چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شده است. نمونه این مطالعه ۲۰۰ نفراز دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی۱۳۹۳-۹۴ به همراه والدین شان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به این ترتیب که ازمیان مدارس مقطع متوسطه منطقه ۱ شهرتهران ابتدا ۵ مدرسه انتخاب شد. سپس ازمیان این مدارس، ازهرمدرسه دوکلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ توسط ۲۰۰دانش آموز وپرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند توسط والدین این دانش آموزان تکمیل گردید. پس از تکمیل پرسشنامه ها، یافته های آماری با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرارگرفت. از بین مولفه های شیوههای فرزندپروری والدین، مولفه شیوه فرزندپروری استبدادی، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه با اعتیادبه اینترنت رابطه مستقیم دارند، و مولفه شیوه فرزندپروری مقتدرانه با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس دارند. درنتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه بین شیوههای فرزندپروری والدین(مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه ) با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، با ۰/۹۵اطمینان تایید می شود(.(p>0/05

واژگان کلیدی: اعتیاد به اینترنت، شیوه های فرزندپروری(مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه )، دانش آموزان

۱ و -* نویسنده مسئول: درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده اول B Nazanin)
11 pt.، راست چین)
-۲ درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده دوم ۱۱ pt. B Nazanin)، راست چین)

لآ

×
×
×

The Relationship between Parenting Styles and Internet Addiction among high school students

Abstract The purpose of this study was to survey the relationship between parenting styles and

Internet Addiction among high school students. This research was a descriptive study and included 033 high school students, who were selected by random cluster sampling method, among Tehran high students of Educational zone no.1 in Tehran, to answer Young’s Internet Addiction test. Their parents also were to answer Parenting Scale Bamrynd . Data were analyzed by correlational and stepwise multiple regression model. According to the findings of the study there is a significant relationship between internet addiction and parenting styles

(p<3030).×

Keywords (Times New Roman pt. 12 Bold): Internet Addiction, parenting styles )Authoritative, Authoritarian, Permissive ( Students

مقدمه

با وجود تمام محاسنی که استفاده از اینترنت برای انسان امروزی به همراه دارد ولی این فن آوری نوین ارتباطی همچون یک شمشیر دو لبه می تواند مضرات و مشکلات فراوانی را به خصوص برای نسل جوان به همراه داشته باشد(لان ها وهمکاران،.(۲۰۱۰

اینترنت یکی از ابزارهای پیشرفته فن آوری است که تشخیص اعتیادآور بودن آن از مصرف مفید بسیار دشوار است. گرچه راهنمای آماری تشخیص اختلالات روانی (DSM-IV) که توسط انجمن روانپزشکان آمریکا منتشر شده جهت شناسایی این اختلال مواردی را عنوان کرده است(فرود و اسچرودر،.(۲۰۱۰ رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به همراه دارد باعث شده که از این اختلال به عنوان اعتیادی که سرآمد همه اعتیادهای رفتاری است یاد شود(حمیدیان،.(۲۰۰۰

انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده است (حداقل سه معیار در طول دو ماه) ( ۱ تحمل، (۲ علایم ترک، (۳ زمان استفاده از اینترنت بیش از آن چه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد، (۴ تمایل مداوم برای کنترل رفتار، (۵ صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، (۶ کاهش فعالیت های اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت، و (۷ تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثا ر منفی آن (پاتریک و جویس،.(۲۰۰۸

هر خانواده شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزند پروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره می باشد(هاردی و همکاران،.(۱۹۹۳

بامریدشیوه های فرزندپروری والدین را مطرح کرد و اظهار داشت شیوه های مختلف فرزند پروری بر نوجوانان در جنبه های مختلف رشدی تاثیر می گذارد. والدینی با شیوه ی فرزند پروری مستبدانه ، سبک محدود کننده وتنبیه کننده دارند و همچنین محدودیت های سنگینی را برای کنترل کودک و یا نوجوانان خود تعیین می کنند. برعکس والدین با شیوه ی سهل گیردارای پذیرش زیاد، بی توجه به کودک و تقاضاها و انتظارات خیلی کمی از کودک و یا نوجوان دارند. والدین مقتدر پذیرش به همراه سهل گیری را با مقداری مهارت بر نوجوان همراه با ارائه ی دلایل خاص خود دارند که باعث نظم دادن به فعالیت های نوجوان می شود. محققان اشاره کرده اند که شیوه ی فرزند پروری مقتدرانه در مقایسه با شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبد بهترین نوع شیوه ی فرزند پروری است که انواع پیامدهای مثبت روان شناختی برای نوجوان فراهم می کند (اشتنبرگ،.(۲۰۰۱

والدین قاطع و اطمینان بخش(والدین مقتدر)، هم برای رفتار خود مختارانه و هم رفتار منضبط اعتبار قایلند. آنان روابط کلامی را تشویق می کنند و وقتی از اقتدار خود به عنوان والدین استفاده می کنند و کودک را از چیزی منع می کنند یا از او انتظاری دارند، برایش دلیل می آورند. کودکانی که در این خانواده ها پرورش می یابند به تدریج به بلوغ شناختی و اجتماعی نزدیک می شوند و

لأ

چیزی نمی گذرد که باید برای زندگی خودشان قبول مسئولیت کنند. در واقع معین بودن هدف ها و انتظام و تربیت امور خانوادگی، راه و رسم زندگی آنها را روشن می سازد. والدین قاطع و اطمینان بخش(مقتدر) علاوه بر عهده دار شدن نقش پدر و مادری، مسئولیت تربیت فرزندان را نیز تقبل می کنند و همواره سعی می کنند که با کسب آگاهی های تربیتی بیشتر از طرق مختلف، این کار را انجام دهند (فرضی گلفزانی وهمکاران،.(۱۳۸۲

پارک، کیم و چو (۲۰۰۸) بامطالعه برروی ۹۰۲ دانش آموز مشغول به تحصیل در سطوح راهنمایی ودبیرستان در کشورکره نشان دادکه نگرش های والدینی، ارتباطات خانوادگی، همبستگی خانواده و مواجه با خشونت(برای مثال خشونت والدین علیه کودک) با اعتیاد به اینترنت در ارتباط است. هونگ و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی سبک فرزندپروری در نوجوانان معتاد به اینترنت پرداختند. نتایج پرسشنامه سبک فرزندپروی نشان داد از نظر افراد معتاد به اینترنت والدین گرمی لازم را نداشتند و بسیار طرد کنند و تنبیه گر (خصوصا مادر) توصیف شده بودند(به نقل ازپارک و همکاران،.(۲۰۰۸ لینگ-یان، دنگ هوا و ران (۲۰۰۷) در مطالعه ای به بررسی عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت پرداختند. نتایج نشان داد گروه معتاد به اینترنت از لحاظ نمره انطباق پذیری و همبستگی در خانواده به شکل معناداری پایین تر از گروه کنترل بودند. پان، یی کوان و مین (۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی رابطه بین اعتیاد به بازی های کامپیوتری (زیرمقیاسی از اعتیاد به اینترنت) با شیوه های فرزندپروری والدین پرداختند. نتایج نشان داد بین این دو گروه از لحاظ شیوه های فرزندپروری تفاوت وجود دارد. در شرایط سبک فرزندپروری استبدادی، کودکان تقریبا در تمام زیرمقیاس های اعتیاد به اینترنت نمره بالاتری داشتند. لی و زانگ (۲۰۰۴) در مطالعه خود به بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد گروه معتاد به اینترنت سبک فرزندپروری کاملا متفاوتی در مقایسه با گروه غیر معتاد داشتند. به طوری که در محیط خانوادگی معتادان، مداخله، تنبیه افراطی و تمایل به سرپیچی کردن بیشتری وجود داشت.

خسروی وعلیزاده صحرایی (۱۳۹۰) مطالعه ای با هدف بررسی رابطه موجود میان اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده انجام دادند. بررسی نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت با برخی از زیر مجموعه های عملکرد خانواده مثل ابراز وجود، گرایش های ذوقی و تاکیدات مذهبی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. همچنین بین خرده مقیاس های گسستگی در خانواده، تعارض زیاد، سبک خانوادگی مستبد و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی داری به دست آمد. نتیجه تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که از بین کلیه متغیرهای پیش بین مربوط به عملکرد خانواده، گرایش های ذوقی و گسستگی بیشترین واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می کند. زینالی، وحدت و قره دینگه (۱۳۸۹) نیز به رابطه مثبت و مستقیم شیوه فرزند پروری مستبدانه و رابطه منفی سبک فرزند پروری مقتدرانه با استعداد اعتیاد در فرزندان دست یافتند و نتیجه گرفتند سبک والدین مقتدر، کارآمدترین سبک از نظر کاهش استعداد اعتیاد و سبک های والدین بی اعتنا و مستبدانه مقتدر ناکار آمدترین سبک از نظر افزایش استعداد اعتیاد فرزندان است.

سال های نوجوانی بهترین دوره در طول زندگی برای بازسازی جنبه های روانی اجتماعی است. شکل گیری اهداف شخصی، ارزش ها و عقاید تحت تاثیر انواع زمینه های اجتماعی مانند درون خانواده، مدرسه و سایر گروه ها است که نوجوانان درآنها رشد می کنند . والدین و خانواده تاثیر بسیاری در هدایت بچه ها به سمت موفقیت ورشد شناختی اجتماعی و فرایند شکل گیری هویت دارند(هیل،.(۱۹۸۳

با توجه به عواقب متعدد اعتیاد به اینترنت از جمله عواقب فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، جسمی و روانی باید توجه جدی تری به این عواقب داشت، زیرا تفاوت مهم اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها از قبیل اعتیاد به مواد مخدر در این است که هرگونه اعتیاد به سمت سایر اعتیادها نامطلوب است درحالی که استفاده درست از اینترنت نه تنها نامطلوب نیست بلکه باید جوانان را بیش از پیش با استفاده های مهم آشنا نمود. با توجه به اهمیت پیشگیری پیش از درمان و توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت به عنوان مشکل در نسل جوان و آینده سازان جامعه می باشد، اقداماتی از قبیل نحوه صحیح استفاده از اینترنت و افزایش اطلاعات نسبت به رایانه و اینترنت ضروری است(هیل،.(۱۹۸۳

بنابراین هدف کلی این پژوهش پاسخ به این پرسش می باشد که:

آیابین شیوههای فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟

روش کار

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفیـ تحلیلی است که درچهارچوب یک طرح همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه ی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه ی منطقه یک تهران است که درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل می باشند. برای انتخاب نمونه پژوهشی ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. به این ترتیب که ازمیان مدارس مقطع متوسطه منطقه ۱ شهرتهران ابتدا ۵ مدرسه انتخاب شد. سپس ازمیان این

لأ

مدارس، ازهرمدرسه دوکلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ توسط ۲۰۰دانش آموز وپرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند توسط والدین این دانش آموزان تکمیل گردید.

به منظور سنجش اعتیادبه اینترنت ازآزمون اعتیاد به اینترنت یانگ که توسط دکترکیمبرلی یانگ ساخته شده استفاده گردد. این پرسشنامه در ۲۰ آیتم طراحی شده، خوداجرا بوده و به روش لیکرت نمره گذاری می شود در این پرسشنامه هر چه نمره فرد بیشتر باشد ، اعتیاد به اینترنت شدیدتر است. در مطالعه یانگ و همکاران، اعتبار درونی پرسشنامه بالاتر از ۰/۹۲ ذکرشده و اعتبار به روش بازآزمایی نیز معنی دار گزارش شده است(من سالی،.(۲۰۰۶ ویدیانتو ومک موران روایی صوری این پرسشنامه را بسیار بالاذکر کرده اند .همچنین از طریق تحلیل عوامل، شش عامل برجستگی، استفاده بیش از حد، بی توجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل، مشکلات اجتماعی و تأثیر بر عملکردرا به دست آوردند که نشان دهنده ی ثبات درونی و روایی بالای این آزمون است(ویدیانتو و مک موران،.(۲۰۰۴

به منظور تعیین الگوی فرزندپروری ازپرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامرینداستفاده گردید. دیانا بامریند در سال ۱۹۷۳ مجموعه بررسی هایی را انجام داد که طی آن الگوهایی از شیوههای فرزندپروری والدین مشخص شد. وی برای مطالعات خود پرسشنامه ای را طراحی کرد که این پرسشنامه ابتدا به صورت ۴۸ سئوالی تهیه شده بود. با وجود این از مقیاس ۴۸ سئوالی اول، ۳۶ سئوال بوسیله بیست و یک متخصص در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، برای بیان سه دیدگاه اولیه بامریند در مورد والدین انتخاب شد. درنهایت از ۳۶ سئوال ۳۰ سئوال در مقیاس نهایی جای گرفت که نمره هر سئوال، مربوط به یکی از سطوح اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذاری می باشد. این پرسشنامه به نام خود او معروف است. این پرسشنامه شامل ۳۰ جمله می باشد که ۱۰ جمله ی آن به شیوه ی سهل گیرانه و۱۰جمله ی آن به شیوه ی مستبدانه و۱۰جمله ی دیگر آن به شیوه ی قاطع و اطمینانبخش مربوط می شود. در مقابل هر عبارت ۵ ستونباعناوین کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم، تقریباً مخالفم و کاملاً مخالفم قرار دارد. که بترتیب از ۴ تا ۰ نمره گذاری می شوند. با جمع نمرات جملات مربوط به هر شیوه سه نمره ی مجزا بدست می آید. بوری (۱۹۹۱) میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیرگزارش نموده است. ۰/۸۶ برای شیوه ی استبدادی، ۰/۷۸ برای شیوه ی قاطع و اطمینانبخش و ۰/۸۱ برای شیوه ی سهل گیر. هم چنین پایایی پرسشنامه در بین پدران برای شیوه ی استبدادی ۰/۸۵، برای شیوه ی قاطع و اطمینانبخش ۰/۹۲ و برای شیوه ی سهل گیر ۰/۷۷ بدست آمده است.

یافته ها:

به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها ابتدا توسط آزمون کولموگروف-اسمیرونوف نرمال بودن مؤلفههای متغیر پیش بین و ملاک شیوه های فرزندپروری، اعتیاد به اینترنت و نرمال بودن متغیرملاک اعتیاد به اینترنت تایید گردید.

سپس به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد. فرضیه اول: بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول:۱ همبستگی های متقابل متغیر شیوههای فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت
متغیر n p r df β SE
شیوههای فرزندپروری مقتدرانه ۲۰۰ ۰/۰۰۰ -۰/۳۴۳ ** ۱۹۸ -۰/۳۴۳ ۰/۰۵۳
والدین با اعتیادبه اینترنت
** p< 0/ 01

نتایج جدول۱ نشا ن می دهد که شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .( r = -0/343 p < 0/05) البته این رابطه منفی است. یعنی با افزایش نمره شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین، نمره اعتیاد به اینترنت کاهش می یابد. چون سطح معناداری p=0/000 ازp=0/05 کوچکتر است. بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آ ماری در سطح ۰/۰۵ معنادار است. همچنین مقدارβ استاندارد شده مربوط متغیر شیوه فرزندپروری مقتدرانه -۰/۳۴۳ است. این عدد نشان می دهد که متغیر شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین به طور معکوس بر اعتیادبه اینترنت رابطه دارد و متغیر شیوههای فرزندپروری مقتدرانه -۰/۳۴۳ تغییرات متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت را پیش بینی کند. اگر یک واحد تغییر در متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت مشاهده کنیم متغیر پیش بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه -۰/۳۴۳ تغییر می کند بدین معنا که با افزایش شیوههای فرزندپروری مقتدرانه متغیر اعتیادبه اینترنت کاهش پیدا کند .بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

لإ

×
فرضیه دوم: بین شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول:۲ همبستگی های متقابل متغیر شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت
متغیر n p r df β SE
شیوههای فرزندپروری مستبدانه ۲۰۰ ۰/۰۰۰ -۰/۳۲۶ ** ۱۹۸ -۰/۳۲۶ ۰/۰۴۱
والدین با اعتیادبه اینترنت
** p< 0/ 01

نتایج جدول۲ نشان می دهد که شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. .( r = 0/326 p < 0/05) البته این رابطه مثبت است. یعنی با افزایش نمره شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین، نمره اعتیادبه اینترنت افزایش می یابد. چون سطح معناداریp=0/000 از p=0/05 کوچکتر است. بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آ ماری در سطح ۰/۰۵ معنادار است. همچنین مقدارβ استاندارد شده مربوط متغیر شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین ۰/۳۲۶ است. این عدد نشان می دهد که متغیر شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین به طور مستقیم بر اعتیادبه اینترنت رابطه دارد و متغیر شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین ۰/۳۲۶ تغییر ات متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت را پیش بینی کند. اگر یک واحد تغییر در متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت مشاهده کنیم متغیر پیش بین شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین ۰/۳۲۶ تغییر می کند بدین معنا که با افزایش شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین متغیر اعتیادبه اینترنت افزایش پیدا کند. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

فرضیه سوم: بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول:۳ همبستگی های متقابل متغیر شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت
متغیر n p r df β SE
شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه ۲۰۰ ۰/۰۰۰ -۰/۳۴۱ ** ۱۹۸ -۰/۳۴۱ ۰/۰۴۵
والدین با اعتیادبه اینترنت
۰/ ۰۱ ** p<

نتایج جدول۳ نشان می دهد که شیوه فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. p < 0/05) ،.( r = 0/341 البته این رابطه مثبت است. یعنی با افزایش نمره شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، نمره اعتیادبه اینترنت افزایش می یابد. چون سطح معناداریp=0/000 از p=0/05 کوچکتر است بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح ۰/۰۵ معنادار است. همچنین مقدارβ استاندارد شده مربوط متغیر شیوه فرزندپروری سهل گیرانه ۰/۳۴۱ است. این عدد نشان می دهد که متغیر شیوه فرزندپروری سهل گیرانه به طور مستقیم بر اعتیادبه اینترنت رابطه دارد و متغیر شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه ۰/۳۴۱ تغییرات متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت را پیش بینی کند. اگر یک واحد تغییر در متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت مشاهده کنیم متغیر پیش بین شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه ۰/۳۴۱ تغییر می کند بدین معنا که با افزایش شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه متغیر اعتیادبه اینترنت افزایش پیدا کند .

بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

فرضیه اصلی پژوهش: بین شیوه فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول شماره:۴ ماتریس همبستگی متغیرهای شیوههای فرزندپروری والدین و اعتیادبه اینترنت
متغیر اعتیادبه اینترنت

r p

شیوه فرزندپروری مقتدرانه -۰/۳۴۳** ۰/۰۰۰
شیوه فرزندپروری مستبدانه ۰/۳۲۶** ۰/۰۰۰
شیوه فرزندپروری سهل گیرانه ۰/۳۴۱** ۰/۰۰۰

** p< 0/ 01

نتایج جدول شماره۴ نشان می دهد کل همبستگی های متقابل در سطح ۰/۹۵درصد معنادار است. از بین مولفه های شیوههای فرزندپروری والدین، مولفه شیوه فرزندپروری استبدادی، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه با اعتیادبه اینترنت رابطه مستقیم دارند، و مولفه شیوه فرزندپروری مقتدرانه با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس دارند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت از بین متغیرهای پیش بینی کننده از مدل گرسیون با روش گام به گام استفاده شده است. قابل ذکراست که متغیرهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه وارد معادله شده است. نتایج حاصل در جدول۵ ارائه شده است .

جدول شماره:۵ خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه
مدل ×متغیرها ی R R 2 R۲ ×خطای
پیش بینی کننده استا ندارد
اول شیوه فرزندپروری مقتدرانه ۳۴۳ ۰/۱۱۸ ۰/۱۱۳ ۵/۸۲۴×
۰/
دوم شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه ۰/۴۶۰ ۰/۲۱۱ ۰/۲۰۳ ۵/۵۲۰
فرزندپروری سهل گیرانه

نتایج جدول۵ نمایانگراین است که متغیرشیوه فرزندپروری مقتدرانه قادر به توجیه ۱۱/۳درصد واریانس اعتیادبه اینترنت = R 2 0/113) )شده است. و با اضا فه شدن متغیر شیوه فرزندپروری سهل گیرانه به متغیر شیوه فرزندپروری مقتدرانه در مدل

دوم باعث اضافه شدن۹ درصد واریانس اعتیادبه اینترنت شده است (= R2 0/203) و متغیرهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه توانسته است حدود ۲۰/۳درصد واریا نس اعتیادبه اینترنت را توجیه کنند.

جدول شماره:۶ آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معنی دار بودن رگرسیون شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه

×شاخص آماری منبع تغییرات ssمجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آزمون F سطح
df ms ×معناداری
رگرسیون متغیر شیوه فرزندپروری ۸۹۵/۷۵۱× ۱× ۸۹۵/۷۵۱×
×مقتدرانه

×باقی مانده ۶۷۱۵/۷۶۹× ۱۹۸× ۳۳/۹۱۸× ۲۶/۴۰۹× ۰/۰۰۰×

×جمع کل ۷۶۱۱/۵۲۰× ۱۹۹× ×

رگرسیون متغیرهای شیوه فرزندپروری
مقتدرانه ، شیوه فرزندپروری سهل ۱۶۰۹/۳۵۶× ۲× ۸۰۴/۶۷۸× ۲۶/۴۱۱× ۰/۰۰۰×
×گیرانه
×باقیمانده ۶۰۰۲/۱۶۴× ۱۹۷× ۳۰/۴۶۸×

لا