حسابداری

شغل حسابداري

با عرض سلام و خسته نباشید ؛ این تحقیق درباره شغل حسابداریه گفتم شاید بدرد کاربرهای محصل سایت که بالاخره تحقیق هم دارند بخوره
معرفي رشته حسابداري :
مقدمهخلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكلها و مدلهاي خاص انجام ميگيرد. تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برونسازماني مثل بانكها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نميشود و بيشتر تراز حسابها ميباشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نميتواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نميداند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.
حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، دادههاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در ميآورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارشها و صورتهاي مالي است كه مبناي تصميمگيري اشخاص ذينفع (مديران ، سرمايهگذاران ، دولت و …) قرار ميگيرد.

حسابداري، ركن اصلي نظام اطلاع رساني مالي و اقتصادي هر جامعه به شمار مي رود.

پاسخگويي در عرصه اقتصاد و در عرصه ي زماني ميسر است كه

اطلاعات معتبر و شفاف در اختيار قرار گيرد حسابداران با تامين
و ارزيابي اطلاعات مالي معتبر به تصميم گيرندگان براي انتخاب و تصميمات اقتصادي آگاهانه و استفاده بهينه از منابع، افزايش بهره وري كمك شاياني مي كند.
ماهيت :
يك حسابدار متخصص، در آينده ميتواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني ميتواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايهگذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود ميتواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليتها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.
«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهمكردن اطلاعات لازم كمك ميكند تا سرمايهگذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايهگذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه ميشود.
«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده اس

ت. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، تو

سعه است. چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميمگيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري ميتوان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايهگذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايهگذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايهگذاريها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.
رشته حسابداري از جمله رشتههايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو ميپذيرد.
آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:
به نظر ميرسد فارغالتحصيلان دورههاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.
نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از ده

ه ۷۰ به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بودهاند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميمگيري روساي شركتها دارد.
فرصتهاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايينترين

سطح تا بالاترين سطح را در بر ميگيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس ميكنند اما تعداد فارغالتحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشتهها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانههاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.
همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكانپذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي ميباشد.
رشته ي حسابداري داراي دروسي از جمله: اصول حسابداري ۱و۲ كه در آن اصول و ثبت رويدادهاي مالي بررسي ميشود.
سازمان و مديريت: كه در تاريخ زندگي اجتماعي انسان كمتر فعاليتي به اندازه اداره سازمانها اهميت داشته زيرا انسان با اداره بهتر انواع سازمانهاي اجتماعي از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل فعاليت هاي افراد با صرف حد اقل هزينه افزايش مي دهد.
شغل حسابداري
فارغالتحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل ميتوانند در سطوح مختلف و شاخههاي متفاوت عهدهدار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:
الف) حسابداري
فارغالتحصيلان ميتوانند در كليه موسسات و واحدهاي

تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخههاي زير مشغول كار شوند:
حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شر

كتهاي توليدي.
حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.
حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .
حسابداري بانكها : در شعبهها و سرپرستي بانكها .
حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري ميتوانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.
ب ) حسابرسي
فارغالتحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخههاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيمبندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك ميشوند :
حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه ميدهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي ميكنند.
حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار ميدهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه ميكنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت ميباشند.

در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت ميباشند.

تواناييهاي مورد نياز و قابل توصيه:
داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانشآموزان رشته رياضي در اين رشته موفقتر هستند. البته اين بدان معنا نيست كه دانشآموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند بلكه بايد تلاش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند.
همچنين يك حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش كارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي بخصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب ۴ دارد.
دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد ميآورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارشات مالي يك سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، ميتواند به نابسامانيهاي اداري و مالي يك جامعه دامن بزند.
و بالاخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از

رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليلهاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است.
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:

تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصيل وجود دارد.
نظر يك فارغالتحصيل مشغول به كار در اين رشته :
دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها كار در پشت يك ميز و صندلي و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمعبندي اعداد و ارقام دچار مشكل نگردد.»
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر: آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهمآوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعهاي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليتهاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي كه بوسيله نظامهاي حسابداري گزارش ميشود، ميتواند از انحراف مسير پيشبيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامههاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.
دكتر ثقفي نيز در اين باره ميگويد:« چون اين رشته فقط به كلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده كه حتي يك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداري را با استفاده از اساتيد كمتجربه دائر كرده است و در نتيجه فارغالتحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناكارآمد هستند كه نميتوانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغالتحصيلان توانمند اين رشته نميشود چون هر فرد سرمايهگذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايهگذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد. »

حسابداري شركت ها : با هدف تاكيد ير جنبه هاي كاربردي و شرايط محيطي به بررسي و عملكرد شركت هاي تضامني و نسبي و سهامي با توجه به قانون ماليات و ساير قوانين موضوعه كشور است.
مفاهيم و روش هاي آماري: كه از تركيب و تلفيق تعاريف مختلف آمار و توصيف مشاهدات تجربي و احتمالي و استدلال استنباطي توصيفي را ممكن مي س

ازد.
حسابداري صنعتي: كه استفاده از آن براي دستيابي به بهاي تمام شده ي محصولات توليدي و خدمات ارائه شده جهت بهبود وضعيت اقتصادي و صنعتي كشور ضروري مي باشد، به عبارت ديگر سود بايد از تقليل بهاي تمام شده به دست آيد از طريق افزايش بهاي فروش تا زمينه رقابت ايجاد گردد.
رياضيات امور مالي: براي رفع بسياري از مشكلات فرهنگي اقتصادي اجتماعي از رياضيات استفاده مي شود و باري تعيين اغلب اقلام مجهول و نا مشخص مثل پيش بيني نرخ تورم يا نرخ بسياري از معادلات با متغير ها و درجات مختلف استفاده مي شود.
انجام دادن يك عمل و حتي خود داري از يك عمل، مستلزم تصميم گيري و لازمه ي تصميم گيري، آگاهي است. براي آگاهي بايد اطلاعات موجود درباره ي موضوع تصميم را گرد آوري و اطلاعات مؤثر در تصميم گيري را انتخاب نمود؛ و بر اساس اين اطلاعات، تصميمات مختلفي را مي توان نسبت به يك موضوع گرفت، تعيين و آثار و نتايج هر يك را ارزيابي كرد. در اين صورت، تصميمي كه در نهايت گرفته مي شود آگاهانه و معقول خواهد بود.
يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن، مانند ه

ر سيستم ديگري از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخصي دارند تشكيل مي شود. مهمترين عامل و يا در واقع، عامل مسلط در هر سيستم حسابداري، نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند. نيروهاي انساني شاغل در سيستم هاي حسابداري دستگاه هاي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام، علاوه بر درستكاري، امانت و پشتكار بايد از تخصص، مهارت و تجربه لازم براي ايفاي وظايف و مسئوليت هائي كه برعهده برعهده مي گيرند را برخوردار باشند. ميزان تخصص و مهارت لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب نوع، سطح شغل، وظايف و مسئوليت ها، مش

اغل، اندازه و نوع عمليات مؤسسات، متفاوت است.اما در هر حال، آموختن حسابداري يكي از شرايط لازم براي كسب تخصص و مهارت در حسابدراي است.
حسابداري در سطوح و در دوره هاي مختلفي آموزش داده مي شود كه از دوره هاي كوتاه مدت آموزش قبل و ضمن خدمت براي كارمندان ساده حسابداري تا دوره هاي تخصصي دانشگاهي و حرفه اي براي حسابداران متخصص دامنه دارد. در عين حال دانشجويان و متخصصان رشته هاي علمي ديگري نظير اقتصاد،بازرگاني و
مديريت،حسابداري را به عنوان يكي از دروس لازم براي احراز تخصص فرا مي گيرند. يكي از نيازهاي مبرم براي آموختن و آموزش حسابداري در هر يك از دوره ها و در هر يك از سطوح، فراهم بودن كتب ومطالب درسي متناسب است.
يك كتاب درسي حسابداري هنگامي مناسب است كه برحسب هدف هاي آموزشي هر دوره،موضوعات مورد نياز را به ترتيب تقدم و تأخر منطقي با توضيح كافي بيان نمايد تا فراگيري مطالب را تسهيل و جريان يادگيري را هدايت كند و در عين حال زمينه لازم براي مطالعات تكميلي را فراهم آورد.
از جمله كتاب هاي لازم براي دوره هاي مختلف آموزش حسابداري، كتب حسابداري پايه است.
معرفی حسابدار دولتي

حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت درحسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه

،عملیات حسابداری سپرده ها ،بانک و تهیه صورتمقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ،تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ،ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .

نمونه وظایفحسابدار
۱۰توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی ومقایسه آن با حسابداری بازرگانی
۲٫توانایی تنظیم اسناد مالی
۳٫توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
۴٫توانایی عملیاتحسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
۵٫توانایی عملیات حسابداریسپرده ها
۶٫توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
۷٫توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
۸٫تواناییبستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
۹٫توانایی تهیه انواع صورتهای مالیطرحهای عمرانی
۱۰٫توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها درارتباط یا ادارات ذیحسابی
۱۱٫توانایی انجام عملیات مالی و حسابداریشهرداریها
۱۲٫توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
۱۳٫تواناییتشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن باحسابداری بازرگانی
۱۴٫آشنایی با تعریف حسابداری
۱۵٫آشناییبا تعریف دفترداری
۱۶٫آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
۱۷٫آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص

۱۸٫آشنایی با روشهایحسابداری دولتی

۱۹٫شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
۲۰٫توانایی تنظیم اسناد مالی
۲۱٫آشنایی با اسنادی که درخارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
۲۲٫آشنایی با اسنادی که در داخلواحد مالی تنظیم می شود
۲۳٫آشنایی با دفاتر مالی
۲۴٫دفتر صدور برگه
۲۵٫دفترروزنامه
۲۶٫دفتر روزنامه عمومی
۲۷٫دفتر روزنامه دریافتی صندوق
۲۸٫دفتر روزنامه پرداختی صندوق
۲۹٫دفتر ثبت اسناد هزینه
۳۰٫شناسایی اصول ثبت فعالیتهایمالی در دفاتر
۳۱٫شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
۳۲٫برقراری تنخواه گردان پرداخت

 

۳۳٫عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقمتنخواه گردان دردفاتر
۳۴٫شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیشپرداخت
۳۵٫شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
۳۶٫شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
۳۷٫شناسایی اصول واریز اسنادتنخواه گردان پرداخت
۳۸٫شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
۳۹٫شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
۴۰٫آشنایی با دفتر معین
۴۱٫آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
۴۲٫آشنایی با دفتر کل
۴۳٫سر فصل های حساب دفتر کل
۴۴٫حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
۴۵٫تراز عملیات دفتر کل
ابزار و وسایلحسابدار

 

۱٫کتاب حسابداری دولتی
۲٫اسنادحسابداری مربوطه
۳٫انواع اسناد حسابداری
۴٫ انبار
۵٫فاکتور
۶٫ماشین حساب
شرایط ارتقاء شغل
شرایط ارتقاء شغل حسابداری دولتی وغير دولتي كه مشغولكاراست تابع میزان تحصیلات و تجربه وی است و حقوق وی طبق جدول تنظیم از طرف سازمانامور استخدامی کشور تعیین می شود.
ويژگي شخصي
به جهت حجم بالای حساب های دولتی، حسابداری دولتیاهمیت دارد.
اگر در این شغل تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی،تهیه ،تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، عملیات حسابداری سپرده ها، عملیات مالیطرح های عمرانی و عملیات مالی و حسابداری سازمان ها و ادارات و شهرداری ها را جزئیاز توانایی های حسابداری دولتی بدانیم می بینیم که امانتداری اعتماد به نفس بالا،معلومات و دانش فراوان، دقت ومدیریتتوانمند و انضباط و نظم رفتاری و نوشتاری بسیار مهم و کارگشا است.