خلاصه تحقيق:
تحقيق حاضر با هدف توصيف عملكرد مركز آموزش و تربيت مربي سازمان تربيت بدني در دهة ۷۰ انجام شد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده كه به شكل ميداني انجام گرفته است. نمونه آماري ۱۰ نفر از مديران، ۱۱ نفر از مدرسين و ۱۲۸ نفر از فارغ التحصيلان مركز آموزش بودند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه هايي بود كه از سه بخش مشخصات فردي، آموزش و اداري – اجرايي تشكيل مي شدند. براي تجزيه داده ها از دو روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. داده هاي توصيفي با استفاده از روش آمار توصيفي تجزيه و فراواني، درصد و ميانگين محاسبه و نتايج در جداول و شكل ها ارائه شدند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش آماري مجذور كاي استفاده گرديد.

نتايج نشان داد كه:
اكثر مدرسين در رشته تربيت بدني تحصيل كرده بودند و از شغل مدرسي رضايت داشتند. همچنين ۹۱% آنان اعلام نمودند كه از طرح درس استفاده مي كردند.
اكثر مديران اعلام داشتند كه دوره تخصصي مديريت و يا مديريت آموزشي را گذرانده اند. در بخش آموزش مهمترين مشكلات از ديدگاه فارغ التحصيلان عبارت بودند از كمبود وسايل كمك آموزشي، كمبود كتاب و جزوه، كمبود فضاهاي آموزشي، عدم همخواني روش ارزشيابي دروس نظري با محتواي دروس و از ديدگاه مدرسين اين مشكلات عبارت بودند از كمبود وسايل كمك آموزشي، كمبود كتاب و جزوه، نبود مدرسين متخصص براي تدريس دروس نظري كه از نتايج به دست آمده مشخص مي شد كه مشكلات مدرسين و

فارغ التحصيلان در بخش آموزش به جز يك مورد مشابه بوده است. همچنين اكثر
فارغ التحصيلان از نحوة گذراندن اوقات خود در مركز آموزش رضايت نداشتند.
در بخش آمار استنباطي نيز نتايج پژوهش به شرح ذيل بوده است:

۱- بين نظرات آزمودني ها در بخش آموزش (استفاده از طرح درس در دروس نظري توسط مدرسين) تفاوت معني داري وجود نداشت.
۲- بين نظرات آزمودني ها در بخش آموزش (همخواني تدريس دروس عملي با محتواي كتاب و جزوه) تفاوت معني داري وجود نداشت.
۳- بين نظرات آزمودني ها در بخش اداري (افزايش كارآيي و ايجاد شايستگي با تحصيل در مركز آموزش) تفاوت معني داري وجود نداشت.

۴- بين نظرات آزمودني ها در بخش اداري (استفاده از وسايل كمك آموزشي) تفاوت معني داري وجود نداشت.
۵- بين نظرات آزمودني ها در بخش اداري (استفاده از كتابخانه تخصصي) تفاوت معني داري وجود نداشت.
واژه هاي كليدي: آموزش، عملكرد، مركز آموزش، نيروي انساني

در ميان سازمان ها و نهادهايي كه جهت توسعه و تعميم سلامتي جامعه در تلاشند، سازمان تربيت بدني از بزرگترين آنها مي باشد. علمي كردن فعاليت هاي ورزشي از طريق توسعه و تقويت امر آموزش و تحقيقات و نيز ارتقاء سطح تخصصي نيروي انساني، بخشي از اهداف اين سازمان بوده و لازم است نسبت به تأمين مربيان ورزش كارآمد كه اساسي ترين ركن در راستاي اهداف اين سازمان تلقي مي گردد، اقدام شايسته به عمل آيد. حوزة معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني برحسب رسالت و مسؤوليت خود، مركز آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي را تأسيس نمود كه از اهداف اصلي آن تربيت نيروي انساني متخصص در زمينة تربيت بدني مي باشد.

حوزة معاونت فرهنگي و آموزشي اين سازمان با تأسيس اين مركز به منظور بالا بردن سطح معلومات علمي و توانايي هاي مربيان و آشنا نمودن هرچه بيشتر آنان در زمينه علوم ورزشي و هماهنگ نمودن آموزش مربيان براي اخذ درجات ۳ و ۲ و ۱، ممتاز و بين المللي مربي گري و دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد تربيت بدني در اين مركز، سعي در تربيت نيروهاي متخصص ورزشي جهت ارتقاي سطح علمي و كيفي نيروهاي انساني خود داشته و ضرورت تعيين، تأمين و تربيت و جذب نيروي انساني در مركز آموزش از موارد مورد نظ

مي باشد. و اما سؤال مهمي كه بايد در كنار ساير مسائل بررسي شود اين است كه آيا فارغ التحصيلان از شايستگي هاي علمي و مهارتي و انگيزش لازم براي انجام وظايف برخوردار هستند؟ آيا مركز آموزش آنان را بر اساس شايستگي ها و وظايف مورد انتظار سازمان تربين بدني آماده نموده است؟ ديدگاه فارغ التحصيلان در رابطه با عملكرد اين مركز چيست؟
براي تربيت و آماده سازي مطلوب دانشجويان اين مركز، قطعاً علاوه بر وجود مدرسين متخصص و متعهد، وجود اماكن و تجهيزات آموزشي و ورزشي از اهميت بالايي برخوردار است و

تأمين اين نيازها، نيازمند بودجه كافي و متناسب با فعاليت‌ها مي باشد. بديهي است شناخت و بررسي عوامل ذكر شده و بررسي وضعيت موجود مركز آموزش مي تواند دست اندركاران را در رفع كمبودها و برنامه ريزي منطقي تر ياري نمايد. همچنين يافته هاي اين تحقيق مي‌تواند به عنوان يك مرجع معتبر جهت ارزيابي كيفي و كمي مركز آموزش و تربيت مربي محسوب شده و توان بالقوه اين مركز را مشخص نموده و از طرفي به عنوان يك منبع اطلاعاتي در سيستم اطلاعاتي سازمان تربيت بدني منعكس شده و همچنين نقاط قوت و ضعف سيستم آموزشي را در يك سازمان مشخص نمايد.

مباني نظري تحقيق:
اهميت آموزش
اهداف آموزش
انواع آموزش
اهميت تربيت نيروي انساني
اهداف آموزش نيروي انساني
اهميت تربيت نيروي انساني در سازمان تربيت بدني

اهداف تربيت نيروي انساني در سازمان تربيت بدني
اهميت تربيت نيروي انساني در سازمان تربيت بدني براي توسعه ورزش
مفهوم عملكرد
عملكرد برنامة آموزشي
اهميت عملكرد در سازمان هاي آموزشي

سنجش و اندازه گيري عملكرد
اهداف سنجش و اندازه گيري عملكرد
شاخص‌هاي عملكرد
خط مشي هاي آموزشي و مراحل آن
جايگاه مركز آموزش در تربيت نيروي انساني

تاريخچه تربيت نيروي انساني در سازمان تربيت بدني
تأسيس مركز آموزش تربيت بدني
اساسنامه تشكيل آموزشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دوره هاي بلند مدت
دوره هاي كوتاه مدت

اهداف تحقيق
هدف كلي:
هدف كلي اين پژوهش، توصيف عملكرد مركز آموزش و تربيت مربي سازمان تربيت بدني در دهه ۷۰ مي باشد.

اهداف اختصاصي:
۱-توصيف ويژگي هاي فارغ التحصيلان مركز آموزش و تربيت مربي
۲-توصيف وضعيت نيروي انساني مركز آموزش و تربيت مربي
۳-توصيف عملكرد آموزشي دوره هاي بلندمدت

۴-توصيف وضعيت ارزشيابي آموزشي مركز آموزش از ديدگاه فارغ التحصيلان
۵-توصيف وضعيت مديريتي مركز آموزش و تربيت مربي

۶-توصيف وضعيت اداري و اجرايي مركز آموزش و تربيت مربي
۷-توصيف وضعيت گذران اوقات فراغت در مركز آموزش از ديدگاه فارغ التحصيلان
۸-توصيف وضعيت اماكن و تأسيسات آموزشي و ورزشي مركز آموزش و تربيت مربي
۹-توصيف وضعيت بودجه مركز آموزش و تربيت مربي

فرض هاي تحقيق:
۱-بين نظرات آزمودني ها، در بخش آموزش (استفاده از طرح درس در دروس نظري) تفاوت معني داري وجود ندارد.
۲-بين نظرات آزمودني ها، در بخش آموزش (همخواني تدريس دروس عملي با محتواي كتاب و جزوه) تفاوت معني داري وجود ندارد.
۳-بين نظرات آزمودني ها در بخش اداري (افزايش كارآيي و ايجاد شايستگي با تحصيل در مركز آموزش) تفاوت معني داري وجود ندارد.

۴-بين نظرات آزمودني ها در بخش اداري (استفاده از وسايل كمك آموزشي) تفاوت معني داري وجود ندارد.
۵-بين نظرات آزمودني ها در بخش اداري (استفاده از كتابخانه تخصصي) تفاوت معني داري وجود ندارد.

پيش فرض هاي تحقيق:
اين پژوهش بر اساس پيش فرض هاي زير انجام شده است:
۱-سؤال هاي پرسشنامه براي پاسخ دهندگان روش و قابل فهم بوده است.
۲-پاسخ دهندگان به محقق اعتماد نموده و سؤال ها را صادقانه پاسخ داده اند.
۳-محقق از شيوه ها و روش هاي آماري معتبر براي تجزيه داده ها استفاده نموده است.
۴-داده هاي جمع آوري شده، دقيق و صحيح بوده اند.

محدوديت‌هاي تحقيق:
۱) محدوديت‌هاي تحت كنترل:
محدوديت هايي كه تحت كنترل محقق بوده اند را مي توان محدوده كار در مركز آموزش و تربيت مربي عنوان نمود. به عبارتي چون تحقيق در مركز آموزش انجام شده، محقق در اين محدوده عمل نموده است.

۲) محدوديت‌هاي خارج از اختيار محقق:
تجربيات عملكردي و كاري پاسخ دهندگان مي توانسته بر پاسخ آنها اثرگذار باشد.
واژه ها و اصطلاحات:
آموزش: فرآيندي كه طي آن، فرد مهارت هاي مورد نياز براي انجام يك عمل يا وظايف يك شغل را كسب مي كند.

عملكرد: كاركرد، حاصل و نتيجه هر كاري را گويند.
مركز آموزش و تربيت مربي: به واحدي از سازمان تربيت بدني اطلاق مي شود كه به امر تربيت نيروي انساني متخصص در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد براي اشتغال در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد.