جزوه متره و برآورد

متره به دو روش انجام مي شود :
۱٫ متره باز
۲٫ متره بسته
طرح : مجموعه اقدامات و كوششهايي كه براي رسيدن به هدف يا اهدافي معين در طول زمان مشخص با صرف هزينه هاي از پيش تعيين شده را انجام مي گيرد را طرح مي گويند بديهي است در يك طرح كيفيت نيز ملاك است بنابراين در يك طرح بايد هدف ، هزينه ، زمان و كيفيت مشخص باشد .

• طرح هاي عمراني به دو دسته تقسيم مي شوند :
۱٫ طرح هاي ملي يا متمركز
۲٫ طرح هاي استاني يا غير متمركز
طرح هاي ملي : طرح هايي هستند كه اولا بهره آن را كل مردم كشور ثانيا داراي اعتبار بالا بوده و هدايت و نظارت با دولت است .

طرح هاي استاني : طرح هايي هستند كه اولا بهره آن را مردم منطقه اي مشخص مي بردند ثانيا اعتبار آنها نسبتا پايين و هدايت و نظارت آن با استان است .
بودجه : به عملكردهاي دولتي كه در يك سال شامل درآمدها و هزينه ها مي باشد گفته مي شود درآمدهاي دولتي شامل صادرات ، گمركات – عوارض و ماليات و هزينه هاي دولت شامل هزينه هاي جاري و هزينه عمراني است .

هزينه عمراني : اعتباري را كه دولت جهت انجام پروژه هاي عمراني به دستگاههاي ذيربط اختصاص مي دهد .
مراحل مختلف جهت تخصيص اعتبار به يك طرح عمراني
۱٫ دستگاه بهره بدار طي يكسري مطالعات آماري انجام نياز و برآورد تقريبي مي كند
۲٫ سازمان مديريت و برنامه ريزي تقاضا دستگاه بهره بردار را بررسي مي كند

۳٫ شوراي عالي اقتصاد امكان تامين بودجه را رسيدگي مي كند
۴٫ تصويت هيئت دولت
۵٫ تصويب كلي مجلس
۶٫ ابلاغ به دستگاه بهره بردار

دوره زماني يك پروژه از آغاز تا پايان : دوره زماني يك پروژه را از لحظه اي كه موضوع اجراي آن به صورت يك نظريه در فكر پايه گذاري مي شود تا زماني كه پروژه تكميل شده و هدف نهايي آن حاصل مي شود مي توان به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد .
۱٫ مرحله نظري ( فازيك ) امكان سنجي احداث پروژه ، مطالعات زمين شناسي و مطالعات هواشناسي

۲٫ مرحله طرح و برنامه ريزي ( فاز دو ) تهيه نقشه هاي اجرايي زمان بندي پروژه و غيره
۳٫ مرحله اجرا
۴٫ مرحله بهره برداي
تعريف متره : اگر بتوان اجزاي مختلف يك سازه را هر چقدر كه پيچيده باشد تشخيص داده هر جزء را جداگانه مطالعه نمودهو طول ، سطح ، حجم و يا وزن آنرا تعيين نماييد و اعداد بدست آمده را طبق روال معين در فرم هاي مخصوص كه به آن نرم ريز متره گويند قيمت گذاري شوند قيمت مي ناميم براي اينكه سازه اي متره و برآورد شود لازم است

قبلا قيمت واحد كالا از قبيل نيروي كارگري ، قيمت مصالح اجاره يا استهلاك ماشين آلات ، عوارض ، بيمه ، ماليات مخارج دفتر كارگاه و غيره محاسبه شده سپس احجام متره شده را در اين قيمت ها ضرب كرده و برآورد كل هزينه هاي لازم يا هزينه انجام شده را بدست آوريد و يا اينكه در دفترچه هاي مخصوصي كه در آنها قيمت كليد اقدام ساختماني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است و به نام دفترچه فهرست بنا ارائه شده استفاده نمود

مثال : سطح موزائيك بكار رفته در فضاي مسكوني ريز را محاسبه كنيد موزائيك مصرفي از نوع موزائيك سيماني ساده به ابعاد ۲۵*۲۵ است .

متره و برآورد در دو مرحله انجام مي شود .
۱٫ متره و برآورد اوليه توسط مشاور در فاز ۲ انجام مي شود و براي برآورد هزينه پروژه است
۲٫ متره و برآورد در حين اجراي كار توسط پيمانكار انجام شده در فاز ۳ مي باشد ( براي تهيه صورت وضعيت )

۳٫ بعد از آن صورت وضعيت را براي دفتر فني كارفرما ( مهندس مشاور اگر ايرادي باشد ) با خودكار سبز انجام ميشود ولي ناظر مقيم ايرادها را با خودكار قرمز انجام مي شود صورت وضعيت شماره ۲ دوباره كار را متره مي كنند تا زماني كه پروژه آماده تحويل موقت مي شود پروژه زماني قابل تحويل موقت مي شود :
۱٫ ۹۷% پيشرفت فيزيكي كار
۲٫ قابل بهره برداري باشد

صورت وضعيت : در ساختمان هاي بزرگ كه دولت و يا نهادهاي ديگر ساختن آن را بر عهده پيمانكار قرار مي دهند رسم بر اين است كه طبق شرايط عمومي پيمان( ۵ فصل ، ۵۴ ماده ) براي اينكه قرار مي دهند جانبي پيمانكار تامين گردد

بايد به نسبت پيشرفت كار به پيمانكار پول پرداخت شود به اين لحاظ ميزان كار انجام شده پيمانكار هر ماه معين مي شود حدود ۱۰% از صورت وضعيت از پيمانكار نگه مي دارند كه اين ۱۰% را ۵% حسن انجام كار بعد از تحويل موقت و ۵% بعدي پايان دوره تضمين به پيمانكار داده مي شود هر تغييري كه در نقشه ها انجام شود بايد دستور تهيه شود .

مثال متره باز : مي خواهيم در مناقصه اجراي ديوار چيني دور يك محوطه آموزشي شركت كنيم چه قيمتي را پيشنهاد كنيم كه مناسب باشد .
طول ديوار چيني ۷۰۰ متر ارتفاع آن ۴۵/۴ و ضخامت آن ۳۵ سانتي متر مي باشد اين ديوار با آجرفشاري و ملات ماسه سيمان در تهران اجرا مي شود .

ضريب ارتفاع * ضريب طبقه * ضريب بالاسري * a قيمت پيشنهادي پيمانكار
هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه + ضريب دو پيمانكار *
متره باز ملات سيمان ۱۰۰m3
1m3 آجرچيني ۳۵m3
227750=جمع كل

مناقصه : منظور از مناقصه عبارت است از دعوت پيمانكاران و يا فروشندگان واجد شرايط در رابطه با اجراي يك كار يا خريد به طوري كه كارفرما و يا خريدار براي اجراي كار يا خريد مورد نظر را بتواند با كمترين هزينه انجام دهد شركت يا فروشگاهي كه كمترين قيمت را ارائه مي دهد با لحاظ يك سري شرايط و دستورالعملها برنده مناقصه اعلام مي شود .

انواع مناقصه :
۱٫ مناقصه نامحدود : ( يكبار در روزنامه رسمي يك يا سه بار در روزنامه كثيرالانتشار آگهي شود )
۲٫ مناقصه محدود : ( دعوت نامه ) از پيمانكاران واجد شرايط كه اسامي آنها در دفترچه صلاحيت پيمانكار انتشارات سازمان مديريت انتخاب پيمانكاران يا ارجاع كار با ترك تشريفات مناقصه بعد از برگزاري مناقصه : اقدامات زير انجام مي شود

۱٫ خريد اقلام مناقصه توسط پيمانكاران در مهلت مقرر
۲٫ ارائه پاكت الف شامل ضمانت نامه شركت در مناقصه فرم متعهد تطبيق شركت اساسنامه شركت آگهي روزنامه رسمي و غيره و پاكت شامل پيشنهاد قيمت
۳٫ افتتاح پاكت ها توسط كميسيون ابتدا پاكت الف در صورت تكميل بودن آن پاكت بررسي شده و برنده مناقصه تعيين مي شود اين مورد صورت جلسه مي شود .

۴٫ كارفرما بايستي قبل از عقد قرارداد و نام برنده مناقصه را به همراه صورت جلسه كميسيون مناقصه به دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال نماييد .
تا سازمان مذكور صحت انجام مناقصه و رتبه پيمانكار و ظرفيت اجرايي آن را كتبا تعيين كند هر گونه پيش پرداخت و شروع كار توسط پيمانكار مشروط به تاييد صحت روش اجراي كار از سوي دفتر مذكور مي باشد .

دستور كار : ابلاغي است از طرف كارفرما يا مهندسين مشاور به پيمانكار براي شروع عمليات اجرايي كه در نقشه ها منظور نشده باشد .
كارهايي كه به دستور كار نيازمند مي باشد :
۱٫ كليه تغييراتي كه در نقشه ها به هر علتي داده شود
۲٫ تغيير مشخصات هر يك از اقلام مشخص شده در نقشه ها ( مانند تعريف رادياتورها۱۰ پره و به ۵ پره )

۳٫ حذف يا اضافه نمودن قسمتي از كار
۴٫ نوع مصالح مصرفي در صورتي كه مشخصات آن در نقشه ها يا قرارداد قيد نشده باشد
۵٫ تعيين جزئيات اجراي كار براي كليه قسمت هايي كه نحوه اجراي آن مشخص شده باشد
صورت جلسه : تاييد به صحت مقدار كارهاي اجرا شده طبق نقشه ها يا دستور كار ابلاغي را صورت جلسه مي گويند .

كارهايي كه به صورت جلسه نيازمنديم :
۱٫ كليه كارهاي كه رو آن پوشيده ميشود و بعدا قابل كنترل نيست
۲٫ كليه لوله كشي ها ( مانند لوله هاي آب سرد و گرم )
۳٫ حجم عمليات خاكي در پي كني ها

۴٫ نوشتن صورت جلسه براي كليه دستوركارها
۵٫ صورت جلسه تحويل زمين بعد از عقد قرارداد
۶٫ صورت جلسه تحويل موقت و قطعي
انواع ضمانت نامه ها :
۱٫ ضمانت نامه شركت در مناقصه
۲٫ ضمانت نامه انجام تعهدات
۳٫ ضمانت نامه پيش پرداخت

۴٫ ضمانت نامه پيمانكاران جزء
۵٫ ضمانت نامه دريافت حسن انجام كار
۱٫ ضمانت نامه شركت در مناقصه :
اين ضمانت نامه به كارفرما اطمينان مي دهد كه در صورت برنده شدن پيمانكاران شركت كننده در مناقصه ضمانت نامه انجام تعهدات و ضمانت پيش پرداخت توسط پيمانكار تهيه و حافظ به عقد خواهد بود .

۲٫ ارزش اسمي ضمانت :
( سپرده نقدي ، چك بانكي ، چك تضميني ) شركت در مناقصه بين ۵ تا ۲۰% درصد مبلغ اوليه پيمان مي باشد كه در صورت عدم امضا قرارداد از طرف پيمانكار اين ضمانت نامه ضبط مي شود ضمانت نامه شركت در مناقصه بعد از امضاء قرارداد و تهيه ضمانت نامه هاي ديگر باطل مي شود .
۳٫ ضمانت نامه انجام تعهدات :

در موقع امضاء پيمان براي تضمين انجام تعهدات پيمانكار بايد ضمانت نامه معادل ۵ درصد مبلغ اوليه پيمان ( صادره از بانك مورد قبول كارفرما ) را تسليم كارفرما نماييد ضمانت نامه مذكور تا زمان تصويب صورت جلسه تحويل موقت معتبر است .

 

۴٫ ضمانت نامه پيش پرداخت :
پيش پرداخت در مقابل ضمانت هايي كه از طرف بانك مورد قبول كارفرما به او داده مي شود پرداخت مي گردد اين ضمانت ها بايد تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد مي باشد مبلغ پيش پرداخت معادل ۲۵% درصد مبلغ اوليه پيمان است .

تصويب تعديل :
معمولا به دليل افزايش قيمت ها مبلغ صورت وضعيت ها در ضريب تعديل ضرب مي شود يعني اگر در يك دوره سه ماهه در گذشته قيمت متوسط يك نوع عمليات ساختماني يا مصالح يا دستمزد مشخص باشد ( a ) هدف تعيين قيمت همان نوع عمليات در زمان حال است ( b ) براي اينكه قيمت هاي واحد در فهرست بها متوسط قيمت ها در يك دوره سه ماهه ( كه فهرست ها در آن دوره تهيه شده مي باشد

بنابراين در صورتيكه در حال حاضر عمليات انجام شود نياز است كه قيمت هاي واحد فهرست بها به علت تورم به زمان اجرا تعدلي شود تعديل در واقع مقدار تورم و رشد قيمت ها را نشان مي دهد كه به صورت زير تعريف مي شود .

b= قيمت روز a= قيمت گذشته f= ضريب تعديل b=a+a×f
قبل از شرح ضريب تبديل لازم است با شرايط تعديل آشنا شويد
شاخص :
شاخص عددي است كه متوسط قيمت هر دوره را نسبت به يك دوره پايه بر حسب درصد نشان مي دهد در اين صورت بديهي است كه شاخص دوره پايه عدد ۱۰۰ مي باشد .

شاخص كلي :
عددي است كه متوسط قيمت آحاد بها براي كل اقلام فهرست هاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه آنها به درصد نشان مي دهد .

شاخص رشته اي :
عددي است كه متوسط قيمت آحاد بها براي كل اقلام هر يك از فهرست هاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه همان فهرست بها درصد نشان مي دهد .

شاخص گروهي :
عددي است كه متوسط قيمت آحادبها براي كل اقلام هر يك از فصول فهرست هاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه همان فصل فهرست با به درصد نشان مي دهد .
شاخص دوره سه ماهه : عبارتست از شاخص كلي ، رشته اي و گروهي در هر يك از دوره هاي سه ماهه منتهي به خرداد ، شهريور ، آذر و اسفند هر سال است شاخص هاي ياد شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام مي شود .

شاخص مبناي پيمان : براي پيمان هاي كه با استفاده از فهرست بهاي پايه منعقده مي شود بر حسب روش پيش بيني شده در پيمان مربوط مطابق بخش نامه ۲۰۸۰ سازمان مديريت و برنامه ريزي شاخص مبناي پيمان به يكي از دو روش زير مي باشد .
الف- شاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه است كه فهرست بهاي مربوط به پيمان بر اساس قيمت هاي آن دوره محاسبه شده است .

ب- شاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه اي است كه پيشنهاد قيمت پيمانكار طي آن دوره تصويب شده است در اين نوع پيمان ها در صورتيكه ارجاع كار به صورت ترك تشريفات مناقصه باشد شاخص بنا دوره سه ماهه اي است كه پيشنهاد نهايي پيمانكار در آن دوره به صورت كتبي تسليم كارفرما شده باشد .

شاخص دوره انجام كار :
شاخص كلي ، رشته اي يا گروهي دوره سه ماهه اي است كه عمليات اجرايي در آن دوره انجام مي شود .
ضريب تعديل : اين ضريب عبارتست از :
۰٫۹۵ * ( ۱- شاخص مبناي پيمان / شاخص دوره انجام كار ) = ضريب تعديل

تبصره يك :
در مورد پيمان هاي كه در مدت درج شده در پيمان با احتساب تغيير مدت ناشي از تغيير از مقادير كار به اتمام رسيده و عدد ۰٫۹۵ در رابطه در نظر گرفته مي شود يعني هنگام محاسبه ضريب تعديل براي صورت وضعيت هاي موقت عدد ۰٫۹۵ و براي صورت وضعيت هاي قطعي عدد ۱ در نظر گرفته مي شود .

تبصره دو : با توجه به مبلغ اوليه پيمان براي تعديل پيمان تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه و تعديل مصالح كار از شاخص هاي جدول زير استفاده مي كنيم .

مبلغ اوليه پيمان تعديل پيمان تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مصالح پاي كار
ميليون تومان <30 رشته اي رشته اي رشته اي
ميليون تومان >30 گروهي كلي گروهي
تبصره سه :
شاخص تعديل كاركرد ( دوره انجام كار ) كه در مدت تاخير مجاز( تمديد مدت پيمان ) با شاخص هاي دوره هاي۳ ماهه انجام كار مربوط تعديل مي شود عمليات اجرا شده در مدت تاخير غيرمجاز با متوسط شاخص هاي دوره هاي سه ماهه مربوط به مدت پيمان تعديل مي شود .

تبصره چهار :
تا اعلام شاخص هاي دوره انجام كار تعديل هر صورت وضعيت با استفاده از آفرين شاخص هاي منتشر شده مربوط محاسبه و به صورت علي الحساب پرداخت مي شود و با اعلام شاخص هاي دوره انجام كار محاسبات تعديل تكميل شده و مبالغ آن به صورت قطعي به حساب پيمانكار منظور مي شود .

مثال :
مطلوبست محاسبه تعديل صورت وضعيت ها در پيماني با مشخصات زير :
۱٫ تاريخ شروع پيمان ۲/۸/۸۴
۲٫ شاخص مبناي پيمان سه ماهه سوم ۸۴

۳٫ مدت مجاز مندرج در پيمان ۱۲ ماه
۴٫ صورت وضعيت شماره يك به تاريخ ۲۵/۵/۸۵ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲
۵٫ صورت وضعيت قطعي به تاريخ ۲۰/۱۲/۸۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵
۶٫ از مدت تاخير ۲۸ روز آن تاخير مجاز ( تمديد مدت پيمان ) و مابقي تاخير غيرمجاز است

شاخص گروهي دوره سه ماهه سه ماهه دوم ۸۴ سه ماهه سوم ۸۴ سه ماهه چهارم ۸۴ سه ماهه اول ۸۵ سه ماهه اول ۸۵ سه ماهه سوم ۸۵ سه ماهه چهارم ۸۵
مقدار ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۴۱

مشاهده صورت وضعيت مبلغ صورت وضعيت مبلغ صورت وضعيت قبلي مابه التفاوت مدت كاركرد دوره نسبت كاركرد مبلغ كاركرد شاخص دوره ضريب تعديل مبلغ نقديل
۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ – ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۶ سه ماهه ۸۴ ۵۸/۲۹۶ ۳۹۱۸۹۱۸۹۱ ۱۱۲ ۰ ۰
چهارم ۸۴ ۸۹/۲۹۶ ۶۰۱۳۵۱۳۵۱ ۱۱۸
۳۰۶۶۸۹۱۹
اول ۸۵ ۹۳/۲۹۶ ۶۲۸۳۷۸۳۷۸ ۱۲۷
۷۹۸۰۴۰۵۴

دوم ۸۵ ۵۶/۲۹۶ ۳۷۸۳۷۸۳۷۸ ۱۳۱
۶۰۹۱۸۹۱۹
قطعي ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۷ دوم ۸۵ ۳۷/۲۰۷ ۵۳۶۲۳۱۸۸۴ ۱۳۱ ۰٫۱۷ ۹۱۱۵۹۴۲۰
سوم ۸۵ ۶۰/۲۰۷ ۸۶۹۵۶۵۲۱۷ ۱۳۵ ۰٫۲۰۵ ۱۷۸۶۰۸۷۰
تاثير غيرمجاز ۱۱۰/۲۰۷ ۱۵۹۴۲۰۲۸۴۴ ۱۲۵٫۶ ۰٫۱۲ ۱۹۱۳۰۴۳۷۸
۶۳۲۱۱۶۵۳۰

ميانگين شاخص هاي موجود براي شاخص دوره براي تاخير غيرمجاز استفاده مي كنيم
۲/۸/۸۴  ۲۵/۵/۸۵
۲۸ ۳۰ ۳۱
سه ماهه سوم ۸۴ ۳۰ سه ماهه چهارم ۸۴ ۳۰ سه ماهه اول ۸۵ ۳۱
۲۹ ۳۱
۳۱
سه ماهه دوم ۸۵ ۲۵ ضريب تعديل

براي بدست آوردن مبلغ تعديل  مبلغ كاركرد × ضريب تعديل
۸
۲۵/۵/۸۵  ۲۰/۱۲/۸۵ سه ماهه دوم ۸۵ ۳۱
۳۰ ۳۰
۳۱
سه ماهه سوم ۸۵ ۳۰ ( تاخير غير مجاز ) سه ماهه چهارم ۸۵ ۳۰
۳۰ ۱۰

مثال : مطلوبست محاسبه هزينه تخريب ساختمان آجري به مساحت ۲۰۰ مترمربع
۱٫ جمع آوري ۳۰۰ متر مربع آسفالت پشت بام به ضخامت ۵cm
2. برش آسفالت با كاتر به عمق ۲۰ سانتي متر به طول ۲۰ متر
۳٫ هزينه بريدن هشت اسله درخت به محيط ۱۲۲ سانتي متر

رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات
طول عرض ارتفاع
۱

۲

۳ تخريب كلي ساختمانهاي آجري ، بلوكي و سنگي با ملاتهاي مختلف شامل عمليات تخريب

كندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا ۳

اضافه بها نسبت به رديف ۰۱۰۹۱ به ازاي هر سانتي متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳cm اگر به تناسب محاسبه شود M2

M2

M2

۱

۱

۲

– –

– –

– ۲۰۰

۳۰۰

۳۰۰ ۲۰۰

۳۰۰

۶۰۰ –

تا ۳cm

مازاد بر ۳cm تا ۵cm

رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
۱ ” M2 010301 200 38200 7640000 –
2-1 ” M2 010901 300 6740 20220000 تا ۳cm
2-2 ” M2 010902 600 2130 127800 مازادبر cm تا ۵cm
3300000

* برش آسفالت با كاتر
رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات

طول عرض ارتفاع
۱ برش آسفالت بالا به عمق تا ۷cm متر طول ۱ ۲۰ – – ۲۰ ۲۰ تاعمق ۷cm
3-2 اضافه بها مازاد بر ۷cm به ازاي هر يك ۴m متر طول ۱۳ ۲۰ – – ۲۰ ۲۶۰ مازاد بر ۷cm تا ۳/۲m 20cm
رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
۳-۱ ” متر طول ۰۱۰۹۰۷ ۲۰ ۳۴۹۰ ۶۹۸۰۰ تاعمق ۷cm
3-2 ” متر طول ۰۱۰۹۰۸ ۲۶۰ ۴۲۵ ۱۱۰۵۰۰ مازاد بر ۷cm تا ۲۰cm

* هزينه بريدن هشت اصله درخت به محيط ۱۲۲cm
رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات
طول عرض ارتفاع
۴-۲ بريدن درخت از هر نوع درصورتي كه محيط تند درخت در سطح زمين بيش ۶۰ تا cm90 باشد و محل به خارج عمليات اصله ۸ – – – ۱ ۸ تامحيط ۹۰cm

۴-۱ اضافه بهاء نسبت به رديف ۰۱۰۱۰۵ به ازاي هر ۱۰cm به تند اضافه مي شود اصله ۳/۲*۸ – – – ۱ ۲۵٫۶ مازاد بر ۹۰cm تا ۱۲۲cm

رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
۴-۲ ” اصله ۰۱۰۱۰۶ ۲۵٫۶ ۱۴۶۰ ۳۷۷۷۶ مازاد بر ۹۰cm تا ۱۲۲cm
4-1 ” اصله ۰۱۰۱۰۵ ۸ ۱۰۸۰۰ ۸۶۴۰۰ محيط تا ۹۰cm
12417612

فصل دوم : عمليات خاكي با دست
مثال : مطلوبست محاسبه هزينه حفر ۲ ميله چاه در زمين نرم و با دست به قطر ۱/۲m و عمق ۳۲m و حمل مواد حاصله به ديوپي كه ۷۰m فاصله دارد . V=Пr2*h
رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات

طول عرض ارتفاع
۱-۱ حفر چاه به قطر ۱-۲ در زمين نرم وسعت تا عمق ۲۰m M3 2 1.2 – 32 36.19 72.38 –
1-2 اضافه بها براي ۵ متر اول M3 1*2 1.2 – 5 5.65 11.3 براي ارتفاع ۲۰ تا ۲۵m
1-3 اضافه بهاء براي ۵ متر دوم M3 2*2 1.2 – 5 5.65 22.6 براي ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ متر
۱-۴ اضافه بهاء براي ۵ متر M3 3*2 1.2 – 2 2.26 13.6 براي ارتفاع ۳۰m تا ۳۵m

رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات

طول عرض ارتفاع
۱ تهيه و كار گذاشتن تير ساده ( تيرريزي ساده از تيرآهن ) kg – – – – 1483.58 1483.58 –
2 اضافه بها در صورت خم كردن تيرآهن ، ناوداي و سايرپرفيل هاي تيرهاي قوسي و پله هاي مدور kg – – – – 167.48 167.48 –

رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل
۱ ” kg 090201 167.48 8590 12743952.2
2 ” kg 090606 167.48 5030 842424.4
1356376.6R

رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
۱-۱ ” M3 020301 72.38 58800 6210204 –
1-2 ” M3 020302 11.3 11700 132210 –
1-3 ” M3 020302 22.6 11700 264420 –
1-4 ” M3 020302 13.6 11700 159120 –

فصل سوم : عمليات خاكي با ماشين
مطلوبست هزينه خاكبرداري و حمل خاك ناشي از گودبرداري استخر به ابعاد ۱۴*۲۵ متر و عمق متوسط ۲ متر به فاصله ۷ كيلومتر از محل خاكبرداري خاك زمين سختاست و اين ۷ كيلومتر جزوراههاي ارتباطي و ساخته نشده است .