي انتقال شعله را به همين نحو درآورده و هريک را تعيين هويت کرده و تگ بزنيد.
۷) چهار بولت فلنج استقرار فلواسليو را درآورده فلواسليو را بدقت بطور مستقيم بيرون کشيده آنرا در حاليکه انتهاي فورواردش بالا باشد روي تکه اي تخته چندلائي قرار دهيد تا از وارد شدن صدمه به آن جلوگيري شود.

قبل از درآوردن دو بولت آخري انتهاي آفت فلواسليو را ساپورت کنيد تا از افتادن عيرمنتظره آن ممانعت شود.
۸) فلواسليو را مطابق با موقعيت مکاني محفظه مربوطه، تعيين هويت کنيد.
عمل ۹) ترانزيشين پيس را درآوريد.
۱) بولت ها، ضخامت قفل کننده و مجموعه هاي نگهدارنده(RETINER) سيل جانبي (SIDE SEAL ) را از بين ترانزيشين پيس هاي(۱۴،۱) و (۱۳،۱۴) درآوريد. سيل هاي جانبي را بطور شعاعي بيرون بکشيد. سيلها و مجموعه هاي نگهدارنده را مطابق با موقعيت مکاني ترانزيشين پيس، تعيين هويت کنيد..
۲) ترانزيشن پيس شماره ۱۴ را ساپورت کرده و دو بولت محل استقرار براکت آفت و ضخامت قفل کننده ترانزيشين پيس را به رينگ نگهدارنده نازل مرحله اول محکم مي کند، درآوريد.
۳) فوروارد ترانزيشين پيس شماره ۱۴ را بلغزانيد(SLIDE ) تا سيل ها رااز نازل مرحله اول و گوشک ها(LUGS ) را از محل استقرار فوروارد از درگيري خارج کنيد. ترانزيشين پيس رااز داخل دهنه لفاف درآوريد.
۴) ترانزيشين پيس و براکت ها را از نظر موقعيت مکاني تعيين هويت رده تگ بزنيد.
۵)مابقي ترانزيشين پيس ها را با استفاده از مراحل ۱ تا ۴ فوق درآوريد.

« بولتها و صفحات قفلي درآورده شده در طي دمونتاژ را دور بريزيد. از اين صفحات استفاده مجدد نکنيد.»
۶)ترانزيشين پيس ها را در حاليکه انتهاي گرد آنها به سمت پائين باشد در روي زمين قرار دهيد تا از آسيب احتمالي به سيلهاي شناور (FLOATING SEALS) جلوگيري شود.
روشهاي بازرسي
عمل ۱۰) چک والوهاي گازوئيل را از نظر فشار تست کنيد.
** **
« تست کردن چک والوهاي گازوئيل با فشار، نياز به استفاده از گازوئيل يا هواي با فشار زياد دارد. لوله هاي لاستيکي(HOSES ) فيتينگ ها و تجهيزات متعلقه که مناسب براي فشار زياد باشند بکار برده از تجهيزات معيوب استفاده نکنيد زيرا خرابي آنها مي‌تواند باعث آسيب بشود. پيش بيني هاي ايمني مربوطه در مورد کارکردن با گازهاي فشار زياد را ملاحظه کنيد.
۱) فشاري ا ز گازوئيل برابر هزار(PSI ) در خلاف جهت جريان در مورد هر يک والوها اعمال کنند تا از عدم نشتي در خلاف جهت جريان(BACK FLOW) اطمينان حاصل مي شود. يا از هواي فشرده با فشار هشتاد تا صد PSI در حاليکه والو در زير آب فرو برده شده باشد استفاده نکنيد.
۲) هريک والو معيوب را تعويض کرده و يا به شرح زير تعمير کنيد:
(a دمونتاژ والو:

(a.1 والو را بطور عمودي در يک گيره يا فيسکچر نگهدارنده مناسب با درگيره قراردادن قسمت شش گوش بدنه مستقر کرده و دقت کنيدکه به اتصالات رزوه اي صدمه بزنيد.
(a.2 با يک آچار از نوع رينگي با سايز مناسب که در روي قسمت شش گوش بکار رود درپوش را در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانيد. پس از شل کردن اوليه درپوش(cap) بايد به سادگي با فشار انگشت چرخانده شده و بتوان آنرا درآورده.. درپوش(۱) را برداريد.
(a.4 بخش بدنه را از گيره درآوريد. حال اجزاء داخلي را با ضربه زدن بدنه نسبت به دست يا سطح نرم ديگري يا توسط واردکردن يک ميله کوچک بداخل انتهاي خروجي و فشار دادن آرام روي قسمت حائل والوفشنگي( CARTRI VALVE ) مي توان ديد.
a.5 ) فيلتر را از نظر آسيب ديدگي چک کنيد. ارينگ هاي را از نظر قطع شدگي و ترک چک کنيد.
(a.6 اگر به والو فشنگي مشکوک هستيد توسط کاربرد هواي فشرده به انتهاي خروجي و مشاهد حبابها در ورودي در زير آي يا با يک محلول آب صابون آنرا از نظر کيپ بودن در برابر نشتي چک کنيد در صورت وجود نشتي کل مجموعه والو را تعويض کنيد.
(b روش تميز کردن:
(b.1 فيلتر را مي توان در هر حلال تجاري با کيفيت مناسب تميز کرد. با وزيدن باد از طرف عقب بطور ملايم آنراخشک کنيد.
(b.2 والوفشنگي(۲ ) را نمي توان دمونتاژ کرد ولي مي توان با تکان دادن شديد آن در حلال در حالي که بطور دستي پوپت(poppet ) را باز نگهداشته ايم تميز کرد. در صورتي که عملکرد کارتريج زير سئوال باشد مراحل ۱ تا۶ مذکور در فوق را تعقيب کنيد.
(b.3 قبل از مونتاژ مجدد اجازه دهيد که اجزاء والو بخوبي خشک شوند کانکتورهاي رزوه دار بدنه ودرپوش را با برس از کثافت زدوده و تمام راهگاههاي داخلي را ياد بگيريد.
(c مونتاژ:
(c.1 ارينگ ها را با گريس سيليکوني يا روانساز مناسب ديگري روغنکاري کنيد. ارينگ‌هاي را در ته سوراخ بدنه و شيار ارينگ والو کارتريجي نصب کنيد.
(c.2 ارينگ (۶ ) را در شيار درپوش انتهايي(۱) نصب کنيد.
(c.3والو کارتريجي را در داخل بدنه قرار دهيد و با انگشت بداخل فشاردهيد تا به ته برسد.
(c.4 فيلتر را توسط انگشتان با فشاردر جاي خود قرار دهيد فيلتر را وارونه (BACKWARD) قرار ندهيد.
C.5) مقدار کمي روانساز به رزوه هاي درپوش بزنيد.
(C.6 بدقت رزوه درپوش را به رزوه بدنه تماس داده و با انگشتان ببنديد.
(C.7 درپوش را با آچار رينگي با سايز مناسب محک

م کنيد.
(C.8 خروجي را به خط هوا( با فيتينگ هاي مناسب) متصل کرده و فشار هوا را در جهت چک اعمال کنيد. توسط فروبردن والو در آب از نظر نشتي آنرا چک کنيد. اگرنشتي ديده شد ارينگ هاي بطور صحيح در جاي نشسته نشده اند ياصدمه ديده اند، چک والوها را دمونتاژ کرده و مراحل فوق را تکرار کنيد و ارينگ ها را بدقت چک کنيد مجموعه ابر نشتي کيپ خواهد بود .
عمل ۱۱) بازرسي نازل سوخت

« هر دمونتاژ ، تميز کردن، بازرسي، مونتاژمجدد، تست کردن و نصب مجدد نازل سوخت در واحد حتماً بايد در مطابقت با روش ذيل اجرا شود.»
کليات
اين روش، ابزارها، فيکسچرها، دمونتاژ ، بازرسي، مونتاژ مجدد و شرايط تست نازلهاي سوخت دوباره مونتاژ شده در قبل از بازگشت به حالت کاري را شرح مي دهد. در صورتيکه دارنده واحد توانائي اجراي اين تستها را نداشته باشد، نازل ها مي بايست به محل با امکانات خوب جهت بازرسي، مونتاژ مجدد، و تست کردن، فرستاده شود. تست فشار نازل سوخت را قبل از دمونتاژ اجرا کنيد. واشرها را از نظر نشت گازوئيل وتيوب گازوئيل را از نظر ترک چک کنيد وجود حبالبها در لوله هواي اتمايزينگ يا فصل مشترک يقه تيوب گازوئيل دلالت برداشته معيوب و( يا) تيوب ترک خورده گازوئيل مي کند. فشار پيش از دمونتاژ توصيه مي شود زير بازرسي چشمي نمي تواند عيوب در اين اجزاء را آشکار کند.
روش تست فشار (PRESSURE TEST)
1) مجموعه نازل سوخت را طبق شکل در فيکسچر تست قرار دهيد.

** **
« فقط از خطوطي استفاده کنيد که جهت تحمل ۳۰۰۰PSIG تحت تست فشار واقع شده فيتينگ ها، والوها، و گيج هائي بکار بريد که براي کار با گازهاي فشار زياد مورد تأئيد باشند. احتياطات ايمني در مورد کارکردن با گارهاي فشار زياد را مورد توجه قرار دهيد.»
۲) تنه نازل سوخت را جهت تست ليک( نشتي) تحت فشاري برابر ۳۰۰PSIG قرار دهيد
۳) شات آف والو( SHOUT OFF VALVE ) را بسته و مجموعه نازل را در يک مخزن آب غوطه ور کنيد.
۴) نازل را از نظر نشتي چک کنيد.
دمونتاز نازل سوخت( پس از تست فشاري)
۱) سره گردابي(SWIRL TIP) بيروني و هر تنه نازل سوخت را تعييين هويت کردن تگ و( يا ) علامت بزنيد تا از مخلوط شدن قطعات مشابه در موقع مونتاژ مجدد جلوگيري شود.
« درآوردن قطعات از تنه نازل سوخت بايد به دقت خيلي زياد انجام شود بريدگي هاي کوچک(NICKS ) کوچک خراش ها يا ديگر صدمات وارده

 

به سطوح جرياني اريفيس‌ها مي تواند الگوي جرياني(FLOW PATTERN ) نازل را تغيير داده و منجر به وضعيت نامطلوب احتراق شود. قطعات بايد در ظروف(CONTAINERS ) تميز قرار داده شده و نبايد روي ميزهاي کار فولادي يا سطوحي که ممکن است به آنها صدمه بزند قرارگيرد. سبدهاي دسته دار سيمي(WIRE BASKETS ) ظروف قابل قبول مي‌باشند.
۲) با استفاده از يک آچار تخت شش گوش و(يا) آچار شش گوش
(CROW FOOT HEX TOOL ) سره گردابي بيروني و صفحه قفلي را از تنه نازل سوخت باز کنيد صفحه قبلي را دور بياندازيد. شکل(CI-20 ) را ببينيد.
۳) بااستفاده از يک آچا رپاکلاغي يا آچار بوکس مناسب سره خارجي(OUTER TIP) را از بدنه نازل سوخت درآوريد.
۴) با دقت رينگ هواي اتمايزينگ را به سمت بالا بيرون بکشيد.
۵) با استفاده از آچار بوکس تدارک ديده شده ويژه مجموعه قطعه عبوري(TRANSITION PIECE) را از بدنه نازل سوخت درآوريد. مجموعه قطعه عبوري را نسبت به بدنه نازل مربوط، تعيين هويت کنيد.
۶) واشري را که بين بدنه نازل و مجموعه قطعه عبوري را سيل مي کند درآورده و دور بياندازيد و در موقع درآوردن واشر دقت کنيدکه به سطح سيل کننده واشر شيار يا خش وارد نشود.
۷) هر مورد غيرعادي يا معيوب يافته شده در طي دمونتاژ را در فرم ثبت کنيد.

۸) نگهدارنده (RETAINER) را با استفادها از يک آچار شش گوش راست( STAAIGT HEX WRENCH) مناسب از قطعه عبوري در آوريد سطوح انتهايي شده داخلي(INNER TIP) بمنظور آزادکردن پيلوت(PILOT)« تقه » نزنيد.
۹) با استفاده از يک ميله چوبي(WOODEN DOWE ) به قطر ۰/۲۵۰ و يک کوبه سبک وزن، به نرمي با تقه زدن به پيلوت را از نشت سرة داخلي درآوريد و در حين عمل فوق براي جلوگيري از آسيب ديدن شيارهاي گردابي(SWIRL SLOTE ) پيلوت يا اوريفيس سره داخلي احتياط لازم را بعمل آوريد.
۱۰) هرگونه مورد غيرعادي يا عيوب يافته شده در طي دمونتاژ قطعه عبوري رادر فرم ثبت کنيد.
بازرسي و تميز کردن نازل سوخت(پس از دمونتاژ)

 

«مدت زمان لازم جهت تميزکردن کافي نازل هاي سوخت تا حد زيادي به سوخت بکار رفته مدت زمان کارکردن توربين و نوع ماده تميزکننده که بکار رفته بستگي خواهد داشت. روش ذيل جهت تميزکردن اجزاء نازل سوخت توصيه مي شود.
۱) قبل از تميز کردن قطعات را ازنظر تجمع زياد کربن( دوده)

و از نظر انسداد شيارها يا اريفس ها بازرسي کنيد. در صورتي که گازوئيل به داخل راهگاههاي( مجاري) هواي اتمايزينگ نشت کرده باشد لازم است که رسوبات گازوئيل و کربن را از بدنه برطرف کنيم چنين کاري مي بايست قبل از کار بعدي توربين انجام شود.
۲) تکه هاي بزرگ کربن(دوده) سطحي را که بتوان با انگشت کند يا سابيد، مي توان برطرف کرد اين کار زمان مورد نياز براي ماندن قطعه، در مخزن تميز کردن را کوتاه مي کند.

« ازکاردک هاي فلزي METALLIC SCRAPERS ) چاقوهاي قلمي يا با برسهاي سيمي جهت زدودن کربن از مجاري تنظيم کننده جريان سوخت((FULE METRING PASSAGS استفاده نکنيد.
۳)قطعات را در محلولي تميز مشابه آنچه در جدول(CI-1 ) پيشنهاد شده، فرو برده و اجازه دهيد تا در درجه حرارتي که توسط سازنده حلال جهت محلول توصيه شده تا زماني که تميز نشوند خيس بخورند. دستورالعمل هاي توليدکننده محلول را از نظر کاربرد درجه حرارت لازمه و احتياط هاي ايمني که بايد بعمل آيد اجرا کنيد. همچنين ازتجهيزات تميزکردن با روش اولتراسونيک براي تميزکردن اجزاء نازل سوخت مي توان استفاده كرد. با توليد کننده تجهيزات فوق جهت توصيه هاي لازم مشورت کنيد دستورالعمل هاي سازنده را ازنظر نوع محلول تميزکردن، درجه حرارت لازم و احتياط‌هاي ايمني اجرا کنيد.
**
» محلولهاي تميز کننده به شدت سوزاننده هستند. از لباس محافط، دستکش ها و ماسک صورت(FACE SHIEL ) استفاده کنيد تا از تماس پوست با چشم ها با محلول جلوگيري شود در صورتي که محلول با پوست، چشم، تماس حاصل کند با آب تميز بخوبي شستشو داده و فوراً به پزشک مراجعه کنيد.»
*) وقتي رسوبات بسيار چسبنده وجود داشته باشد خيس خورن قبلي به ميزان نيم ساعت در(TURCO SUPER CARB ) يا معادل آن توصيه مي شود.
۴) قطعات را از محلول تميز کننده درآورده و با آب و بخار اسپري کنيد تا از تکه هاي شل شده کربن پاک شوند.

 

۵) قطعات را آبکشي کرده و با گازوئيل تميز يا روغن ماشين سبک آغشته کنيد.
جدول(CI-1) –
مواد تميزکننده توصيه شده
LIX DIESEL KLEAN, HEAVY LIX CORPRATION
716 EAST 95 TH STREET
KANSAS CITY MISSURI
*TURCO 4008 TURCO PRODUCTS INC
6135 SOUTH CENTRAL AVWNUE LOS ANGELES, CALIFORNIA
BENDIX METAL CLENE BENDIX PRODUNTS
SOUTH BEND INDIANA
OACKITE SOLUTION OAKITE PRODUCTS TNC
50 VALLEY ROAD
BERKELELY HEIGHTS NEW JERSY
6)کليه قطعات رابطه چشمي بازرسي کرده و توجه داشته باشيد که سطوح تماسي قطعات نازل سوخت تا حد پرداخت ظريف( FINE FINISH ) ماشينکاري شده طوري که ميزان جريان( فلوي) گازوئيل آب تزريقي، و هواي اتمايزينگ عبوري از مجموعه نازل، در داخل محدوده هاي مشخص شده باشد. در موقع بازرسي قطعات دقت کنيد که تورفتگي(DENT ) و دندانه(BURR) يا شيار(NICKS) که در موقع مونتاژ مجدد موجب مزاحمت شود يا بر فلو گازوئيل، آب، يا هوا اثر بگذارد وجود نداشته باشد به وضعيت شيارهاي گردابي(SWIRL SLOTS ) در پيلوت نازل سوخت و سطوحي که رينگ نازل با آنها در تماس است توجه خاصي مي بايست مبذول شود اگر در شيارهاي گردابي هرگونه علامتي از له شدگي(CRUSHING ) ، سائيدگي (GALLING ) يا اروژن وجود داشته، يا اگر سطوحي که با آنها در تماس هستند تحت (FLAT ) و فرم(SMOOTH ) نباشد قطعات را مي بايست تعويض کرد.

« سعي نکنيد که قطعات آسيب ديده را ماشينکاري مجدد کنيدو اين کار مي تواند سبب فلوي غيرمنظم سوخت، کاربرد غير قابل پيش بيني سيستم احتراق ومتعاقباً واردشدن صدمه توربين شود.
۷) سره گردابي خارجي گاز(OUTER GAS SWIRL TIP ) را درمناطقي که بطور نرمال در تماس با درپوش لاينر احتراق هستند از نظر سايش مورد بازرسي قرار دهيد. اگر سايش در اين منقطه به عمق يا بيشتر باشد. سره خارجي و سره داخلي را بازرسي کنيد تا معين شود که کدام قطعات توسط اروژن معيوب شده اند. عمق اروژن و ضخامت باقيمانده فنر را با يک کوليس تعديل شده(MODIFIED CAALIPER )
مي توان اندازه گرفت.

« کوليس هائي در دسترس هستند که مي توانند براي اندازه گرفتن اروژن بکار روند. يک مدل از آنها:
ODITEST MODEL NO 70
DYER CO , LANCASTER,
PENN .
8) اطلاعات ذيل مي بايست در يک کپي از فرم ISE/GT-FF- 9028ثبت شود.
(a مينيمم ضخامت باقيمانده( بعلاوه بر کد وضعيت اروژن بعد واقعي را در ستون وضعت اروژن ثبت کنيد .)
(b ساعات کاري( ازموقع نصب نازل هاي سوخت يا از هنگام بازرسي قبلي)
۹) ميزان اروژن را توسط رسم کردن نمودارهائي بعنوان مثال اگر نازل سوختي در هزار ساعت بازرسي شده و ضخامت باقيمانده ديواره سره خارجي برابر ۰۹۰/۰ اينچ باشد، مي توان برآورد کرد که اين نازل را درهمان امکان بدون تعويض نمي توان بيش از ۵۰۰ ساعت ديگر مورد استفاده قرار دارد بطور مشابه سره خارجي ماتريال باقيمانده آن د ربازرسي پس از ديواره به پائين تر از مقدار حداقل معين شده براي سره هاي خارجي برسد مورد استفاده قرار داده بديهي است که وضعيت نازل سوخت با تيزترين شيب فاصله بازرسي بعدي را معين خواهد کرد.
مونتاژ مجدد
۱) قطعات نو اغلب با يک روکش پلاستيکي حفاظت شده اند.ا طمينان حاصل کنيد که کليه روکش هاي پلاستيکي قبل از مونتاژ مجدد نازل درآورده شده باشند.
۲) از نوار تفلون يا سيل کننده مايع(LIGUID SEALANT ) در هيچ جائي از مجموعه نازل سوخت استفاده نکنيد.
۳) تحقيق کنيد که همه واشرها نو باشند هرگز يک واشر کهنه را مورد استفاده مجدد قرار ندهيد.
۴) از ماده آنتي سيز(FEL – PRO C-120 ) در کليه قطعات رزوه دار استفاده کنيد.
۵) درطي مونتاژ مجدد و نازل سوخت مقادير تورک( گشتاور) معين شده
۶) از آچار تورک متري با محدوده صفر تا حدوداً ۲۰درصد بالاي ماکزيمم تورک مورد نياز جهت مونتاژ استفاده کنيد. دقت بايد در محدوده درصد باشد.
۷) سره داخلي را با استفاده از دو تکه فلز نرم با عرض و عمق کافي جهت گرفتن قسمت شش گوش پوسته سره داخلي در فکهائي گيره بطور سبک اما محکم بصورت عمودي در يک گيره قرار دهيد.
۸) پيلوت را در داخل بدنه قطعه عبوري قرار داده و اطمينان حاصل کنيدکه کليه قطعات بطور صحيح روي سيتهاي خود نشسته باشند.
۹) ماده آنتي سيز را به مقدار کم روي رزوه هاي داخلي قطعه عبوري و روزه هاي نگهدارنده بماليد.
۱۰) نگهدارنده را به قطعه عبوري ببنديد. با استفاده از يک بوکس شش گوش و آچار تورک متر( نگهدارنده) را به مقدار تورک معين شده سفت كنيد
۱۱) از ماده آنتي سيز به مقدار کمي به رزوه هاي داخلي مجموعه قطعه عبوري و به رزوه هاي متناظر در بدنه نازل سوخت بماليد.
۱۲) با استفاده از يک فيسکچر نگهدارنده مناسب بدنه نازل سوخت را در يک وضعيت ع

مودي طوري که سمت سوراخ دار آن روبه پائين باشد محکم نگه داريد.
۱۳) با دقت يک واشر نو در داخل سره داخلي قرار داده و اطمينان حاصل کنيد که واشر در پله سره داخلي نشسته باشد.
۱۴) با فشار انگشت مجموعه قطعه عبوري را نسبت به بدنه نازل سوخت پيچ کنيد
با استفاده از بوکس مخصوص و يک آچار تورک متر، مجموعه قطعه عبوري را به ميزان تورک معين شده سفت كنيد .
« تحت هيچ شرايطي بدون تعويض واشر نبايد مجموهعه را شل کرده و دوباره تحت تورک قرار داد»
۱۵) بي نقصي نصب مجموعه عبوري را توسط تست فشار به ميزان فشار معين شده در نقشه مربوطه مجموعه نازل سوخت، چک کنيد. نشتي ها در مجموعه قطعه عبوري دلالت بر معيوب بودن واشر ميکند.
۱۶) حال بدنه نازل سوخت را در فيکسچر نگهدارنده در وضعيت عمودي و د رحالي که سمت سوراخ دار به طرف بالا باشد مجدداً نصب کنيد.
۱۷) کمي ماده آنتي سيز به رزوه هاي سره خارجي و رزوه هاي متناظر واقع در بدنه نازل سوخت بماليد.
۱۸) رينگ هواي اتمايزينگ نازل سوخت را در روي نشانه(SHOULDER) مجموعه قطعه عبوري قرار دهيد. در موقعي که رينگ نو باشد هريک از دو طرف آن مي تواند بالا باشد. اگر يک رينگ مورد استفاده مجدد قرار گرفته باشد، طرفي که علائمي حاکي از اروژن دارد، بايد در سمت پائين دست(DOWN STREAM) باشد.

« يک رينگ هواي اتمايزينگ را که روي آن خورده شده برعکس قرار ندهيد زيرا اين کار بر فلوي هواي اتمايزينگ تأثير منفي مي گذارد.»
۱۹) صفحه قبلي نازل سوخت را در بدنه نازل سوخت نصب کنيد.
۲۰) سره خارجي را بداخل بدنه نازل سوخت پيچ کنيد. با استفاده از يک آچار پا کلاغي ويژه و يک آچار تورک متر سره خارجي را به ميزان تورک معين شده در نقشه مجموعه نازل سوخت، سفتت کنيد.
۲۱) کمي ماده آنتي سيز به رزوه هاي سره گردابي گاز(GAS SWIRL TIP) و به رزوه هاي متناظر واقع در بدنه نازل سوخت بماليد.
۲۲) سره گردابي گاز را با استفاده از آچار پاکلاغي ويژه و يک آچار تورک متر به بدنه نازل سوخت پيچ کنيد. سره گردابي گاز را به ميزان تورک معين شده در نقشه مجموعه نازل سوخت سفت کنيد.
۲۳) سره گردابي گاز را متوسط صفحه قفلي نسبت به بدنه نازل سوخت قفل کنيد.
صفحه قفلي را حداقل به ميزان با استفاده از ابزار محکم کننده
(STAKING TOOL) در لااقل سه نقطه روي بدنه نازل و لااقل سه نقطه روي سره گردابي گاز، محکم کنيد.

« نازل سوخت قبل از برگشت به کار و يا ذخيره شدن در انبار بايد تستهاي جريان هوا و جريان سوخت ذيل را با موفقيت بگذارند تا صحت مجموعه و کار آن اطمينان حاصل شود.»
۱) چک فلوي هواي نازل سوخت

(a فلو جريان هواي عبوري از داخل نازل را نمي توان تنظيم کردو. برآمدگي شيار خط يا گودي هاي روي سطوح درگير( MATING SYRFACES ) پيش از حد سفت کردن(OVERTOVQUING) سره خارجي وکيپ شدگي راهگاهها، بر فلوي هوا تأثير منفي مي گذارد.
b ) مجموعه سوخت نازل را مطابق در فيکسچر تست نصب کنيد.
(c فلوي هوا را از نظر مطابقت داشتن با مقادير مذکور در نقشه چك كنيد.
(d کمي فلوي هوا دلالت بر کيپ شدگي سوراخ هاي گردابي(SWIRL HOLES)
مي‌ کند. زيادي فلوي هوا دلالت بر نشتي هاي ايجاد شده توسط برآمدگي ها يا کثافات بين سطوح درگير يا اروژن بيش از حد قابل قبول مي کند.
۲) چک فلوي سوخت مايع و الگوي پاشش نازل سوخت
(a مجموعه نازل سوخت را مطابث شکلCI-33 در فيکسچر تست نصب کنيد.
(b از لحاظ الگوي متقارن پاشش( اسپري) مجموعه نازل سوخت، چک لازم را انجام دهيد.
(c فلوي سوخت گذرنده از ميان نازل سوخت را از نظر مطابقت داشتن مقادير مشخص شد در نقشه نازل سوخت در جلد قطعات و نقشه ها ازاين دستورالعمل تعميراتي چک کنيد.
(d فلوي اضافي سوخت دلالت بر اين دارد که اريفيس خروجي و (يا) شيارها وسوراخهاي پيلوت ممکن است خيلي بزرگ بوده يا مونتاة پيلوت غير صحيح باشد که در نتيجه اجازه دهد سوخت پيلوت را باس پاس کنند. چون کم سوخت دلالت براين دارد که سوراخ ها و شيارها در نازل ممکن است گرفته شده يا دااري برآمدگي هائي باشند که جريان( فلو) را محدود مي کند.
۳) چک فلوي تزريق آب نازل سوخت
(a در مجموعه نازل که داراي سيستم تزريق آب مي باشد عمل نازل اسپري آب در يک فيکسچر تست مطابق شکل CI-33 چک مي شود.
(b نازل سوخت را در فيکسچر نصب کنيد.
(c فلوي آب گذرنده ا ز داخل نازل هاي اسپري را از نظر مطابقت داشتن با مقادير مشخص شده در نقشه مجموعه نازل سوخت در جلد قطعات و نقشه ها از اين دستورالعمل تعميراتي چک کنيد.
(d فلوي زيادي يا غير کافي اب دلالت بر بدکارکردن نازل اسپري مي کند. سعي نکنيد که نازل را تعمير کنيد.نازل هايط معيوب( خراب) بايد تعويض شوند.
انبارکردن نازل سوخت
۱) نازل هاي قابل کار سوخت بايد بعنوان مجموعه هاي کامل در جاهاي جداگانه که جهت جلوگيري از واردشدن آسيب به نازل ها در طي انبار کردن طراح شده اند، ذخيره( انبار) شوند، در صورتي که درنظر باشد که نازل ها براي مدتي نامعين انبار شوند توصيه مي شود که در يک اتمسفر غيرخورنده انبار شوند.
عمل ۱۲- بازرسي لاينرهاي احتراق
۱) بازرسي لاينر احتراق را توسعه فرم بازرسي ISE/GT-FF-9029 گزارش دهيد يک طرف اين فرم براي لاين خنک شونده از نوع(LOVERCCOLED ) و طرف ديگر براي لاينرها خنک شونده از نوع(SLOT COOLED) استفاده مي شود.

« لاينرهاي محفظه احتراق به هيچ شماره نقشه خاصي ارجاع داده نخواهد شد.
تکنيک هاي جوشکاري تعميراتي شرح داده شده نخواهد شد جز توجه دادن به اينکه GTAW جوشکاري قوس تنگستن با گاز محافظ
(GAS TUNGSTEN ARC WELDING)
تنها روش تعميرتتي جوشکاري است که در مورد لاينرهاي احتراق MS-9001 مجاز نمي باشد. الکترود روپوش دار نبايد بکار رود. خرابي کمتر از ماکزيمم حدود مجاز دلالت مي کند که در صورت توجه به ساعات کاري و شرايط فايرينگ(FIRING ) لاينرها تاکنون و کارکردهاي م

ورد انتظار بعدي لاينرها استفاده مجدد مجاز مي باشد.»
۲) لاينرهاي خنک شونده از نوع (SLOT COOLED) را بازرسي کنيد.
(a جدول(CI-2) راهنمايي جهت اخذ تصميم براي استفاده مجدد تعمير يا دور انداختن لاينرهاي احتراق خنک شونده از نوع فوق مي باشد.
(b تکنيک صحيح جوشکاري براي لاينر از نوع((SLOT COOLED هنوز معين نشده است.
(c شکلهاي (CI-34) و (CI-35) و (CI-36) جهت شناساي مناطقي از لاينر احتراق از نوع(SLOT COOLED) که در جدول CI-21 راجع به آنها صحبت شده مي بايست بکار روند.
(d ترکهاي جوش (WELD CRACKS) با بکاربردن مواد نفوذکننده فلورسنت

(FLUORESCENT PENETRANT) آشکار خواهند شد.(ZYGLO ZL 54 ) قابل قبول مي باشد.
(e ترک هاي سرچشمه گرفته از سوراخهاي خنک کننده يا سوراخ هاي احتراق بايد با استفاده از نور روشن و ذره بين با بزرگنمايي دو برابر آشکار شود.
(f شکل(CI-36 ) شاخص يک سوراخ احتراق(SLOT- COOLED ) و بخشي از دو نوار سوراخ هاي خنک کننده را نشان مي دهد. مناطقي که بايد بخوبي تجسس شود از A تا E مشخص شده اند.
(g منطقه A : اين موضوع حائز اهميت است که تحقيق شود که ترک هاي سرچشمه گرفته از سوراخهاي احتراق، ترک هاي بين سوراخ هاي خنک کننده و يا از سوراخ هاي خنک کننده به سمت سوراخ هاي احتراق وجود نداشته باشد.
(h منطقه B: انتهاي فوروارد يک رينگ نورد جوشکاري شده(BRAZED RING ) را در ذهن خود درنظر بگيرد. لبه هاي سوراخ هاي احتراق را خصوصاً در جائي که سوراخها رينگ هاي خنک کننده را تلافي مي کنند بازرسي کنيد.

جدول CL-2
حدهاي بازرسي در لاينرهاي از نوع (SLOT-COOLED)

بازرسي ماکزيمم حدهاي قابل قبول ترتيب کار ( براي قطعات که خارج از حد ماکزيمم باشند)
« سيل فنري لاينر»
۱) تر کهاي محوري
۲) ترکهاي حلقوي
۳) کجي( پيچيدگي)
تخت شدگي (FLATTENING) قطر خارجي نوار دايره اي شکل
۴) سايش

قطر خارجي نوار دايره اي شکل

۵) فقدان برگه ها(LEAVES )
6) ترکهاي نقطه جوش

۷) برگه هاي خم شده

( تاشده)
صفر
صفر
صفر
بلندي

از بين رفتگي ۵۰ درصد فلز در چاکها

قطر
صفر
چهار عدد در هر لاينر بيش از دو عدد مجاور هم نباشد.
هرتعداد

سيل را تعويض کنيد.
سيل را تعويض کنيد.
سيل را تعويض کنيد.
سيل را تعويض كنيد

سيل را تعويض کنيد.

سيل را تعويض كنيد
سيل را تعويض كنيد

سيل را تعوض کنيد.
سيل را تعوض کنيد.

آنهار را راست کرده و با نفوذ کننده چک کنيد.

 

« يقه( COLLOAR )لوله انتقال شعله»
۱) ترکها
۲) سايش

۳) کجي( پيچ خورد گي)

طول دردو مکان باقي ماندن از ماتريال
حداقل قطر داخلي

يقه را تعويض کنيد.

با ابزارهاي دستي آنرا اصلاح کنيد
استوپ هاي لاينر(LINER STOPS )
1) سايش باقيماندن از فلز
صفر تعمير کنيد
جوشکاري تعميراتي کنيد
«پرچ هاي لاينر»
۱) تر کهاي جوش
۲) فقدان پرچ ها
صفر
نبايد حتي يک پرچ موجود باشد.
تعمير کنيد.
پرچه ها را جايگزين کنيد.

« يقه نازل سوخت»
۱) سايش
فلز برداشته شده توسط سايش به ميزان در قوس

جوشکاري تعميراتي کنيد.

« مجموع کلاهک (CAP)»
۱) پليت هاي کلاهک از نظر تر کهاي جوش
صفر

*تعويض کنيد
« غلاف لاينرLINER SLEEVE »
۱) ترکها

۲) ترکها بجز آنچه در شماره (۱)
در فوق ذکر شده است.

۳) سوراخ شدگي ناشي از سوختگي همراه با فقدان فلز
۴) خارج از دايره اي شکل بودن

۵) پيچ و تاب داشتن موضعي

هرتعداد بطول دور از سوراخهاي خنک کننده در سوراخ هماهنگ کننده هيچ ترک مجاز نمي باشد.
شکل (CI-36 )

 

صفر

ا زدوره کرانه اوليه
ا زکرانه اوليه بدون هيچگونه ترک

* تعويض کنيد.

* تعويض کنيد.

* تعويض کنيد.

با استفاده از ابزارهاي دستي اصلاح شود
* تعويض شود

۶) سايش لاينر در زير سيل ها ۴۰ درصد ضخامت ماتريال زير سيل * تعويض کنيد
« رينگ هاي لاينر»
۱) ارتفاع شکاف رينگ
۲) تر کهاي محوري
۳) تر کهاي دايره اي
۴) سوراخ شدگي ناشي از سوختگي همراه با فقدان فلز
۵) جريان يافتگي( آب شدن) زرد جوش که با چشم ديده نشود.
(درجه حرارت بيش از حد) تعويض كنيد
تعويض كنيد
تعويض كنيد
تعويض كنيد

تعويض كنيد حداقل دهنه
صفر
صفر
صفر

صفر
*: به اين معني نيست که لاينر دور انداخته شود.
:I منطقه C : لبه برآمده رينگ خنک کننده را نشان مي دهد که بايد از نظر مشخص کردن ترک ها، پيچ، و تاب خوردگي، يا داغي(BURNING ) بازرسي شود، خصوصاً لبه برآمده در پانل خنک کننده در پشت و داخل لوله انتقال شعله و سوراخ هاي احتراق را بازرسي کنيد.
(J منطقه 😀 استوپ هاي لاينر را از نظر سايش، ترکها يا دفورماسيون وتغيير شکل چک کنيد.
(K منطقه :E استوپ لاينر بايد از نظر ترک ها بازرسي شود.

 

(l سيلهاي لاينر را از نظر ترک ها، پيچ خوردگي( تخت شدگي) ، سايش، فقدان برگه ها، برگه هاي تاشده، يا ترک هاي نقطه جوش(SPOTWELD ) بازرسي کنيد. از نظر ملاک بازرسي، جدول
(CI-2 ) را ملاحظه کنيد.
(m در صورتي که هر يک از سيل هاي لاينر از نظر شکل دوباره بوضوح اوليه برگردانده شده باشند مطمئن شويد که ارتفاع انحناي برگه(LEAF ) برابر ارتفاع برگه هاي مجاور بوده و تعداد نوار دايره اي شکل برقرار باشد.
(n هر برگه سيل دوباره شکل داده شده را با مايع نفوذکننده چک کنيد.
(o پرچ هاي کلاهک درپوش(cap cowl ) به لاينر را از نظر ترک هاي جوش و فقدان سرهاي پرچ بازرسي کنيد.
(p يقه نازل سوخت(FULE NOZZEL COLLAR ) از لاينر احتراق را از نظر سايش بازرسي کنيد.
(q مجموعه درپوش و پليت کلاهک را از نظر ترک ها بازرسي کنيد.
(v يافته هاي بازرسي را در فرمهاي بازرسي (ISE/GT-FF-9092) گزارش کنيد.
۳) درپوش هاي (LOUVER COOLED ) لاينر
(a جدول CI-3 راهنمايي جهت کمک به اخذ تصميم در مورد استفاده مجدد تعمير يا دورانداختن درپوش هاي فوق است.
(b چک کردن و اندازه گيري دهنه هاي کرکره اي ها( لوورها) عموماً توصيه نمي شود. جز دورهائي که در نزديکترين مورد قبلي تعميراتي داشته اند.
(c دهنه هاي لوورها در انواع مختلف توربين هاي متقاوت مي باشد. دقت کافي بايد اعمال شود تا دهنه هاي لوورها با دهنه هاي لوورهاي متناظردر ديگر لاينرهاي احتراق مطابقت داشته باشد.
(dدهنه هاي لوورهاي تعمير شده بايد در محدودة ۰۰۵/۰ نسبت به مقادير نقشه ها يا بعد مقايسه باشد، با توجه به اينكه حداقل عرض دهنة لوور با اندازة تا ابقاء شود.
(e تا موقعي که پرچ ها سالم باشند کلاهک لق لاينر( حداکثر نشتي را
مي توان استفاده کرد کليرنس انتهايي بين کلاهک و لاينر« حاد» نمي باشد.

جدول(CI-3)
درپوش کرکره اي احتراق(LOUVERD COMBUSRION CAP)
لازمه هاي بازرسي
بازرسي ها: حدهاي مورد قبول ترتيب کار و عمل
براي وضعيت هاي خارج از حد قابل قبول
۱- صدمه کلاهک ناشي از اورهيت شدن
(A برآمدگي موضعي به مقدار از دوره مخروطي روي کلاهک
(B فقدان فلز
۲) تر کها در منطقه کرکره دار

(A ترک هاي ازيک کرکره به کرکره ديگر

(B ترکهاي محوري بين کرکره ها
(Cترکهاي انتهاي کرکره ۱)دور انداختن قطعه از حد خارج شده
(A نجات قطعه مورد قبول( کلاهک يا لاينر) از نظر استفاده مجدد
(B تعويض کنيد.

(A تعويض کلاهک در پوش در صورتيکه سه رشته مجاور يا بيشتر ترک خورده باشند ضروري است.
(B کليه تر کها را تعمير کنيد
(C کليه ترکها را تعمير کنيد
(D هم ترک کرکره به کرکره و هم ترک ااز يک رديف به رديف مجاور با هم وجود داشته باشد (D تعويض کلاهک درپوش در مورد قطعات ترک دارد که ترکها همواره با کرکره هاي ديگر ترکها تشکيل سه ضلعي يک مستطيل را مي دهند.
عمل ۱۳- لوله هاي انتقال شعله و نگهدارنده ها را بازرسي کنيد. شکل(CI-37 )
1- لوله هاي انتقال شعله را از نظر وجود کجي( پيچ وتاب)، ترکهاي جوش، فقدان فلز، سوراخ شدگي ناشي از سوختن(BURN-THROUGH ) و سايش بازرسي کنيد. رينگ‌ها را از نظر ترک ها در محل جوش خوردن رينگ ها به لوله بازرسي کنيد. جدول(CI-4 ) را بعنوان معيار بازرسي بکار بريد.
۲- نگهدارنده هاي لوله انتقال شعله را از نظر سايش يا خردشدگي(SPALLING) سطح تخت و خم شدگي بازرسي کنيد.

جدول(CI-4 ) را از نظر معيار بازرسي بکار بريد.
بازرسي حداکثر حدهاي قابل قبول عيب ترتيب کار( براي قطعاتي که خارج از حدهاي ماکزيمم باشند)
لوله هاي انتقال شعله
۱-سوراخ شدگي ناشي از سوختگي- فقدان فلز
۲- کجي( پيچ و تاب خوردگي)
۳- تر ک هاي جوش
۴- سايش

صفر

صفر
صفر
۵۰% از ماتريال اوليه

تعويض کنيد

تعويض کنيد
تعويض شود
تعويض شود
نگهدارنده هاي لوله انتقال شعله
۱- سايش
۵۰% از ماتريال اوليه
تعويض شود
۲ – خردشدگي سطح سخت
۳- خم شدگي صفر
صفر تعويض شود
راست کنيد
عمل ۱۴- ترانزيشين پيس ها را بازرسي کنيد شکل(CI-38 )
1- هر يک از مناطق ذيل در ترانزيشين پيس ها را تميز کرده و با نفوذ کننده فلورسنت از نظر ترک خوردگي بازرسي کنيد . جدول CI-5 را جهت معيار بازرسي ملاحظه کنيد. انتهاي آفت بدنه( مستطيل شکل) در منطقه اي به فاصله هم سطح داخل وهم سطح خارج را توسط نفوذکننده فلورسنت چک کنيد.
-A نشيمنگاه (MOUNT) دايره اي آفت از نظر ترک هاي جوش يا بدنه در روي سطح داخل و خارج
-B گوشه هاي فريم/بدنه در آفت از نظر ترک هاي جوش يا بدنه
-C رينگ ساپورت در فوروارد از نظر ترک هاي جوش يا بدنه درروي سطح داخلي يا خارجي
-D سيلهاي شناورFloating-seals) ) را از نظر ترک ها و سائيدگي سطوح چک کنيد.
-E گوشک هاي (LUGS) استقرار واقع در فوروارد را از نظر ترک ها چک کنيد.
-۲ جدول معيار بازرسي ترانزيشين پيس(CI-5 ) را پس از

ن پيسها مورد بازرسي قرار گيرد.
NOTE
«GTAW( جوشکاري قوس تنگستن با گاز محافظ) تنها روش تعميراتي توسط جوشکاري است که در مورد ترانزيشين پيس هاي MS-9001 مجاز مي باشد.

جدول – (CI-5)
حدهاي بازرسي ترانزيشين پيس MS-9001
بازرسي ماکزيمم حدهاي قابل قبول ترتيب کار در مورد قطعاتي که خارج از حدهاي ماکزيمم هستند.
قاب(PICTURE-FRAME )
1- سايش
۲- ترکها
بدنه
۱- ترک هاي بدنه يا جوش
۲- غير دايره اي( گردي شکل) بودن
۳- کوروژن

۴- رسوبات
گوشک هاي ساپورت در قسمت فوروارد
عمق برابر
صفر

بطول
ازدوره ( کناره)
کاهش ا زضخامت ماتريال اوليه
ضخامت

 

تعويض شود*
تعويض شود *

تعويض شود *
تعويض شود*
تعويض شود*

برطرف شود*

۱- ترکها
۲- سايش صفر
از بعد اوليه تعويض شود
تعويض شود
نشيمنگاه دايره اي در قسمت آفت
۱- ترکهاي جوش يا بدنه گوشه هاي قاب / بدننه درآفت بطول (سطح خارجي و داخلي) تعويض شود
۱- ترکهاي جوش يا بدنه
۲- رينگ ساپورت در قسمت فوروارد صفر
تعويض شود
۳- ۱- ترکهاي جوش يا بدنه سيلهاي شناور بطول ( سطح داخلي و خارجي) تعويض شود
۴- ۱- سايش
۲- ترکها ۵۰% از ضخامت ماتريال اوليه
صفر
تعويض شود
تعويض شود
(تعويض شود) بدين معني نيست که ترانزيشين پيس را بايد دورانداخت.
عمل ۱۵: فلواسليو(FLOW- SLEEVE ) ( غلاف جرياني) محفظه احتراق را بازرسي
۱-با استفاده از نور روشن و يك ذره بين با بزرگنمايي ده برابر، فلواسليو محفظه احتراق را بازرسي كنيدو.
-A اسليو را از نظر ترک هاي بدنه يا جوش غير دايره اي شکل بودن سواخ شدگي ناشي از سوختگي و فقدان فلز بازرسي کنيد.
-B جوش فلنج قسمت فوروارد به بدنه را از نظر ترك ها يا ترک هاي موجود در فلنج بازرسي کنيد.
-C استوپهاي لاينر را از نظر سايش، ترک هاي جوش استوپ و بدنه باززرسي کنيد.
-D براکت نگهدارنده لوله انتقال شعله را از نظر ترکهاي جوش، ترکهاي براکت و سايش بازرسي کنيد.
جدول (CI-6)

حدهاي بازرسي در مورد فلواسليو
بازرسي ماکزيمم حدهاي قابل قبول ترتيب

 

کارد (براي قطعاتي که خارج از حدهاي ماکزيمم باشد)
اسليو( غلاف)
۱- تر کهاي بدنه يا جوش
۲- غير دايره اي شکل بودن
۳- کجي( پيچ و تاب خوردگي) موضعي
۴- فقدان فلز ناشي از سوراخ شدگي بعلت سوختگي فلنج به سمت فوروارد
۱- ترک جوش فلنج به بنه
۲- ترکها
استوپهاي لاينر
۱- سايش
۲- ترکهاي جوش استوپ به بدنه
براکت نگهدارنده لوله انتقال شعله
۱- ترکهاي جوش
۲- ترکها

طول

از دوره کناره اوليه
از دوره اوليه بدون هيچگونه ترک
صفر

صفر

صفر

ازماتريال اوليه
صفر

بطول
صفر

تعويض شود*

تعويض شود*

تعويض شود*

تعويض شود*

تعويض شود

تعويض شود

تعويض شود 

 

تعويض شود
تعويض شود
*: ( تعويض کنيد) بدين معني نيست که فلواسليو را بايد دور انداخت. قطعه را
مي‌ توان توسط يک مجتمع مناسب تعميراتي تعمير کرد .
عمل ۱۶- لفاف احتراق(COMBUSTION – WRAPPER ) را بازرسي کنيد.
۱- داخل و خارج لفاف احتراق را از نظر تر کها، برآمدگي(BULGING ) خميدگي( کمانش) (BUCKLING ) شواهدي حاکي از اورهيت شدن و کوروژن بازرسي کنيد.
۲- لفاف را در محلهاي محفظه هاي ۱۰,۹,۸,۷,۶,۵ از نظر کيپ شدگي يا بلوکه شدن دهنه هاي درين استارت ناموفق(FALSE START ) بازرسي کنيد.
۳- هر درپوش و لولاي محفظه احتراق را از نظر ترک خوردگي آزادي كار لولاها، سخت افزار شل، نشيمنگاه هاي لولا، بازرسي کنيد هر دريچه چشمي(SIGHT- PORT ) رااز نظر ترکها و آسيب ديدگي بازرسي کنيد.
۱- از يک بورسکوپ از طريق داخل دهنه هاي بازرسي(INSPEETION PORTS ) استفاده کنيد. نازل مرحله اول را از نظر کوروژن – اروژن ، تر کهاي رسوبات و صدمه ناشي از شيئي خارجي بازرسي کنيد.
۲- در صورتي که بازرسي با بورسکوپ را نتوان انجام داد يک بازرسي چشمي ا زنازل مرحله اول بعمل آوريد.
عمل ۱۸- جرقه زنها را بازرسي و تست کنيد.
۱- مجموعه جرقه زن رااز نظر گيرپاژ(BINDING ) لکه سوختگي(GALLING ) قوس زدگي(ARCING ) تر کهاي جوش، ترکهاي عايق سراميک و رزوه هاي صدمه ديده در اتصالات سيم الکتريکي بازرسي کنيد.
۲- سيم شمع را درآورد ه و ترمينال را مورد محافظت قرار دهيد.
۳- جابجاي پيستون شمع را توسط فشاردادن انتهاي پيستون چک کنيد.

جدول(GI-7 )
حدهاي بازرسي جرقه زن
بازرسي ماکزيمم حدهاي قابل قبول ترتيب کار( برا ي قطعاتي که خارج از حدهاي ماکزيمم باشد)
جرقه زن

 

 

۱- گيرپاژ
۲- تاول

۳- ترکهاي امتداد ترمينال
(TERMINAL EXENSION )
4- ترک عايق سراميکي
۵- تر کهاي مجموعه هسته CORE ASSEMBLY
6- روزه هاي معيوب و اتصال الکتريکي
۷- امتحان عمل جرقه زدن
صفر
صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

دمونتاژ کرده و تميز کنيد.
با پارچه سمباده ظريف پوليش کنيد.
تعويض کنيد

تعويض كنيد
تعويض کنيد

تعويض کنيد

عايق را تعويض کنيد

« سيم شمع را هيچوقت نکشيد.»
در صورتي که هرگونه گيرپاژ وجود داشته باشد، مجم

وعه سيلندر مي بايست دمونتاژ شده و گيرپاژ برطرف شود. جهت دمونتاژ مجموعه سيلندر، چهار بولت واقع در بالاي سيلندر را درآورده، سپس قسمت بالاي سيلندر را درآوريد.