چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود به بورس می پردازد. بدین منظور ، داده های مربوط به ۸۴ شرکت جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۳ گرد آوری شده است . نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ؛ بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،در دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و موید این مطلب است که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی است و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه اثر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام می گردد، همچنین نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

واژه های کلیدی: عرضه اولیه اوراق بهادار، بازده غیر عادی ، خطای پیش بینی سود هر سهم ، نوع صنعت

۱-مقدمه
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد .تغییرات قیمت سهام شرکت ها تحت تأثیر عامل مختلفی است . یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت ، نشانه ها و علایمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می یابد و در دسترس سرمایه گذاران قرار می گیرد . از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکت ها ، اعلان سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده است .
پیش بینی سود هر سهم ، تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست (جاگ و مک کنومی،۲۰۰۳).
بدین ترتیب پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی پایان سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود به بورس بپردازد. با توجه به نتایج این تحقیق، سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی است و باعث واکنش بازار می گردد و نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید ، نوسانات قیمت ها را شکل می دهد. این مقاله در ادامه به مرور پیشینه پژوهش وتبیین فرضیات ، روش شناسی، یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و در بخش پایانی به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازد.

۲- پیشینه و فرضیات پژوهش
(i)پیشینه پژوهش :
قابلیت اتکای اطلاعات پیش بینی شده در گزارشهای شرکتهای جدید الورود به بورس توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. فرت تحقيقي در مورد نقش برآورد سود براي ۱۱۶ شركت داراي عرضه عمومي اوليه سهام در سنگاپور براي سال¬هاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ انجام داده است. نتايج تحقيق وي نشان مي¬دهد كه ارتباط معني¬دار مثبت ميان خطاي برآورد سود و بازده غير عادي سهام وجود دارد (فرت، ۲۰۰۱) . يافته¬هاي کلارکسون و همکارش كه ۲۶۷ شركت جديد الورود به بورس كانادا را بررسي كردند بيانگر اين است كه برآوردهاي داوطلبانه سود افشا شده در گزارش¬هاي شركت¬هاي داراي عرضه عمومي اوليه با ارزش بوده و بين دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفي معناداري وجود دارد (کلارکسون و همکارش ، ۲۰۰۲) .
عمران، عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت عرضه اوليه سهام براي نمونه¬اي از ۵۳ مورد انتشار سهام كه در بازار سرمايه مصر بين سال¬هاي ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ عرضه شده بود را بررسي كرد. وي دريافت سهام انتشار يافته داراي بازده¬هاي غير عادي مثبت از شروع انتشار تا يك سال بعد و سپس بازده¬هاي غير عادي منفي در دوره¬هاي زماني ۳ تا ۵ ساله مي¬باشد (عمران، ۲۰۰۴ ) .
احمد زالوکی و همکارانش عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام را در مالزی بین سالهای ۱۹۹۰-۲۰۰۰ بررسی کردند. آنها دریافتند که عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام از یک سال به سال دیگر متغیر است و برای سالهای مختلف مرتبط با مدلهای منظمی نمی باشد. همچنین عملکرد بلند مدت در صنایع مختلف متفاوت است (زالوکی و همکاران،۲۰۰۴) .
راوی لونکانی و مایکل فرت به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس تایلند پرداختند . تعداد ۱۷۵ شرکت به عنوان نمونه در طی سالهای ۱۹۹۱-۱۹۹۶ انتخاب شده بود . متغیرهای مورد بررسی آنها شامل اندازه شرکت ، عمر شرکت ، ضریب پراکندگی سود (انحراف معیار بر میانگین سود سه سال قبل) در افق زمانی پیش بینی سود بوده است . با به کار گیری رگرسیون چند متغیره مقطعی نتایج آنها نشان داد که بین متغیرهایی همچون اندازه شرکت و افق زمانی پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت وجود دارد و سایر متغیرها از نظر آماری معنی دار نبودند (لونکانی و فرت،۲۰۰۵) . کامران احمد به بررسي عوامل مؤثر بر خطاي پيش¬بيني سود شركت¬هاي داراي عرضه اوليه سهام در بازار بورس داكا (بنگلادش) پرداخته است. نمونه مورد بررسي وي شامل ۲۰۲ شركت پذيرفته شده در بورس داكا برای سال های ۱۹۹۰-۲۰۰۶ بود. متغيرهاي مورد بررسي اين پژوهش كه به نظر مي¬رسيد بر خطاي پيش¬بيني سود مؤثر باشند شامل نسبت سود خالص به فروش، اهرم مالي، افق زماني پيش¬بيني، سهام تحت تملك مديران، اعتبار حسابرس و عمر شركت بوده است: نتايج وي بيان كننده اين بود كه بين شرايط رونق اقتصادي و خطاي پيش¬بيني سود رابطه معكوس و بين عمر شركت و خطاي پيش¬بيني سود رابطه مثبت وجود داشت. ساير متغيرهاي مورد بررسي معنادار نبودند (احمد ، ۲۰۰۷) . پژوهش¬هاي انجام شده توسط ليوتان و همكارش در مورد ارتباط پيش¬بيني سود و بازده غيرعادي شركت¬هاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام در بورس سنگاپور ارتباط منفي معناداري ميان دقت برآورد سود و بازده غيرعادي سهام را تأييد مي¬كند (لیوتان،۲۰۰۸) . یانتی و فلورنس به بررسی رابطه بین اندازه شرکت، طول دوره پیش بینی، نوع صنعت، خطای پیش بینی سود و بازده سهام در بورس اندونزی پرداختند.آن ها دریافتند که متغیرهای اندازه شرکت، طول دوره پیش بینی، نوع صنعت و رتبه تجاری شرکت از عوامل تعیین کننده خطای پیش بینی سود هستند و خطای پیش بینی سود روی عملکرد کوتاه مدت سهام در عرضه های اولیه اثر می گذارد (یانتی و فلورانس، ۲۰۰۹) .
(ii ) فرضیه های پژوهش :
۱- بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شرکت ها در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
۲- بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شركت ها پس ازگذشت يك سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
۳- نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام تأثير مي¬گذارد.

۳- روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی است و ازحیث روش و ماهیت ، توصیفی- همبستگی است . هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود (متغیر مستقل) و بازده غیر عادی سهام ( متغیر وابسته) در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس اوراق بهادار و یکسال پس از ورود به بورس اوراق بهادار است و از مدل رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است . فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% بررسی شده اند. لازم به ذکر است که آزمون رابطه غیر خطی بین متغیرهای تحقیق نیز انجام شده و با توجه به مقدار آماره F وسطح معنی داری ، مشخص شد رگرسیون خطی بهترین برازش را از متغیرها ارائه می نماید .
(i ) گردآوری داده ها و انتخاب نمونه
در اين پژوهش، برای جمع‌آوري داده‌های مورد نیاز، از روش كتابخانه‌اي و مراجعه به آرشیوها استفاده شده است. ابزار تحقیق، شامل صورت های مالی، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه می باشد که از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گرد آوری شده و پس از طبقه بندی و محاسبه متغیرها در نرم افزار اکسل ، در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بوده که تعداد آنها ۱۰۹شرکت است و نمونه پژوهش با در نظر گرفتن ویژگی های زیر انتخاب شده است :

اطلاعات مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي تحقيق براي شركت¬هاي مربوط، در طول دوره تحقيق وجود داشته باشد.
۲-شركت¬هايي كه در دوره تحقيق و در سال پذیرش در بازار سرمایه ایران ، سهامشان مورد معامله قرار گرفته و دچار وقفه معاملاتي نشده باشند.
۳-در طول يك سال (۱۲ ماه) پس از عرضه اوليه هيچ¬گونه اطلاعيه¬اي در خصوص افزايش سرمايه و تجزيه سهام از سوي شركت (مجمع فوق العاده) منتشر نشده باشد، زيرا بر ميزان بازده سهام و سود واقعي هر سهم و در نتيجه بر خطاي پيش¬بيني سود مؤثر هستند.
در نهایت با توجه به معیارهای فوق تعداد ۸۴ شرکت به عنوان نمونه هدفمند (سیستماتیک) تحقیق انتخاب گردیده است .

(ii ) مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها
مدل زیر برای آزمون فرضیه ها برآورد شده است ؛ در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه گردیده اند :
〖ABR〗_it = α ۰ + α ۱ 〖FE〗_it + α ۲ SIZe_it + α ۳ Fl_it + α ۴ ROA_it + α۵〖 LAR〗_it+ α۶ 〖CFo〗_it + α۷ 〖Li /EQ 〗_it + α۸ I_it + α۹ 〖( DPS/ EPS ) 〗_it+ 〖ε 〗_it (1)
تعریف متغیرها:
ABR : بازده غير عادي سهام (متغير وابسته)
FE : خطاي برآورد سود هر سهم (متغير مستقل)
SIZe : اندازه شركت (متغير كنترل)
Fl : اهرم مالي (متغير كنترل)
ROA : بازده دارايي (متغير كنترل)
LAR : بازده دارايي¬هاي ثابت (متغير كنترل)
CFo : وجوه نقد عملياتي (متغير كنترل)
Li / EQ : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام (متغير كنترل)
I : هزينه بهره (متغير كنترل)
DPS/ EPS : توزيع سود نقدي (متغير كنترل)
ε : خطاي برآورد
α ۰ : عرض از مبدأ رگرسيون
α ۱ تا α ۹ : برآورد كننده شيب خط رگرسيون

متغیر وابسته :
متغير وابسته در اين پژوهش بازده غیر عادی سهام مي¬باشد. برای تعیین بازده غیر عادی سهام در دوره زمانی پژوهش در هر سال مالی از مدل تعدیل شده بازار استفاده شده است . در این مدل فرض شده است ، بازده بازار نتیجه فرآیند مورد انتظار بازده سهام شرکت ها در هر دوره زمانی به شمار می رود . بنابراین تفاضل بازده واقعی سهام و بازده بازار در دوره زمانیt نشان دهنده بازده غیر عادی سهام در دوره t است :
ABRit = Rit – Rmt ( 2)
Rit= (Pit+Dit-Pi0)/Pi0 (3)
Rmt= (Imt-Im0)/Im0 (4)
: ABRitبازده غیر عادی سالانه سهامi درزمان t
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
Pit : قيمت سهام i در انتهاي زمان t
Pio : قيمت سهام i در ابتداي زمان t
Dit : سود سهام پرداختي توسط شركت i در زمان t
Imt : شاخص كل بورس در پايان زمان t
Imo : شاخص كل بورس در ابتداي زمان t

((b متغیرمستقل :
در این پژوهش خطای پیش بینی سود هرسهم به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. براي اندازه¬گيري خطاي پيش-بيني سود هر سهم از شاخص زير استفاده مي¬شود:
FE=(At-Ft)/Ft×۱۰۰ (۵)
At : سود واقعي شركت در زمان t
Ft: سود پيش¬بيني شده شركت در زمان t

( (cمتغیرهای کنترل :

*اندازه شرکت(SIZE) :
(6) (قيمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG  SIZE

* اهرم مالي( (FL:
(7) FL (ها بدهی کل)/(ها دارایی کل)

*بازده دارایی ( : (ROA
(8) ROA=(مالیات کسر از پس زیان و سود)/(ها دارایی کل ) *بازده دارایی ثابت ( : (LAR
(9) LAR= (ها درآمد جمع)/(ثابت ی ها دارایی خالص)

*وجوه نقد عملیاتی( : (CFO
(10)
CFO=(عملیاتی نقد وجوه)/(سهام تعداد)
* نسبت بدهي به حقوق صاحبات سهام (LI/EQ) :
(11) LI/EQ=(بدهی کل)/(سهام صاحبان حقوق)

* هزينه بهره ( I ) :
(12) I=(بهره هزینه)/(سهام تعداد)

* توزيع سود نقدي (DPS / EPS) :
(13) DPS / EPS=(شده تقسیم نفدی سود)/(سهم هر سود)

۴-یافته های پژوهش و تحلیل داده ها
جداول ۱و۲ بیانگر اطلاعاتی در مورد شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو مقطع زمانی است. مقايسه دو جدول ميزان تغيير در شاخص¬ها را در دو مقطع زماني A و B نمايش مي¬دهد كه به عنوان مثال ميانگين بازده غير عادي سالانه شرکتها در سال ورود به بازار سرمایه ایران (مقطع زماني A ) 545/33 – و پس از يك سال از ورود به بازار سرمایه (مقطع زماني B ) 90/16 مي¬باشد و نشان دهنده افزایش میانگین بازده غیر عادی است.

(i ) آزمون فرضیه اول
برای بررسی رابطه بین متغیر مستقل (خطای پیش بینی سود هر سهم)،متغیر وابسته (بازده غیر عادی سهام) و متغیرهای کنترل در سال ورود به بازار سرمایه ، مدل رگرسیون چند متغیره خطی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل و ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در جداول ۳ و۴ ارائه شده است. همانطور که در جدول شماره (۳ ) مشاهده می شود ، با توجه به مقدار آماره فیشر و سطح معنی داری آن که به ترتیب ۱۵۴/۲ و ۰۴۱/۰ هستند ، مدل کفایت لازم را دارد . از طرف دیگر آماره دوربین واتسون نیز به مقدار ۵۹۴/۱ محاسبه شده و بیانگر استقلال باقی مانده ها است . آماره t برابر با ۵۶۳/۲ و سطح اهمیت برابر با ۰۱۴/۰ با ضریب مثبت ۹۴۱/۰ رابطه مثبت معناداری را بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام در حضور متغیرهای کنترل تایید می کند . همچنین مقدار ضریب تعیین (۲۵۴/۰) بدین معنی است که مدل رگرسیون چند متغیره حدود ۴/۲۵ درصد از کل تغییرات بازده غیر عادی سهام را در سال ورود به بازار سرمایه تبیین می کند و ۶/۷۴ درصد از تغییرات آن تحت تاثیر سایر عوامل است . لازم به ذکر است که هیچ یک از متغیرهای کنترل در مدل معنی دار نیستند. در نهایت ، فرضیه اول پذیرفته شده و مدل رگرسیون به صورت زیر ارائه می گردد:
y=-19/034+./941 FE_it +ε_it

نتایج این پژوهش با یافته های کلارکسون (۲۰۰۲) ، فرت(۲۰۰۱) ،لیوتان (۲۰۰۸)، یانتی و فلورانس(۲۰۰۹)، جرجیا(۲۰۰۳) مطابقت دارد . در جدول ۴، ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی نشان داده شده است . نکته قابل ذکر در مورد ماتریس ضرایب همبستگی ، محاسبه سطح خطای قابل قبول اصلاح شده برای کمترین فرصت ایجاد خطای نوع اول(α) ، به منظور بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای کنترل است. یک روش استفاده از روش بن فرنی است که در آن سطح معنا داری (۵%) تقسیم بر تعداد همبستگی های محاسبه شده می شود (۰۰۱۱/۰= ۴۵ / ۰۵/۰). یک ضریب همبستگی زمانی معنا دار است که سطح اهمیت آن کمتر از سطح قابل قبول اصلاح شده (۰۰۱۱/۰)باشد.چون سطح اهمیت ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای کنترل ، بیشتر از سطح قابل قبول اصلاح شده است، بنابراین ضرایب همبستگی محاسبه شده معنی دار نیستندو هم خطی بین متغیرهای کنترل وجود ندارد.
((ii آزمون فرضیه دوم
همانند فرضیه اول ، رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام پس از یکسال از ورود به بازار سرمایه در حضور متغیرهای کنترل آزمون شده است .نتایج برآورد مدل و ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در جداول ۵ و ۶ ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره (۵ ) ،آماره t برابر با ۹۱۷/۳ و سطح اهمیت برابر با ۰۰۰/۰ با ضریب مثبت ۴۷۰/۰ رابطه مثبت معناداری را بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام در حضور متغیرهای کنترل تایید می کند . هم چنین با توجه به مقدار آماره فیشر و سطح معنی داری آن که به ترتیب ۸۷۷/۲ و ۰۰۶/۰ هستند ، مدل کفایت لازم را دارد . از طرف دیگر آماره دوربین واتسون نیز به مقدار ۸۳۱/۱ محاسبه شده و بیانگر استقلال باقی مانده ها است . مقدار ضریب تعیین محاسبه شده (۲۸۲/۰) بدین معنی است که مدل رگرسیون چند متغیره حدود ۲/۲۸ درصد از تغییرات بازده غیر عادی سهام را پس از گذشت یکسال از ورود به بازار سرمایه تبیین می کند و۸/۷۱ درصد از تغییرات بازده غیر عادی سهام تحت تاثیر سایر عوامل است .در این مقطع زمانی نیز هیچ یک از متغیرهای کنترل در مدل معنی دار نیستند.در نهایت، فرضیه دوم پذیرفته شده و مدل رگرسیون به صورت زیر ارائه می گردد:
y=-5/596+./470〖FE〗_it+ε_it

در جدول ۶ ، ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی نشان داده شده است . در این مقطع زمانی نیز،چون سطح اهمیت ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای کنترل ، بیشتر از سطح قابل قبول اصلاح شده (۰۰۱۱/۰ )است، بنابراین ضرایب همبستگی محاسبه شده معنی دار نیستند و هم خطی بین متغیر های کنترل وجود ندارد.

((iii آزمون فرضیه سوم
نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول ۷ ارائه شده است. همانطور که در جدول ۷ مشاهده می شود ، از بین صنایعی که بر اساس بیشترین فراوانی در جامعه آماری پژوهش ، مورد آزمون قرار گرفته اند ؛ ضریب تعیین تعدیل شده ، سطح معنی داری ، آمارهF مربوط به ارتباط بین متغیر مستقل و متغیرهای کنترل با متغیر وابسته و فرضیه تایید شده در صنایع مختلف ،متفاوت می باشد .بنابراین فرضیه فرعی تایید می شود و بیانگر این است که نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد.لازم به توضیح است که بالاترین همبستگی بین متغیر های مورد مطالعه در دو مقطع زمانی مورد مطالعه در صنعت ساخت فلزات اساسی مشاهده می شود.
۵- نتیجه گیری
یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت معنادار بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار سرمایه ایران در دو مقطع زمانی مورد مطالعه است که بیانگر محتوای اطلاعاتی متغیر سود است . به عبارت دیگر انحراف سود پیش بینی شده باعث انحراف در نرخ بازده غیر عادی سهام می شود . با مقایسه دو مقطع زمانی مورد مطالعه مشخص می شود ،شرکتهایی که در سال ورود به بازار سرمایه خطای بیشتری در پیش بینی سود داشته اند در سال بعد بازده غیرعادی بیشتری نیز داشته اند و این امر می تواند ناشی از افزایش یا کاهش تقاضا برای خرید یا فروش سهام شرکت باشد.در نهایت می توان بیان کرد که شرکتها، یکسال پس از ورود به بازار سرمایه (مقطع زمانی B ) جایگاه خود رادربازار سهام پیدا کرده و مدیران شرکت نیز ارزیابی دقیق تری از دور نمای تجاری شرکت داشته و این باعث افزایش دقت پیش بینی سود و کاهش نوسانات قیمت سهام شده است . همچنین متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده در مدل رگرسیون معنی دار نبودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به تفکیک نوع صنعت نیز ، نشان دهنده تاثیر نوع صنعت بر روابط بین متغیرها بوده و در صنعت ساخت فلزات اساسی بالاترین ارتباط بین دو متغیر خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی در هردو مقطع زمانی مشاهده شد. همچنین پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق به شرح زیر ارائه می شود :
۱ ـ فراهم آوردن بستري مناسب جهت اطلاع رساني سريع، دقيق و صحيح
۲ ـ تأكيد بورس اوراق بهادار ، مبني بر اين كه شركت¬هاي جديد الورود با دقت بيشتري سود هر سهم را پيش¬بيني كنند؛ زيرا سرمايه¬گذاران معمولاً با استفاده از اين معيار اقدام به تعيين قيمت سهام مي¬كنند. عدم دقت در پيش بيني سود هر سهم، مي¬تواند منجر به كسب بازده غيرعادي براي عده¬اي از سرمايه¬گذاران و زيان غيرعادي براي عده ديگري شود.

جدول ۱ . آمار توصیفی متغیرها در سال ورود به بازار سرمایه ایران
متغیرها میانگین واریانس انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه تغییرات
بازده غیرعادی
۵۴/۳۳- ۸۸/۴۵۵۱ ۴۶/۶۷ ۱۲۸ ۱۳۷- ۲۶۵
خطای پیش بینی سود ۱۵/۵ ۶۱/۵۵۲ ۵۰/۲۳ ۸۲ ۷۷- ۱۵۹
اندازه شرکت
۰۵/۱۱ ۰۵/۸ ۸۳/۲ ۸/۱۳ ۱۱/۱ ۶۹/۱۲
اهرم مالی
۶۰/۰ ۰۴/۰ ۲۱/۰ ۳۰/۱ ۰۴/۰ ۲۶/۱
بازده دارایی
۹۱/۱۵ ۶۴/۱۰۰ ۰۳/۱۰ ۶۰/۴۲ ۴۲/۳- ۰۲/۴۶
بازده دارایی ثابت ۴۰/۶۵۱ ۱۱۳۷۶۹۵ ۶۲/۱۰۶۶ ۸/۸۲۶۷ ۲/۳۹ ۶/۸۲۲۸
وجوه نقد عملیاتی ۸۲/۶۱۱ ۳/۵۴۸۷۲۲ ۷۵/۷۴۰ ۲۸۴۹ ۷۱۸- ۳۵۶۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۸۸/۲ ۳۹/۱۸ ۲۸/۴ ۲/۲۷ ۰۵/۰ ۱۵/۲۷
نسبت هزینه بهره ۶۳/۹۳ ۵/۱۸۱۶۶ ۷۸/۱۳۴ ۰۷/۸۰۴ ۰ ۰۷/۸۰۴
توزیع سود نقدی ۷۳/۰ ۱۹۲/۰ ۴۳/۰ ۳۳/۳ ۰ ۳۳/۳

جدول ۲٫ آمار توصیفی متغیرها یکسال پس از ورود به بازار سرمایه ایران
متغیرها میانگین واریانس انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه تغییرات
بازده غیرعادی
۹۰/۱۶ ۹۵/۲۱۲۸ ۱۴/۴۶ ۱۶۴ ۵۳- ۲۱۷
خطای پیش بینی سود ۷۵/۰ ۴۲/۲۵۲۹ ۲۹/۵۰ ۱۷۹ ۱۳۹- ۳۱۸
اندازه شرکت
۶۸/۱۱ ۹۰/۱ ۳۸/۱ ۹۳/۱۳ ۶۰/۱ ۳۳/۱۲
اهرم مالی
۶۰/۰ ۰۴/۰ ۲۲/۰ ۰۴/۱ ۰ ۰۴/۱
بازده دارایی
۴۹/۱۴ ۰۳/۱۳۷ ۷۰/۱۱ ۵۰/۴۱ ۱۴/۳۵- ۶۴/۷۶
بازده دارایی ثابت ۶۶/۹۹۶ ۱/۶۵۴۳۱۷۶ ۹۶/۲۵۵۷ ۱۵۶۵۴ ۰ ۱۵۶۵۴
وجوه نقد عملیاتی ۸۸/۸۲۳ ۲۱۵۶۷۷۵ ۵/۱۴۶۸ ۴۸۰۲ ۶۰۶۸- ۱۰۸۷۰
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۴۸/۲ ۸۹/۲۶ ۱۸/۵ ۲/۲۶ ۲۹- ۲/۵۵
نسبت هزینه بهره ۸۰/۰ ۰۹/۰ ۳۱/۰ ۸۷/۱ ۰ ۸۷/۱
توزیع سود نقدی ۷۴/۱۳۱ ۹۸/۶۳۸۱۱ ۶۱/۲۵۲ ۳/۱۹۷۲ ۰ ۳/۱۹۷۲

جدول۳٫ نتایج آزمون فرضیه اول

سطح معنی داری آماره آزمون(t) ضرایب رگرسیون متغیرها
۷۱۲/۰ ۲۹۱/۰- ۰۳۴/۱۹- مقدار ثابت
۰۱۴/۰ ۵۶۳/۲ ۹۴۱/۰ خطای پیش بینی سود
۹۲۶/۰ ۰۹۳/۰ ۳۴۶/۰ اندازه شرکت
۴۵۰/۰ ۷۶۱/۰- ۳۸۴/۴۵- اهرم مالی
۶۶۹/۰ ۴۳۱/۰- ۶۰۳/۰- بازده دارایی
۱۷۰/۰ ۳۹۴/۱ ۰۱۷/۰ بازده دارایی ثابت
۹۰۴/۰ ۱۲۲/۰- ۰۰۲/۰- وجوه نقد عملیاتی
۴۲۵/۰ ۸۰۵/۰ ۹۱۱/۱ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۲۷۰/۰ ۱۱۶/۱- ۰۷۲/۰- نسبت هزینه بهره
۵۸۳/۰ ۵۵۲/۰ ۱۳۹/۱۲ توزیع سود نقدی
۵۰۴/۰ ضریب همبستگی
۲۵۴/۰ ضریب تعیین
۱۲۱/۰ ضریب تعیین تعدیل شده
۵۹۴/۱ آماره دوربین – واتسون
۱۵۴/۲ آماره F
041/0 سطح معنی داری آمارهF

توزیع سود نقدی نسبت هزینه بهره نسبت بدهی به حقوق صاحبان وجوه نقد عملیاتی بازده دارایی ثابت بازده دارایی اهرم مالی اندازه شرکت خطای پیش بینی سود هر سهم بازده غیر عادی سهام
۱۴۶/۰

۲۷۱/۰ ۱۹۳/۰-

۱۴۱/۰ ۰۰۷/۰-

۹۵۹/۰ ۱۴۲/۰-

۲۸۲/۰ ۱۹۰/۰

۱۴۸/۰ ۰۰۵/۰

۹۷۰/۰ ۲۴۵/۰-

۰۶۱/۰ ۰۹۷/۰

۴۶۷/۰ ۴۰۴/۰

۰۰۱/۰ ۱

ضریب همبستگی سطح معنی داری بازده غیر عادی سهام
۱۷۱/۰

۱۹۵/۰ ۰۹۶/۰-

۴۷۲/۰ ۱۱۹/۰-

۳۷۱/۰ ۰۹۳/۰-

۴۸۴/۰ ۰۴۵/۰

۷۳۶/۰ ۱۶۸/۰

۲۰۳/۰ ۳۲۱/۰-

۰۱۳/۰ ۱۷۲/۰

۱۹۲/۰ ۱

۴۰۴/۰

۰۰۱/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری خطای پیش بینی سود
۲۰۵/۰

۱۲۰/۰ ۰۴۴/۰

۷۳۹/۰ ۱۱۹/۰

۳۷۰/۰ ۰۷۷/۰

۵۶۳/۰ ۰۰۳/۰-

۹۸۴/۰ ۰۳۸/۰

۷۷۵/۰ ۰۲۹/۰-

۸۲۶/۰ ۱

۱۷۲/۰

۱۹۲/۰ ۰۹۷/۰

۴۶۷/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری اندازه شرکت
۲۰۱/۰-

۱۲۶/۰
۳۹۶/۰

۰۰۲/۰ ۵۷۷/۰

۰۱۱/۰ ۰۰۷/۰

۹۵۷/۰ ۱۴۴/۰-

۲۷۷/۰ ۴۴۸/۰-

۰۰۲/۰ ۱

۰۲۹/۰-

۸۲۶/۰ ۳۲۱/۰-

۰۱۳/۰ ۲۴۵/۰-

۰۶۱/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری اهرم مالی
۱۶۴/۰-

۲۱۵/۰
۲۲۰/۰-

۰۹۴/۰ ۴۷۳/۰-

۰۰۶/۰ ۴۴۸/۰

۰۰۴/۰ ۰۶۵/۰

۶۲۷/۰ ۱
۴۴۸/۰-

۰۰۲/۰ ۰۳۸/۰

۷۷۵/۰ ۱۶۸/۰

۲۰۳/۰ ۰۰۵/۰

۹۷۰/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری بازده دارایی
۱۹۷/۰-

۱۳۴/۰
۰۰۷/۰-

۹۵۷/۰ ۰۶۲/۰-

۶۴۲/۰ ۱۲۱/۰-

۳۶۳/۰ ۱
۰۶۵/۰

۶۲۷/۰ ۱۴۴/۰-

۲۷۷/۰ ۰۰۳/۰-

۹۸۴/۰ ۰۴۵/۰

۷۳۶/۰ ۱۹۰/۰

۱۴۸/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری بازده دارایی ثابت
۱۲۰/۰

۳۶۷/۰
۱۲۴/۰
۱۸۷/۰-

۱۵۷/۰ ۱

۱۲۱/۰-

۳۶۳/۰ ۴۴۸/۰

۰۰۴/۰ ۰۰۷/۰

۹۵۷/۰ ۰۷۷/۰

۵۶۳/۰ ۰۹۳/۰-

۴۸۴/۰ ۱۴۲/۰-

۲۸۲/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری وجوه نقد عملیاتی
۳۴۹/۰
۰۳۱/۰-

۸۱۸/۰ ۲۸۵/۰

۰۲۹/۰ ۱
۱۸۷/۰-

۱۵۷/۰ ۰۶۲/۰-

۶۴۲/۰ ۴۷۳/۰-

۰۰۶/۰ ۵۷۷/۰

۰۱۱/۰ ۱۱۹/۰

۳۷۰/۰ ۱۱۹/۰-

۳۷۱/۰ ۰۰۷/۰-

۹۵۹/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰۱۹/۰-

۸۸۸/۰
۱
۲۸۵/۰

۰۲۹/۰ ۱۲۴/۰

۳۴۹/۰ ۰۰۷/۰-

۹۵۷/۰ ۲۲۰/۰-

۰۹۴/۰
۳۹۶/۰

۰۰۲/۰ ۰۴۴/۰

۷۳۹/۰ ۰۹۶/۰-

۴۷۲/۰ ۱۹۳/۰-

۱۴۳/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری نسبت هزینه بهره
۱

۰۱۹/۰-

۸۸۸/۰ ۰۳۱/۰-

۸۱۸/۰ ۱۲۰/۰

۳۶۷/۰ ۱۹۷/۰-

۱۳۴/۰ ۱۶۴/۰-

۲۱۵/۰ ۲۰۱/۰-

۱۲۶/۰ ۲۰۵/۰

۱۲۰/۰ ۱۷۱/۰

۱۹۵/۰ ۱۴۶/۰

۲۷۱/۰ ضریب همبستگی سطح معنی داری توزیع سود نقدی
جدول ۴٫ ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بازار سرمایه ایران

جدول ۵٫ نتایج آزمون فرضیه دوم

سطح معنی داری آماره آزمونt ضرایب رگرسیون متغیرها
۹۰۸/۰ ۱۱۶/۰- ۵۹۶/۵- مقدار ثابت
۰۰۰/۰ ۹۱۷/۳ ۴۷۰/۰ خطای پیش بینی سود
۶۸۲/۰ ۴۱۲/۰ ۴۷۴/۱ اندازه شرکت
۵۲/۰ ۶۴۱/۰ ۲۱۷/۲۴ اهرم مالی
۵۹۱/۰ ۵۳۹/۰- ۳۴۴/۰- بازده دارایی
۷۱۲/۰ ۳۷۱/۰ ۰۰۱/۰ بازده دارایی ثابت
۶۴۱/۰ ۴۶۹/۰- ۰۰۲/۰- وجوه نقد عملیاتی
۵۰۶/۰ ۶۶۹/۰ ۲۹۵/۲ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴۲۱/۰ ۸۱/۰- ۰۱۷/۰- نسبت هزینه بهره
۶۲۶/۰ ۴۹۰/۰- ۹۶۶/۷- توزیع سود نقدی
۵۳۱/۰ ضریب همبستگی
۲۸۲/۰ ضریب تعیین
۱۸۵/۰ ضریب تعیین تعدیل شده
۸۳۱/۱ آماره دوربین واتسون
۸۷۷/۲ آماره F
006/0 سطح معنی داری آماره F