چکیده

تولید در کلاس جهانی، به عنوان یکی از شناخته شده ترین سیستم هاي تولید شده در جهان، مجموعه متفاوتی از مفاهیم، اصول، سیاست ها و تکنیک ها براي مدیریت و راه اندازي یک شرکت تولیدي است. این سیستم تحت تاثیر نتایج به دست آمده توسط شرکت هاي تولیدي جدید ژاپنی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد در حالیکه امروزه با بسیاري از ایده هاي مورد استفاده توسط ژاپن در صنعت خودرو، الکترونیک و شرکت هاي فولاد براي به دست آوردن مزیت رقابتی سازگار است. این شیوه در درجه اول بر بهبود مستمر در کیفیت، هزینه ها، زمان تدارك، انعطاف پذیري و خدمات به مشتریان تمرکز دارد.در این مقاله تولید در کلاس جهانی WCMرا بدین گونه تعریف کرده ایم : تولید در کلاس جهانی یعنی یک نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتري،تولید در کلاس جهانی یعنی توسعه کالا و خدمات در سطح و کلاس جهانی.در این مقاله فلسفه به وجود آمدن تولید در کلاس جهانی را به طور کامل بررسی کرده ایم ، ویژگی هاي کلیدي یک شرکت تولیدي با کلاس جهانی را تعریف کرده ایم ، مؤلفه هاي اساسی تولیدر تولید در کلاس جهانی را بررسی کرده ایم و در نهایت پانزده مشخصه اصلی تولید در کلاس جهانی WCM را به طور کامل شرح داده ایم.

کلمات کلیدي : تولید در کلاس جهانی WCM، فلسفه تولید در کلاس جهانی، پانزده مشخصه اصلی تولید در

کلاس جهانی

مقدمه

تولید در کلاس جهانی (WCM)یک مفهوم کلیدي و مهم در جهان معاصر است که توجه بسیاري از صنایع را به خود جلب کرده است. بسیاري سازمان ها از سیستم تولید در کلاس جهانی به منظور رقابت در بازار جهانی استفاده می کنند. دیدگاه هاي گوناگونی درمورد فلسفه و مفاهیم ویژگیهاي (WCM) مطرح است اما آنچه به عنوان عنصر کلیدي مطرح است ، رسیدن به عملکردي مطابق با بهترین ها در سطح جهانی” است. در حال حاضر پیوستن کشور ما به روند جهانی شدن تولید و صنعت اجتناب ناپذیر است و تنها راهی که براي کشور ما باقی می ماند تقویت صنایع خود از دو بعد است. اول بعد کلان اقتصادي و تصمیم گیریهاي کلان و دوم بعد خرد و سیاستهاي داخلی صنایع که بعد کلان آن به سیاستگذاریهاي دولت و بعد خرد آن به سیاستهاي خود شرکتهاي تولیدي بر می گردد. تولید در کلاس جهانی هدفی براي این سیاستهاي داخلی شرکتهاست. این واژه براي تعریف بهترین تــولیدکنندگان در جهان به کار رفته است که می توان آن را انقلاب دوم صنعتی دانست. (سبحانی فرد،ش(۱۵۷

تولید در کلاس جهانی چیست؟

شونی برگر اولین کسی بود که در سال ۱۹۸۲ از واژه تولید در کلاس جهانی استفاده کرد و این نشان از نو بودن این مفهوم دارد.

تولید در کلاس جهانی (WCM)واژه اي است که براي تعریف بهترین تولیدکنندگان در جهان به کار رفته است. تولید در کلاس جهانی یعنی انقلاب صنعتی دوم در زمینه ساخت؛ تولید در کلاس جهانی یعنی یک نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتریان؛ تولید در کلاس جهانی یعنی توسعه کالا و خدمات در سطح و کلاس جهانی.

به طور کلی تولید در کلاس جهانی شامل یک سري فعالیتها و روشهاي ساخت در سطح جهانی است که عمده آنها عبارتند از:

۱٫ تولید ناب و تولید پیوسته: این یک سیستم جدید تولیدي است که بیشتر خواستگاه آن از ژاپن بوده است. روش تولید انبوه که در اوایل قرن بیستم ایجاد شد طی دو دهه اخیر اندك اندك جاي خود را به این روش می دهد. این

روش باعث افزایش بهره وري به میزانحدوداً دو برابر در استفاده از زمان، مکان، زمان انتظار و سرمایه گذاري و

ضایعات می شود.