رابطه بین کسب کار مالی و سیستم حسابداری

چکیده
در تئوری اقتصادی مقوله بازار کسب و کار به عنوان مهمترین رکن، عامل تعیین کننده رونق اقتصادی مطرح است. در سالیان اخیر تغییرات بنیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توام با خطرات زیاد کرده است. در این راستا، بحث در مورد مشکلات کسب و کار مالی و بکارگیری منابع مالی اهمیت ویژه¬ای پیدا کرده است. سوال اساسی در مورد ارتباط متقابل بین کسب کار مالی و منابع مالی، با در نظر گرفتن هزینه¬های صرف شده، درآمدهای مورد انتظار و فعالیتهای مطلوب اقتصادی میباشد. گر چه، عقاید فردی متفاوتی در زمینه مفاهیم اساسی در حوزه های مختلف مرتبط با موارد مطروحه وجود دارد. این مقاله به بیان مشکلات و ویژگیهای اساسی کسب کار مالی و سیستم حسابداری، همچنین ارتباط متقابل بین آنها اشاره دارد. برای بررسی ارتباط م

یان کسب کار مالی و سیستم حسابداری از عوامل و متغیرهایی مانند، منابع اطلاعاتی، روابط پولی، کیفیت اطلاعات حسابداری و هماهنگ سازی سیستمهای حسابداری استفاده شده است.
کلمات کلیدی: کسب و کار مالی ، سیستم حسابداری، هماهنگ سازی حسابداری، روابط پولی، کیفیت اطلاعات حسابداری.

مقدمه
با توجه به نیاز مستمر فعالیتهای اقتصادی، دانش در مورد کسب و کار مالی بطور دائم توسعه یافته و به نتایج قابل توجهی رسیده است. از جنبه دانش تئوریکی کسب و کار مالی، اطلاعات موجود از اقتصاد خرد نشان می دهد که علم کسب و کار اقتصادی ارتباط تناتنگی با حسابداری و بکارگیری روشهای ریاضی و آماری دارد(کاجانوا،۲۰۰۶).
فایننس(مالیه) علم مدیریت وجوه است، بطور کلی زمینه های فایننس در امور مالی کسب و کار، تأمین منابع مالی شخصی و عمومی است. فایننس شامل پس انداز در پول و اغلب شامل وام و زمینه معاملات مالی با مفهوم زمان، پول، ریسک و چگونگی ارتباط آنها است. همچنین فایننس به چگونگی صرف پول و بودجه می پردازد.
بیان مسئله
امروزه طراحی مدلهای کسب و کار بطور فزاینده¬ای اهمیت پیدا کرده اند چراکه استراتژیها بیش از پیش و به آسانی قابل تقلید و تکرار شده اند. ابداع یک مدل کسب و کار نمایانگر تغییرات وسیع در طراحی و تولید محصولات جدید است. با بهره¬گیری از مزیتهای رقابتی، یک مدل کسب و کار جدید میتواند جهش قابل توجهی در رقابتهای اقتصادی باشد(آفورا،۱۳۸۹). کسب و کار مالی

یک سیستم روابط پولی به منظور ایجاد منابع مالی با بهره گیری از داراییها و دانش مدیریتی آن است که میتواند از جنبه های موضوعی، ویژگی و حوزه فعالیت شرکت تجزیه و تحلیل شود. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می¬کند تا مدیران، سرمایه¬گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمم گیری نمایند(مهدی،۱۳۸۷). در این مقاله مهمترین مسئله ای که مطرح میش

ود اینست که موفقیت در کسب و کار مالی به چه عواملی بستگی دارد و چه ارتباطی بین کسب و کار مالی و سیستم حسابداری وجود دارد و اینکه این ارتباط متقابل چگونه و به چه صورت بیان می شود؟

کسب و کار
نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از کسب و کار ارائه داده¬اند:
• در واژه نامه‌ي آکسفورد کسب و کار به معني خريد و فروش و تجارت آمده است.
• در واژه نامه‌ي لانگ من کسب و کار به فعاليت پول در آوردن و تجارتي که از آن پول حاصل شود، گفته مي‌شود. به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت‌هايي است که توليد و خريد کالاها و خدمات با هدف فروش

 

آنها را به منظور کسب سود، در بر مي‌گيرد.
• بر طبق نظر (ارويک و هانت) و کاري که در آن خدمات يا کارهايي که ديگر افراد جامعه به آن نياز دارند و مايل به خريد آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، توليد، توزيع و عرضه مي شود. ، کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب.
• (پترسن و پلومن) بر اين باورند که هر تبادلي که در آن خريد و فروش صورت گيرد، کسب و کار نيست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجديد شونده ي خريد و فروش است.
• پروفسور (اون) ، کسب و کار را يک نوع کاسبي مي داند که طي آن کالاها يا خدمات براي فروش در بازار توليد و توزيع مي شوند.
بنابراين با توجه به تعاريف ياد شده مي توان دريافت که کسب و کار با خريد و فروش کالاها، توليد کالاها يا عرضه ي خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد(ر

کابی،۱۳۸۹).
کسب و کار مالی
مراجع مختلف این واژه را از جنبه های مختلف به صورت زیر تعریف نموده اند:
• مالیه یک شرکت تجاری، قسمتی از معامله مالی با کسب و کار تصمیم گیری های مالی یک شرکت، همچنین ابزار و تحلیل هایی به منظور ایجاد این تصمیم گیریها است. هدف اصلی شرکتهای بزرگ مالی به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه از طریق مدیریت ریسک مالی می باشد.
• یکی از مفاهیم آن به امور مالی برای کسب و کار را نشان می دهد. شایع ترین انواع و کاربرد کسب و کار مالی را می توان به وام های بانکی و چک بی محل (بیش از اعتبار حواله کردن)، تسهیلات تنزیل فاکتورها، اجاره و انواع سرمایه گذاریها اشاره نمود.
• یکی دیگر از مفاهیم کسب و کار مالی، پول و وجوه نقد و دیگر منابع در دسترس بانک ها برای استفاده تجاری از طریق وامهای کوتاه مدت و بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می باشد.

تمایز کسب و کار مالی و حسابداری
حسابداری به ثبت و نگهداری فعالیتهای مالی، ارائه گزارشات دوره ای، تجزیه و تحلیل ها و اظهارات، انتشار اطلاعات به مدیران، سرمایه گذاران و محیط بیرونی کسب و کار مربوط می شود. همچنین آن با کیفیت، مرتبط بودن و بموقع بودن خروجی اطلا

عاتی از آن درگیر است. بدیهی است که تصمیم گیران مالی به گزارشات حسابداری و دیتابیس های مالی اتکا می کنند. به عبارت دیگر حسابداری عبارت از مجموعه قواعد و روش هایی است که با بکارگیری آنها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه گر

دآوری، طبقه بندی و به شکل گزارش های حسابداری تلخیص می شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص ذیعلاقه و ذینفع قرار می گیرد(خدابخشی،۱۳۸۸). حسابداری داشتن یک پتانسیلی برای گفتن بعضی چیزها که ما در باره سابقه مالی سازمانها نمی دانیم است(چریستنسن، دمسکی،۲۰۰۳).
کسب و کارهای مالی یک نوع سیستم روابط پولی در یک شرکت برای کسب منابع مالی، با قرار دادن آن در اجزاء مالکیت فردی هستند که هدف آن بهره برداری مؤثر از دارایی ها و توزیع نتایج بدست آمده می باشد. روابط پولی شکل یافته محتوای کسب و کار مالی می تواند از جنبه های ویژگی، موضوع، حوزه فعالیت شرکت یا از سایر جنبه ها مشتق شود. جدول زیر تقسیم بندی این روابط پولی را نشان می دهد(کاجانوا،۲۰۰۶).
جدول(۱) تقسیمات روابط پولی
مرتبط با ویژگی – روابط بودجه
– روابط اعتباری
– روابط بیمه
– روابط ادراکی
مرتبط با موضوع – روابط درون سازمانی، قوانین، تغییر در شکل مالکیت
– روابط بین شرکتها و سایر موضوعات اقتصادی
مرتبط با حوزه فعالیت شرکت – روابط ناشی از کسب منابع مال

ی

– روابط مرتبط با کسب منابع مالی در اجزاء مالکیت فردی در درازمدت و اموال غیر منقول، داراییهای ثابت، تامین کنندگان، منابع مالی دریافتنی و قابل دسترس

یک وضعیت اجتناب ناپذیر در مدیریت صحیح کسب و کار مالی قابلیت اتکاء و اطلاعات موجود می¬باشد. شرکت می تواند آن را از منابع بیرونی و درونی سازمان(سیستم اطلاعاتی) بدست آورد. منابع اطلاعاتی مطروحه که در مدیریت امور کسب و کار مالی استفاده می¬شوند در جدول زیر توضیح داده شده است.
جدول(۲) منابع اطلاعات
بیرونی – محیط کارآفرینی
– محیط رقابتی
– قانون
– فرصت ها و تهدیدات بالقوه
درونی – اطلاعات برآوردی
– اطلاعات حسابداری
– گزارش¬دهی
– اطلاعات آماری

کسب و کار مالی تشکیل یافته در شرکت، بخش غالب فعالیتهای مالی و مدیریت آن است. مدیریت کسب و کار مالی به دنبال موارد زیر است(کاجوا،۲۰۰۶):
– شناسایی و تضمین منابع مالی برای اداره شرکت
– انتخاب ساختار مناسب مالی
– تجزیه و تحلیل مالی، مدیریت دارایی های بلند مدت و جاری
– تخصیص منابع مالی

– توزیع سیاست های اقتصادی
– فرآیندهای نوآوری، و غیره
الزامات مورد نیاز برای کیفیت اطلاعات حسابداری
ادبیات حسابداری شامل مطالعات متعددی است که جنبه های مختلف کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی کرده اند. اگرچه هیچ توافقی بر سر مفهوم کیفیت حسابداری وجود ندارد، اما ابعاد مختلفی از اینها عملیاتی شده¬اند(هرایبر و دیگران،۲۰۱۰).
به طور کلی در مطالعات مختلف موارد زیر به عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه گردیده اند:
سودمندی، اهمیت، قابل فهم بودن، قابل اتکا بودن، قابلیت مقایسه، اعتبار، کامل بودن، دقت.

سیستم حسابداری
سیستم حسابداری ، عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند .
در اقتصاد بازار سیستم حسابداری به اجزای مختلف تقسیم شده و هر یک از آنها ویژگیهای خاص خود را دارند.
سیستم حسابداری از اجزای زیر شکل گرفته است:
– حسابداری مالی
– حسابداری مدیریتی
– حسابداری داخل سازمانی
– حسابداری مالیاتی
شکل زیر روابط مابین اجزاء سیستم حسابداری را نشان می دهد.

شکل (۱) روابط مابین اجزاء سیستم حسابداری

حسابداری مبتنی بر گزارشات دوره ای از دیتای مالی یک ش

رکت است. اساس حسابداری شامل:
– ثبت معاملات تجاری
– ارسال بدهی و اعتبار به دفتر کل عمومی
– ساخت تنظیمات به دفتر عمومی
– بستن دفاتر
– تهیه صورتهای مالی

هماهنگ سازی حسابداری
هماهنگ سازی حسابداری، با یک نگرش در تهیه اطلاعات شفاف و قابل مقایسه در صورتهای مالی مطرح می شود. هدف از هماهنگ سازی بین المللی حسابداری، دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه بین المللی دو یا چند سیستم حسابداری ملی از طریق دستورالعمل های حسابداری بین المللی و در نتیجه برای دست یابی به صورتهای مالی سالانه می باشد. بیشترین تأثیر هماهنگ سازی حسابداری در قابلیت مقایسه اطلاعات مالی سازمانها خواهد بود.
نقش هماهنگ سازی حسابداری، اطمینان از سازگاری بین اطلاعات آشکار و وضعیت مالی و نتایج بصورت فردی یا سازمانی است.

نتیجه گیری
موفقیت در مدیریت کسب و کار مالی اساسأ بر دانش ویژگیهای اقتصادی و روابط متقابل جاری در شرکتها استوار است. بخش جدایی ناپذیر از این روابط میان کسب و کار مالی و حسابداری می باشد. حسابداری یک بخش اجتناب ناپذیر از فعالیت های یک شرکت می باشد زیرا تصویر کلی از نتایج فعالیتهای اقتصادی، ارائه مشکلات موجود و فراهم آوردن نتایج داده ها برای فرآیند تصمیم گیری در هر نوع سرمایه گذاری در دوره های مختلف ارائه می کند. کسب و کار مالی یک نوع سیستم روابط پولی، برای بدست آوردن منابع مالی شرکتها با هدف بهره برداری مؤثر از آن و توزیع نتایج بدست آمده می باشد.
نتایج ارتباط متقابل آنها برای نشان دادن روابط مالی و اطلاعات حسابداری در زمینه مدیریت مالی بکار برده می شود. با توجه به اینکه رفتار، گزارشات و ویژگیهای حسابداری ممکن است به شکل مورد نیاز با دادن استرس به مدیران مالی از لحاظ دقت، صحت در ارتباط با اطلاعات ارائه شده تنظیم شود. تصمیم گیری درست با توانایی و صلاحیت بالقوه انسان ارتباط دارد. توانایی مدیریت کسب و کار مالی یکی از جنبه های مهم موفقیت و از مزیت های رقابتی یک شرکت بشمار می رود.

 

منابع
. آفورا، آلن. (۱۳۸۹)، مدل های کسب و کار، ترجمه محمد مهدی سپهری، مرتضی مرادی و سید احسان ملیحی، انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
. رکابی، حمید. (۱۳۸۹)، کسب و کار: تعريف، انواع و اهداف، مجله الکترونیکی راهکار مدیریت.
. خدابخشی، محمد. (۱۳۸۸)، اصول حسابداری و هزینه یابی در مؤسسات اقتصادی، تهران: انتشارات جهان جام جم، چاپ اول.
. مهدی، علیرضا. (۱۳۸۷)، حسابداري: كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت، مجله الکترونیکی راهکار مدیریت، ص ۴-۶٫
. Hribar, P., Kravet, T., Wilson,R.(2010). A New Measure of Accounting Quality. Tippie College of Business The University of Iowa: 6-29 SSRN Website.
. Christensen, J.A., & J.S. Demski,(2003). Accounting theory, An information Content Perspective, Irwin/McGraw-hill.
. Kajanov’a, Jana, (2006). The Relationship Between Business Finance And Accounting, VADYBA / Management.

www.beerandyoung.com/glossary.php
www.moneymatters101.comstartingabusinessbustbust.asp
en.wikipedia.org/wiki/ Business finance