حسابداری عبارت است از فن ثبت .طبقه بندی.و تلخیس فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد. حسابداری فن است نه علم:برخی به غلط حسابداری را علم می خوانند. در صورتی که علم عبارت است از دانستنی قابل اثبات به روش عینی و قابل اعتماد مبتنی بر مشاهده و آزمایش. حسابداری دارای چنین خصوصیتی نیست. اصول و موازین و ضوابط حسابداری نظر هاییست که توسط کارشناسان و استادان و یا انجمن های حرفه ای حسابدارانو اظهار می شود و مقبولیت عامه میابد.

مراحل حسابداری:
به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می آید این فن دارای ۴ مرحله میباشد: ۱٫ثبت فعالیتهای مالی ۲٫طبقه بندی اقلام ثبت شده ۳٫تلخیص اقلام ۴٫تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده.