رابطه بين عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

مقدمه:
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأييد روايي و پايايي ابزار اندازه‌گيري، محقق وارد مرحله‌ي مشاهده مي‌شود. در اين مرحله کار اصلي محقق جمع‌آوري داده‌ها از دنياي واقعي مي‌باشد. پس از جمع‌آوري داده‌ها بايستي اين داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبديل شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و اين کاري است که در اين فصل به تفصيل به آن پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگی های جمعیت شناسی ( دموگرافیک) جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق می تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق , مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد. همچنین در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری استنباطی شامل آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن به تجزیه و تحلیل و بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه آزمون كولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده‌ها، آزمون repeated measure براي مقايسه عوامل اقتصادي ، عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي و رتبه بندي و آزمون تي زوجي براي بررسي تساوي دوبدوي شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي SPSS و Minitab استفاده شده است.

آمار توصيفي:

جدول فراواني و نمودار دايره اي براي جنسيت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

جنسيت فراواني درصد فراواني درصد فراواني تجمعي
مرد ۸۸ ۷۴٫۶ ۷۴٫۶
زن ۳۰ ۲۵٫۴ ۱۰۰٫۰
جمع كل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسيت ۷۴٫۶ درصد مرد و ۲۵٫۴ درصد زن بوده اند.

جدول فراواني و نمودار دايره اي براي ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

ميزان تحصيلات فراواني درصد فراواني درصد فراواني تجمعي
ديپلم ۲۴ ۲۰٫۳ ۲۰٫۳
فوق ديپلم ۲۰ ۱۶٫۹ ۳۷٫۳
ليسانس ۴۵ ۳۸٫۱ ۷۵٫۴
فوق ليسانس ۲۵ ۲۱٫۲ ۹۶٫۶
دكتري ۴ ۳٫۴ ۱۰۰٫۰
جمع كل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ ميزان تحصيلات ۲۰٫۳ درصد ديپلم ، ۱۶٫۹ درصد فوق ديپلم ، ۳۸٫۱ درصد ليسانس ، ۲۱٫۲ درصد فوق ليسانس و ۳٫۴ درصد دكتري داشته اند.

جدول فراواني و نمودار دايره اي براي سنوات خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

سنوات خدمت فراواني درصد فراواني درصد فراواني تجمعي
كمتر از ۵ سال ۱۲ ۱۰٫۲ ۱۰٫۲
بين ۵ تا ۱۰ سال ۳۶ ۳۰٫۵ ۴۰٫۷
بين ۱۰ تا ۱۵ سال ۴۱ ۳۴٫۷ ۷۵٫۴
بين ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۳ ۱۹٫۵ ۹۴٫۹
بالاتر از ۲۰ سال ۶ ۵٫۱ ۱۰۰٫۰
جمع كل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سنوات خدمت ۱۰٫۲ درصد كمتر از ۵ سال ، ۳۰٫۵ درصد بين ۵ تا ۱۰ سال ، ۳۴٫۷ درصد بين ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۱۹٫۵ درصد بين ۱۵ تا ۲۰ سال و ۵٫۱ درصد بالاتر از ۲۰ سال سابقه داشته اند.

آمار استنباطي:

آزمون نرمال بودن اطلاعات پرسشنامه:
براي تجزيه و تحليل اطلاعات و انتخاب آزمونهاي آماري ابتدا بايد بررسي شود كه اطلاعات جمع آوري شده از پرسشنامه نرمال مي‌باشد يا خير؟ اگر داده ها نرمال باشند از آزمونهاي آماري پارامتريك و در غير اين صورت از آزمونهاي آماري ناپارامتريك استفاده مي‌شود.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص عوامل اقتصادي

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)

H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
عوامل اقتصادي ۰٫۵۵۰ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۵۵۰ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير عوامل اقتصادي نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص عوامل سياسي

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
عوامل سياسي ۰٫۵۳۲ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۵۳۲ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير عوامل سياسي نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص عوامل تكنولوژيكي

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
عوامل تكنولوژيكي ۰٫۳۶۷ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۳۶۷ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير عوامل تكنولوژيكي نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص اشتغال

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
اشتغال ۰٫۶۴۱ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۶۴۱ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير اشتغال نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص تورم

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
تورم ۰٫۰٫۱۳۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۱۳۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير تورم نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص فساد
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
فساد ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۰۷۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير فساد نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص مشاركت

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
مشاركت ۰٫۲۸۱ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۲۸۱ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير مشاركت نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص قوانين و مقررات

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
قوانين و مقررات ۰٫۴۵۸ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۴۵۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير قوانين و مقررات نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص احزاب
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
احزاب ۰٫۰۵۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۰۵۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير احزاب نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص سخت افزار
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
سخت افزار ۰٫۲۴۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۲۴۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير سخت افزار نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص نرم افزار

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
نرم افزار ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۱۲۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير نرم افزار نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص فرآيندها
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
فرآيندها ۰٫۰۶۳ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر ۰٫۰۶۳ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير فرآيندها نرمال مي‌باشد. چون كليه متغيرها در ۱۲ آزمون بالا نرمال هستند پس براي آزمودن اين متغيرها از آزمونهاي پارامتري استفاده مي‌نمائيم.

تعيين ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين ابعاد( اقتصادي- سياسي- تكنولوژيكي):

 ضريب همبستگي پيرسون عوامل اقتصادي و عوامل سياسي

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۵۹

H0: بين عوامل اقتصادي و عوامل سياسي رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين عوامل اقتصادي و عوامل سياسي رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۵۹ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين عوامل اقتصادي و عوامل سياسي مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون عوامل اقتصادي و عوامل تكنولوژيكي

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۱ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۰۰

H0: بين عوامل اقتصادي و عوامل تكنولوژيكي رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين عوامل اقتصادي و عوامل تكنولوژيكي رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۱ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۰۰ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين عوامل اقتصادي و عوامل تكنولوژيكي مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۴۵

H0: بين عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۶۴۵ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي مي‌باشد.

پس چون هر سه آزمون فوق تاييد شد پس سه شاخص عوامل اقتصادي ، عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي رابطه معني داري با يكديگر دارند پس فرضيه اصلي اين تحقيق نيز تاييد مي‌شود.

تعيين ضريب همبستگي بين شاخص ها:

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و تورم

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۳۶

H0: بين اشتغال و تورم رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و تورم رابطه معني داري وجود دارد
چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۶۳۶ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين اشتغال و تورم مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و فساد

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۵۹۶

H0: بين اشتغال و فساد رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و فساد رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۵۹۶ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين اشتغال و فساد مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و مشاركت

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۶۳

H0: بين اشتغال و مشاركت رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و مشاركت رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۶۳ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين اشتغال و مشاركت مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و قوانين و مقررات

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۴۴ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۱۸۶

H0: بين اشتغال و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۴۴ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۱۸۶ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين اشتغال و قوانين و مقررات مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و احزاب

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۵۲ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۷۹

H0: بين اشتغال و احزاب رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و احزاب رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۵۲ مي‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود ندارد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و سخت افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۱۶ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۲۲

H0: بين اشتغال و سخت افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و سخت افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۱۶ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۲۲۲ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين اشتغال و سخت افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۳۴ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۱۹۵

H0: بين اشتغال و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۳۴ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۱۹۵ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين اشتغال و نرم افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون اشتغال و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۱۸۴ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۲۳

H0: بين اشتغال و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين اشتغال و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۱۸۴ مي‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود ندارد.
 ضريب همبستگي پيرسون تورم و فساد

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۵۷۵

H0: بين تورم و فساد رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و فساد رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۵۷۵ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين تورم و فساد مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون تورم و مشاركت

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۷۴

H0: بين تورم و مشاركت رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و مشاركت رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۷۴ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين تورم و مشاركت مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون تورم و قوانين و مقررات

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۱۲ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۱۳

H0: بين تورم و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۱۲ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۲۳۱ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين تورم و قوانين و مقررات مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون تورم و احزاب

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۶۰۴ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۰۴۸

H0: بين تورم و احزاب رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و احزاب رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۶۰۴ مي‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود ندارد.

 ضريب همبستگي پيرسون تورم و سخت افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۱۳۷ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۳۸

H0: بين تورم و سخت افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و سخت افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۱۳۷ مي‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود ندارد.

 ضريب همبستگي پيرسون تورم و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۱۳۱ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۴۰

H0: بين تورم و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۱۳۱ مي‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود ندارد.

 ضريب همبستگي پيرسون تورم و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۲۲ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۱۰

H0: بين تورم و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين تورم و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد
چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۲۲ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۲۱۰ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين تورم و فرآيندها مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون فساد و مشاركت

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۲۶

H0: بين فساد و مشاركت رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين فساد و مشاركت رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۶۲۶ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين فساد و مشاركت مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون فساد و قوانين و مقررات

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۴۸

H0: بين فساد و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين فساد و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۶۴۸ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين فساد و قوانين و مقررات مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون فساد و احزاب

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۴ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۶۵

H0: بين فساد و احزاب رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين فساد و احزاب رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۴ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۲۶۵ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين فساد و احزاب مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون فساد و سخت افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۳۴

H0: بين فساد و سخت افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين فساد و سخت افزار رابطه معني داري وجود دارد
چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۳۴ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين فساد و سخت افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون فساد و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۳۰

H0: بين فساد و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين فساد و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۳۰ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين فساد و نرم افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون فساد و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۱۸

H0: بين فساد و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين فساد و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۱۸ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين فساد و فرآيندها مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون مشاركت و قوانين و مقررات

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۲۴

H0: بين مشاركت و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين مشاركت و قوانين و مقررات رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۶۲۴ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين مشاركت و قوانين و مقررات مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون مشاركت و احزاب

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۲ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۸۸

H0: بين مشاركت و احزاب رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين مشاركت و احزاب رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۲ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۶۸۸ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي مستقيم بين مشاركت و احزاب مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون مشاركت و سخت افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۶۰

H0: بين مشاركت و سخت افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين مشاركت و سخت افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۶۰ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين مشاركت و سخت افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون مشاركت و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۷۷

H0: بين مشاركت و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين مشاركت و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۷۷ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين مشاركت و نرم افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون مشاركت و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۷۳

H0: بين مشاركت و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين مشاركت و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۷۳ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين مشاركت و فرآيندها مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون قوانين و مقررات و احزاب

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۹۵

H0: بين قوانين و مقررات و احزاب رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين قوانين و مقررات و احزاب رابطه معني داري وجود دارد
چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۹۵ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين قوانين و مقررات و احزاب مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون قوانين و مقررات و سخت افزار
سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۰۶
H0: بين قوانين و مقررات و سخت افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين قوانين و مقررات و سخت افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۰۶ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين قوانين و مقررات و سخت افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون قوانين و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۳۷

H0: بين قوانين و مقررات و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين قوانين و مقررات و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۳۷ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين قوانين و مقررات و نرم افزار مي‌باشد.
 ضريب همبستگي پيرسون قوانين و مقررات و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۰۶

H0: بين قوانين و مقررات و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين قوانين و مقررات و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد
چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۰۶ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين قوانين و مقررات و فرآيندها مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون احزاب و سخت افزار
سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۴۱

H0: بين احزاب و سخت افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين احزاب و سخت افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۴۱ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين احزاب و سخت افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون احزاب و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۵۰۸

H0: بين احزاب و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين احزاب و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۵۰۸ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين احزاب و نرم افزار مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون احزاب و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۶۴

H0: بين احزاب و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين احزاب و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۶۴ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين احزاب و فرآيندها مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون سخت افزار و نرم افزار

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۷۳۵

H0: بين سخت افزار و نرم افزار رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين سخت افزار و نرم افزار رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۷۳۵ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بسيار بالا و مستقيم بين سخت افزار و نرم افزار مي‌باشد.

ضريب همبستگي پيرسون سخت افزار و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۹۹

H0: بين سخت افزار و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين سخت افزار و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد

چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۳۹۹ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين سخت افزار و فرآيندها مي‌باشد.

 ضريب همبستگي پيرسون نرم افزار و فرآيندها

سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري مقدار ضريب همبستگي
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۷۴

H0: بين نرم افزار و فرآيندها رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين نرم افزار و فرآيندها رابطه معني داري وجود دارد
چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ مي‌باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي‌گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي ۰٫۴۷۴ مي‌باشد كه نشاندهنده همبستگي بالا و مستقيم بين نرم افزار و فرآيندها مي‌باشد.

آزمون repeated measure براي مقايسه ۳ شاخص عوامل اقتصادي ، عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي (رتبه بندي)

ميانگين رتبه ها شاخصها
۳٫۲۹۵۳ عوامل اقتصادي
۲٫۸۷۸۱ عوامل سياسي
۲٫۸۷۶۹ عوامل تكنولوژيكي

سطح معني داري خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازاي حداقل يك

H0 :
H1 : i,j به ازاي حداقل يك

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

حال چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ و كوچكتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد به ازاي حداقل يك i,j شاخصها با يكديگر برابر نمي‌باشند پس بايد با استفاده از آزمون تي زوجي به بررسي تساوي زوجي اين شاخصها پرداخت.

آزمونهاي تي زوجي براي بررسي تساوي دوبدوي شاخصها

متغييرها سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
عوامل اقتصادي – عوامل سياسي ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
عوامل اقتصادي – عوامل تكنولوژيكي ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
عوامل سياسي – عوامل تكنولوژيكي ۰٫۹۷۸ ۰٫۰۵ H0

H0 :
H1 :
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.
پس با توجه به سطح معني داري ۳ آزمون تي زوجي و مقايسه آن با مقدار خطاي ۰٫۰۵ به اين نتيجه مي‌رسيم كه تنها شاخصهاي عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي اختلاف معني داري با يكديگر ندارند.
پس با توجه به آزمونهاي پارامتري repeated measure، تي زوجي و ميانگين شاخصها ، رتبه بندي ۳ شاخص به صورت زير انجام مي‌شود.

رتبه اول = عوامل اقتصادي
رتبه دوم = عوامل سياسي = عوامل تكنولوژيكي

آزمون repeated measure براي مقايسه ۳ شاخص اشتغال ، تورم و فساد (رتبه بندي)

ميانگين رتبه ها شاخصها
۳٫۲۷۴۸ اشتغال
۳٫۴۲۳۷ تورم
۳٫۲۱۴۷ فساد

سطح معني داري خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازاي حداقل يك

H0 :
H1 : i,j به ازاي حداقل يك
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.
حال چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۳ و كوچكتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد به ازاي حداقل يك i,j شاخصها با يكديگر برابر نمي‌باشند پس بايد با استفاده از آزمون تي زوجي به بررسي تساوي زوجي اين شاخصها پرداخت.

آزمونهاي تي زوجي براي بررسي تساوي دوبدوي شاخصها

متغييرها سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
اشتغال – تورم ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۵ H1
اشتغال – فساد ۰٫۳۲۱ ۰٫۰۵ H0
تورم – فساد ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۵ H1

H0 :
H1 :
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

پس با توجه به سطح معني داري ۳ آزمون تي زوجي و مقايسه آن با مقدار خطاي ۰٫۰۵ به اين نتيجه مي‌رسيم كه تنها شاخصهاي اشتغال و فساد اختلاف معني داري با يكديگر ندارند.

پس با توجه به آزمونهاي پارامتري repeated measure، تي زوجي و ميانگين شاخصها ، رتبه بندي ۳ شاخص به صورت زير انجام مي‌شود.

رتبه اول = تورم
رتبه دوم = اشتغال = فساد

آزمون repeated measure براي مقايسه ۳ شاخص مشاركت ، قوانين و مقررات و احزاب (رتبه بندي)

ميانگين رتبه ها شاخصها
۳٫۲۸۳۹ مشاركت
۲٫۸۰۱۵ قوانين و مقررات
۲٫۴۹۸۳ احزاب

سطح معني داري خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازاي حداقل يك
H0 :
H1 : i,j به ازاي حداقل يك

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

حال چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۰ و كوچكتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد به ازاي حداقل يك i,j شاخصها با يكديگر برابر نمي‌باشند پس بايد با استفاده از آزمون تي زوجي به بررسي تساوي زوجي اين شاخصها پرداخت.

آزمونهاي تي زوجي براي بررسي تساوي دوبدوي شاخصها

متغييرها سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
مشاركت – قوانين و مقررات ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
مشاركت – احزاب ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
قوانين و مقررات – احزاب ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1

H0 :
H1 :

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.
پس با توجه به سطح معني داري ۳ آزمون تي زوجي و مقايسه آن با مقدار خطاي ۰٫۰۵ به اين نتيجه مي‌رسيم كه هر سه شاخص اختلاف معني داري با يكديگر دارند.
پس با توجه به آزمونهاي پارامتري repeated measure، تي زوجي و ميانگين شاخصها ، رتبه بندي ۳ شاخص به صورت زير انجام مي‌شود.

رتبه اول = مشاركت
رتبه دوم = قوانين و مقررات
رتبه سوم = احزاب

آزمون repeated measure براي مقايسه ۳ شاخص عوامل اقتصادي ، عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي (رتبه بندي)

ميانگين رتبه ها شاخصها
۲٫۸۱۶۴ سخت افزار
۲٫۹۷۹۴ نرم افزار
۲٫۷۸۸۱ فرآيندها

سطح معني داري خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
۰٫۰۰۸ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازاي حداقل يك

H0 :
H1 : i,j به ازاي حداقل يك

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.
حال چون مقدار سطح معني داري ۰٫۰۰۸ و كوچكتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ مي‌باشد به ازاي حداقل يك i,j شاخصها با يكديگر برابر نمي‌باشند پس بايد با استفاده از آزمون تي زوجي به بررسي تساوي زوجي اين شاخصها پرداخت.

 آزمونهاي تي زوجي براي بررسي تساوي دوبدوي شاخصها

متغييرها سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
سخت افزار – نرم افزار ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
سخت افزار – فرآيندها ۰٫۶۹۶ ۰٫۰۵ H0
نرم افزار – فرآيندها ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۵ H1

H0 :
H1 :

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

پس با توجه به سطح معني داري ۳ آزمون تي زوجي و مقايسه آن با مقدار خطاي ۰٫۰۵ به اين نتيجه مي‌رسيم كه تنها شاخصهاي سخت افزار و فرآيندها اختلاف معني داري با يكديگر ندارند.

پس با توجه به آزمونهاي پارامتري repeated measure، تي زوجي و ميانگين شاخصها ، رتبه بندي ۳ شاخص به صورت زير انجام مي‌شود.

رتبه اول = نرم افزار
رتبه دوم = سخت افزار = فرآيندها