این مقاله دارای تصاویر زیادی است

به جاي BC نيروي P نيروي P را قرار ميدهيم و خرپا را گره به گره تحليل ميكنيم:
گره B:

گره A:

گره D:

گره C:

گره F:

گره E:

تحت بار P اين خرپا تحليل شد پس بايد يكبار روي خرپا قرار گيرد.
درنتيجه از اين تحليل بدست ميآيد كه خرپا در اين حالت ناپايدار است.

گره O:

گره N:

گره M:

گره L:

گره K:

گره D:

گره E:

گره H:

گره J:

گره I:

گره G:

گره F:

گره C:

پايدار داخلي و خارجي

روش بار واحد

براي تبديل فوت به اينچ در ۱۲ ضرب گرديده

nr.N.L nhN.L nr nh N L اعضا
۲۸۸۳۱٫۲ ۷۷۲۶۷٫۶۱ ۱ ۲٫۶۸ ۱۲۰٫۱۳ ۲۴۰ AB
0 12600 0 1 70 180 AC
0 58491.75 0 -1.2r -116.75 300 BC
0 7200 0 1 40 180 BD
6408 858.6r 1 1.34 26.7 240 BE
0 8586.7 0 -1.34 -26.7 240 CD
35239.2 189566.36 Σ

چون بار ۲۰k در راستاي خواسته شده است پس خرپا را تحت روش كاستگليانو حل كرده و در آخر به جاي C مقدار بار خارجي را قرار ميدهيم:

N L اعضا

۶۰ AB

۶۰ BC

۶۰ CO

۶۰ AD

BD

نيروي BD فشاري است و با علامت فشاري به صورت در آمده است و چون فشاري است در معادلات به صورت منفي ضرب ميشود.

علامت منفي نشان دهنده اين است كه اگر نيروي P به حالت فشاري تبديل شود افزايش طول A و C صفر خواهد شد.

۲ درجه نامعين داخلي مي‌باشد.

نيروي نهايي هر عضو

طبق جدول صفحه بعد

كششي
كششي

تمام نيروهاي كل خرپا در جدول صفحه بعد از فرمول زير حساب شده است:

NT n1n2 n2L n12L N.n2L N.n1L n2 n1 N L اعضا
-۵٫۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -۵٫۸۷
AB
-3.51 0 0 1.44 0 5.23 0 -0.85 -3.08 2 BC
-3.51 0 1.44 0 5.23 0 -0.85 0 -3.08 2 CD
-5.87 0 0 0 0 0 0 0 -5.87
DE
3.08 0 0 0 0 0 0 0 3.08 2 EF
2.64 0 1.44 0 -5.23 0 -0.85 0 3.08 2 FG
2.64 0 0 1.44 0 -5.23 0 -0.85 3.08 2 GH
3.08 0 0 0 0 0 0 0 3.08 2 HA
4.73 0 0 0.54 0 -5.2 0 0.52 5 2 BH
0.51 0 0
0 0 0 1 0
BG
-2.65 0.54 0.54 0.54 0 0 -0.52 0.52 0 2 GC
0.51 0
0 0 0 1 0 0
GD
4.73 0 0.54 0 -5.2 0 -0.52 0 5 2 DF
0.51 0 0
0 0 0 1 0
x1=CH
0.51 0
0 0 0 1 0 0
x2=CF

Σ=

برش

به روش لنگر سطح

روش تير مزدوج

ساعتگرد است پس منفي است

برش

خمش

تير مزدوج

برش در گره

برش نقطه B و جدا كردن محل گره

مزدوج اين تير بر حسب سوپرپوزيشن كردن آن:

بار حاصل از بار گسترده w برابر با ۲٫wR ميباشد

از روش كار مجازي

طبق فرمول:

روش بار واحد

كار مجازي

تحت بار خارجي
سمت بار واحد