جهاني شدن و توسعه پايدار

مقدمه :
مديريت منابع انساني شامل دو حيطه بسيار وسيع است : مديريت پرسنلي و وظايف توسعه اي هدف اصلي ، پاسخگويي به سوالات اساسي پيرامون توجه به اهميت منابع انساني از جنبه جهاني است . مديران ارشد چگونه قادرند يك گروه مديريتي با فرهنگ مختلط را تربيت كند ؟ نيروي انساني در مديريت مذاكرات و اقدامات بين اللملي چه نقشي را بازي مي كنند؟
بهترين شيوه آموزش مشاركت گروهي با فرهنگ مختلط چيست ؟

محيط بين المللي به سرعت درحال تغيير است هيچ چيز ثابتي وجود ندارد ، عواملي كه ديروز سبب موفقيت بودند ممكن است در دنياي فردا سبب شكست شوند . رهبران كنوني بايد براي ايجاد مدلهاي نوين مديريتي مسئوليتي به عهده بگيرند ، چرا كه بسياري از فرضياتي كه مطابق آنها عمل مي كردند در حال منسوخ شدن است . رقابت بين اللمللي ونياز به تجارتي كار آمد در عرصه فرامليتي سبب شده است تا بسياري از سازمانها ودولتها بيش از پيش به نگرش جهاني وتغييرات فرهنگي متاثر از آن توجه كنند .
تغييرات سريع تكنولوژي باعث تغيير در بعد زمان شده اند . سرعت وكيفيت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان جهاني ، تا حد زيادي روي تعيين برنده بعدي درعرصه تجارت ، اثر گذاشته اند . پيشرفت فنون تكنولوژيك در سطح جهاني بيش از هر دوره اي در تاريخ بشري است .

در عرصه فعاليتهاي اقتصادي جهان ، رقباي قدرتمند جديدي در حال ظهورند . شرايط رقابتي جهاني به زودي ا زبين المللي شدن شركتهاي خدماتي تاثير مي پذيرد وتا حد زيادي باعث پيشرفت ظهور تكنولوژيهاي چند مليتي خواهند شد .

جهاني شدن به پذيرش اين نكته اشاره دارد كه گوناگوني فرهنگ بر سبك وسياق مديريت اثر مي گذارد ، به مزاياي رقابتي شركتهاي جهاني كمك مي كند ونيز هر چند ممكن است بطور تئوريك جهاني شدن كار آمد همزمان با استفاده از تئوريهاي مديريتي متناقض به نظر برسند ، اما سبب يافتن نگرشهاي كارآمد مديريتي مي شوند .
ماهيت مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني را شناسايي ، انتخاب ،‌استخدام ،‌تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف كرده اند . (Wendel , 1986 , p4) منظور از منابع انساني يك سازمان ، تمام افرادي است كه در سطوح مختلف سازمان مشغول بكار هستند و منظور از سازمان تشكيلات بزرگ يا كوچكي است كه قصد و نيت خاصي و براي نيل به اهدافي مشخص بوجود آمده است . مديريت منابع انساني داراي وظايفي كاملاً تخصصي است كه نقش مهمي در موفقيت نهايي سازمان دارد . اما از آنجا كه سازمان بست انسان طراحي و

اداره مي شود و انسانهاي شاغل در كل سازمان موضوع اصلي مديريت منابع انساني هستند ، مسائل نيروي انساني نمي تواند فقط به يك حوزه تخصصي محدود شود . در نتيجه تصميمات و عملكرد مسئولان امورد پرسنلي ، در كليه سطوح سازماني و به تبع آن در عملكرد كلي سازمان تأثير مي گذارد . با وجود اهميت آشكار مديريت منابع انساني هميشه ابهامات و سوء تعبيرهايي درباره ماهيت واقعي ، نقش و وظيفه دقيق آن وجود داشته است . يكي از دلايل اين امر ، جديد بودن اين وظيفه نسبت به ساير وظايف است . دليل دوم و

مهمتر اينكه انسان موجودي زنده است . كه قادر به تفكر ، قضاوت و تصميم گيري است و ماده اي بي جان نيست كه براحتي در دست ديگران شكل گيرد . به همين جهت خواسته ها ، اهداف و آمال نيروهاي شاغل هميشه موافق يا همسو با اهداف سازمان نيست . مقاومت كاركنان در مقابل تصميماتي كه درباره آنها گرفته مي شود منشاء دشواريها و تنشهايي است كه در امر اداره و كنترل انسانها وجود دارد . به همين دليل ، دانشمندان علوم انساني هرگز نتوانسته اند واكنشها و رفتارهاي انسان را طبق فرمول يا مدل خاصي ،‌بطور دقيق پيش بيني كنند . علاوه بر ويژگيهاي فردي و شخصيتي انسان ، مسائلي كه تجمع انسانها ، پيدايش گروهها و در نتيجه ،‌رفتار گروهي به وجود مي آورد ، بر پيچيدگي موضوع افزوده ، اداره و كنترل انسانها را در سازمان به مراتب دشوارتر مي سازد . (سعادت ، ۱۳۷۵ ، ص ۲)

وظايف مديريت منابع انساني
فهرست زير از جمله مهمترين وظايف مديريت منابع انساني در سازمان است .
ـ نظارت بر استخدام در سازمان به طوري كه اين امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانين و مقررات انجام گيرد و حق و حقوق قانوني متقاضيان شاغل پايمال نگردد .
ـ تجزيه و تحليل مشاغل به طوريكه ويژگيهاي هر يك مشخص و معين گردد .
ـ برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان .

ـ كارمند يابي ، يعني شناسايي كساني كه شرايط كافي را براي استخدام در سازمان دارا هستند .
ـ انتخاب و استخدام بهترين و شايسته ترين نيروهاي ممكن براي تصدي مشاغل در سازمان .
ـ طراحي وتنظيم برنامه هايي كه ورود كاركنان جديد به سازمان را تسهيل و به ايشان كمك مي كند تا جايگاه صحيح سازماني و اجتماعي خود را در آن بيابند .
ـ آموزش كاركنان ـ تربيت مدير ـ طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان .

ـ طراحي سيستم پاداش ـ طراحي سيستم حقوق و دستمزد ـ وساطت ميان سازمان و سنديكاهاي كارگري .
ـ طراحي سيستمي براي رسيدگي به خواسته ها يا شكايات كاركنان ـ طراحي سيستم بهداشت و ايمني محيط كار .
ـ طراحي سيستم انضباط . (سعادت ، ۱۳۷۵ ،‌ص ۴)
فرآيند نظام مديريت منابع انساني شامل چهار زير مجموعه مي باشد :
الف : نظام جذب ، تأمين و تعديل منابع انساني
ب : نظام پرورش و آموزش و يا به تعبير كلي بهسازي منابع انساني

ج: نظام حفظ و نگهداري منابع انساني
د : نظام بكار گيري و استفاده موثر از منابع انساني
در اين پژوهش با توجه به ارتباط موضوع و تحديد مسئله صرفاً به نظام برنامه ريزي و تأمين منابع انساني و نظام حفظ و نگهداري منابع انساني پرداخته مي شود .
مديريت منابع انساني جهاني براي تربيت و مديريت بر پرسنلي كه د ربخشهاي استراتژيك و عملياتي با تناقضاتي مواجه هستند ونيز براي كساني كه توانايي مديريت كردن بر فرهنگهاي گوناگون را دارند ، قالب سازمان يافته مناسي ارائه مي كند .