رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاري و داراییهای دورة قبل و براي ن

سبي كردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسيم مي كنيم . فرصتهاي سرمايه‌گذاري نيز در طي مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است . شركتهایی که از این فرصتها استفاده بيشتري مي کنند چشم انداز روشني از آينده آنها متصور مي شود . از جمله عوامل تأثير پذير نسبت به استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگي مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد ۹۸ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش

به این شرح زیر بیان می گردد :ین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.
واژهای کلیدی: سرمایه گذاری٬ فرصت٬ دارایی٬ رشد٬ارزش دفتری سهام

مقدمه طرح:

در بيشتر مواقع سرمايه گذاران تصميم گيريهايي را در خصوص سرمايه گذاري خود انجام مي دهند و به دنبال حداكثر كردن بازده خود مي باشند. لذا هر گونه اطلاعاتي كه با استفاده از آن بتوان ميزان رشد شركت را پيش بيني نمود مور توجه سهامداران قرار مي گيرد. فرصتها ي رشد نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود. در اين ميان سرمايه گذاران هميشه باید در تصميمات سرمايه گذاري خود ريسك را در نظر داشته باشند زيرا آنچه باعث موفقيت مي گردد استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري موجود است كه جهت اين امر مي بايست سياستهاي مالي موثر بر ايجاد فرصتهاي رشد را در واحدهاي تجاري شناسائی کرد. ارتقاي آگاهيهاي حرفه اي از دستاوردهاي جديد در زمينه سرمايه گذاري همراه با توسعه تكنولوژي ارتباطات باعث شده كه تامين كنندگان سرمايه وجوه خود را در شركتهايي سرمايه گذاري كنند كه امكان كسب سود بيشتري است ؛ از اينرو جريان وجوه (سرمايه) به صورتهاي مختلف تحركي بيش از پيش يافته و در سالهاي اخير انجام سرمايه گذاريها بشدت رشد يافته است و بيشترين تغييرات حسابداري نيز در همين سالها ايجاد شده است. ساده انگاشتن اين تغييرات به منزله عقب ماندگي و عدم موفقيت در صحنه رقابت امروزي مي باشد و بيش از حد گمراه كننده و تضعيف كننده است. آنچه باعث موفقيت مي گردد، استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري موجود است كه جهت اين امر مي بايست عوامل موثر بر فرصتهاي رشد شركتها را شناسايي كرد. ( واتس و زیمرمن ،۱۹۸۶،۳۶) .

پیشینه تحقیق:
۱)تحقیقی توسط اقای کاوه مهرانی تحت عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود انجام داده اند . نتیجه :در شرکتهایی که جریان نقد آزاد سهامداران بزرگتر از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می شود زیرا بازده واقعی آنها بالاتر از بازده مورد انتظار سهامداران است.
۲) تحقيقي توسط آقاي حميد جعفري و بکی جکی و فردیناند(۱۹۹۹) تحت عنوان (بررسي رابطه بين بدهي، جريانهاي نقدي و سود خالص با فرصتهاي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گرديد. نتیجه تحقیق به این صورت است که بین فرصت رشد و سطح بدهی ارتباط معکوس وجود دارد و بین فرصت رشد و خالص جریان نقدی رابطه مستقیم و بین فرصت رشد و سود خالص رابطه مستقیم وجود دارد.
۳) آقاي عليرضا زمانپور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مقدس و ویدهان کنت لن و استانکو(۲۰۰۱) تحقيقي تحت عنوان ( ارتباط فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي مالي ) انجام داده اند. نتایج تحقیق به این صورت میباشد که بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.
۴) آقای جواد عین آبادی پژوهشی در زمینه ((مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ )) در دانشگاه تهران انجام داده اند . نتیجه : پژوهشگر در نتیجه گیری عنوان می کند که با توجه به تشخیص درست فرصتهای سرمایه گذاری اکثر مدیران مالی در شرکتهای بزرگ ترجیح می دهند که مبالغ جریان نقد آزاد شرکت راصرف راه اندازی وسرمایه گذاری در طرحهای سودآور کنند.
۵) تحقيق ديگري توسط آقاي فرامرز شكيبايي تحت عنوان ( بررسي رابطه بين رشد سود و فرصتهاي رشد (فرصتهاي سرمايه گذاري ) در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتیجه تحقحق به این صورت است که بین فرصت سرمایه گذاری با رشد سود ارتباط مستقیم وجود دارد.
۶) آقای کریم رضوانی راز پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام دادند. نتیجه: پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که درشرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پائین انتظار می رود که جریان نقد آزاد شرکت در سطح بالا باشد زیرا که این شرکتها فرصتهای مناسبی برای استفاده از این وجوه ندارند.

۷)درتحقیقی که توسط فردیناند و بارچ انجام شد رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري با ميزان بدهي و سياست تقسيم سود در شركتهاي كره اي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه با اينكه تئوري اين فرضيه از وجود ارتباط منفي بين فرصتهاي سرمايه گذاري با بدهي و سياست تقسيم سود حمايت مي كند نتايج تحقيق نيز اين تئوري را تائيد كرد و مشخص شد شركتهايي كه داراي فرصتهاي

سرمايه گذاري پايين هستند بدهي و تقسيم سود آنها بالا است.
۸)در تحقیقی توسط سان جی و مارک(۱۹۹۹) رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري و رشد تحقق يافته مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت محققين به این نتیجه رسیدند که بین فرصتهای سرمایه کذاری با رشد تحقق یافته رابطه مثبت وجود دارد.

۹)در تحقیقی توسط شلی ها و تون شاندها وتون پرفکت(۱۹۹۸) تئوري فرضيه تحقيق بدين صورت است كه تلفيق فرصتهاي سرمايه گذاري كم و وجد نقد بالا منجر به عكس العمل منفي بازار در برابر صدور بدهي مي گردد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین جریان نقد آزاد و بازدهبطور كلي محققين به اين نتيجه دست يافتند كه عكس العمل بازار در قبال صدور بدهي بطور معكوس به سطح وجه نقد و فرصتهاي سرمايه گذاري شركت صادر كننده بدهي مرتبط است. غیر عادی ارتباط معکوس وجود دارد.
۱۰)در تحقیقی توسط فردیناندو تی سوی(۱۹۹۸) ارتباط بين جريانات نقد آزاد، ميزان بدهي و حق الزحمه حسابرسي با توجه به فرصتهاي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شركتهايي، كه داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پاييني هستند. ميزان بدهي آنها بالا است و در اين شركتها ارتباط بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي نسبت به شركتهاي با بدهي آنها بالا است و در اين شركتها ارتباط بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي به ميزان بدهي بستگي دارد و با كاهش ميزان بدهي ارتباط به طور تصاعدي افزايش مي يابد.
۱۱) در تحقیقی توسط تسانگراکیس(۱۹۹۶) واكنش قيمت سهام به اعلام انتشار حق تقدم در يونان براي يك دوره ۱۰ ساله از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه اعلام انتشار حق تقدم سهام تاثير مثبتي روي قيمت سهام دارد و انتشار سهام مي تواند به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهاي سرمايه گذاري آتي شركت تفسير شود.

مبانی نظری:
فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)
آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورتهاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي

روشهاي برتر تفسير اطلاعاتي مالي هدايت كرده است. مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گرو سود مورد انتظار آنهاست. يكي از روشهاي برتر تفسير اطلاعات، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است. فرصتهاي سرمايه گذاري در واقع توانايي بالقوه سرمايه گذاريهاي شركت را نشان مي دهد بدين معني كه هر چقدر توانايي انجام سرمايه گذاري شركت در آينده بيشتر باشد، شركت داراي فرصتهاي سرمايه گذاري بيشتري است. همه مردم به نوعي داراي ثروتي هستند كه ناشي از ارائه خدمات در بازار كار است. اغلب مردم در بيشتر مواقع تصميم گيريهايي را در خصوص سرمايه گذاري در زندگي خود انجام مي دهند. براي مثال برخي از كاركنان راجع به اينكه آيا وجوه مربوط به بازنشستگي خود را در سهام سرمايه گذاري كنند يا در اوراق قرضه، تصميماتي را اتخاذ مي كنند.
برخي ديگر از افراد به دنبال حداكثر كردن پس انداز خود از طريق سرمايه گذاري در گزينه هاي ديگر هستند.(فردیناندبرچ۱۹۹۴۴۰۴) ۱٫
مطالعه دقيق فرصتهاي سرمايه گذاري و اصول مديريت پرتفليو مي تواند باعث مديريت بهتر و افزايش ثروت سرمايه گذار شود. به علاوه انتظار مي رود افراد با مطالعه اصول سرمايه گذاري تا آنجايي كه ممكن است از اشتباهات جلوگيري كرده و آگاهانه تصميم گيري نمايند. فرصتهاي سرمايه گذاري باعث ايجاد حرفه و مشاغلي نيز مي شود. كساني كه مي خواهند در اين زمينه به صورت حرفه اي مشغول شوند بايد به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهاي سرمايه گذاري بپردازند. كساني كه در زمينه سرمايه گذاري دارای مهارت هستند مي توانند نسبت به افراد عادي از سود بيشتري برخوردار باشند به عنوان مثال كساني كه در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتها تبحر دارند در خريد و فروش سهام و كسب سود از كساني كه فاقد اين مهارت هستند، موفقترند. مديراني كه در خصوص پرتفليو و تجزيه و تحليل اوراق بهادار مشغول هستند داراي فرصتهاي شغلي زيادي مي باشند. بسياري از موسسات مالي از قبيل شركتهاي كارگزاري و بانكهاي.سرمايه گذاري اعم از بانكها و شركتهاي بيمه به خدمات تجزيه و تحليل سرمايه گذاري نيازمند مي باشند. شركتهاي كارگزاري با استفاده از تجزيه و تحليل، به ارائه خدمات به مشتريان از طريق ارائه گزارشگري تحقيقي مي پردازند. بانكهاي سرمايه گذاري سعي مي كنند از طريق مشاوران مالي و سرمايه گذاري به فروش اوراق بهادار جديد و ارزشيابي شركتها براي كسب

مشتريان جديد بپردازند. همه اين موسسات مالي كه درباره آنها در بالا بحث شد براي مديريت پرتفليو اوراق بهادار خود نيازمند مديران پرتفليو مي باشند. مديران پرتفليو مسئول اخذ تصميمات مناسب در خصوص پرتفليو و خريد و فروش اوراق بهادار هستند. آنها بايد به سوالاتي از قبيل چه چيزي بايد بفروشند، و چه موقع خريد و فروش نمايند پاسخ دهند. عملكرد اين مديران از روي

وضعيت پرتفليو شركت برآورد مي شود و ميزان موفقيت اين مديران را مي توان از روي وضع

يت پرتفليو آن شركت فهميد. (تهرانینوربخش۱۳۸۲۵۸)۱٫
فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS) :

اصولاً يك فرصت سرمايه گذاري نشان دهنده مجموعه اي از سياستها و خط مشي ها است و با گذشت زمان همواره مورد تجديد نشر شركت قرار مي گيرد. حداقل پنج مرحله براي برنامه ريزي و كنترل فرصتهاي سرمايه گذاري مي توان بصورت زير مشخص نمود :
۱)شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري
۲)برآورد و ارزيابي جريانات نقدي فرصتهاي سرمايه گذاري
۳)قبول يا رد فرصتهاي سرمايه گذاري بر اساس يك ضابطه پذيرش
۴)تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده
۵)نظارت، كنترل وارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري در حين اجرا(اسماعیل پور۱۳۸۱۵۸)۲٫
۱)شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS) :
فرصتهاي سرمايه گذاري خود به خود اتفاق نمي افتند. بلكه آنها بايد شناسايي نمود و يا اينكه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهاي سرمايه گذاري ممكن است از سطوح مختلف بخشهاي شركت سرچشمه بگيرد. برخي از فرصتهاي سرمايه گذاري ممكن است توسط مديريت عالي سازمان يا هيئت مديره ارائه شود. مشاركت مديريت عالي در ارائه فرصتهاي سرمايه گذاري ، معمولاً به اقدامات استراتژيك نظير بسط و گسترش فعاليت شركت از طريق سياستهاي مالي كه باعث رشد سود شرکت شده و ورود به بازارهاي جديد محدود مي شود. نظر به اينكه فرصتهاي سرمايه گذاري موجب تخصيص منابع مالي شركت به منظور تحصيل درآمد يا كاهش هزينه ها مي شوند، لذا ممكن است سياستهاي مالي منظم و اصولي براي فرصتهاي سرمايه گذاري از سوي شركت به اجر

ا گذاشته شود.
۲)برآورد و ارزيابي جريانات نقدي فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS) :
براي هر فرصت سرمايه گذاري لازم است اطلاعاتي در مورد جريانات نقدي مورد انتظار آينده به دست آوريم تا بتوانيم تفاوت جريانات نقدي شركت را ( با توجه به قبول يا رد فرصت سرمايه گذاري مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اما برآورد جريانات نقدي ( جريانات نقدي مورد انتظار آينده ) يكي از مهمترين و از طرفي مشكل ترين كار در تجزيه و تحليل فرصتهاي سرمايه گذاري محسوب م است ، در نتيجه انحراف از برآوردهاي مربوطه نيز مي تواند تا حدودي قابل قبول باشد. در برآورد و ارزيابي جريانات نقدي ، كاركنان مالي داراي نقش مهمي هستند نقش كاركنان امور مالي در فرآيند برآورد و ارزيابي شامل سه مورد مي باشد :
۱-هماهنگ كردن تلاشهاي ساير بخشهاي شركت نظير بخشهاي توليد، مهندسي ، خريد و بازاريابي
۲-اطمينان يافتن از اين مطلب كه كليه افرادي كه در اين برآوردها دخالت دارند، مفروضات اقتصادي را در نظر گرفته اند.
۳-اطمينان يافتن از اين نكته كه انحراف بالايي بين برآوردها وجود ندارد.
۳)ارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)
پس از بر آورد و ارزيابي جريانات نقدي ، لازم است به منظور تصميم گيري درباره رد يا قبول فرصتهاي سرمايه گذاري ، آنها را مورد بررسي قرار دهيم. ارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري غالباً توسط كارشناسان و متخصصين مالي صورت مي گيرد. افرادي كه فرصتهاي سرمايه گذاري را ارزيابي مي كنند مي بايست افرادي صادق و مستقل باشند و ديدگاه هاي شخصي و فردي خود را در فرآيند ارزيابي دخالت ندهند. شركتها براي ارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري از معيارها و روشهاي مختلف ارزيابي استفاده مي كنند بايستي توجه داشت براي ارزيابي يك فرصت سرمايه گذاري بايد از يك روش ارزيابي صحيح استفاده نمود. يك روش ارزيابي صحيح مي بايست خصوصيات و ويژگيهاي زير را داشته باشد :
۱-بايد همه جريانهاي نقدي را براي تعيين سود دهي حقيقي پروژه در نظر داشته باشد.
۲-بايد هدف و راهي بدون ابهام را براي تفكيك پروژه هاي خوب از بد ارائه دهد.
۳-بايد بر طبق سود دهي حقيقي به دسته بندي پروژه ها كمك كند.
۴-بايد اين حقيقت را تشخيص دهد كه جريانات نقدي خالص بزرگتر، از موارد بهتر است.
۵-بايد اين حقيقت را تشخيص دهد كه جريان نقدي خالص زودتر، بهتر از جريان نقدي خالص ديرتر است. روش ارزيابي صحيح مي بايست بين فرصتهاي سرمايه گذاري تفاوت قايل شود. روش ارزيابي صحيح ، علاوه بر توجه به سود دهي پروژه ها ، بايستي به ريسك پروژه ها نيز توجه كند. بطور كلي ، روش ارزيابي صحيح بايد دست به انتخاب پروژه هايي بزند كه با سود آوري خوب، ثروت سهامداران شركت افزايش يابد. شركتها در عمل از روشهاي ارزيابي مختلفي براي ارزيابي

فرصتهاي سرمايه گذاري استفاده مي كنند. اين روشها را بصورت زير مي توان طبقه بندي نمود :
الف) روشهاي تنزيلي :
-روش ارزش فعلي خالص

-روش نرخ بازده داخلي
-روش نرخ بازده داخلي تعديل شده
-روش شاخص سود آوري
ب)روشهاي غير تنزيلي :
-روش دوره بازگشت سرمايه

 

-روش معكوس دوره بازگشت سرمايه
-روش نرخ بازده حسابداري
ج) روشهاي تركيبي نظير دوره برگشت سرمايه تعديل شده :
از لحاظ علمي و تئوريك، روش ارزش فعلي خالص ، روش بسيار عالي و منطقي براي ارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري مي باشد. اين روش فرصتهاي سرمايه گذاري را بر حسب قدرت سود آوري رتبه بندي مي كند و از ميان فرصتهاي پيشنهادي ، آن فرصتي را انتخاب مي كند كه موجب افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران گردد.(اسماعیل پور۱۳۸۱۵۸)۱٫
تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده :
مشخص كردن فرآيند اداري استاندارد شده جهت استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري ممكن است در عمل امكانپذير نباشد. فرآيند غربال كردن و انتخاب فرصتهاي سرمايه گذاري ممكن است از يك شركت به شركت ديگر تفاوت كند. زماني كه مبلغ سرمايه گذاري در سطح بالا و قابل توجه باشد، در اين صورت ممكن است تعيين و تصويب نهايي فرصتهاي سرمايه گذاري به عهده مديريت سطح عالي گذاشته شود. مديران سطح حالي ممكن است خود افرادي را به عنوان نماينده تعيين كنند كه تعيين و تصويب فرصتهاي سرمايه گذاري بزرگ به عهده ‌آنان باشد. در بعضي مواقع نيز تعيين و تصويب فرصتهاي سرمايه گذاري بزرگ به عهده هيئت مديره يا مجمع عمومي شركت گذاشته مي شود. در بعضي مواقع كه مبلغ سرمايه گذاري در سطح پاييني باشد، مديران عالي به مديران اجرايي اجازه مي دهند تا سطح مبلغ معيني بدون نياز به تصويب مديريت عالي هزينه كنند. پس از اينكه فرصتهاي سرمايه گذاري انتخاب شدند وجوه مورد نياز جهت انجام سرمايه گذاري از سوي امور مالي تخصيص داده مي شود.

۴)نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه گذاري :
يك جنبه بسيار مهم در فرآيند اجرايي فرصتهاي سرمايه گذاري نظارت و كنترل است. پيگيري و مقايسه بين عملكرد واقعي با انتظارات و كنترل است. پيگيري و مقايسه بين عملكرد واقعي با انتظارات و بر‌آوردهاي اوليه نه تنها به دستيابي انتظارات برآوردي كمك مي كند، بلكه به ما كمك مي كند تا از روشهاي دقيق تري جهت پيش بيني هاي آتي استفاده كنيم.(همان منبع۱۳۸۱۵۸)۱٫
رشد دارائيها :
دارایی در علم حسابداری، عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌ها عرفا از نقطه‌نظر اراده در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت. طبق تعریف جدیدتری که در کتاب مبانی نظری حسابداری از دارایی شده،دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند وبراثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک وا حد تجاری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند. دارایی یکی ازعناصرحسابداری نشان‌دهندة وضعیت مالی واحد انتفاعی است.(بختیاری۱۳۸۵۶۲)۲٫
رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاري و داراییهای دورة قبل و براي نسبي كردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسيم مي كنيم .

 

فرضیه تحقیق:
در اين تحقيق براي نشان دادن و بررسي ارتباط بين فرصتهاي سرمايه گذاري و رشد دارائيها، يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي در نظر گرفته شده است كه به شرح ذيل مي باشد : فرضيه اصلي : فرصت رشد با رشد دارائيها همبستگي مثبت دارد. فرضيه هاي فرعي عبارتند از :
فرضيه اول : بین ارزش بازارسهام عادی به ارزش دفتري سهام با رشد دارائيهاي شركت همبستگي مثبت وجود دارد.
فرضيه دوم:بین ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتري سهام شركت با رشد دارائيهاي شركت همبستگي مثبت وجود دارد.
فرضيه سوم :بین سود هر سهم به قيمت هر سهم با رشد دارائيهاي شركت همبستگي مثبت وجود دارد.
سرمایه گذاری در رشد داراییها:
رشد داراییها اینطوری تعریف میشود سهام و اموال‚این داراییها میتواند در تملک قراربگیر

د به طور مستقیم‚ در شرایطی که سهام یا مال را به اسم خودتان خریداری میکنید‚ نیزاز طریق سهام یا اژانس املاک واقعی.و به طور غیر مستقیم‚ در شرایطی که سهام را در وجوه تحت مدیریت خریداری میکنید که سپر در رشد داراییها برای شما محسوب میشود.سهام و مال بخش بسیار مهمی از مجموعه اوراق بهادار را که به خوبی بسط یافته را تشکیل میدهد.درصد