شايد مصلحت نباشد

معجزات وكرامات الهي همواره چراغي بوده اند فرا روي آنها كه به قدرت لايزال الهي و وحدانيت او به ديده شك و ترديد نگريسته اند .

در خبرها شنيده يا خوانده ايد كه بيماري لاعلاج يا افليجي مادرزاد در حرم يا اماكن مقدس ديگر به طرز شگفت انگيزي بهبود يافت . شفا را بايد يكي از دلايل و براهين قدرت و عظمت خداوند دانست كه به بندگان خود افاضه مي كند . اما شايد شما هم از خود پرسيده باشيد كه براستي حقيقت اين راز بزرگ چيست ؟ چرا برخي از اين چشمه جوشان معرفت مستفيض مي شوند و برخي تشنه كام برمي گردند ؟ بيمار در لحظه شفا چه تصويري دارد؟ علم تجربي چه توجيهي براي اين قضيه

دارد؟ بين ايمان و شفا چه ارتباطي برقرار است؟ و سوالاتي از اين قبيل … اين سوالات را درسه حوزه اعتقادي ، روانشناسي و پزشكي كه بصورت مستقيم و غيرمستقيم با موضوع مرتبط هستند ازكارشناسان مربوط پرسيده ايم كه خواندن نظرات و مطالبي راكه در پاسخ وسوالات ما عنوان كرده اند ، خالي از لطف نيست با ما همراه باشيد : اگر فردي با اعتقاد كامل آمد وشفا نگرفت چه بكند ؟ فكر مي كنيد چطور مي شود كه برخي شفا مي گيرند و برخي دست خالي برمي گردند .

آيت الله معرفت ( قم ) :
مومن با اعتقاد كامل اگر در خواستي از خدا بكند ، خداوند در اجابت دعا و خواسته اش طبق مصلحت واقعي ، مصلحتش را در نظر مي گيرد نه خواسته او را . اگر مصلحت نباشد دعايش مستجاب نمي شود و شفا نمي گيرد ، اما در آخرت دعايش را مستجاب مي كند و به او ثواب مضاعف مي دهد . كه خود اين مومن در آخرت مي گويد اي كاش هيچ يك از دعاهايم در دنيا مستجاب نمي شد و در آخرت مستجاب مي شد .

آيت ا… مرتضوي ( مشهد ) :
شفا گرفتن متوقف براين است كه مصلحت مريض در آن باشد . اولا بايد مصلحت شخص باشد تا دعايش مستجاب شود و دعايي كه به ضرر فرد مريض باشد مستجاب نمي شود و شفا پيدا نمي كند به عنوان مثال فردي كه فلج است، ممكن است مصلحت در شفا نباشد و شفا پيدا نكند .

اما درعين حال شرايط دعا هم مهم است درچه زماني باشد ، فرد مريض چه خورده باشد و توجهش چگونه باشد . گاهي هم مصلحت در تاخير دعا است .

ممكن است ۱۰ سال يا ۲۰ سال طول بكشد يا اينكه مصلحت اين است كه در آخرت جبران شود ، لذا در اينكه انسان موفق نمي شود و دعايش مستجاب نمي شود يا اينكه شفا حاصل نمي گردد ، سه چيز مهم است .
۱- مصلحت
۲- شرايط دعا
۳- مصلحت در تاخير اجابت دعا

آيا شفا مخصوص مسلمانان است يا در ساير اديان هم وجود دارد ؟
آيت ا… مرتضوي :
هركسي براي برآوردن شفايش در هر ديني كه باشد و از خدا بخواهد ، در صورتيكه شرايط دعا فراهم باشد و مصلحت هم در تاخير نباشد ، شفا حاصل مي گردد. حضرت مسيح هم شفا مي دادند .

آيت ا…. معرفت :
شفا برحسب عقيده است . مسيحيان به حضرت مريم و حضرت عيسي (عليه السلام) و مسلمانان به اهل بيت (عليه السلام) مانندحضرت ابوالفضل،امام رضا(عليه السلام) و… متوسل مي شوند.

به لحاظ آموزه هاي ديني رابطه بين فرد بيمار با شفا چيست ؟
آيت ا…. معرفت :
در افراد بيمار يكي از چيزهايي كه موجب مي شود بيماري شفا پيدا كند اين است كه شخص، اطمينان ، آرامش ، و تلقين نفس داشته باشد . به عنوان مثال : فرد اگر عقيده دارد به حضرت ابوالفضل (عليه السلام) يا امام رضا (عليه السلام) كه او را شفا دهند ، تلقين اثر مي گذارد . و لذا دانشمندان اروپايي هم اين مساله را مي دانند كه اگر طرف عقيده به دينش دارد ، بهبودي او حاصل مي شود و شفا مي يابد ولي اگر عقيده فرد سست باشد ، مرض بر او چيره مي شود؛ در عين حال قوت قلب تسلط بر نفس ، همچنين ايمان به خدا است كه موجب تسريع درشفا مي شود .

آيت ا… مرتضوي :
دعا كند تا خداوند شفايش بدهد . امر به دعا كند هر گرفتاري دارد اگر با اعتقاد كامل امر به دعا كند برطرف مي شود . ان شاءا…

فرآيند علمي و تجربي شفا:
دكتر علي اصغر معنوي :
تمام عناصر و همچنين بدن انسان ازخود انرژي تشعشع مي كند. تشعشعات عناصر و تشعشعات انرژي از بدن انسان ، با انرژي الكترومغناطيسي شيميايي در ابعادي ملموس (عيني) و ناملموس (ذهني ) تعامل دارند . به عبارت ديگر هرچيز عيني همچون ميدان انرژي در بعد ذهني ضد خودش را داراست .

هنگامي كه عملكرد انسان در بعد عيني و خارجي (فركانس مغزي ۲۰ سيكل در ثانيه ) قرار دارد ، تفكرات او در جهت تشعشعات عيني تنظيم مي گردد . اما زماني كه عملكرد انسان دربعد فرضي و رواني (فركانس مغزي ۱۰ سيكل در ثانيه ) واقع است جهت تنظيم تشعشعات افكار انساني ، هم عيني و ذهني است .

اشياء و موضوعات بي جان ، ميدان تشعشع كلي و ثابتي دارند كه به راحتي توسط تشعشعات ساده ديگر و اوراهاي ( ميدان انرژي ) تنظيم كننده افكار انساني تحت تاثير قرار گرفته و تغيير مي يابند . تنظيم يك ميدان انرژي ـ چه عيني و چه ذهني به معني افزون يا كاستن از اين ميدان ثابت مي باشد . يعني اينكه چيزي يا بصيرتي مي تواند در تنظيم اين ميدان دخالت كند . موضوعات بي جان ، ميدان انرژي تغيير يابنده اي دارند كه توسط تشعشعات ساده اوراهاي انسان تغيير پيدا مي كند .

وقتي كه انسان در سطح عيني ( فركانس مغزي ۲۰ سيكل در ثانيه ) با قصد ايجاد تاثير بر روي موضوعات و اشياء عمل مي كند ، قادر است در فاصله اي محدود ومعيني براشياء و موضوعات بي جان و جاندار تاثير بگذارد ، اما وقتي كه عملكرد انسان در سطحي ذهني و روشن بينانه ( فركانس مغزي ۱۰ سيكل در ثانيه ) قرار داشته باشد ، او نه تنها مي تواند در فاصله اي معين و محدود به اشياء و موضوعات بي جان تاثير بگذارد ، بلكه تاثير گذاري او برروي جاندران از فاصله نامحدود هم امكان پذير است .

بدن انسان به عنوان يك تقسيم كننده يا ضرب كننده فركانس عمل مي كند . زيرا صرف نظر از اينكه عملكرد مغز در چه فركانسي قرار دارد وصرف نظر از اين كه ما به هنگام تفكر و تصور از كدام نيمكره مغزمان استفاده مي كنيم ، چه در سطح۲۰ و چه درسطح ۱۰ سيكل در ثانيه ، بدن ما درعين حال كه به توليد امواج ماوراي سطح پايه مي پردازد امواج مادون سطح پايه را نيز توليد مي كند .

انسان دائما ، آگاهانه يا ناآگاه به ثبت و ضبط اطلاعات درباره اشياء بي جان و جاندران پيرامون خود مي پردازد . انسان باگذراندن برخي دوره هاي آموزشي خاص ، مي تواند همانند يك روشن بين، ذهن نيمه آگاهش را در ثبت و ضبط اطلاعات پيرامون جاندارن دور و نزديك و اشياء بي جان نزديك مورد استفاده قرار دهد. انسان حتي مي تواند به اشياء بي جاني كه در فاصله بسيار دور واقع هستند و توسط فرد ديگري كه درنزيكي آن اشياء قرار دارد از طريق اثر تكرار (releat effect ) تاثير گذارد .

رابطه ايمان و شفا:
باور اين مسئله براي دانشمندان كمي مشكل است و از آنجا كه افكار احساسات و ساير فعاليتهاي ذهني از طريق روشهاي معمول ، قابل سنجش و بررسي نيستند كمتر مورد مطالعه علمي قرار مي گيرند .

با تجزيه و تحليل فعل خواستن و با شكافتن بيشتر معناي آن ، اين كلمه در مفهوم روشن كردن كامپيوتر ذهني، جلوه گر مي شود . باروشن كردن كامپيوتر ذهني ، حل مسئله توسط انتظارات دنبال گرديد و اعتقاد بر اساس پيشرفتهايي كه تا به حال بوسيله كامپيوتر و برنامه ريزي صحيح صورت گرفته است ، نتايج مطلوب را ايجاد خواهد كرد . خواست ـ انتظار و اعتقاد – ذهن ما را در مسير خود هدايت مي كند و فقدان آن به عنوان مانعي در برابر عملكرد طبيعي به شمار مي رود .

هدف اين كنترل ذهني و باور اعتقاد اين است كه ما را در رسيدن سريع و آسان به سطح خلاق ذهنمان ياري رساند و در حل مسائل مرتبط با سلامتي ونيز حل ساير مشكلات ما را توانا سازد