حل مسائل بخش اول
برگرفته از نشریه ۷۶ فصل دوم :

” مسئله ۳ “

وضعیت بهای تمام شده ارزش بازار ارزش موجودی کالا جهت ارائه صورتها
ارزش جایگزینی خالص ارزش بازیافتنی خالص ارزش بازیافتنی پس از کسر سود
الف ۲۲۴۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۲۰۰۰۰
ب ۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۱۸۵۰۰
ج ۲۸۰۰۰ ۲۶۵۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۶۰۰۰

۳۰۰۰۰ – ۴۰۰۰=۲۶۰۰۰ خالص ارزش بازیافتنی
(۳۰۰۰۰×۲۵%) – ۲۶۰۰۰= ۱۸۵۰۰ الف و ب خالص ارزش بازیافتنی پس از کسر سود
(۳۰۰۰۰×۱۰%) – ۲۶۰۰۰=۲۳۰۰۰ خالص ارزش بازیافتنی پس از کسر سود ج

” مسئله ۴ “

سود و زیان انباشته پایان دوره

سود و زیان اول دوره ۱۳

+ سود خالص ۳۵

= سود و زیان انباشته پایان دوره ۴۸

شرکت سهامی کیش
تــــــرازنـــــامــــه
برای تاریخ ۲۹/۱۲/۶۵

دارائیهای جاری : بدهی های جاری :

موجودی نقد ۱۱ حسابهای پرداختنی تجاری ۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت ۵ پیش دریافت درآمد اجاره ۲
حسابهای دریافتنی ۱۶ ذخیره مالیات بر درآمد ۱
– ذخیره مطالبات مشکوک (۱) سود سهام پیشنهادی وپرداختنی ۳
۱۵ جمع بدهیهای جاری ۹
موجودی کالا ۳۰
پیش پرداخت هزینه ۴
جمع دارائی های جاری ۶۵ بدهی های بلندمدت :

سرمایه گذاری بلند مدت: اوراق قرضه پرداختنی ۵۰
+ صرف مستهلک نشده اوراق ۱
سرمایه گذاری بلندمدت درسهام سایر۱۰ ۵۱
سپرده مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰ جمع بدهیها ۶۰
= ۳۰

اموال،ماشین آلات،تجهیزات: حقوق صاحبان سهام :
سرمایه اسمی :
تجهیزات و اثاثه ۸۰ سرمایه سهام عادی ۱۰۰۰۰ریالی ۷۰
استهلاک انباشته تجهیزات (۱۶) صرف سهام ۵
= ۶۴ سود انباشته ۴۸

دارائیهای نامشهود : جمع حقوق صاحبان سهام ۱۲۳

حق اختراع ۴

سایر دارائیها :

زمین نگهداری شده برای توسعه آتی ۱۸

مخارج انتقالی به دوره آتی :

مخارج قبل از مرحله بهره برداری ۲

جمع دارائیها ۱۸۳ جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام ۱۸۳

” مسئله ۵ “

الف)هزینه مطالبات سوخت شده ۶۲۰ ۶۲۰ =۵%×۱۲۴۰۰
ذخیره مطالبات سوخت شده ۶۲۰ غیر تجاری۲۶۰۰=۱۲۴۰۰-۱۵۰۰۰

ب) هزینه کاهش ارزش موجودی ۱۰۰۰
ذخیره ارزش موجودی ۱۰۰۰

ج)۱- هزینه استهلاک تجهیزات ۵۶۰۰ ۴=۶-۱۰
تجهیزات ۵۶۰۰ ۵۶۰۰=۴÷۲۲۴۰۰

ج)۲- هزینه استهلاک ساختمان ۴۰۰ ۱۹=۶-۲۵
ساختمان ۴۰۰ ۴۰۰=۱۹÷۷۶۰۰

د) پیش پرداخت خرید زمین ۱۰۰۰
زمین ۱۰۰۰

حساب سود و زیان انباشته

سود انباشته اول دوره ۳۱۵۰۰
هزینه مطالبات سوخت شده (۶۲۰)
هزینه کاهش ارزش موجودی (۱۰۰۰)
هزینه استهلاک تجهیزات (۵۶۰۰)
هزینه استهلاک ساختمان (۴۰۰)

سود انباشته پایان دوره ۲۳۸۸۰

شرکت سهامی میمک
ترازنامه
برای تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۵

دارائیهای جاری : بدهی های جاری :

موجودی نقد ۱۹۰۰۰ حسابهای پرداختنی ۸۰۰۰
حساب دریافتنی تجاری ۱۲۴۰۰ اسناد پرداختنی ۵۵۰۰
ذخیره م.م (۶۲۰) جمع بدهی های جاری ۱۳۵۰۰
۱۱۷۸۰
سایر حسابهای دریافتنی ۲۶۰۰
موجودی کالا ۱۲۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش (۱۰۰۰)
۱۱۰۰۰
پیش پرداخت ۱۰۰۰
جمع دارایی های جاری ۴۵۳۸۰

اموال،ماشین آلات،تجهیزات: حقوق صاحبان سهام :
زمین ۵۴۰۰ سرمایه ۳۸۵۰۰
ساختمان ۷۲۰۰ سود انباشته ۲۳۸۸۰
تجهیزات ۱۶۸۰۰ جمع حقوق صاحبان سهام ۶۲۳۸۰
۲۹۴۰۰

مخارج انتقالی به دوره آتی :

مخارج انتقالی به دوره آتی ۱۱۰۰

جمع دارائی ها ۷۵۸۸۰ جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام ۷۵۸۸۰

” مسئله ۶ “

الف)
۱۰۰۰۰۰ اسناد پرداختنی کوتاه مدت بدهی جاری

۸۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰ اسناد پرداختنی بلند مدت بدهی بلند مدت

ب )
بدهی های بلند مدت :

اوراق قرضه پرداختنی ۲۰۰۰۰۰۰
+
صرف تخصیص نیافته ۶۰۰۰۰
ارزش دفتری اوراق قرضه پرداختنی بلند مدت ۲۰۶۰۰۰۰

ج )

دارائی های بلند مدت :
سرمایه گذاری های بلند مدت :
سپرده مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۰۰۰۰۰

د)

بدهی های جاری :
پیش دریافت اجاره ۶۰۰۰۰

هـ)

این اتفاق بعد از تاریخ تهیه ترازنامه صورت گرفته و تنها به عنوان یک بند توضیحی در یادداشت های همراه صورت های مالی ارائه می دهیم .

و)

حقوق صاحبان سهام :
سود و زیان انباشته ۳۵۰۰۰۰۰

” مسئله ۷ “

الف)
سود و زیان انباشته

سود انباشته مانده ۱/۱ ۱۷۰۰۰
+
سود خالص ۸۸۰۰۰

سود و زیان انباشته قابل تقسیم ۱۰۵۰۰۰

سود پرداخت شده (۱۵۰۰۰)

سود انباشته مانده ۲۹/۱۲ ۹۰۰۰۰

ب)

سود انباشته ۱۵۰۰۰
سود سهام پرداختنی ۱۵۰۰۰

سود سهام پرداختنی ۱۵۰۰۰
وجه نقد ۱۵۰۰۰

سود انباشته ۴۰۰۰۰
اندوخته توسعه و تکمیل ۴۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰-۲۸۰۰۰=۱۶۵۰۰۰ سرمایه در گردش
۱۹۳۰۰۰÷۲۸۰۰۰=۶/۸۹ نسبت سرمایه

شرکت سهامی هرمز
ترازنامه
برای تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۵

دارائیهای جاری : بدهی های جاری :
موجودی نقد ۲۱۰۰۰ حسابهای پرداختنی تجاری ۶۰۰۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت ۴۰۰۰۰ بهره پرداختنی ۴۰۰۰
حسابهای دریافتنی ۳۶۰۰۰ پیش دریافت درآمد ۳۰۰۰
– ذخیره م.م (۱۰۰۰) سود سهام پرداختنی ۱۵۰۰۰
۳۵۰۰۰ جمع بدهی های جاری ۲۸۰۰۰
درآمد اجاره دریافتنی ۲۰۰۰
موجدی کالا ۹۰۰۰۰
پیش پرداخت هزینه ۱۰۰۰
پیش پرداخت مواد ۴۰۰۰
جمع دارائی های جاری ۱۹۳۰۰۰

سرمایه گذاری بلندمدت : بدهی های بلند مدت :
سرمایه گذاری بلندمدت در سهام۲۲۰۰۰ اوراق قرضه پرداختنی ۱۰۰۰۰۰
سپرده مزایای پایان خدمت ۳۵۰۰۰ کسر مستهلک نشده اوراق (۳۰۰۰)
۵۷۰۰۰ ۹۷۰۰۰
اموال ، تجهیزات : وام پرداختنی ۵۰۰۰۰
زمین ۳۰۰۰۰
ساختمان ۴۰۰۰۰۰
استهلاک انباشته (۱۶۰۰۰۰)
۲۴۰۰۰۰
تجهیزات ۶۰۰۰۰ حقوق صاحبان سهام :
استهلاک انباشته (۲۰۰۰۰)
۴۰۰۰۰ سرمایه اسمی:
۳۱۰۰۰۰ سهام ممتاز ۸۰۰۰۰
دارائی های نامشهود: سهام عادی ۲۰۰۰۰۰
سرقفلی ۱۲۰۰۰
سایر دارائی ها: جمع سرمایه اسمی ۲۸۰۰۰۰
وام به کارکنان ۲۵۰۰۰ صرف سهام ممتاز ۱۶۰۰۰
مخارج انتقالی به دوره آتی : اندوخته توسعی ۴۰۰۰۰
مخارج قبل از مرحله بهره برداری ۴۰۰۰ سود انباشته ۹۰۰۰۰

جمع حقوق صاحبان سهام ۴۲۶۰۰۰

جمع دارایی ها ۶۰۱۰۰۰ جمع بدهی وحقوق صاحبان سهام ۶۰۱۰۰۰

حل مسائل بخش دوم
برگرفته از نشریه ۷۶ فصل سوم :
” مسئله ۱ “

صورتحساب سود و زیان
منتهی به ۲۹/۱۲/۶۵
۴۸۰۰۰۰ فروش
-۲۳۰۰۰۰ بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۵۰۰۰۰ سود ناخالص
-۱۳۰۰۰۰ هزینه های فروش عمومی و اداری
۱۲۰۰۰۰ سود عملیاتی
سایر درآمد ها و هزینه ها:
۱۲۰۰۰۰ سود قبل از کسر مالیات
-۴۱۵۰۰ هزینه مالیات بر درآمد
۷۸۵۰۰ سود خالص

سود و زیان انباشته
۳۲۰۰۰ سود انباشته مانده ابتدای سال
۷۸۵۰۰ سود خالص

۱۱۰۵۰۰ سود و زیان انباشته قابل تقسیم
-۴۰۰۰۰ سود پرداخت شده طی سال
۷۰۵۰۰ سود انباشته پایان دوره

شرکت سهامی ورامین
ترازنامه
برای ۲۹/۱۲/۶۵

دارایی های جاری: بدهی های جاری :

موجودی نقد ۴۴۰۰۰ حسابهای پرداختنی ۵۰۰۰۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۲۰۰۰ ذخیره مالیات ۱۱۰۰۰
حسابهای دریافتنی ۷۰۰۰۰ جمع بدهی های جاری ۶۱۰۰۰
– ذخیره م .م (۳۰۰۰)
۶۷۰۰۰
موجودی کالا ۷۲۰۰۰
موجودی ملزومات اداری ۲۰۰۰
جمع دارایی های جاری ۱۹۷۰۰۰

سرمایه گذاری بلندمدت : بدهی های بلندمدت :

سرمایه گذاری بلندمدت درسهام ۳۳۰۰۰ اوراق قرضه پرداختنی ۵۰۰۰۰
+ صرف تخصیص نیافته ۱۰۰۰
اموال تجهیزات: ۵۱۰۰۰

زمین ۱۰۰۰۰
تاسیسات و تجهیزات ۱۲۰۰۰۰
استهلاک تاسیسات تجهیزات(۴۰۰۰۰)
۹۰۰۰۰
دارایی نامشهود : حقوق صاحبان سهام :
سهام عادی ۱۵۰۰۰۰
سرقفلی ۸۰۰۰ صرف سهام ۱۸۰۰۰
سود انباشته ۷۰۵۰۰
سایر داراییها : جمع حقوق صاحبان سهام ۲۳۸۵۰۰

تجهیزات بلااستفاده آماده فروش ۷۵۰۰

مخارج انتقالی به دوره بعد:

مخارج قبل از مرحله بهره برداری ۱۵۰۰۰

جمع دارائیها ۳۵۰۵۰۰ جمع بدهیها،حقوق صاحبان سهام ۳۵۰۵۰۰

” مسئله ۲ “

شرکت سهامی مرند
صورتحساب سود و زیان
برای دوره منتهی به ۳۱/۶/۶۶

درآمد :
درآمد سال جاری ۴۰۰۰۰۰
هزینه :
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۱۰۰۰۰
هزینه مالیات بر درآمد ۹۰۰۰۰
جمع هزینه ها : (۳۰۰۰۰۰)

سود خالص سال جاری ۱۰۰۰۰۰

شرکت سهامی مرند
سود و زیان انباشته
برای دوره منتهی به ۳۱/۶/۶۶

سود انباشته ابتدای دوره ۱۳۲۰۰
+ سود خالص ۱۰۰۰۰۰

سود قابل تقسیم ۱۱۳۲۰۰
– سود پرداخت شده (۲۰۰۰۰)
– اندوخته جهت بازخرید اوراق (۱۰۰۰۰)

سود انباشته پایان دوره ۸۳۲۰۰

ج) مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال خسارت ناشی از سیل که این اتفاق بعد از تهیه صورتهای مالی اتفاق افتاده است .

شرکت سهامی مرند
ترازنامه
برای ۳۱/۶/۶۶
دارایی جاری : بدهی های جاری :
موجودی نقد ۴۰۰۰۰ حسابهای پرداختنی ۱۷۰۰۰
تنخواه گردان ۴۰۰ اسناد پرداختنی ۷۰۰۰
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت۱۵۵۰۰ دستمزد پرداختنی ۱۳۰۰
حسابهای دریافتنی ۱۹۰۰۰ سود تضمین شده پرداختنی ۱۰۰۰
– ذخیره م.م (۱۴۰۰) مالیات های تکلیفی ۱۲۰۰
۱۷۶۰۰ پیش دریافت اجاره ۹۰۰
سایر حسابهای دریافتنی: پیش دریافت از مشتریان ۱۰۰۰
سود سهام دریافتنی ۲۲۰۰ ذخیره مالیات ۴۰۰۰۰
اسناد دریافتنی ۴۰۰۰ جمع بدهی های جاری ۷۰۴۰۰
موجودی کالا:

موجودی مواد اولیه ۱۳۰۰۰ بدهی های بلندمدت :
موجودی درجریان ساخت ۲۴۰۰۰ اوراق قرضه پرداختنی ۵۰۰۰۰
موجودی ساخته شده ۴۸۰۰۰ وام پرداختنی بلندمدت ۱۰۰۰۰
موجودی ملزومات اداری ۶۰۰ سپرده بازخرید اوراق ۱۰۰۰۰
جمع موجودی ها ۸۵۶۰۰ ۷۰۰۰۰
پیش پرداخت ها ۱۷۰۰ حقوق صاحبان سهام :
جمع دارایی جاری ۱۶۷۰۰۰ سرمایه اسمی :

سرمایه گذاریهای بلندمدت : سهام ممتاز ۶۰۰۰۰
سرمایه گذاری بلندمدت درسهام ۶۰۰۰۰ سهام عادی ۱۵۰۰۰۰
جمع سرمایه اسمی ۲۱۰۰۰۰
اموال، تجهیزات : صرف سهام ممتاز ۸۰۰۰
زمین ۸۰۰۰ سود انباشته ۸۳۲۰۰
ساختمان ۱۳۰۰۰۰ جمع حقوق صاحبان سهام ۳۰۱۲۰۰
– استهلاک (۵۰۰۰)
۱۲۵۰۰
تجهیزات ۲۵۰۰۰
– استهلاک (۱۶۰۰)
۲۳۴۰۰
۱۵۶۴۰۰
دارایی نامشهود:
علائم تجاری ۱۴۰۰
سرقفلی ۲۰۰۰۰
حق اختراع ۱۲۰۰۰
سایر دارایی ها:
۳۳۴۰۰
زمین نگهداری شده برای توسعه آتی ۱۷۰۰۰
مخارج انتقالی به دوره آتی:
مخارج تاسیس ۷۸۰۰

جمع دارایی : ۴۴۱۶۰۰ جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام ۴۴۱۶۰۰

” مسئله ۳ “

کالای آماده برای فروش = ( برگشت از خرید – خرید کالا ) + موجودی اول دوره
بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی پایان دوره – کالای آماده برای فروش

۱۹۲۵۰۰+ (۱۵۱۰۰۰۰ – ۲۳۴۵۰) = ۱۶۷۹۰۵۰
۱۶۷۹۰۵۰ – ۲۰۸۰۰۰ = ۱۴۷۱۰۵۰

شرکت سهامی قوچان
صورتحساب سود و زیان
برای تاریخ منتهی به ۳۰/۸/۶۶

فروش ۲۱۹۵۰۰۰
– برگشت از فروش و تخفیفات (۲۵۱۰۰)

فروش خالص ۲۱۶۹۹۰۰
– بهای تمام شده کالای فروش رفته (۱۴۷۱۰۵۰)
سود ناخالص ۶۹۸۸۵۰
– هزینه عملیاتی :
هزینه های توزیع و فروش (۱۲۰۴۰۰)
هزینه های عمومی و اداری (۱۹۷۵۵۰)
سود عملیاتی ۳۸۰۹۰۰
سایر درآمدها:
درآمد حق الامتیاز ۲۴۰۰۰
سود قبل از اقلام غیر عادی و غیر مستمر ۴۰۴۹۰۰
اقلام غیرعادی وغیر مستمر:
سود حاصل از فروش تجهیزات ۲۷۵۰۰
سود قبل از اقلام غیرمترقبه و مالیات ۴۳۲۴۰۰
اقلام غیر مترقبه :
درآمدهای غیر مترقبه ۹۶۰۰۰
سود قبل از کسر مالیات ۵۲۸۴۰۰
– هزینه مالیات (۱۹۱۵۰۰)

سود خالص ۳۳۵۹۰۰

شرکت سهامی قوچان
گزارش سود و زیان انباشته
منتهی به ۳۰/۸/۶۶

سود انباشته مانده ابتدای دوره ۲۴۴۴۱۰۰
اصلاح اشتباه مربوط به سنوات قبل (۱۱۷۰۰۰)
اثرات انباشته ناشی از تغییر در روش استهلاک ماشین آلات (۸۴۰۰۰)

سود اصلاح شده ابتدای دوره ۲۲۴۳۱۰۰
+ سود خالص سال مالی ۳۳۵۹۰۰

سود قابل تقسیم ۲۵۷۹۰۰۰
– اندوخته قانونی (۱۶۷۹۵)
– اندوخته عمومی (۲۰۰۰۰)
– سود سهام پیشنهادی (۱۷۶۰۰۰)

سود انباشته پایان دوره ۲۳۶۶۲۰۵

” مسئله ۴ “

کالای آماده برای فروش = ( هزینه حمل + برگشت از خرید – خرید کالا ) + موجودی اول دوره
بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی پایان دوره – کالای آماده برای فروش

۴۹۶۳۰۰+ (۳۱۰۰۸۵۰ – ۶۵۲۰۰ + ۱۲۳۴۰۰) = ۳۶۵۵۳۵۰
۳۶۵۵۳۵۰ – ۵۴۲۷۰۰ = ۳۱۱۲۶۵۰

شرکت سهامی گرگان
صورت سود و زیان یک مرحله ای
منتهی به ۳۱/۳/۶۶

درآمد :
فروش ۴۲۳۱۰۰۰
درآمد اجاره ۱۵۳۶۰
سود حاصل از فروش تجهیزات ۱۳۵۰۰
جمع درآمدها ۴۲۶۰۰۶۰
– هزینه ها:
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۱۱۲۶۵۰
برگشت از فروش و تخفیفات ۴۴۱۰۰
هزینه استهلاک ۲۲۰۰۰۰
هزینه حقوق و دستمزد ۳۰۱۰۱۰+۴۲۰۲۰۰ ۷۲۱۲۱۰
هزینه ملزومات مصرفی ۷۲۱۵۰+۱۰۱۱۰۰ ۱۷۳۲۵۰
سایر هزینه ها ۶۶۰۵۰+۶۲۸۰۰ ۱۲۸۸۵۰
جمع هزینه ها (۴۴۰۰۰۶۰)
زیان خالص (۱۴۰۰۰۰)

شرکت سهامی گرگان
صورت سود و زیان چند مرحله ای
منتهی به ۳۱/۳/۶۶

فروش ۴۲۳۱۲۰۰
– برگشت از فروش و تخفیفات (۴۴۱۰۰)
فروش خالص ۴۱۸۷۱۰۰
– بهای تمام شده کالای فروش رفته (۳۱۱۲۶۵۰)
سود ناخالص ۱۰۷۴۴۵۰
– هزینه های عملیاتی:
هزینه های فروش :
حقوق و دستمزد ۳۰۱۰۱۰
ملزومات مصرفی ۷۲۱۵۰
هزینه استهلاک ۷۵% × ۲۲۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰
سایر ۶۶۰۵۰
۶۰۴۲۱۰
هزینه های اداری :
حقوق و دستمزد ۴۲۰۲۰۰
ملزومات مصرفی ۱۰۱۰۰
هزینه استهلاک ۲۵% ×۲۲۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰
سایر ۶۲۸۰۰
۶۳۹۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی (۱۲۴۳۱۰)

زیان عملیاتی (۱۶۸۸۶۰)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی :
درآمد اجاره ۱۵۳۶۰
زیان قبل از عملیات غیرعادی و غیر مستمر (۱۵۳۵۰۰)
۱۳۵۰۰
زیان خالص (۱۴۰۰۰۰)

” مسئله ۵ “
عمر مفید باقی مانده۱۲ – ۵ = ۷
هزینه استهلاک سال۶۵ – ۱۲۶۰۰۰۰= ۳۷۸۰۰۰۰
عمر مفید باقی مانده۳۰ – ۵ = ۲۵
هزینه استهلاک سرقفلی۶۵ ۲۵ = ۴۹۰۰۰÷ ۱۲۲۵۰۰۰
” مسئله ۶ “

درصد پیشرفت کار

۵۰۰۰۰۰۰ × %۱۲/۵ = ۶۲۵۰۰۰

درآمد تحقق یافته سال۶۲ ۶۲۵۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ = ۱۲۵۰۰۰

درصد پیشرفت کار

۲۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰ × %۵۰ =

درآمد تحقق یافته در سال ۶۳ ۲۵۰۰۰۰۰ – ۲۱۰۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰۰

درصد پیشرفت کار

۵۰۰۰۰۰۰ × %۹۰ = ۴۵۰۰۰۰۰

درآمد تحقق یافته سال ۶۴ ۴۵۰۰۰۰۰ – ۴۳۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰

درآمد پیشرفت کار

۵۰۰۰۰۰۰ × %۱۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰

درآمد تحقق یافته سال ۶۵ ۵۰۰۰۰۰۰ – ۴۲۵۰۰۰۰ = ۷۵۰۰۰۰

” مسئله ۷ “

شرکت سهامی باختران
صورت سود وزیان به روش مستقیم
برای سالهای منتهی به پایان اسفند

۶۵ ۶۴
فروش ۹۷۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته :
موجودی کالای اول دوره ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰
خرید طی سال ۷۳۰۰۰ ۷۵۰۰۰

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
– موجودی کالای پایان سال (۱۰۰۰۰) (۱۷۰۰۰)

– بهای تمام شده کالای فروش رفته ۸۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰

سود ناخالص ۱۷۰۰۰ ۲۴۰۰۰
– هزینه های عملیاتی ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰

” مسئله ۸ “

اثرات اصلاح نشده ۶۴ ۲۴۰۰۰۰ – ۲۰۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰
اثرات اصلاح نشده ۶۵ ۲۷۰۰۰۰ – ۲۱۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
سود خالص اصلاح شده ۶۵۱۷۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰ = ۲۷۰۰۰۰

” مسئله ۹ “

هزینه استهلاک سالانه

استهلاک منتقل شده در ۶۲ تا ۶۳ ۲۰۰۰ * ۲ = ۴۰۰۰۰
استهلاکی که باید منتقل می شد در ۶۲ تا ۶۳ ۲۰۰۰۰۰ * ۲ = ۴۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰ – ۴۰۰۰۰ = ۳۶۰۰۰۰

شرکت سهامی آلفا
صورت سود و زیان

۶۵ ۶۴
مانده سود انباشته ابتدای سال قبل از اصلاح ۱۴۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
اصلاح اشتباهات دوره های قبل (۵۴۰۰۰۰) (۳۶۰۰۰۰)

مانده سود انباشته ابتدای سال ۸۶۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
سود خالص سال مالی ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰

سود انباشته قابل تقسیم ۱۸۶۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰

هزینه استهلاک سال ۶۴ که محاسبه نشده ۲۰۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰
سود خالص سال ۶۴ ۸۰۰۰۰۰ – ۱۸۰۰۰۰ = ۶۲۰۰۰۰
هزینه استهلاک انباشته اصلاح نشده از ۶۲تا۶۴ (۲۰۰۰۰۰ × ۳) – (۲۰۰۰۰ × ۳) =۵۴۰۰۰۰

حل مسائل بخش سوم
برگرفته از نشریه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
” مسئله ۱۰ و ۱۱ “

نسبت جاری مساعد چون بالاتر از یک می باشد

نسبت آنی متوسط زیر یک و بیشتر از صفر

نسبت کالا به سرمایه درگردش نامساعد. زیرا بیشترسرمایه درگردش صرف موجودی شده

نسبت بدهی به ارزش ویژه نامساعد اغلب باید حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه متوسط. نصف سرمایه صرف دارایی ثابت شده

دفعات گردش سرمایه زیاد مطلوب نیست

دوره وصول مطالبات

متوسط موجودی کالا

دوره گردش کالا

بنابراین وضعیت شرکت زیاد مساعد نمی باشد .

” مسئله ۱۲ “

الف ب ج

نسبت جاری

نسبت آنی

کالا به سرمایه درگردش

وضعیت شرکت ب بهتر است زیرا نسبت جاری و آنی آن بالای یک و نسبت کالا به سرمایه در گردش کمتر می باشد نسبت به شرکتهای دیگر
از نظر رتبه بندی ب ، ج ، الف

” مسئله ۱۳ “

شرکت ج از نظر بدهی وضعیت مطلوب تری دارد زیرا بدهی او به افراد خارج از سازمان کمتر از شرکت الف و ب می باشد و طلب او به افراد داخل سازمان بیشتر است که می توان بدهی به اشخاص داخل شرکت را به تعویق انداخت در شرایط بحرانی