در: به طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو و بسته شدن فضاهاي داخلي و خارجي رابه هم مربوط مي ناميد .ودر بعضي از مولرد نيز عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد. وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسي است و از جمله مقاومت و پايداري – حفظ حريم خصوصي و ايمني – عايق حرارتي و صوتي – حفظ محيط از باد و باران .
قسمتهاي مختلف در عبارتند از :

لنكه در: قسمتي كه درون چهار چوب قرار مي گيرد .
قاب : همان چهار چوب در .
آستانه : قسمت پتييني قاب در.
كتيبه : قسمتي از در يا پنجره كه در قسمت بالايي در مانند شكل مقابل قرار مي گيرد و ممكن است بازشو ثابت باشد .
وادار : تقسيم كننده لنگه در به دو يا چند قسمت .

بائو : واردار عمودي طرفين در يا پنجره كه قفل و لولا نيز به آن متصل و يا درون آن قرار مي گيرد را بائو مي گويند.
قيدهاي فوقاني و تحتاني : وادارهاي بالا وپايين .

تنكه : قسمت صفحه مانندي از در كه مابين دو وادار قرار گيرد را تنكه گويند.
پاخور : يال پاييني لنگه در كه معمولاً پهنتر از يالهاي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن در از ضربه پيش بيني مي شود .
شيشه خور : قسمتي از يالهاي دركه شيشه را بر روي آن تكيه مي دهند .
دماغه : قسمتي از لنگه در كه روي نماي قاب قرار مي گيرد .

زهوار : قسمتي از در كه به منظور زينت يا درز گيري و يا سهولت نصب شيشه بر روي در يا پنجره نصب مي گردد.
يراق : قسمتي از لوازم در است كه به منظور باز وبسته شدن و قفل كردن در مانند لولا ،دستگيره ،….. به كار مي رود؟
انواع در :

برحسب شرايط زير داراي انواع مختلفي هستند.
محل قرارگيري : درها از نظر محل قرار گيري به دو دسته كلي درهاي خارجي و درهاي داخلي تقسيم مي گردند.
تعداد لنگه : يك لنگه،دو لنگه ۳- جهت بازشو : مانند درهاي يك لنگه از نظر محل قرار گيري لولا به درهاي راست كه با دست راست به سمت خارج باز مي شود ودرهاي چپ كه با دست چپ به سمت خارج باز مي شوند . معمولاً بازشوها به طرف داخل است و جزء محل هاي كه از ۲۰ نفر بيشتر جمعيت داشته باشد .كه در اين صورت به سمت خارج باز مي شود .
مصالح مورد استفاده در درها :

درهاي چوبي : معمولاً براي فضاهاي داخلي
درهاي فولادي : به عنوان درهاي خارجي
درهاي آلومينيومي : با توجه به مقاومتي كه در برابر رطوبت دارند براي فضاهاي مرطوب استفاده مي شوند .
درهاي شيشه اي : اين نوع درها كه از شيشه هاي ضخيم و آبديده ساخته شده اند معمولاً در فضاهاي تجاري و اداري و در مكانهايي كه حفظ محرميت داخلي مورد نظر نباشد پيش بيني مي شوند .
درهاي پلاستيكي : اين نوع مصالح كه به تازگي وارد صنعت ساختمان شود است به سرعت جاي مصالح مختلف را پر مي كند درهاي ساخته شده از مقاطع pvc مخصوصاً در مكانهاي مرطوب پيشنهاد مي شود .
انواع ديگر درها عبارتند از :

درهاي با لولاي كنار : درها با لولا هاي محوري ـدرها با لولاي دورانه .
درهاي كشويي : اغلب به منظور جلوگيري از به هدر رفتن فضاها از اين نوع درها و بيشتر در كارخانه ها و كارگاههاي صنعتي استفاده مي گردد.
در هاي آكاردئوني : اين درها نيز به منظور جلوگيري از به هدر رفتن فضاها مورد استفاده قرار گرفته و اغلب در مكانهاي صنعتي و گاراژ ها استفاده مي گردد.
موقعيت قرارگيري درها

درهاي داخلي : درهاي داخلي بايد در جايي قرار بگيرند كه فضاي قابل استفاده اتاق بيشتر شود . اما درباره اين كه در ،به داخل يابه بيرون ساختمان باز شود ، بايد تصميم گيري درستي اتخاذ گردد كه معمولاً درها به داخل باز مي شوند درها بر اساس نوع ساختار ، مكان گيري و اهدافي كه لذاي آنان طراحي مي شود نامگذاري شده است . در متعادلا يا بالانس شده براي باز شدن به نيروي كمي نياز دارد و براي كريدورها بسيار مناسب است .

پهناي در، براساس نوع كاربردي آن براساس اتاق آن تعيين مي شود و كمترين مقدار بازشوي يك دراز داخل ۵۵ است . در ساختمانهاي مسكوني اندازه هاي استاندارد عرض درها در زير آورده شده است :
درهاي يك لنگه : اتاق هاي اصلي تقريباً ۱۷۰ سانتي متر . درهاي ورودي ۱۴۰ تا ۳۲۵ سانتي متر ارتفاع بازشوي در حداقل ۱۸۵ سانتي متر اما به صورت معمولي ۱۹۵ تا ۲۰۰ سانتي متر .درهاي كشويي و بادبزني معمولاً براي خروج و فرار مناسب نيستند ،زيرا در شرايط اضطراري ،ننكم است راه را ببندد.

اشخاص معمول احتياجات خاصي دارند كمترين پهناي مورد نياز در، براي اين اشخاص ۸۰ سانتي متر است . كه البته براي استفاده كنندگان از صندلي چرخدار بسيار كم است و۹۰ سانتي متر معمولاً كافي مي باشد . ناگفته نماند كه براي عبور صندلي چرخدار بايد يك فضاي اضافي در دو طرف در نظر گرفته شود . كريدور ها نبايد كمتر از ۱۲۰ پهنا داشته باشند . پس استفاده كنندگان از صندلي چرخدار مي توانند در ديوار انتهايي كريدور و يا در ديوارهاي كناري ،براي خود دررا باز كنند . در انتهايي بايد جلوتر قرار بگيرد تا فضاي كافي در ،براي دستگيره را فراهم كند. در ضمن هنگامي كه يك در گوشه اي از يك اتاق قرار مي گيرد ، لولاي آن بايد در گوشه نزديك به ديوار بسته شود .

اندازه ها و چهار چوب : اندازه فاصله ها و حفره هاي ديوارها براي درها .
۱) اندازه هاي اسمي استاندارد ساختمان مي باشند اگر در موارد استثنايي ،اندازه هاي ديگري لازم است . اندازه استاندارد ساختمان براي آنها بايد مضربي از ۱۲۵ ميلي متر (براسا استاندارد انگليس ) باشد چهار چوب هاي سمت راست و سمت چپ به كار برده شوند .

۲) درهاي چرخان و كشويي : درهاي چرخان در طرح ها متنوعي ساخته مي شوند و بعضي از آن ها قابل تنظيم هستند هنگامي كه تعداد مصرف كنندگان زيادباشد (بخصوص در تابستان ) پانل ها مي توانند در وسط قرار گيرند تا به هنگام رفت و آمد زياد ،به طور همزمان عده اي بتوانند از يك دو وارد و عده اي از در ديگر خارج شوند. در برخي از طرح ها پانل هايي وجود دارند كه مي توانند هنگامي كه عبور و مرور فقط در يك جهت است ،به گوشه اي جمع شوند (به عنوان مثال ) هنگامي كه در پايان يك روز تجاري پر رفت و آمد موسسه تعطيل مي گردد وسايل دقيق كنترل كننده مي توانند براي كنترل درهاي اتو ماتيك به كار برده شوند اين وسايل شامل /////و صفحات الكتريكي و يا ارتباط دهندگان پنوماتيك كف مي باشند . صفحات تك جهتي و صفحات انعكاس دهنده نور براي كنترل درهاي كشويي اتوماتيك كه داراي پانل هاي ۶تا۸ متر پهنا هستند براي نصب راهها فرار در بلوك هاب اداري ساختمان هاي عمومي و سوپر ماركت هاي ايده ال مي باشند .
در،در مكانهاي مختلف :

سينماها : خروجي هاي به بيرون تقريباً بيش از ۲ متر از پهناي كل و محاسبه آن شبيه محاسبه كريدور است . درهاي ۵/۱ متري اجازه داده مي شود در صورتيكه يك لنگه اصلي آن يك متر پهنا داشته باشد و اگر لنگه ثابت را بتوان به داخل توسط لولا باز نمود ارتفاع در ۲۰/۱ كافي است و كف گير خودكار براي باز كردن در بايد تعبيه باشد درهاي بدون آستانه بايد به بيرون باز شده ،بتوان به داخل كريدور تقريباً ۱۵۰ ميلي متر بريد اما پهنا محدود نيست.

بيمارستانها :تمام درها بايد جزم و كاملاً بسته شوند ( لب كنگره دار توصيه مي شود )
پهناي در براي تخت هاي متحرك مساوي يا بزرگتر از ۱۰/۱ متر و بهتر آن ۲۰/۱ متر مي باشد براي سرسرا (حال ) درهاي دو لنگه پروانه اي خود بسته شد به پهناي ۸۰/۱ متر لازم است . براي محوطه آماده سازي برحسب استفاده معمولاً يك متر است درهاي تخته چند لاي قاب آهني دار لب كنگره اي لاستيكي ضد صدا بسيار مناسب است .
دربهاي گاراژ و انباري :

از دربهاي فوقاني و يكطرفه مي توان درگاراژ ها و مكانهاي مشابه استفادهع كرد اين درها مي توانند به صورت درهاي تاشو يا درهاي با وزنه تعادل فنري و يا سنگيني تعادل باشند و اينكه به صورت درهاي تك جداره و دو جداره مقاوم و نيمه شيشه اي يا تمام شيشه اي استفاده شوند . صفحات اين نوع درها ،پلاستيكي ،آلومينيومي يا ورقه فولاد گالوانيزه مي باشند . بيشترين ابعاد اين درها ۹۶/۱ *۸۲/۴ و حداكثر محيط صفحه در m2 10 مي باشد . ازدرهاي طاق ماند هم مي توان در اين نوع استفاده كرد عملكرد درهاي فوقاني و يكطرفه ساده است . زيرا اين نوع درها تا سقف بالا رفته و توسط دستگاههاي بي سيم كنترل شود .
۱- همچنين درها بالا رونده تاشو.
۲- درهاي قسمت ////////
۳- درهاي تلسكوپي تاشو.
۴- درهاي كركره اي غلتكي و الومينيومي از انواع ديگر درها هستند كه هنگام باز بودن شكل غير معمولي دارند . درهاي تك جداره يا چند جداره در ساختمانهاي صنعتي – شركتهاي حمل و نقل و كارگاههاي استفاده مي شوند .