درصنعت واسطه گري مالي شركتهاي سرمايه گذاري، بانك ها و ليزينگ قرار گرفته اند. شركتهاي ليزينگ و بانك از نظر ماهيت فعاليت نزديك به يكديگرند و در اينجا به بررسي مقايسه اي شركتهاي بورسي بانك و ليزينگ مي پردازيم.

شركتهايي كه در اين بحث مورد بررسي قرار مي گيرند طبق جدول زير مي باشند.
ليزينگ ليزينگ ايران
ليزينگ صنعت و معدن
رايان سايپا
بانك بانك كارآفرين
بانك اقتصاد نوين
بانك پارسيان

ليزينگ در فارسى تقريبا به معني اجاره دهى است و شايد بتوان آن را نوعي اعتبار از سوي يك موسسه تامين اعتبار دانست كه شخص مي تواند به موجب قرارداد از كالايي كه قابليت اجاره دهي دارد سود ببرد. كسب درآمدهاي بالا و روند سودآوري شركتهاي ليزينگ و بانك نسبت قيمت به درآمد اين صنعت را به سرعت افزايش داده بود و زماني كه اخبار مربوط به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي منتشر گرديد اين نسبت را به نصف تقليل داد. پايين ترين و بالاترين سطح ميانگين P/E كه بانكها و ليزينگ تجربه كرده اند به ترتيب در ارقام ۷٫۵ و ۱۶٫۵ ثبت شده است.

نام شركت    آخرين EPS    آخرين سرمايه    حقوق صاحبان    سهام آخرين قيمت
رايان سايپا ۸۷۰ ۱۵۰ ۱۹۷۹۶۴ ۴۵۷۰
ليزينگ ايران ۳۱۶ ۳۰۰ ۱۲۵۴۶۰ ۲۳۱۰
ليزينگ صنعت ومعدن ۵۱۹ ۴۰۰ ۴۲۵۲۴۹ ۳۰۸۷
بانك كارآفرين ۷۸۳ ۷۰۰ ۴۱۷۷۹۵ ۳۶۸۴
بانك اقتصاد نوين ۴۱۲ ۱۰۰۰ ۶۵۲۵۵۰ ۳۳۶۷
بانك پارسيان ۶۱۰ ۵۰۰۰ ۴۵۰۶۹۵ ۶۲۶۳

سرمايه مورد نياز اين صنعت بالا است و شركتهاي موجود در اين صنعت سعي در جذب سرمايه بيشتر دارد. در اين ميان ليزينگ ايران و رايان سايپا به دليل كوچك بودن سرمايه قابليت جذب سرمايه هاي بيشتري را دارا مي باشند و از اين رو اين احتمال وجود دارد كه اگر بتوانند به روند سودآوري ادامه دهند بازار نسبت به آنها واكنش بيشتري نشان دهد. احتمالا رايان سايپا و ليزينگ ايران در جهت افزايش سرمايه بيشتر در سالهاي آينده حركت خواهند كرد و به نظر مي رسد نگاه بازار نسبت به آنها خوشبيانه تر است.

در نمودار زير نوسان ميانگين نسبت قيمت به درآمد(Price to Earning) شركتهاي بورسي ليزينگ و بانك نمايش داده شده است. اين نمودار بازگوكننده آن است كه در شرايط اقتصادي مناسب، رونق كسب و كار و وجود منابع مالي كافي انتظارات نسبت به اين شركتها گسترش مي يابد و مرحله ۱ پديد آمده است. پس از آن يك مرحله ثبات نسبي ايجاد مي شود كه در اين شرايط كلان بازار سرمايه نيز دچار افول شده است، اما اين صنعت چندان متاثر از تحولات بازار سرمايه نبوده است و گرچه ميانگين ها ۴ مرتبه كاهش مي يابند، اما به سرعت افت خود را جبران مي كند. مرحله سوم توام با نگراني بازار از ساز وكار اقتصادي آينده است كه منجر به سقوط نسبت قيمت به درآمد تا پايين ترين سطح گذشته مي شود.

“نسبت قيمت به درآمد ميانگين صنعت ليزينگ و بانك”
در زير نسبت ميانگين قيمت به درآمد بانك و ليزينگ با يكديگر مقايسه شده است:
“مقايسه ميانگين تاريخي نسبت P/E ليزينگ و بانك”
همانطور كه مشاهده مي كنيد از ارديبهشت ماه ۸۴ و در پي كاهش انتظارات از روند سودآوري آينده سقوط زيادي صورت گرفته است. اما كاهش انتظارات نسبت به صنعت ليزينگ بيشتر از بانكها صورت گرفته است و به نظر مي رسد به سطح تعادلي خود رسيده اند.