چکیده :

مطالعات ژئوفیزیکی نیروگاه هاي جریانی دز به منظور بررسی ویژگی هاي زمینشناسی، برآورد ضخامت لایهها، تعیین عمق سنگ کف وفنیز تعیین موقعیت بی هنجاريها در محدودهفتلهزنگ واقع در شمال شرقی شهرستان اندیمشک انجام گرفت. تعداد ۵۴ نقطه براي انجام عملیات سونداژ زنی مقاومت ویژه با استفاده از آرایه شلومبرژه در نظر گرفته شد که این نقاط بر روي ۵ خط پروفیل واقع شدند. همچنین براي مطالعات لرزهاي ۴ پروفیل که هر پروفیل شامل ۲۴ ژئوفون به فاصله ۱۰ متر میباشد، در نظر گرفته شد. نتایج مدلسازي هاي انجام شده بر روي دادههاي الکتریکی و لرزهاي نشان میدهد که لایههاي زیر سطحی در منطقه مورد مطالعه به طور کلی از دو بخش آبرفت و سنگ کف تشکیل شدهاند. آبرفت از رس، ماسه و همچنین از گراولهاي دانه متوسط تا دانه درشت تشکیل شده و ضخامت آن بسیار کم است. بخش سنگی نیز از جنس آهکهاي متراکم سازند بنگستان میباشد. ف

مقدمه:

منطقه مورد مطالعه درحد فاصل”۵۸ ُ۳۲۰ ۴۹ تا ۴۳/۹۸″ُ۳۲۰ ۵۰عرض جغرافیایی و حد فاصل ۵۲″ ُ۴۴ف ۵۴۰ تا”۱۴/۳۶ُ۵۴۰ ۴۵ طول جغرافیایی در شمال شرقی شهرستان اندیمشک واقع شده است (شکل.(۱ در مورد خصوصیاتفزمینشناسیفمهندسیفدریاچه باید گفت دریاچهفدرفمحدودهفگسترشفسازندهايفگورپیفوفگروهف بنگستانفواقعفشدهفاست.

شکل :۱موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

اندازهگیريهاي مقاومتویژه همراه با برداشتهاي لرزهاي، یک روش قدرتمند براي بررسیهاي مختلف میباشد.ژ۳ب

گستره تغییرات مقاومت ویژه مواد مختلفعمدتاً به میزان خردشدگی، درصد تخلخل، درصد شکستگیهاي پر شده از آب در آنها بستگی دارد.ژ۲،۴ب همچنین گستره تغییرات سرعت (VP) مواد مختلف با جنس، فشار، میزان رطوبت و درصد تخلخل آنها بستگی دارد.ژ۵ب گستره تغییرات مقاومت ویژه چند نوع سنگ در جدول شماره ۱ و گستره تغییرات سرعت (VP) مواد مختلف در جدول شماره ۲ آورده شده است.