فصل اول
اهداف تحقيق
هدف كلي
بررسي نحوه تبليغات در روابط عمومي صندوق تعاون كشور

اهداف جزئي:
بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات
بررسي ميزان استفاده روابط عمويم از فنون تبليغ
بررسي مرزهاي تبليغ با روابط عمومي

معرفي روش اجراي تحقيق:
اين تحقيق با توجه به حضور در روابط عمومي صندوق تعاون بر اساس روش اسنادي و كتابخانه اي انجام گرفته است.

فصل دوم: شرح وظايف و تشكيلات روابط عمومي
با بررسي تعاريف مربوط به روابط عمومي، مي توان گفت كه مهمترين وظيفه روابط عمومي، شناخت افكار عمومي و نفوذ در آن براي جلب رضايت افكار عمومي از سازمان است كه هم در درون سازمان و هم در بيرون از سازمان دنبال مي‌شود . بي ترديد، اين وظيفه، در قالب مجموعه‌اي از فعاليتهاي ارتباطي صورت مي گيرد كه تحت عناوين نسبتاً ثابتي شامل ارتباط با رسانه‌ها و سازمانها،‌ ارتباط مردمي، پژوهش، آموزش، برنامه ريزي، انتشارات ، امور فرهنگي و نمايشگاهها،‌سنجش افكار و پشتيباني از آنها ياد مي‌شود.
بيشتر بايد تأكيد كرد كه در تعيين ساختار مناسب براي هر روابط عمومي، با توجه به كوچكي يا بزرگي سطح عمليات آن، مي‌توان از نمودار تشكيلاتي پيشنهادي استفاده كرد.
در اين فصل، سعي شده است ضمن اشاره به شرح وظايف يك روابط عمومي، اين وظايف در زير ساختهاي مناسبي توزيع شود.

شرح وظايف
الف) ارتباطات
 سياستگذاري ، برنامه ريزي و كاربرد شيوه‌ها و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف سياستها،‌فعاليتها، برنامه ها، كاركردها و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانه ها و جامعه.
 گردآوري، جمع بندي و تحليل نظرها و ديدگاههاي مردم، نخبگان ور سانه ها در زمينه فعاليتهاي سازمان و ارايه آن به مديريت.
 تلاش براي تقويت هر چه بيشتر روحية

تفاهم بين كاركنان و مديران و هميت سازمان و زمينه سازي براي برقراري ارتباطات بين آنان.
 اعلان مواضع سازمان.
 عضويت و شركت در جلسه‌هاي مهم سازمان به منظور آگاهي از سياستها، خط مشي‌ها، برنامه ها و روند فعاليتها و نيز آگاهي از نتايج ساير نشستها و گردهم‌آيي‌ها و جلسه ها.
 تدوين «تقويم جامع ارتباطات سازماني»‌در قالب ملاقاتها و بازديدهاي مسئولان سازمان با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، كاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.
 تداركات تمهيدات و اقدامات لازم براي راهنمايي ارباب رجوع و تسهيل دسترسي به مراكز و مسئولان سازمان.
 برنامه ريزي و اطلاع رساني به مردم درباره عملكرد سازمان به انگيزه تنوير افكار عمومي.
 تدوين برنامه سالانه مصاحبه هاي مسئولان سازمان با مطبوعات متناسب با اولويتهاي سازماني و نيازهاي افكار عمومي.
 تهيه و تنظيم اطلاعات پايه‌اي از سازمان براي ارايه به مراجعان و ميهمانان سازمان به زبانهاي مختلف.
 ايجاد ارتباط احسن با مطبوعات،‌راديو، تلويزيون و خبرگزاري جمهوري اسلامي و بهره برداري بهينه از آنها براي اطلاع رساني به مردم.

ب) ارتباطات فرهنگي
 مشاركت در برگزاري سمينارها و گرد‌هم آيي هاي تخصصي و عمومي درون سازمان.
 پوشش تبليغي ساختمانهها و فضاهاي عمومي سازمان در تعظيم ايام و مناسبتهاي ويژه.
 تدوين و اجراي طرح جامع تبليغات براي فضاسازي فرهنگي – تبليغي در ساختمانها و محوه‌ها.
 مديريت نمايشگاهها (سالانه ، دايمي و….) در خارج وداخل سازمان با همكاري و مشاركت مراكز مربوط.
 طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان (متناسب با سلايق و علايق قشرها).
 تهيه،‌تدوين و اجراي نظامنامه و تقويم مراسم داخل سازمان.
 راه اندازي و اداره موزه و اتاق افتخارات سازمان.
 ترتيب دادن برنامه هاي بازديد كاركنان از طرح هاي شاخص سازمان.
 توليد و سفارش ساخت آگهي‌ةاي تلويزيوني (تيزر) و فيلم‌هاي مورد نياز براي تبليغ عملكرد و مستندسازي سازمان.
 همكاري با فرهنگسراها به منظور توسعه فرهنگ سازمان با برگزاري جشنواره عكس ،‌نقاشي و مقاله نويسي بين دانش‌آموزان درباره سازمان.
ج) انتشارات
 تدوين كتب،‌جزوه ها و تهيه مواد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان.
 گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار وگزارشهاي مربوط به سياستها،‌فعاليتها، طرحها و برنامه ها با شيوه ها و قالبهاي موثر و مناسب.
 طراحي،‌ تنظيم و تدوين نظامنامه اشتراك، تأمين و توزيع نشريات و مطبوعات برون سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن.
 تدوين و انتشار خلاصه عملكرد سالانه سازمان براي ارايه به افكار عمومي.

 گردآوري و توليد مجموعه هاي موردي و ادواري به صورت موضوعي در قلمروهاي مورد نياز مديران و كاركنان سازمان با استفاده از منابع مختلف از جمله مطبوعات كشور و همكار يبا ساير حوزه ها در انتشار اين گونه موارد.
 انتشار نشريه داخلي و برون سازماني سازمان.
 نظارت بر نحوه انتشار نشريات در سازمان.

د)‌سنجش افكار
 تهيه گزارشهاي تحليلي ادواري (هفتگي / ماهانه / فصلي / سالانه) از افكار عمومي داخل و خارج از سازمان براي ارايه به مديريت.
 نقد و بررسي و تحليل بازتاب فعاليتهاي سازمان در نظر اقشار مردم بويژه نخبگان،‌ رسانه‌ها و دستگاهها از يكسو و مديران و كاركنان از سوي ديگر و ارايه گزارش آن به مديريت.
 سنجش افكار عمومي درون سازماني به منظور بازيابي مسائل و ارايه راه كارهاي مناسب به مديريت.
 طراحي و اجراي نظام گردآوري پيشنهادهاي كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هر چه مؤثرتر در بهبود جريان امور سازمان.
 تحليل محتواي مطبوعات به صورت ماهانه، فصلي و سالانه و ارايه نتايج آن به مديريت.
 تحليل مخاطب ،‌تحليل اثر ، تحليل رسانه و تحليل ميزان توفيق برنامه هاي روابط عمومي.

و) آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي
 تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي از فعاليت هاي روابط عمومي.
 نوآوري، خلاقيت و طراحي فعاليتهاي جديد در قلمرو وظايف روابط عمومي.
 نظارت و ارزيابي فعاليتها و اعمال نتايج حاصل در برنامه ها و فعاليتهاي آتي.

 تهيه و تدوين برنامه و بودجه سالانه.
 برنامه ريزي ، برآورد و پيگيري براي دريافت اعتبارات مورد نياز روابط عمومي بر اساس برنامه عمل سالانه.
 طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاي كليه اموري كه به رشد كمي و كيفي ارتباط و همدلي بين سازمان و مردم و دستگاهها و مديران و كاركنان با يكديگر بيانجامد.
 شركت دادن كاركنان در دوره هاي آموزشي متناسب با فعاليتهاي آنان.
 برنامه ريزي و اجراي دره هاي آموزشي كوتاه مدت و مقطع دار روابط عمومي.
 برگزاري همايش آموزشي براي آشنايي كاركنان روابط عمومي با جديدترين دستاوردهاي علوم ارتباطات و روابط عمومي.
 سياستگذاري، هدايت و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه روابط عمومي.

زير ساختهاي روابط عمومي
روابط عمومي براي اجراي وظايف خود،‌به زير ساخت هاي زير نيازمند است:
۱- مديريت روابط عمومي؛
۲- بخش برنامه ريزي و اعتبار بخشي روابط عمومي؛
۳- بخش هماهنگي مراكز تابعه؛
۴- بخش ارتباطات فرهنگي؛
۵- بخش ارتباط با رسانه ها؛
۶- بخش ارتباط با همگانها و سازمانها؛
۷- بخش مطالعات افكار عمومي.

توزيع وظايف در زير ساختها
۱- مديريت روابط عمومي
مدير كل روابط عمومي سازمان زير نظر مستقيم مديريت سازمان و با حكم وي منصوب مي شود. وظايف، مسئوليتها و اختيارات اين اداره كل، افزون بر وظايف، مسئوليتها و اختيارات عمومي مديران، به شرح زير است:

 مسئول امور برنامه ريزي، هماهنگي، هدايت و نظام مند كردن شيوه‌هاي بهره گيري از امكانات و منابع به منظور نيل به اهداف و تحقق بخشيدن به مأموريتهاي محوله ووظايف مصوب و نظارت بر جريان امور و پاسخگويي نهايي كليه فعاليتها، برنامه ها و طرحهاي روابط عمومي.
 گزينش و انتصاب مديران و مسئولان واحدها و بخشها و ساختارها حسب تشكيلات مصوب.
 بررسي و تأييد صلاحيتهاي عمومي مديران و مسئولان روابط عمومي در مراكز تابعه به عنوان پيش نياز صدور احكام انتصاب آنان از سوي مسئولان مربوط.
 تدوين و ابلاغ دستورالعملها و نظامنامه هاي اجرايي به مديران و كاركنان روابط عمومي

و نظارت بر حسن اجراي آنها.
 تلاش به منظور ايجاد و ارتقاي مناسبات و ارتباطات سازمان با سازمانها و نهادها در محدوده مأموريت و وظايف محوله.
 انتخاب مشاوران از ميان فرهيختگان ،‌صاحبنظران ،‌كارشناسان و متخصصان از داخل و خارج سازمان به انگيزه تقويت ارتباطات وغني سازي شيوه هاي اجرايي و ارتقاي سطح نوآوريها و خلاقيتها و اعتلاي جايگاه سازمان در افكار عمومي.
 دريافت دستورها و رهنمودهاي مديريت سازمان و اجراي دقيق آنها و تهيه و ارايه گزارش از نحوه اجراي آنها به مديريت.
 تهيه، تنظيم و ارايه گزارشهاي ادواري منظم از جريان پيشرفت امور و عملكرد روابط عمومي به مديريت.
 تهيه و تدوين برنامه و بودجه سالانه روابط عمومي با تعيين اولويتها و رئوس برنامه و اقدامها.
 ايفاي نقش سخنگويي و نمايندگي سازمان به منظور برقراري ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي و ارايه اطلاعات به آنها و شركت در مجامع، شوراها، ستادها و جلسه ها.
۲- بخش برنامه ريزي و اعتبار بخشي روابط عمومي
 طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاي كمي وكيفي فعاليتها و بهبود امور روابط عمومي.
 نقد و ارزيابي فعاليتهاي بخش مختلف روابط عمومي.
 تهيه گزارش عملكرد ادواري (سه ماهه، شش ماهه، سالانه) از عملكرد روابط عمومي سازمان.
 برنامه ريزي براي ارتقاي سطح بينش مديران در زمينه امور روابط عمومي و افزايش توان و مهارت تخصصي و علمي كاركنان روابط عمومي و طراحي برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي در اين راستا.
 ارايه طرحها و ايده‌هاي نو براي توسعه فعاليتهاي روابط عمومي و تدوين دستورالعملهاي لازم براي نظام مندي امور.
 ارايه خدمات كارشناسي مورد نياز براي انجام بهينه وظايف روابط عمومي.
 بررسي و نقادي سياستها،‌اقدامها و برنامه هاي سازمان از زاويه روابط عمومي و طرح نظريه هاي اصلاحي براي ارائه به مديريت.

۳- بخش هماهنگي مراكز تابعه
تهيه و تنظيم نظامنامه هاي كلي روابط عمومي براي ايجاد هماهنگي بين واحدهاي روابط عمومي مراكز تابعه.
 بررسي ايجاد يا حذف پستها و واحدهاي روابط عمومي (امكان سنجي و سنجش نياز و ارايه پيشنهاد به مديريت روابط عمومي).
 برگزاري جلسه ها و سمينارهاي سراسري و منطقه اي و ارتباط مستمر با واحدهاي روابط عمومي مراكز تابعه.
 پشتيباني واحدهاي روابط عمومي مراكز تابعه در زمينه مواد انتشاراتي و تبليغاتي، انجام امور فرهنگي ،‌تبليغي و برنامه‌اي با مشاركت ساير واحدهاي روابط عمومي.

 شناسايي و معرفي شيوه‌هاي بهينه سازي فعاليتهاي روابط عمومي در سازمان با كسب نظر از دفاتر روابط عمومي مركزي تابعه و ايجاد زمينه هاي همفكري و مشاركت آنان براي بهبود امور روابط عمومي.
 ارسال مواد انتشاراتي ،‌كارتها، جزوات و خبرنامه ها به روابط عمومي مراكز تابعه.
 نظارت بر كار روابط عموميهاي مراكز تابعه از طريق دريافت گزارش عملكرد.
 ايجاد هماهگي با روابط عمومي هاي مراكز تابعه و ايجاد وحدت رويه بين آنها و روابط عمومي.
 سركشي به دفاتر نمايندگي و مراكز نمايندگي و مراكز و ارايه گزارش به روابط عمومي.

۴- بخش ارتباطات فرهنگي
 سياستگذاري ، برنامه ريزي، هدايت ونظارت بر فعاليتهاي انتشاراتي روباط عموميها و مراكز تابعه.
 انتشار بروشورهاي فشرده عملكرد سازمان در اندازه هاي مناسب براي عرضه در نمايشگاهها و سمينارها و ارسال به مطبوعات ، هنرمندان، مسئولان، نخبگان جامعه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير انديشه مندان جامعه.
 انتشار مجموعه «پيشنهادهاي كاركنان»
 انتشار كتاب ،‌جزوه ،‌كاتالوگ، پوستر و سيلك در موارد نياز.
 تهيه بريده اخبار مطبوعات درباره سازمان و توزيع بين مديران ارشد سازمان.
 تهيه و تنظيم، انتشار و توزيع نشريه داخلي و برون سازماني.
 تهيه و تنظيم مقاله‌ها ، اخبار و گزارشهاي مورد نياز نشريات نويني.
 برگزاري مصاحبه با مسئولان سازمان براي درج در نشريات نويني.
 اشتراك نشريه هاي برون سازماني مورد نياز و توزيع بين درخواست كنندگان و گروههاي مختلف سازمان.
 ايجاد فروشگاه عرضه انتشارات سازمان در سطح تهران و مراكز

 نظارت بر توزيع نشريات در داخل.
 نظارت بر انتشار هر گونه نشريه و صدور مجوز براي انتشار آنها در داخل سازمان.
 سازماندهي و اداره دفتر نويسندگان سازمان.
 تدوين تقويم سالانه مراسم و نمايشگاههاي داخل و خارج (در صورت نياز).
 برگزاري نمايشگاه عملكرد به منظور آشنايي كاركنان با دستاوردهاي سازمان.
 برگزاري نمايشگاه عملكرد براي آشنايي اقشار مردم با دستاوردهاي سازمان.
 شركت در نمايشگاههاي مختلف داخلي و خارجي ومديريت آنها.
 راه اندازي و اداره نمايشگاه دايمي عملكرد سازمان.
 راه اندازي و اداره «موزه و اتاق افتخارات» سازمان.
 برگزاري مراسم در مناسبتهاي ملي و انقلابي و مشاركت در برگزاري ساير مراسم در سازمان و تشكيل «دبيرخانه دايمي مراسم و مناسبت ها» با مشاركت ساير بخش ها.
 برگزاري مراسم تقدير از بازنشستگان سازمان به صورت فصلي با همكاري واحدهاي مربوط.
 انجام اقدامات فرهنگي در داخل و فضاسازي لازم در اين باره در ساختمانهاي مختلف.

 ارسال پيام تبريك و تسليت به كاركنان در مناسبتهاي شادي و غم.
 ايجاد و هماهنگي در اداره فروشگاه و نمايشگاه كتاب در ساختمان.
 برگزاري مسابقه‌هاي فرهنگي براي كاركنان و عموم مردم.
 تدوين نظام جامع امور فرهنگي و نمايشگاهي سازمان.
 تهيه و تدوين گزارشهاي ويژه برنامه هاي مناسبتي و گردهماييها و نمايشگاهها به صورت جامع و مصور براي ارسال به مسئولان سازمان.
 سياستگذاري ،‌برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي تبليغي واحدهاي روابط عمومي

در روابط عمومي مراكز تابعه.
 برگزاري برنامه هاي بازديد اقشار مختلف مردم، رهبران فكري ، كاركنان و خانواده هاي آنان از فعاليتهاي سازمان.
 مستندسازي تصويري عملكرد سازمان.
 راه اندازي واحد سمعي و بصري و مستند سازي تصويري فعاليتهاي روابط عمومي، مراسم و برنامه هاي مختلف.
 تشكيل دبيرخانه دايمي نمايشگاههاي داخلي و خارجي با شركت بخشهاي ذي ربط.
 تشكيل دبيرخانه دايمي مناسبتها و مراسم با شركت بخشهاي ذي ربط.
۵- بخش ارتباط با رسانه ها
 برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي با خبرنگاران، دبيران ومديران مطبوعات به منظور ايجاد ارتباط صميمانه و تنگاتنگ با آنها.
 انعكاس اخبار عملكرد سازمان سازمان در بخشهاي مختلف به رسانه‌ها و جامعه.
 تهيه مقاله هاي تحليلي از عملكرد و برنامه هاي سازمان و ارسال به مطبوعات.
 برگزاري مصاحبه مسئولان و مديران سازمان با مطبوعات (عمومي و اختصاصي).
 پوشش خبري مراسم ملاقات مسئولان سازمان با مقامات داخلي و خارجي، سمينارها  نمايشگاهها.
 بررسي مطبوعات و پاسخگويي به انتقادها و ابهامات مندرج در مطبوعات در زمينه فعاليتهاي سازمان.
 اعزام خبرنگاران رسانه ها به نقاط مختلف كشور براي بازديد از فعاليتها و طرحهاي مهم سازمان.
 برگزاري ميزگردهاي تلويزيوني و مطبوعاتي.
 برگزاري سفرهاي مطبوعاتي بر اساس تقويم سالانه.
 سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي ارتباطي مراكز تابعه و محدوده وظايف روابط عمومي.
۶- بخش ارتباط با همگانها و سازمانها
 تهيه، تنظيم و اجراي تقويم سالانه ملاقات اقشار مختلف مردم با مسئولان سازمان.
 پي ريزي و ايجاد ارتباط حسنه با كاركنان سازمان با استفاده از فنون ارتباطي و ارايه بعضي از خدمات فرهنگي – تبليغي به آنان.
 دريافت تلفني نظرات مردم و پاسخگويي به مكاتبات مردم.
 راه اندازي و اجراي «نظام پيشنهادي كاركنان».
 بررسي پيشنهادهاي دريافتي از سوي كاركنان و ارجاع به بخش‌هاي ذي ربط و تقدير مناسب از پيشنهاد دهندگان.
 برگزاري مراسم تقدير از ارايه دهندگان پيشنهادهاي مهم در پايان هر سال.
 تشكيل هسته هاي كارشناسي از كارشناسي سازمان در شاخه‌هاي مختلف فعاليت سازمان براي بررسي پيشنهادهاي مأخوذه.
 همكاري در انتشار مجموعه پيشنهادهاي كاركنان.
۷- بخش مطالعات افكار عمومي

 نظرسنجي از كاركنان درباره سياستها ،‌اقدامات و برنامه هاي سازمان و ساير موضوعات مرتبط به ارتباطات و بهره وري در سازمان.
 نظرسنجي از مردم درباره سازمان و فعاليتهاي آن.
 تحليل مستمر و منظم مطبوعات و نشريات تخصصي حوزه مربوط به فعاليتهاي سازمان به طور فصلي و سالانه
 تدوين و اجراي طرح جامع افكار سنجي در سازمان.

نمودار تشكيلاتي اداره كل روابط عمومي

فصل سوم: آشنايي با روابط عمومي صندوق تعاون
دايره ارتباطات
۱- ايجاد ارتباط منطقي و سالم با اتحاديه ها، شركت هاي تعاوني و اعضاء تعاونيهاي سراسر كشور به منظور دريافت اطلاعات از وضعيت اقتصادي، ميزان نقدينگي و قابليت كاري به منظور برقراري ارتباط متقابل و تنگاتنگ با آنها.
۲- رفع نيازهاي اطلاعاتي جامعه درباره مسائل مربوط به صندوق‌ تعاون كشور از طريق تماس و برنامه ريزي جهت اقناع افكار عمومي.
۳- برقراري ارتباط با سازمان و نهادهاي مشابه و موازي در سطح جامعه (بانكها و موسسه هاي مالي و اعتباري).
۴-ايجاد صندوق انتقادات و پيشنهادات روابط عمومي در سطح ستاد و ساير شعب به منظور بهره برداري از نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده همكاران و ساير مراجعه كنندگان.
۵- اعلام يك شماره تلفن و كد پستي از طريق رسانه ها و جرايد جهت دريافت نقطه نظرات و يا انتقادات مخاطبين.

۶- جمع آوري كليه اخبارو شايعاتي كه از طريق كانال غيررسمي در ارتباط با صندوق تعاون منتشر مي گردد به منظور بررسي و گزارش به مدير عامل.
۷- تهيه و جمع آوري مقالات، جزوات، گزارشهاي تحليلي، مطالب علمي، آمار وخطابه هايي كه درحوزه فعاليت صندوق باشند.
۸- تنظيم و نگهداري اطلاعات و آمار جمع آوري شده بر اساس اصول متداول و كدبندي شده به نحوي كه استفاده از آنها در همه شرايطي سهل الوصول باشد.
۹- ايجاد ارتباط صميمانه، با كليه پرسنل صندوق تعاون.
۱۰- هماهنگي بامدير عامل محترم جهت تعيين وقت شخص براي مقالات حضوري پرسنل.
۱۱- برنامه ريزي جهت بازديد مدير عامل محترم و ساير اعضاء محترم هيأت مديره به صورت شخص و يا بدون هماهنگي قبلي از قسمتهاي مختلف ستادي به منظور آشنائي بيشتر مدير عامل و اعضاء محترم هيأت مديره از سطح كمي و كيفي فعاليت پرسنل و برقراري ارتباط صميمانه و تنگاتنگ.
۱۲-هماهنگي لازم با مدير عامل جهت تعيين وقت براي ملاقاتهاي عمومي با پرسنل در محل سالن اجتماعات و يا نمازخانه .
۱۳- برنامه ريزي جهت ملاقاتهاي حضوري مدير عامل و ساير اعضاء‌ هيأت مديره با مديران اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني و اعضاء تعاونيها جهت رفع مشكلات و استماع نقطه نظرات و انتقادات در محل صندوق تعاون.
۱۴- برقراري ارتباط صحيح و مناسب با مديران و كارشناسان ستايد جهت جمع آوري ديدگاه و نقطه نظرات علمي و اداري.
۱۵- برقراري ارتباط منطقي و اصولي با روساي شعب جهت جمع آوري نقطه نظرات و پيشنهادات براي طرح.
۱۶- فراهم نمودن شرايط جهت حضور مدير عامل ،‌ اعضاء هيأت مديره و مديران ستادي و كارشناسان در همايش ها و كنفرانس هاي تخصصي و علمي مرتبط با حوزه فعاليت صندو اعم از مسائل اقتصادي و علوم بانكي.
۱۹- ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب از اتحاديه‌ها، شركتهاي تعاوني همراه با نشاني ، شماره تلفن ،‌نوع فعاليت و همچنين ساير اطلاعات مربوط به بانكها، وزارتخانه ها ، موسسات اعتباري و مالي و مواردي كه به هر نحوي از انحاء مورد استفاده كليه قسمتهاي ستادي مي باشد.
۲۰- تهيه و جمع آوري مقالات و گزارشهاي مربوط به موسسات اعتباري و بانكهاي تعاون در اينترنت و ترجمه آن جهت استفاده كليه همكاران صندوق تعاون.
۲۱- ترجمه مطالب و گزارشهاي اقتصادي و مالي و اعتبار يجهت درج نشريه و استفاده همكاران.
۲۲- برقراري ارتباط با سازمانها و نهادهاي مالي و اعتباري خارج از كشور جهت كسب و انتقال تجارب.
۲۳- جمع آوري اطلاعات مربوط به اجلاسهاي مالي و اعتباري بين المللي و مكاتبه جهت حضور مديران ارشد صندوق در اجلاسهاي مربوطه.

۲۴- معرفي صندوق تعاون و عملكرد نوع فعاليت آن در شبكه اينترنت و اينترانت.
۲۵- برقراري ارتباط با سازمانها و نهادهاي مالي و اعتباري داخلي و كسب اطلاعات لازم در مورد برگزاري اجلاسهاي داخلي و هماهنگي با مديران ارشد صندوق تعاون جهت شركت در اجلاسهاي مربوطه.
۲۶- برقراري نظام خاص دريافت پيشنهاد كاركنان.
۲۷- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با حضور مدير عامل.
۲۸- پيگيري ويژه روابط عمويم براي حل مشكل كاركنان.
۲۹- برگزاري مسابقه‌هاي مختلف در مراسمها و اعياد ملي و مذهبي.
۳۰- ارتباط مكاتبه اي كاركنان به صورت محرمانه جهت ارائه به مديريت سازمان.
۳۱- انتخاب كارمند نمونه بر اساس معيارهاي تعريف شده.
۳۲- تشكيل واحدهاي فوق برنامه بر حسب علاقه كارمندان.
۳۳- تهيه و ارسال پيام تبريك و اهداء گل در روز تولد همكاران.
۳۴- ارتباط با كليه اتحاديه‌ها، شركت هاي تعاوني و عموم مردم.
۳۵- فراهم نمودن امكانات جهت ارتباط مردمي از طريق تلفن.

۳۶- تشكيل اتاق يا ميز مذاكره جهت به بحث گذاشتن مسائل و مشكلات تعاونيها و صندوق تعاون كشور.
۳۷- برقراري ارتباط با سازمانهاي خارجي جهت تبادل اطلاعات و حضور اعضاي هيأت مديره در سمينارهاي خارجي و اخذ ويزا و دعوتنامه.
۳۸- جمع آوري برخي از اطلاعات مورد نياز سايت صندوق.