چکیده

رشد تجارت بین المللی و جریان های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی چند دهه گذشته منجر به تمایل به هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری در میان کشور ها شده است و همچنین نظر به لزوم تجزیه تحلیل همزمان صورت های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی و با توجه به این که ارتباط مناسبی میان صورت های مالی فعلی وجود نداشت، هیأت استاندارهای حسابداری مالی (FASB3) و هیأت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB4) در پروژه مشترکی تصمیم به تغییر نحوه گزارشگری صورت های مالی گرفتند. این تغییر در صورت های مالی به سوی آنچه که در صورت جریانات نقدی انجام می شود سوق پیدا کرد. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان روندی از اهمیت روز افزون اطلاعات مربوط به جریان های نقدی این تغییر بنیادی در نحوه گزارشگری بیشتر معرفی شود. درنهایت قسمت بحث و نتیجه گیری نیز شامل لزوم پرداختن به این موضوع در ایران توسط صاحبنظران رشته حسابداری و مرجع تدوین استاندارد های حسابداری می باشد.

واژه های کلیدی: سیستم حسابداری، صورت های مالی، صورت جریانهای نقدی

مقدمه

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که رویداد های مالی موثر بر سازمان را شناسایی نموده و آثار این گونه رویدادها را بر تصمیم گیریهای استفاده کنندگان گزارش می کند، اما نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دلیل تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وآثار آنها بر فعالیتهای سازمان همواره در حال تغییر است. در نتیجه حسابداری در جهت تأمین نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان به ناچار دراستاندارد های اندازه گیری و گزارشگری تجدیدنظر می کند تا هدف نهایی حسابداری که همان فراهم کردن اطلاعات مربوط و با کیفیت است، تحقق یابد.

از آنجا که از یک طرف ترازنامه تصویری ایستا از وضعیت وجه نقد، سرمایه در گردش، و سایر دارایی ها و بدهی ها را نشان می دهد و از طرف دیگر صورت سود و زیان نتیجه عملیات واحد تجاری را در بکارگیری و مصرف منابع و

۳ Financial Accounting Standard Board 4 International Accounting Standard Board

دستیابی به اهداف واحد تجاری در یک دوره مالی نشان می دهد (این دو صورت مالی اطلاعات چندانی در ارتباط با نقدینگی، انعطاف پذیری مالی، توان ایجاد وجه نقدو پاسخگویی به تعهدات در اختیار قرار نمی دهند) ارائه صورت جریان وجوه نقد به منظور افشای اطلاعات مکمل مربوط به وجوه نقد الزامی شد.

با نگاهی گذرا به روند الزامی شدن صورت های مالی در مجامع حرفه ای حسابداری در می یابیم که تأکید گزارشگری مالی در طول زمان بر صورت جریان وجوه نقد بیشتر شده این موضوع تا به آنجا ادامه پیدا کرده که هدف صورت های مالی به ارائه اطلاعاتی که سرمایه گذاران وسایر استفاده کنندگان را در پیش بینی میزان، مبلغ و عدم اطمینان (ریسک) مربوط به جریان نقد آتی یاری رساند ارتقا پیدا کرد.

ترازنامه، صورتهای عملکرد مالی و صورت جریانوجوه نقد تواماً اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و همچنین نقدینگی، توانایی بازپرداخت بدهیها و انعطافپذیری مالی فراهم میآورند. بدین لحاظ ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی دیگر حائز اهمیت است. و در این استار بود که اخیراً و متعاقب یکسانسازی استاندارد های گزارشگری بین المللی((IFRS5 و اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا((US.GAAP6 شکل و نحوه ارائه صورت های مالی مشابه آنچه که در صورت جریان وجوه نقد انجام می شود، تغییر پیدا می کند. در مقاله حاضر سعی می شود ضمن بیان سابقه تاریخی صورت جریان وجوه نقد، تغییر اخیر شکل و نحوه ارائه صورت های مالی مبتنی بر آنچه که در صورت جریان وجوه نقد انجام می شود، توضیح داده می شود.

اهمیت موضوع مورد مطالعه و اهداف تحقیق

از آنجا که تجزیه و تحلیل همزمان کلیه صورت های مالی از جمله: ترازنامه، صورت های عملکرد و صورت جریان وجوه نقد اطلاعات لازم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی را به منظور برآورد زمانبندی، مبلغ و عدم اطمینان(ریسک) جریان های نقدی را فراهم می آورد، لازم است که میان اطلاعات مندرج در صورت های مالی

۵ International Financial Reporting Board

۶ United State. General Accounting Accepted Principle

ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد . این مهم از طریق پروژه مشترکی که توسط هیئت استاندارد های حسابداری مالی آمریکا و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی در سال ۲۰۰۸ انجام شد، معرفی گردید.

و با توجه به اینکه کشور ما در حال تلاشی مستمر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO7 است تا آنجا که پس از ۲۲ بار تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی و رد شدن آن، نهایتا در نشست ۲۶ و ۲۷ مه سال ۲۰۰۵ مصادف با پنجم و ششم خرداد ۱۳۸۴ و با موافقت ۱۴۹ کشور عضو، ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد. برای اینکه بتواند به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی درآید باید بتواند امکان قابلیت اجرای شرایط و الزامات آن را فراهم آورد. از جمله این شرایط و الزامات گسترش بازار سرمایه و همسو نمودن سیاست های پولی و مالی با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت است که در این راستا شرکت ها ملزم به تهیه صورت های مالی مطابق با استاندارد های بین المللی می شوند.

هدف این مقاله معرفی تغییر بنیادی در نحوه گزارشگری مالی و طرح این موضوع به عنوان یکی از مباحث روز حسابداری به منظور انجام مطالعات بیشتر در این زمینه وهمچنین جلب توجه مرجع تدوین استانداردهای حسابداری ایران به تحولات اخیر حرفه حسابداری به منظور انجام اقدامات لازم جهت ایجاد تغییرات ضروری در استانداردهای ملی جهت نزدیکی بیشتر با استاندارد های بین المللی می باشد.

پیشینه تحقیق

با توجه به جدید بودن موضوع تحقیق در ایران تحقیقی در این مورد صورت نگرفته و عمده تحقیقاتی دراین زمینه، به سودمندی ارائه صورت جریان وجوه نقد و یا نحوه ارائه آن اختصاص یافته است که از جمله آنها تحقیقات زیر قابل توجه است

اعتمادی و تاروردی((۱۳۸۵ به بررسی نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای پرداختند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و پنج بخشی از

۷ World Trade Organization

یک سو و مبتنی بر مدل های پنج بخشی و چهار بخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی که بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود داشت.

همچنین عرب مازار((۱۳۷۴ به بررسی ارتباط بین محتوی افزاینده اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی پرداخت . نتایج تحقیق وی نشان داد که ارائه اطلاعات جریان های نقدی همراه با اطلاعات تعهدی برای سرمایه گذاران محتوای اطلاعاتی دارد.

در سایر کشورر های جهان نیز مقالاتی در ارتباط با این موضوع به رشته تحریر درآمده که از آن جمله می توان به مقاله، گای و اندرو(۲۰۰۸)۸ و بنزاکر(۲۰۰۹) ۹ که تنها در مقاله خود به تشریح این تغییر بنیادی به صورت توصیفی پرداخته اند اشاره نمود.

تاریخچه صورت جریان وجوه نقد

در گذشته بیشترین تأثیر را بر الزامی شدن “صورت وجوه” حرفه حسابداری در آمریکا داشته و تلاش های زیادی را در این راستا انجام داده است .یکی از این تلاش ها در سال ۱۹۶۱ ، مطالعه تحقیقی پری ماسن۱۰ با عنوان “تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی وصورت وجوه” بود. این تحقیق اهمیت اطلاعات مربوط به جریان وجوه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و تعریف مفیدی برای مفهوم وجوه قائل شد. دو سال بعد در سال ۱۹۶۳ ، بیانیه شماره ۳ هیأت اصول حسابداری تحت عنوان “صورت منابع و مصارف وجوه ” منتشر گردید. این بیانیه تهیه صورتی را که حاوی خلاصه ای از منابع و مصارف وجوه باشد، توصیه نمود و وجوه را به عنوان سرمایه در گردش تعریف کرد.

در سال ۱۹۷۱ بیانیه شماره ۱۹ هیأت اصول حسابداری “گزارشگری تغییر در وضعیت مالی”، منتشر گردید.

این بیانیه ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی۱۱ را در گزارش های مالی سالانه الزامی کرد. در این صورت مالی، جریان وجوه به عنوان منابع یا مصارف همراه با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی غیر نقدی گزارش می

۸ GUYmcClin and AndrewJ.McLelland

۹ Karine Benzaker

۱۰ perry mason

۱۱ Statement of changes in financial position

شد. این بیانیه همانند بیانیه قبلی وجوه را به عنوان سرمایه در گردش دانست. مدتی پس از انتشار بیانیه شماره ۱۹، با توجه به تحقیقات و مطالعات هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی و توصیه “انجمن مدیران مالی”۱۲ ، تعداد قابل توجهی از موئسسات اقدام به انتخاب مبنای نقدی برای تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی کردند و بسیاری از آنها از شکل سه طبقه ای آن، عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، استفاده نمودند.

تعاریف گوناگون از واژه وجوه موجب شد که تفاوت های بسیاری از نظر مبنای تهیه و اطلاعات مندرج در صورت های تغییرات در وضعیت مالی تهیه شده توسط موئسسات، وجود داشته باشد و این امر مشکلاتی برای استفاده کنندگان صورت های مالی در زمینه قابلیت مقایسه این صورت ها بوجود آورده بود.باتوجه به این موارد، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره ۹۵ ، تحت عنوان “صورت جریان های نقدی”۱۳ در سال ۱۹۸۷ ، استاندارد حسابداری مالی شماره ۹۵ را تدوین و جایگزین بیانیه شماره ۱۹ نمود. و سر انجام “صورت جریان وجوه نقد” نیز پس از یک دوره ۸ ساله از الزامی شدن آن در آمریکا، جایگزین “صورت تغییرات در وضعیت مالی” شد.

در سطح بین المللی نیز کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری در سال ۱۹۷۷ استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۷ خود را تحت عنوان “صورت تغیییرات در در وضعیت مالی” تصویب کرد و آن را جز لاینفک صورت های مالی شناخت و تاریخ اجرای آن را اول ژانویه ۱۹۷۹ تعیین کرد . اما به دلیل تغییر در محیط گزارشگری مالی در سطح بین المللی کمیته یاد شده کار روی استاندارد بین المللی جدیدی را در زمینه صورت گردش وجوه نقد آغاز کرد و متن پیشنهادی خود را در سال ۱۹۹۳ انتشار داد و همین متن بعنوان استاندارد پذیرفته شد .( عالی ور،(۱۳۷۲

در ایران نیز صورت های مالی واحد های انتفاعی تا پیش از انقلاب جز در موارد خاص نظیر در یافت وام و اعتبار و مانند اینها، تنها ترازنامه و صورت سود و زیان را در بر می گرفت و در مواردی که صورت منابع ومصارف وجوه تهیه می شد، برداشت قالب از وجه، سرمایه در گردش بود نه وجه نقد.پس از انقلاب موئسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و ساز مان برنامه بود که در سال ۱۳۵۹پس از مطالعه و بررسی استاندارد بین المللی شماره )۷صورت تغییرات در

۱۲ Financial executives institute

۱۳ Statement of cash flow

وضعیت مالی )، ترجمه و انتشار آن را در دستور کار خود قرار داد و در حدود سال ۱۳۶۰ صورت تغییرات در وضعیت مالی به صورت های مالی اضافه شد. ( همان منبع)

حرکت از صورت تغییرات در وضعیت مالی به سوی صورت گردش وجوه نقد، انعکاسی از علاقه مندی هیئت استاندارد های حسابداری مالی به گزارشگری مبتنی بر و جه نقد به عنوان مکمل صورت سود و زیان و ترازنامه مبتنی بر حسابداری تعهدی محسوب می شود.

اهمیت صورت جریان وجوه نقد

اهمیت وجوه نقد در رابطه ای است که بین سرمایه و سود به عنوان دو مفهوم اساسی حسابداری به وجود می آورد، زیرا نشان دهنده قدرت خریدی است که در سایه مبادلات اقتصادی به فرد یا سازمان منتقل می شود و آنها می توانند با استفاده از این قدرت کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

از این رو بیشتر معیارهای سنجش در حسابداری بر پایه جریان های نقدی گذشته، حال یا آینده قرار دارند. معمولاٌ کل درآمد را بر حسب خالص وجه نقدی که انتظار میرود از محل فروش کالا یا خدمت به دست آید تعیین می شود از طرف دیگر هزینه ها را بر حسب وجوه نقد پرداختی یا مبالغی که انتظار می رود در آینده در ازای کالا یا خدمتی که واحد تجاری به مصرف می رساند، پرداخت شود، محاسبه می شود. همچنین از دیدگاه نظری ارزش دارایی ها و بدهی ها بر اساس جریان های نقدی واقعی و مورد انتظار تعیین می شود. مثلا یکی از روش های تعیین ارزش دارایی ها، ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار آتی است که یک دارایی خاص برای واحد تجاری می نماید. و یا بدهی ها معادل ارزش مبالغ مورد انتظار که در آینده پرداخت خواهد شد ارزشیابی می شوند.(هندریکسون و ون بردا،(۱۹۹۲ ۱۴

بدین ترتیب اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد موجب افشای اطلاعات مکملی همچون موارد زیر نیز می شود:( شباهنگ،(۱۳۱۱

-۱ اطلاعاتی را درمورد گردش واقعی وجوه نقد ارائه می کند.

۱۴ Eldon S.Hendrikson and Michael F Vanbreda

-۲ به تشخیص ارتباط بین سود حسابداری و گردش وجوه نقد کمک می نماید. -۳ اطلاعاتی را درباره کیفیت سود حسابداری ارائه می کند.

-۴ به پیش بینی گردش وجوه نقد در آینده کمک می نماید. -۵ به ارزیابی انعطاف پذیری مالی و نقدینگی کمکمی کند.

-۶ قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در صورت های مالی را بهبود می بخشد.

با توجه به اهمیت روز افزون جریان های نقدی بود که FASB در سال ۱۸۸۷ با الزامی نمودن تهیه صورت جریان وجوه نقد هدف تهیه گزارش های مالی را به صورت زیر تعریف نمود:

“گزارش های مالی باید اطلاعاتی ارائه کنند که به سرمایه گذاران و بستانکاران کنونی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان از این گزارش ها تا آنها مبلغ زمان و عدم اطمینان(ریسک) وجوه نقدی را که در آینده از محل سود یا بهره دریافت خواهند کرد و نیز وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام ها را برآورد نمایند”۱۵

به دلیل عدم وجود ارتباط میان صورت های مالی مختلف و در راستای افزایش روز افزون اهمیت جریان وجوه نقد بود که در آپریل سال ۲۰۰۴ هیأت استاندارهای حسابداری مالی (FASB) و هیأت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB) پروژه مشترکی را برای تغییر نحوه ارائه صورت های مالی آغاز نمودند. این پروژه بخشی از همگرایی استاندارد های مالی گزارشگری بین المللی IFRS و اصول حسابداری پذیرفته شده آمریکا US- GAAP بود.و هدف از پروژه فوق تصویب استانداردهایی برای تعیین شکل، محتوی،طبقه بندی و جمع اقلام عمده در صورت های مالی است. که رهنمود های جدید، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی را در فهم بهتر وضعیت گذشته، وضعیت مالی حال و اندازه گیری جریانهای نقدی آتی کمک می کند. این پروژه برای واحدهای انتفاعی که در بخش خصوصی و یا عمومی فعالند کاربرد دارد و شامل واحد ها غیر انتفاعی نمی شود.

چرا شکل صورت های مالی تغییر می نماید؟

۱۵ SFAC 1 ,PAR 37.

از آنجا که صورت های مالی هسته اصلی گزارشگری مالی و وسیله ار تباط میان اطلاعات مالی واحد تجاری و استفاده کنندگان برون سازمانی اند و بدلیل عدم ارتباط مناسب میان صورت های مالی مختلف و اطلاعت ارائه شده در آنها نیاز تغییر شکل و محتوی صورت های مالی توسط دو هیأت فوق احساس شد.

اهداف اصلی تغییر صورت های مالی

الف- فعالیت های مالی یک واحد تجاری به شکل جذابی به نمایش در آیند، منظور از شکل جذاب این است که ارتباط بین تمامی اقلام صورت های مالی شفاف بوده و صورت های مالی واحد تجاری تا جائیکه ممکن است اکمل و دارای همپوشانی باشد

ب- وجود انبوه اطلاعات که برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری سودمند است.

ج- کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی نقدینگی، انعطاف پذیری مالی و پیش بینی جریان های نقدی آتی.

چگونگی تغییر در صورت های مالی:

-۱ تغییر در نام صورت های مالی

عناوین صورت های مالی مطابق با آنچه که در جدول شماره ۱ ارائه شده تغییر کرده است همچنین شایان ذکر است که صورت جدید به مجموعه صورت های مالی با عنوان “صورت تطبیق” اظافه شده است. که در آمد خالص را با جریانات نقدی مطابقت می دهد.

این عناوین با هدف دستیابی به شکل جذاب صورت های مالی تغییر می کنند.

نمایه شماره ۱ نحوه تغییر در عناوین صورت حسابها ( بنزاکار، (۲۰۰۹

ترازنامه صورت وضعیت مالی

صورت سود و زیان صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان انباشته صورت تغییرات در حقوق
صاحبان سهام

صورت جریان وجوه نقد صورت جریان وجوه نقد

-۲ تغییر در نحوه طبقه بندی اقلام در صورت های مالی

طبقه بندی بر اساس فعالیت های کاربردی مشابه آنچه که در صورت جریان وجوه نقد انجام می شود، صورت می گیرد.(جدول شماره (۲

بخش تجاری شامل دو بخش عملیاتی و سرمایه گذاری است.دارایی هاو بدهی های عملیاتی شامل دارایی ها است که در عملیات اصلی شرکت مورد استفاده واقع می شوند و بدهی هایی که در جریان عملیات اصلی واحد تجاری ایجاد می شوند. دارایی ها و بدهی های سرمایه ای دارایی ها وبدهی هایی هستند که با عملیات اصلی واحد تجاری مرتبط نمی باشند بعارت دیگر واحد تجاری دارایی ها و بدهی های سرمایه ای را برای کسب بازده به کار می گیرد اما این عملیات جزء عملیات اصلی و عمده واحد تجاری نمی باشد .

این طبقه بندی به منظور نمایش بهتر عملیات واحد تجاری و بر قرای ارتباطی قابل فهم میان صورت های مالی مختلف استفاده شد.

نمایه شماره ۲ نحوه تغییر در شکل صورت حسابها( همان منبع)

صورت وضعیت مالی صورت سود و زیان جامع صورت جریان وجوه نقد
تجاری: تجاری: تجاری :
• دارایی ها و بدهی های • درآمد عملیاتی • جریان نقد عملیاتی
عملیاتی • درآمد سرمایه گذاری • جریان نقد سرمایه گذاری
• دارایی ها و بدهی های
سرمایه گذاری
تأمین مالی: تأمین مالی: تأمین مالی:
• دارایی های مالی • درآمد های مالی • جریان نقد دارایی های
• بدهی های مالی • هزینه های مالی مالی
• جریان نقد بدهی های مالی
مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد عملیات مستمر مالیات بر درآمد

عملیات متوقف شده عملیات متوقف شده (خالص از عملیات متوقف شده
مالیات)

سایر درآمد های جامع

حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام

صورت وضعیت مالی (تراز نامه)

بیشترین تفاوت در شکل جدید صورت وضعیت مالی (تراز نامه) این است که در نگاه اول تساوی جمع دارایی ها، با بدهی ها بعلاوه حقوق صاحبان سهام مشخص نیست. همچنین در شکل جدید صورت وضعیت مالی دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به قسمت های متفاوتی۱۶ تقسیم نمی شوند.

اقلام دارایی اقلام مثبت و اقلام بدهی و حقوق صاحبان سهام اقلام منفی می باشند که در طبقه بندی جدید با هم جمع جبری می شوند و اینکه کدام دارایی ها و بدهی ها در کدام طبقه ها جای گیرند بستگی به قضاوت مدیریت دارد. اما مبنای طبقه بندی باید در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا شود و از طرفی جمع های مختلف مربوط به دارایی ها و بدهی ها( مانند جمع کل دارایی ها، جمع دارایی های بلند مدت ، جمع دارایی های جاری، حمع کل بدهی ها، جمع بدهی های بلند مدت، جمع بدهی های جاری و…) را نیز می توان در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نمود.( نمایه (۳

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع با در بر داشتن جمع درآمد ها و داشتن بخشی برای سایر درآمد های جامع مانند صورت سود و زیان قدیمی است با این تفاوت که درآمد خالص بر اساس تقسیم بندی جدید( شامل بخش عملیاتی، سزمایه گذاری، تأمین مالی، مالیات بر در آمد و عملیات متوقف شده)به صورت جداگانه محاسبه می شود. همچنین اقلام بر حسب وظایف و ماهیت در سر فصل های مربوط جای می گیرند،برای مثال بعد از بهای تمام شده کالای فروش رفته اجزای ریزتر مانند بهای مواد، دستمزد وسربار ارائه می شوند، اما چنانچه این جزئیات برای درج در صورت سود و زیان جامع مفصل باشند، واحد تجاری می تواند آنها را خلاصه نماید ولی باید جزئیات را در یادداشت های همراه صورت های مالی ارائه نماید.

قسمت مالیات بر درآمد در صورت های مالی جدید:

۱۶مانند آنچه که در شکل سنتی آن مرسوم بود، دارایی ها در سمت راست و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به تر تیب در سمت چپ ترازنامه ارائه شوند و یا در شکل گزارشی دارایی ها اول و بدهی ها وحقوق صاحبان سهام به ترتیب به دنبال آن ارائه شوند.

در صورت وضعیت مالی این قسمت شامل دارایی ها و بدهی های مالیات جاری و ملیات انتقالی می باشد که این دارایی ها و بدهی ها مطابق بیانیه شماره ۱۰۹، FASB با عنوان مالیات بر درآمد و استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲ با عنوان مالیات بر درآمد شناسایی می شود.

جریانات نقدی مرتبط با این دارایی ها و بدهی ها باید در قسمت مالیات بر درآمد صورت جریان وجوه نقد شناسایی شوند. و دز صورت سود و زیان جامع مالیات بر درآمد به مالیات بر درآمد، عملیات در حال تداوم، عملیات متوقف شده، سایر اقلام سود جامع یا هزینه ها یا اقلام بدهکار و بستانکاری که مستقیمأ به حساب حقوق صاحبان سهام منظور می شوند، تقسیم می شوند.

صورت جریان وجوه نقد:

صورت جریان وجوه نقد تنها صورتی است که نام آن تغییر نکرده و شکل جدید آن مشابه شکل قبلیش است اما در کل با دو تغییر عمده همراه بوده است : -۱ تهیه صورت جریان وجوه نقد از طریق روش غیر مستقیم مجاز نیست۱۷ اما اطلاعات مربوط به آنرا باید در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نمود. -۲ دومین تغییراین است که در صورت جریان وجوه نقد جدید “شبه نقد” وجود ندارد و صورتحساب فقط تغییرات وجه نقد را گزارش می کند.

صورت تطبیق:یک جدول پیشنهادی است که اطلاعات اضافی در اختیار سرمایه گذاران و تحلیل گران برای پیش بینی جریان های نقدی آتی قرار می دهداین جدول در نمایه شماره نمایش داده شده است:

در ستون “الف” اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد که با استفاده از روش مستقیم تهیه شده ارائه شده است و در ستون “ث” اطلاعات مربوط به سود جامع ارائه شده است و بین این دو ستون سه ستون مقایسه ای به شرح زیر وجود دارد:

۱۷ مطابق با اصول جاری پذیرفته شده حسابداری قسمت عملیاتی صورت جریان وجوه نقد به دو طریق تهیه می گردد. -۱ روش غیر مستقیم که در این روش از طریق تعدیل سود عملیاتی بابت اقلام غیر نقد به جریان نقد عملیاتی می رسیم و -۲ روش مستقیم که تغییرات وجه نقد عملیاتی بر اساس فعالیت های مختلف نشان داده می شود.

ستون “ب” اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی و سایر مخارج به استثنای اقلامی که ارزیابی مجدد می شوند شامل اقلامی مانند حسابهای دریافتی و حسابهای پرداختنی، تخصیص سیستماتیک مانند استهلاک ، خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات و …

ستون “پ” شامل اقلامی که تغییر در ارزش منصفانه آنها باعث تعدیل ارزش ثبت شده انها می شود مانند اوراق بهادار آماده برای فروش.

ستون”ت” شامل اقلامی که ارزیابی مجدد می شوند به استثنای اقلامی که تغییر در ارزش منصفانه آنها باعث تعدیل در ارزش ثبت شده آنها می شود مانند سرقفلی و دارایی های عملیات متوقف شده.

صورت تغییرات در وضعیت حقوق صاحبان سهام:

این صورت مشابه صورت تغییرات سودانباشته بوده ولی جامعتر از آن می باشد. این صورت مانده هریک از اجزاء حقوق صاحبان سهام را در ابتدا و پایان دوره در برداشته و نتایج تغییرات در مانده اجزاء حقوق صاحبان سهام را در اثر تغییرات حاصل از درآمد ، سایر درآمد های جامع، معاملات با صاحبان سهام ( شامل تقسیم سود، سرمایه گذاری مجدد و …) را نشان می دهد.

نمایه شماره ۳ نمونه صورت وضعیت مالی( همان منبع)

تجاری ۲۰۱۰ ۲۰۰۹
عملیاتی
دریافتنی ها ۱۳۶۰۰ ۱۰۸۰۰
کسر می شود :ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (۴۰۰) (۲۰۰)
موجودی ۵۲۰۰ ۴۰۰۰
پیش پرداخت هزینه ۳۸۰۰ ۴۸۰۰