آرمان، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي

مقدمه
آرمان ها ، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي، سه مساله به هم پيوسته و مهم اند كه در اين فصل مورد مطالعه قرار مي گيرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبي و ايجابي انقلابند كه مردم به منظور دستيابي به آن ها عليه رژيم پهلوي شوريده و تا سرنگوني آن از پاي ننشيند . دستاوردهاي انفلاب نيز آرمان هايي هستند كه تحقق يافته اند

 

در درجه بعد ، انقلاب ممكن است پس از پيروزي با انواع آفات ، موانع و آسيب ها روبرو شود و روند آن را با مشكلات متعددي مواجه سازد . آسيب شناسي انقلاب به ما كمك مي نمايد تا انحرافات احتمالي و تدريجي پديده انقلاب را بشناسيم و با پيش گيري از وقوع آن ها ، انقلاب را در جهت رسيدن به آرمان هايش ياري كنيم .

آرمان هاي انقلاب اسلامي
آرمان هاي انقلاب اسلامي را از خلال شعارهاي مردم در دوران پيروزي و پيام هاي رهبران سياسي و فكري به خصوص رهبري منحصر به فرد امام
خميني (ره) با استفاده از روش تحليل محتوا مي توان شناخت .
نكته مهم آن است كه اين هدفها در روند نهضت اسلامي به صورت كلي و غير شفاف بيان مي گرديدند كه پس از پيروزي انقلاب در كشاكش حوادث و رويدادها و نيز در قانون اساسي ۱۳۵۸ به مقدار زيادي شفاف تر و جزئي تر شده اند.

مهم ترين آرمان هاي انقلاب در حوزه هاي سياست ، اجتماع ، فرهنگ و اقتصاد عنارتند از :

الف. آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي
مهمترين آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي انقلاب اسلامي عبارتند از :
۱-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا
۲- مبارزه با مظاهر فساد و تباهي
۳- بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي .
۴- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمتم سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي تا سر حد خود كفايي كشور

۵- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان
۶-رفع تبعيضات نارواو ايجاد امكانات عادلانه براي عموم در زمينه هاي مادي و معنوي
۷-ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور
۸- تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي عموم و تساوي همه در برابر قانون

۹- توسعه وتحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين مردم
۱۰- تدوين قوانين و مقررات مدني ، جزايي، مالي ، اقتصادي ، اداري، فرهنگي ، نظامي و سياسي بر اساس موازين اسلامي

۱۱-برقراري حقوق مساوي براي مردم بدون توجه به قوم ، قبيله ، رنگ، نژاد و زبان
۱۲- برخورداي تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، از كار افتادگي ، بي‌سرپرستي ، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره
۱۳- آزادي هاي اجتماعي از جمه آزادي كار و حق دادخواهي براي هر فرد
به موارد فوق مي توان از بين بردن مراكز فساد در جامعه ، برچيدن سفره ارتشا و تملق ، احياي مفاهيم ديني هم چون جهاد و شهادت را نيز اضافه كرد.

ب- آرمان هاي سياسي
مهمترين آرمان سياسي انقلاب اسلامي عبارتند از :
۱-بر اندازي نظام سلطنتي و ايجاد حكوكتي ديني و مستقل
۲-اداره امور كشور بر اساس شورا ، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر
۳-نفي هر گونه ستم گري ، ستم كشي ،سلطه گري و سلطه‌پذيري
۴-امنيت داخلي و نفي تفتيش عقايد ، سانسور و تجسس مگر به حكم قانون
۵-آزادي نشريات ، مطبوعات ، اجتماعات و راهپيمايي ها و تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
۶-اتكا به آراي عموم

ي در اداره كشور و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش .
۷-طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب
۸- محو هر گونه استبداد و خودكامگي وو انحصار طلبي
۹-تقويت كامل بنيه دفاع ملي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي نظام اسلامي .
۱۰-تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .

۱۱-ايجاد روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب
۱۲-حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان ، در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر .
در واقع‌ آرمان هاي برون مرزي و مسئوليت هاي فراملي انقلاب اسلامي ، ميل به صدور پيام انقلاب و مايت همه جانبه از منلل مستضعف و مسلمانان جهان و در انداختن طرحي در نظام بين الملل داشت . در اين رابطه بنيان گذار جمهوري اسلامي در نخستين سال پيروزي انقلاب در تعيين راهبرد سياست خارجي اعلام داشت :
ملت آزاده ايران اكنون از ملت هاي مستضعف جهان در مقابل آنهايي كه منطقشان توپ و تانك شعارشان سرنيزه است ، كاملاً پشتيباني مي نمايد . ما از تمام نهضت هاي آزادي بخش در سرتاسر جهان كه در راه خدا و حق و حقيقت و آزادي مبارزه مي كنند ، پتشيباني مي كنيم .
البته ايشان در وصيت نامه سياسي – الهي خود نظريه يك دولت اسلامي با جمهوري هاي آزاد و مستقل را طرح كردند .
و شما اي مستضعفان جهان ! و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان!… به سوي يك دولت اسلامي با جمهوري هاي آزاد و مستقل به پيش برويد .

ج-آرمان هاي اقتصادي
هر چند انقلاب اسلامي ، انقلابي صرفاً اقتصادي نبوده و به هيچ وجه با الگوهاي ماركسيست قابل تفسير نمي باشد ، در عين حال‌ آرمان هاي آن شامل ابعاد اقتصادي نيز مي شود :
۱-جلوگيري از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهي و وابستگان آن.
۲-حفظ ذخاير زيرزميني

۳-تلاش در راه پيشرفت صنعتي و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه‌ريزي اقتصادي ، استفاده از علوم و فنون ، تربيت افراد ماهر و … .
۴-استقلال و خودكفايي اقتصادي .
۵-تامين خودكفايي در علوم و فنون ، صنعت و كشاورزي .
۶-پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع قفر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه ، مسكن ، كار ، بهداشت و تعميم بيمه .
۷-ريشه كن كردن فقر و محروميت .
۸-تامين نيازهاي اساسي ، شامل مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده .
۹-تامين شرايط براي اشتغال كامل .
۱۰-تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل ومحتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد .
۱۱-عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .
۱۲-منع اضرار به غير ، انحضار ، احتكار و ربا .

۱۳-منع اسراف و تبذير .
۱۴-جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور .
۱۵-تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي .
۱۶-عدالت اقتصادي و كم كردن فاصله طبقاتي .
۱۷-رسيدگي به روستاهاي كشور و محروميت زدايي از آنها .

دستاوردهاي انقلاب اسلامي
همچنان كه پيش تر اشاره شد ، دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، همان آرمان و هدف هايي هستند كه به صورت كلي يا جزيي تحقق يافته اند . در ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي بايد به آرمان هاي انقلاب اسلامي ، وضعيت پيش از انقلاب امكانات و توانايي هاي كشور و فشارها و توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب توجه كرد .