حرفه حسابرسی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
برنامه ريزي حسابرسي ۳

آموزش حرفه اي در مؤسسات حسابرسي ۴
استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه ۶
نوسانات فصلي كار حسابرسان مستقل ۶
تنظيم طرح كلي حسابرسي ۷
برنامه هاي حسابرسي ۸
متناسب سازي برنامه حسابرسي ۱۱

بودجه هاي زماني كار حسابرسي ۱۳
خلاصه گزارشگري ۱۵
ليست حقوق و دستمزد ۱۶
منابع و مآخذ ۱۷

مقدمه
وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ، لازمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرد، بانكداري كه در مورد تأييد يك تقاضاي وام تصميم مي گيرد، و دولت براي وصول درآمد ماليات متكي بر اظهارنامه هاي مالياتي، همگي بر اطلاعاتي اتكا مي كنند كه توسط ديگران تهيه شده است. در بسياري از اين موارد، هدفهاي تهيه كنندگان اين اطلاعات ، با هدفهاي استفاده كنندگان از آن مغير است. نياز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنين استدلالي مستتر است، يعني افرادي با صلاحيت و صداقت حرفه اي كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالي كه بر آن اتكا مي شود تصويري مطلوب و كامل از واقعيت امر است يا خير.

بيشتر مؤسسات حسابرسي به شكل تضامني اداره مي شوند، هر چند كه يك حسابرس مستقل مي تواند در مؤسسه انفرادي خود يا در يك شركت حرفه اي به كار حسابرسي بپردازد. شكل تضامني در مقايسه با مؤسسه انفرادي داراي مزاياي فراواني است. هنگامي كه دو يا چند حسابرس يا يكديگر همكاري مي كنند، امكان اين كه هر يك در كاري تخصص يابند افزايش مي يابد و نوع ميزان خدمات ارائه شده به صاحبكاران، مانند برنامه ريزي مالياتي و خدمات مشاوره مديريت، نيز ممكن است گسترش يابد. همچنين براي حسابرسان واجد شرايطي كه در استخدام مؤسسه مي باشند اين امكان به وجود مي آيد كه به سمت شريك مؤسسه ارتقا يابند.

به وجود آوردن فرصت مشاركت براي كاركنان، يكي از عوامل مهم جلب همكاري و حفظ افراد با لياقت توسط مؤسسات حسابرسي است. شكل تضامني مؤسسه حسابرسي، از راه تبادل نظر و بحث هاي شركا درباره مشكلات حسابرسي و مسايل روز نيز فرصت هايي را براي رشد حرفه به وجود مي آورد.
برنامه ريزي حسابرسي

حسابرسان ، ابتدا به ساكن صاحبكار جديدي را نمي پذيرند و بي مقدمه براي “شروع رسيدگي ها” به محل كار وي نمي روند. اولين استاندارد اجراي عمليات حسابرسي چنين مقرر مي دارد:

علاوه بر اين ف استاندارد حسابرسي برنامه رزي و سرپرستي نيز راهنمايي هاي لازم جهت برنامه ريزي كافي در هر كار حسابرسي را براي حسابرسان ارائه كرده است.
برنامه ريزي كافي به معناي اين است كه در مورد صابحكار جديد قبل از قبول كار تحقيق شود، درباره فعاليت آن شناخت لازم كسب گردد و براي سازماندهي ، يكنواخت سازي و تنظيم برنامه كار حسابرسان طرحي كلي تنظيم شود. گرچه مقدار زيادي از برنامه ريزي حسابرسي قبل از شروع رسيدگيها انجام مي شود، اما كار برنامه ريزي در تمام طول حسابرسي ادامه مي يابد.

هرگاه در طول حسابرسي با مشكلي برخورد شود، حسابرسان بايد براي رفع آن برنامه ريزي كنند. براي مثال ، اگر نقاط ضعفي در سيستم كنترل داخلي صاحبكار كشف شود، حسابرسان بايد براي رسيدگي هاي خود روش هايي را برنامه ريزي كنند كه آنان را متقاعد سازد اين ضعفها سبب اشتباهات با اهميتي در صورتهاي مالي نشده است. بطور خلاصه ، فرآيند برنامه ريزي با تصميم به قبول صاحبكار جديد شروع مي شود و تا امضا و تحويل گزارش حسابرسي ادامه
مي يابد.

آموزش حرفه اي د رمؤسسات حسابرسي
يكي از مشكلات عمده در حرفه حسابرسي، همگامي با تحولات جاري حرفه است. نحوه عمليات جديد در فعاليت هاي تجاري؛ استانداردهاي جديد حسابرسي، مقرارت جديد بورس اوراق بهادار و استانداردهاي جديد حسابداري مالي، و تغييرات قوانين مالياتي تنها چند نمونه از عواملي است كه ايجاب مي كند اعضاي اين حرفه ، هموراه دانش فني خود را به روز كنند.

سيستم كنترل كيفيت هر مؤسسه حسابرسي بايد به گونه اي باشد كه اطمينان دهد كاركنان حرفه اي همواره در جريان آخرين تحولات فني حرفه قرار مي گيرند. بيشتر مؤسسات بزرگ حسابرسي به منظور برآوردن اين نياز، يك بخش جداگانه براي آموزش حرفه اي ايجاد مي كنند.
بخش آموزش حرفه اي، سمينارها و برنامه هاي آموزشي گوناگوني را براي كاركنان مؤسسه ارائه مي كند. برنامه هر يك از اين آموزشها،

متناسب با نيازه و مسئوليت هاي شركت كنندگان تدوين مي شود. براي مثال، شركا ممكن است در برنامه هايي شركت كنند كه بر محور سياست هاي مؤسسه در مورد كنترل كيفيت حسابرس يا راه هاي به حداقل رساندن خطرات دعاوي حقوقي احتمالي متمركز باشد. از طرف ديگر، برنامه هاي آموزشي كمك حسابرسان مي تواند شامل روش هاي رسيدگي با استفاده از كامپيوترهاي كوچك مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه اي علاوه بر ارائه برنامه هاي آموزشي، معمولاً خبرنامه هفتگي يا مجله ماهانه اي براي توزيع بين كاركنان مؤسسه و ساير افراد علاقه مند ، منتشر مي كند.

اغلب مؤسسات كوچك حسابرسي كه داشتن يك بخش آموزش حرفه مستقل براي آنان مقدور نيست به دور هم گرد آمده و تشكيل مجتمع هاي مؤسسات حرفه اي را داده اند. اين مجتمع ها، برنامه آموزشي را تدوين و اجرا مي كنند، اطلاعات مربوط به موضوعات و مطالب فني را انتشار مي دهند، و به ديگر فعاليت هاي حرفه اي لازم براي جوابگويي به نيزهاي مؤسسات عضو مي پردازند. از آنجا كه هزينه فعاليت هاي مجتمع بين اعضاي آن سرشكن مي شود، مؤسسات عضو مي توانند با تحمل هزينه اي ناچيز از بيشتر مزاياي يك بخش آموزش حرفه اي مستقل برخوردار شوند.

استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه
گسترش دانش و افزودن بر مهارتهاي براي حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه اي آنان ضروري است. اغلب ايالتها با تصويب قوانين مربوط به استمرار آموزش، اين ضرورت را به رسميت شناخته اند. براساس اين گونه قوانين، تمام حسابرسان مستقل بايد حداقل تعداد ميعني از ساعات اوقات خود را در هر سال (يا هر دو سال) به برنامه هاي قابل قبول پيشرفت حرفه اي اختصاص دهند. علاوه بر اين ، يكي از شرايط عضويت در بخش مؤسسات حسابرسي انجمن حسابداران رسمي آمريكا، داشتن ۱۲۰ ساعا آموزش در هر سه سال براي كليه كاركنان حرفه اي هر مؤسسه عضو است. بخش هاي آموزش حرفه اي مؤسسات، انجمن هاي ايالتي، انجمن حسابداران رسمي آمريكا و اغلب دانشگاهها برنامه هايي براي استمرار آموزش حرفه ارائه مي كنند.

نوسانات فصلي كار حسابرسان مستقل
يك از معايب قديمي حرفه حسابرسي ، تمركز و فشاري است كه در فصل پركاري يعني در چند ماه قبل از پايان تيرماه و به دنبال آن، يك دوره كم كاري در ساير ماههاي تابستان وجود دارد. اين روند فصلي از آنجا ناشي مي شود كه بيشتر شركت ها ، سال تقويمي را به عنوان سال مالي خود انتخاب مي كنند و انتظار دارند بلافاصله پس از پايان يافتن نيز خدمات حسابرسي به آنها ارائه شود. پايان تيرماه به عنوان آخرين مهلت براي ارائه اظهار نامه مالياتي نيز يك عامل مهم ديگر است.
حسابرسان اغلب در فصل پركاري، ساعات زيادي اضافه كار مي كنند.

برخي از مؤسسات حسابرسي از اين بابت مبلغي را به عنوان فوق العاده اضافه كاري به كاركنان خود مي پردازند. ساير مؤسسات حسابرسي به كاركنان خود اجازه مي دهند تا ساعات اضافه كاري خود را جمع و در فصل كم كاري به عنوان مرخصي اضافي استفاده كنند.

تنظيم طرح كلي حسابرسي
حسابرس مسئول رسيدگي پس از كسب اطلاعات لازم درباره فعاليت و تجارت صاحبكار بايد يك طرح كلي براي كار جديد تهيه كند. بهترين طرح كلي حسابرسي آن است كه به كارآمدترين حسابرسي بيانجامد، يعني انجام دادن يك حسابرسي مؤثر با كمترين هزينه براي صاحبكار. حسابرسان بايد در تهيه طرح كلي حسابرسي، عواملي چون امكان بهره گيري از نمونه گيري آماري يا تكنيك هاي كامپيوتري، سطوح مناسب تجربه كاركناني كه بايد كار را انجام دهند، امكان استفاده از خدمات يك مؤسسه حسابرسي ديگر براي رسيدگي به يك شعبه بجاي گسل داشتن كاركنان حسابرسي به محل شعبه را مورد توجه قرار دهند.

استانداردهاي حسابرسي مقرر مي دارد حسابرسان در برنامه ريزي هر كار حسابرسي بايد به طوح مناسبي از اميت و احتمال خطر حسابرسي به دقت توجه داشته باشند. اغلب حسابرسان معيارهايي مقداري نيز براي اهميت تعيين مي كنند تا در برنامه ريزي نوع و ميزان روش هاي رسيدگي به آنان كمك كند. تعيين اين معيارها را استانداردهاي حسابرسي، ضروري ندانسته است.

برنامه هاي حسابرسي
يك برنامه حسابرسي عبارت است از فهرست كارهاي حسابرسي كه بايد انجام شود، به گونه اي كه روش هاي لازم براي اثبات هر يك از اقلام صورت هاي مالي را مشخص و زمان لازم براي اجراي هر روش را تعيين كند. پس از تكميل هر مرحله از برنامه حسابرسي، تاريخ، نام رسيدگي كننده و زمان واقعي صرف شده براي هر قلم مي تواند در مقابل آن ثبت شود. بدين ترتيب، برنامه حسابرس هم از لحاظ برنامه ريزي و زمان بندي و هم از لحاظ كنترل عمليات حسابرسي، ابزار مفيدي محسوب مي شود. برنامه حسابرسي ، تعداد كاركنان مورد نياز و ساعات لازم از كارسرپرستان و كمك حسابرسان را نشان مي دهد و سبب مي شود سرپرستان همواره در جريان پيشرفت كار قرار گيرند.
وجود دستورالعمل هاي تفصيلي رسيدگي در برنامه اين اطمينان را به وجود مي آورد كه هيچ يك از اقدامات اساسي و لازم براي اثبات اقلام، ناديده گرفته نخواهد شد. كم حسابرسان كم تجربه خواهند توانست با استفاده از اين دستورالعمل ها كار خود را به نحوي مؤثر و با حداقل نظارت و سرپرستي شخصي كه در غير اين صورت ضرورت مي يافت، انجام دهند و بدينسان، به سرپرستان و مديران فرصت دهند كوشش خود را صرف زمينه هايي از رسيدگي كنند كه به تجربه زياد و اعمال قضاوت حرفه نياز دارد.

برنامه هاي حسابرسي به مراتب مفصل تر از طرح حسابرسي است. طرح حسابرسي، رئوس هدفهاي رسيدگي را مشخص مي كند و برنامه حسابرسي، روش هايي را تعيين مي كند كه براي دستيابي به اين هدفها بايد اجرا شود.

نمونه اي از برنامه حسابرسي يك نمونه متداول از روش هاي تفصيلي مندرج در يك برنامه حسابرسي ، يعني بخشي از روش هاي رسيدگي به اوراق بهادار قابل داد و ستد، در زير مي آيد.

متناسب سازي برنامه حسابرسي
هر كار حسابرسي داراي شرايط و مشكلات خاص خود است. از اين رو لازم است حسابرس مسئول هر كار روش هاي مناسب با شرايط آن كار را تعيين كند. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، تنها يك برنامه حسابرسي مقدماتي مي تواند تهيه شود. حسابرسان بايد انتظار داشته باشند با روشن شدن نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و ساير شرايطي كه در عمل با آن مواجه مي شوند، اين برنامه اوليه تعديل گردد.

وجود يك سيستم كنترل داخلي ضعف، يعني سيستمي كه مدارك حسابداري آن ناقص است، كاركنانش بي كفايتند و واحد حسابرسي داخلي ندارد، حجم رسيدگيهاي به مراتب بيشتري را نسبت به شركتي ايجاب مي كند كه تعداد كاركنان آن كافي است و از يك سيستم قوي كنترل داخلي، مدارك خوب حسابداري و واحد حسابرسي داخلي مؤثري برخوردار است. سيستم كنترل داخلي گاه براي برخي از عمليات واحد تجاري، كافي و مناسب اما در ساير زمينه ها ضعف است يا اصلاً وجود ندارد. آزمونهاي حسابرسان در ان بخش از عمليات كه كنترلهاي داخلي ضعيف دارد بايد افزايش يابدو در مورد قسمت هاي با كنترل داخلي قوي مي تواند

به حداقل ممكن كاهش داده شود. تفاوت هاي بسياري كه در كيفيت سيستم كنترل داخلي شركت هاي مختلف وجود دارد توأم با گوناگوني شيوه هاي حسابداري و مسايل خاص مربوط به هرشركت ايجاب مي كند كه حسابرسان برنامه حسابرسي را همزمان با كسب آگاهي نسبت به شرايط خاص هر كار، تعديل كنند.

ارزش برنامه حسابرسي به عنوان ابزاري براي هماهنگي، نظم و ترتيب منطقي رسيدگيها، غيرقابل انكار است. اما، برنامه حسابرسي را نبايد جايگزيني براي برخورد هوشيارانه و مدبرانه حسابرسان دانست. بلكه، كاركنان حسابرسي بايد تشويق شوند هرگونه معاملات غيرعادي يا شيوه عملهاي مشكوكي را كه به هر طريق مورد توجهشان قرار مي گيرد، بطور كامل رسيدگي كنند و به آنان هشدار داده شود كه خود را به شيوه هاي رسيدگي مندرج در برنامه حسابرسي كه از پيش تدوين شده است، محدود ننمايند.

بودجه هاي زماني كار حسابرسي
مؤسسات حسابرسي معمولاً حق الزحمه حسابرسي را براساس زمان كاركرد، صورتحساب مي كنند و بنابراين، جزييات ساعات صرف شده براي هر كار حسابرسي بايد ثبت و نگهداري شود. بودجه زماني هر كار حسابرسي از برآورد كردن زمان لازم جهت هر مرحله از كار و براي هر يك از سطوح مختلف كاركنان حسابرسي و سپس، جمع زدن اين مقادير براوردي بدست مي آيد.

بودجه زماني كار حسابرسي علاوه بر تأمين مبنايي براي محاسبه حق الزحمه، كاربردهاي ديگري نيز دارد. بودجه زماني، بخش هايي از كار را كه به نظر مدير يا شريك مؤسسه از حساسيت برخوردار است و به صرف زمان بيشتري نياز دارد، به اطلاع اعضاي تيم رسيدگي مي رساند. بودجه زماني، ابزرا مهمي براي سرپرستان است، بدين معنا كه از آن براي اندازه گيري كارآيي كاركنان حسابرسي و تشخيص اين كه كار حسابرسي در هر مرحله، از پيشرفت رضايت بخشي برخوردار است يا خير، استفاده مي شود.