چکیده

سبک زندگی داراي سهبعد دانشی، نگرشی و رفتاري یا عمل است. سبک زندگی جوانان در پیمایشی از ۱۰۰ جوان ساکن شهر

و ۱۰۰ جوان ساکن مناطق روستایی شهرستان خرم آباد با هشت شاخص مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، لباس و کفش، خوراك و همچنین گرایش به سمت دین یا دینداري با ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و با توجه به اینکه مسأله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی بود، ابعاد اقتصاد مقاومتی نیز بر پایه دیدگاههاي موجود و با شاخصهاي سادهزیستی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی، عقلانیت اقتصادي و همچنین خوداتکایی یا نگاه مولّد به درون، مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در بین جوانان شهري برابر ۰/۱۶۱ و در بین جوانان روستایی برابر ۰/۱۰۴ بود که چندان معنادار نمیباشد. سطح سبک زندگی در بین جوانان شهري با استفاده از میانگین برابر ۳/۷۸ و در بین جوانان روستایی برابر ۲/۴۲ بود که بیشترین تفاوتها در مؤلفههاي رفتار انحرافی، توجه به آرایش، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی مشاهده گردیده است. وضعیت مؤلفههاي اقتصاد مقاومتی در بین جوانان شهري برابر ۱/۵۲

و در بین جوانان روستایی ۴/۱۱ بود که بیشترین تفاوتها مربوط به خوداتکایی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی و عقلانیت اقتصادي بوده است.

واژگان کلیدي: سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، جوانان روستایی، جوانان شهرنشین، خرم آباد

مقدمه

سبک زندگی۴ یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جامعهشناسان قرار گرفت و به سرعت در ابعادي همچون هویت، مصرف، طبقه اجتماعی، انگیزش و.. رشد یافته و بستري نو براي انواع تحقیقات تجربی فراهم شد. نظریات و آراي جامعهشناسانی همچون ماکس وبر۵، گیدنز۶، وبلن۷، بوردیو۸،

۱-Life Style 5- Weber 6- Giddings 7- Veblen 8- Bourdieu

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۲

پیترسون۱ و… چنان زمینهاي براي تحقیقات سبک زندگی فراهم نمود که در تمام رشتههاي علوم انسانی، زمینه

نظریهپردازي در خصوص نقش و جایگاه سبک زندگی فراهم شده است.

فاضلی((۱۳۸۲ گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع سبک زندگی را تا آنجا میداند که مرزهاي محدود

کنندهاش لغزنده و مبهم است و برداشتهاي متفاوتی از این موضوع و قلمرو آن به وجود میآید که در

بررسیها قابل مشاهده است.

بررسی پیشینههاي تجربی در زمینه سبک زندگی در ایران نشان میدهد که سابقه پژوهش در این زمینه به کمتر

از بیست سال میرسد. البته از سال ۱۳۸۰ تاکنون اقبال محققان به سوي این موضوع بیشتر شده است.

با ظهور انقلاب اسلامی ایران، شکل جدیدي ازحکومت در دنیا پدیدار شد که هم مردمی بود و هم

اسلامی؛ حکومتی که بناي سازگاري با هیچ یک از ابرقدرتهاي شرق و غرب را نداشت و به هیچ قدرتی جز

قدرت ایمان و پشتوانه مردم خویش وابسته نبود. ظهور این نوع جدیدحکومتی، آن هم در منطقهاي مانند

خاورمیانه که شاهراه حیاتی ارتباطی و قطب انرژي دنیاست، به مذاق مستکبرین ناخوشایند بوده و هست. ازآن ناخوشایندتر، صدور این انقلاب به دلها و قلوب مسلمین و سایر ملل است که به تازگی خود را در انقلابهاي اسلامی منطقه نمودار ساخته است. ذات وجود چنین نظامی براي اردوگاه استکبار، خطري همیشگی را به دنبال دارد؛ لذا از روزهاي آغازین این مولود مقدس، بناي دشمنی را در اشکال گوناگون بنا

نهادند. آنان ابتدا به صورت ترورها و اقدامات خونین داخلی، سپس جنگ نظامی و پس از آن تهاجم فرهنگی

و اقتصادي به مبارزه با انقلاب اسلامی پرداختند. در مقابل این تهاجم اقتصادي، گزینهاي به نام اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که داراي ابعادي همچون حمایت از تولید داخلی، حمایت از کارآفرینی، توسعه صادرات، اصلاح نظام اداري و اقتصادي و همچنین افزایش مشارکت مردم در فعالیتهاي اقتصادي است.

هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت سبک زندگی در بین جوانان شهري و روستایی شهرستان خرم آباد

و مقایسه آن در ارتباط با ابعاد اقتصاد مقاومتی است. در این راستا لازم است که ابتدا به شناسایی و توصیف

وضعیت اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در مناطق روستایی و شهري پرداخته شده و سپس با بهرهگیري از روشهاي آماري به تحلیل روابط و همچنین مقایسه بین آنها پرداخته شود.

بیان مسأله و ادبیات تحقیق

شهرستان خرم آباد، از نخستین سکونتگاههاي مردم ایران بوده است که در استان لرستان و در ارتفاع

۱۱۷۰ متر از سطح دریا واقع شده است(قاسمی: ۱۳۷۵، .(۱

بخش قابل توجهی از مردم شهرستان خرم آباد در مناطق روستایی سکونت داشته و به فعالیتهاي کشاورزي و دامپروري میپردازند. از طرف دیگر، همواره این شهرستان را به عنوان یکی از شهرستانهاي

مستعد در زمینه کشاورزي، دامپروري، گردشگري و صنایع دستی دانستهاند.

۱- Peaterson

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۳

به نظر میرسد که در راستاي به اجرا درآوردن شعار اقتصاد مقاومتی و بهرهگیري بیشتر از امکانات و

استعدادهاي این شهرستان، میتوان با در نظر گرفتن سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی به ارزیابی و تحلیل شرایط موجود با تأکید بر اوضاع جوانان که سهم عمدهاي از جمعیت را به خود اختصاص دادهاند، پرداخت.