چکیده

با هدف تعیین علت خشکیدگی درختان کنار در سطح ۵۰ هکتار در جنگل گنو بندر عباس، ۳۰ درخت آلوده بطور تصادفی نمونه گیري شد، جهت اطمینان ازعدم آلودگی به پاتوژنها در محیطهاي عمومی قارچ و باکتري کشت وعلائمی مشاهده نگردید. براي شناسایی گیاه بالارونده روي درختان خسارت دیده، نمونهها جمع آوري و با ثبت خصوصیات گیاه و با مراجعه به منابع معتبر گیاه هرز pendulus Cocculus با نام محلی زامور یا ایشک شناسایی شد. این گونه با سایه اندازي، پیچیدن ساقه رونده دور شاخه و رقابت ریشه اي در ابتدا باعث ضعف فیزیولوژیکی و با رشد خود در نهایت موجب خشک شدن درختان میشوند، بعد از خشک شدن کامل کنار، گیاه نیمه انگل که از میزبان به عنوان تکیه گاه، پناه و پرستار استفادهمی نمایند، نیز خشک می شود.

واژههاي کلیدي: کنار، منطقه حفاظتی گنو، Cocculus pendulus ، خشکیدگی، بندرعباس.

مقدمه

استان هرمزگان با مساحتی بالغ بر ۶۸۴۷۲ کیلومتر مربع ، داراي پوشش متنوعی است که مهمترین جوامع گیاهی موجود عبارتند از جامعه کنار ، کهور، آکاسیا و جامعه گز و در قسمتهاي ماندابی خلیج فارس و دریاي عمان جامعه حرا و چندل و به علت شور وقلیایی بودن خاكهاي جلگه اي و ساحلی جامعههاي شورپسنددر سطح وسیعی در مناطق مختلف مشاهدهمی گردد ۲)، .(۴ یکی از جوامع مهم کنارمی باشد که گونه اصلی این جامعه ( ( Zizyphus spina Christi در برخی مناطق دچار ضعف فیزیولوژیکی، بیمار و خشک شده است. از مهمترین کانونهاي آلوده و خسارت کنار در استان ، جنگلهاي حفاظتی گنومی باشد. جنگل حفاظتی گنو یکی از مهمترین ذخیرگاههاي ژنتیکی فون و فلور در جنوب کشورمی باشد که حفاظت از منطقه فوق براي مسئولین و متخصصان بسیار ضروري است و در صورت ازبین رفتن برخی از گونههاي با ارزش مناطق فوق اکوسیستم منطقه دستخوش تغییر خواهد شد.

کیان نجفی و همکاران در سال ۱۳۸۴ در پژوهشی که روي پوشش گیاهی منطقه گنو براساس مکتب براون – بلانکه توسط انجام دادند، ۲۰ جامعه گیاهی و یک زیر جامعه تشخیص دادند.شکل گیري این جوامع ناشی از شرایط متنوع اکولوژیکی، شامل شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، ارتفاع از سطح دریا، شیب و مشخصات خاك است که سبب شد ه زیستگاههاي متعدد و مناسبی براي رشد و نمو بسیاري از

گونهها و جوامع گیاهی فراهم شود . جوامع – Artemisio lehmannianae Aceri monspessulani- Juniperetum excelsae,
Amygdaletum scopariae بیشترین و جوامع Prosopidetum julifloraeو Hammadetum salicornicae کمترین غناي گونهها را

۶۸۱ بیولوژي علفهايهرز

در بین جوامع این منطقه دارا میباشند(.(۴ کنار((Zizyphus spina Christi از درختان بومی نواحی گرمسیري جنوب کشور و در استان هرمزگان به صورت پراکنده یا به صورت جنگلهاي کوچک دیدهمی شود. ارتفاع آنها گاهی به ۱۰ متر هممی رسد. شاخههاي آن سفید رنگ که گوشوارك آن به خار تبدیل شده است. برگها کشیده به شکل تخم مرغی و قلبی شکل که سه رگبرگ برجسته اصلی که وارد پهنک برگمی شود. میوه آن شفت ، گرد، زرد رنگ و خوشمزه و خوراکی است. چوب آن قابلیت ارتجاعی خوبی دارد و استفاده صنعتی دارد و از برگ ساییده آن به عنوان سدر به بازار عرضهمی شود، بهمین خاطر به درخت کنار سدر هم گفتهمی شود. پوست درخت کنار داراي مقداري تانن است که در دباغی مورد استفاده قرارمی گیرد، نام محلی این درخت در تمام مناطق جنوب کنار و در کتابها سدر و سدره نیز آمده است ۱)، ۳، ۵، .(۷