چکیده:

پوسته میگو منبع خوبی از کیتین به شمار می رود که این کیتین از طریق پیوندهاي گلیکوزیدي به پروتئین ها باند شده است. فرایند جداکردن پروتئین براي استخراج کیتین، از طریق هضم قلیایی انجام می گیرد که باعث آسیب به محیط زیست و کاهش کیفیت کیتین حاصله می شود. در این تحقیق از آنزیم هاي تریپسین و فیسین به تنهایی و همراه با متا بی سولفیت سدیم جهت پروتئین زدایی و تهیه ي کیتین استفاده شد و در نهایت کیتین حاصله حاوي حدود %۵ و %۶ پروتئین بترتیب در نتیجه تیمار با ترکیب انزیم تریپسین و فیسین با متا بی سولفیت سدیم و حدود ۶ و ۷ درصد بدون تیمار با متا بی سولفیت سدیم بود که این میزان با هضم قلیایی ملایم باز هم کاهش یافت.

کلمات کلیدي: پوسته میگو، کیتین، هضم قلیایی، پروتئین زدایی، تریپسین، فیسین

مقدمه:

کیتین یک پلی ساکارید تشکیل شده از واحدهاي N-acetyl-D-glucosamine با پیوند β(۱-۴) می باشد که توسط پیوندهاي گلیکوزیدي به پروتئین ها باند شده است و کاربردهاي زیادي در علم شیمی، بیوتکنولوژي، کشاورزي، فرآیند غذا، مواد آرایشی، دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و… دارد.

روش هاي سنتی براي تهیه کیتین شامل کانی زدایی و پروتئین زدایی ضایعات با اسید و بازهاي قوي مثل HCl و NaOH می باشد. استفاده از این مواد شیمیایی باعث دي استیلاسیون جزئی کیتین و هیدرولیز پلی مر می شوند و در نهایت محصولی با وزن ملکولی پائین تر با ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی گوناگون و ناپایدار به دست می آید. این تیمارهاي شیمیایی باعث آلودگی محیط زیست می شوند (۴)، همچنین باعث کاهش دي پلیمریزاسیون و کاهش کیفیت کیتین، آنومریزاسیون روي ساختار آن می شوند. بنابراین تولید بیولوژیکی کیتین توسط پروتئازها و کانی زدایی با اسید لاکتیک می تواند باعث کاهش آلودگی محیطی و دي پلیمریزاسیون و در نتیجه افزایش کیفیت کیتین حاصله گردد. هدف از این تحقیق تولید بیوتکنولوژیکی کیتین به وسیله آنزیم هاي تریپسین و فیسین از ضایعات میگو و بررسی خواص کیتین حاصله می باشد ۷)و۸و.(۹

مواد و روش ها :

پوسته میگو از میگو با نام علمی Penaeus semisulcatus (میگوي صورتی)، آنزیم هاي تریپسین و فیسین، لاکتیک اسید، سدیم هیدروکسید، متا بی سولفیت سدیم، بافر فسفات

تهیه کیتین :

-۱ آماده سازي پوسته ها براي تهیه کیتین:

بعد از شستشوي پوسته میگو با مقدار کافی آب، در دماي ۶۰ C به مدت ۲ ساعت خشک شده و توسط آسیاب به قطعات یکنواختی تبدیل گردید.