تولید نوشابه هاي رژیمی مغذي

چکیده: نوشیدنی هاي غیرالکلی به دو دسته نوشیدنی غیرالکلی گازدار و بدون گاز تقسیم میشوند. از انواع نوشیدنی هاي گازدار می

توان به آب معدنی نوشابه هاي تولید شده با شیرین کننده و طعم دهنده، آب میوه جات و سبزیجات شیرین شده، نوشابه هاي رژیمی و نوشیدنی هاي ورزشی اشاره کرد .نوشابه هاي رژیمی در ابتدا براي افراد دیابتی تولید شده ولی پس از مدتی مورد استفاده همه ي

افراد اعم از دیابتی یا غیر دیابتی قرار گرفت، این نوشابه ها نبایستی از ۳/۵ کیلوکالري یا ۲۲ کیلوژول در ۱۰۰ میلی لیتر، بیشتر انرژي
داشته باشند. نوعی از این نوشابه هاي رژیمی نوشابه اي است که با پودر آب پنیر تولید میشود که در این نوع نوشابه ها پودر آب

پنیر به همراه آب پرتغال، یا آب انگور و یا آب آناناس استفاده می شود. این نوشابه ها نه تنها براي افراد ورزشکار بلکه براي افرادي

که مشکل هضم لاکتوز موجود در شیر را دارند مناسب است. چون در این مورد، براي تهیه پودر آب پنیر لاکتوز آب پنیر را با هیدرولیز پرمیت به سیروپی حاوي ترکیبات چند قندي تبدیل کرده و سپس آن را به صورت پودري در آورده و در تهیه نوشابه به کار

میبرند.
کلید واژه: پرمیت‚ پودر آب پنیر ,نوشابه هاي رژیمی مغذي

مقدمه: نوشابه در ایران قدمت چند هزار ساله دارد ولی به طور شخصی از حدود ۱۳۰ سال پیش یعنی در زمان قاجارها یک شرکت آلمانی متعلق به دکتر آدولف استروکار خانه اي را در ایران تأسیس کرد. از آن موقع تاکنون با افزایش رشد جمعیت میزان تقاضا براي نوشابه بالا رفته و در بین افراد به عنوان نوشیدنی پرانرژي و نشاط آور شناخته شده است.

نوشابه مایعی است که داراي حدود ۸۵% آب بوده و از آن جایی که آب موجود در نوشابه سالم ترین آبهاست لذا مصرف آن از نظر
بهداشتی و سلامتی حائز اهمیت است. .(۱۵)

با توجه به موارد گفته شده بهتر است با در نظر گرفتن سلامت جسمانی تمامی افراد جامه نوشابه اي را تهیه کرد که پاسخگوي نیاز عده اي کثیر از افراد باشد. در این میان نوشابه هاي مغذي- رژیمی که با پودر آب پنیر حاصل می گردد می تواند تا حدي پاسخگوي این نیاز باشد. براي تولید این نوشابه ها آب پنیر را در خشک کن هاي متداول یا طی فرایند یک مرحله اي در یک خشک کن

۱۷۴MSD و ۲CSTD خشک می کنند .(۱۱)

موادوروش هاي تولید نوشابه هاي مغذي- رژیمی:
در تولید این نوع نوشابه ها موارد زیر به کار می روند؛

آب ۸۵%، پودر آب پنیر ۵%، طعم دهنده ها ۰/۰۱۵%، آب میوه ۹/۸% که بسته به نوع آن با درصدهاي مختلفی از قند وگاز CO2 همراه است ]آب انگور حاوي ۱۲-۱۴ درصد قند و میزان CO2،۱/۵-۲/۵ درصدویا آب پرتغال حاوي ۱۲-۱۳/۵ درصد قند ومیزان

CO2،۱/۵-۲ درصد ویا آب آناناس حاوي ۱۲-۱۵ درصد قند ومیزان CO2،۱/۵-۲ درصد) و در نهایت ۰/۱۸% از مواد نگه دارنده و

پایدار کننده ها. براي تولید هر نوع نوشابه اي ۴ مرحله اساسی نیاز است:
-۱ تهیه مواد اولیه و آب مورد نیاز، -۲ ساخت شربت نوشابه -۳ اختلاط آب و شربت وگاز CO2، -۴ پر کردن بطري ها و بسته

بندي آن ها که البته با تولید نوشابه هاي مغذي- رژیمی با پودر آب پنیر این ۴ مرحله به ۳ مرحله کاهش می یابد و بدین ترتیب

خواهد بود:-۱ تهیه مواد اولیه و آب مورد نیاز، -۲ اختلاط آب و پودر آب پنیر تولید شده و در صورت نیاز CO2 و در آخر -۳ پر
کردن بطري ها وبسته بندي آن ها. مرحله اول که باید با توجه به سختی آب و مواد اولیه صورت گیرد، مرحله دوم براي اختلاط مواد

١٧٤و٢- خشک آن هاي تلفیقی و چند مرحله اي آه جزء خشک آن با بسﱰ متحرك داخلی می باشند.