فصل ۱
نجات از بلاي فقر
عيسي مسيح ما را از بلاي قوانين طبيعي نجات داده است. بلاي قوانين طبيعت چيست؟ تنها راه درك آن برگشتن به قانون است. عبارت “قانون” كه در شواهد جديد يافت شده است معمولاً به تورات موسي، يعني پنج كتاب اول كتاب مقدس مربوط مي شود. وقتي به اين كتابها يعني قانون رجوع مي كنيم درمي يابيم كه بلا يا مجازات بخاطر شكستن قانون خداوند به سه قسمت است: فقر، بيماري و مرگ ثانويه.
MOTHY: اول تيموتائوس ۸:۴

كار بدني بهره كمي دارد ولي تقوا و پرهيزكاري براي همه سودمند است و وعده زندگي و حيات را ميدهد كه اكنون در جريان بوده و بعداً ‌نيز ادامه خواهد داشت.
برخي مردم بر اين باورند كه ما وعده رحمت و بركت، به شكل مادي يا شكل هاي ديگر را نداده ايم ولي اين كتاب مقدس قطعاً بيان مي كند كه ما اين وعده را داده ايم.
همچنين در كتاب تثتيه چنين نوشته شده است. تثنيه ۲۸ : ۱۵-۱۷ و ۳۸-۴۰

بر طبق اظهارات ۲۵:۱۵-۱۷,۳۸-۴۰ Deuteronomy، بلاي فقر بر فرزندان خداوند نازل مي شود اگر از او سرپيچي كنند. اين بلايي است كه به آنها نازل مي شود و چون آنها در انجام دستورات و احكام او كوتاهي كرده اند.
پولي در نامه اي به كليسا در فيليپيان مي گويد (فيليپيان ۱۹:۴) همه نيازهاي شما شامل نيازهاي مالي، مادي و ديگر نيازهاست. در واقع در اين فصا، پولس در باره چيزهاي مالي و مادي صحبت مي كند.
عيسي مسيح خود مي گويد (متي ۳۳:۶) ماكوت و اين چيزهايي كه به شما اضافه خواهند شد چيزهاي مادي در زندگي، چيزي براي خوردن، پوشيدن و غيره است.
بنظر مي رسد كه برخي مردم بر اين باورند كه اگر يك فرد مسيحي باشد، يعني كه معتقد به خداوند باشد، اين نشانه اي از فروتني، نشانه اي از پرهيزگاري براي كسي است كه در فقر زندگي مي كند و هيچ چيزي ندارد. آنها فكر مي كنند شما بايد در حالي قدم به زندگي بگذاريد كه نوك كلاهتان پاره شده باشد، ته كفشتان پاره شده باشد و شلوارتان هم پاره شده و يا اينكه وصله داشته باشد و قادر به گذراندن روزگار نباشيد.
ولي اين چيزي نيست كه عيسي مسيح مي گويد: او مي گويد «نخست مالكيت و سلطنت خداوند و عدالت او را جستجو كنيد؛ و همه اين چيزها به شما اضافه خواهد شد. چيزي از شما گرفته نمي شود؛ او مي گويد آنها به شما اضافه خواهند شد! خداوند را ستايش كنيد.

Kuke لوقا ۶:۳۸
دادن؛ و اين به شما داده خواهد شد؛ معيارهاي خوب درهم فشرده مي شوند و با هم تكان داده مي شوند و دوباره مرور مي شود و شما بشريت را در آغوش خواهيد گرفت. با چنين معيارهاست كه مجازات مي شويد وانگهي اين معيارها براي شما هم بكار گرفته خواهد شد.

نخست اجازه بدهيد اين سوال را بپرسيم: آيا اين حقيقت دارد؟ آيا مسيح حق را مي گويد يا او دروغ مي گويد؟ من معتقدم كه اين حقيقت است، آيا شما هم اينطور فكر مي كنيد؟ اكنون توجه كنيد كه او مي گويد «بشريت» البته خداوند در پشت آن است، ولي او مي گويد «بشريت را در آغوش خواهيد گرفت».
بعه ياد مي آورم كه دوستي مدتي پيش سوالي از من پرسيد “برادر Hagin، آيا تا كنون از موعظه هاي Luck (انجيل لوقا ۶:۳۸) استفاده كرده اي؟ من پاسخ دادم خوب من از كتاب مقدس استفاده كرده ام. نمي دانم شايد تا كنون از آن مربي يك متن استفاده كرده باشم ولي بارها در موعظه هايم نقل قولهايي را بيان كرده ام.

اين مرد پاسخ داد خوب اخيراً ما در كليسايمان، كشيشي داشتيم كه در يك گردهم آيي دو هفته اي موعظه مي كرد و هر شب به آن كتاب مقدس اشاره مي كرد. يك شب سخنراني در باره آن كرد. تو ميداني من تا زماني كه او اينقدر روي آن آيه مقدس تاكيد نكرده بود، هرگز زياد در باره آن فكر نكرده بودم. سپس در آخرين جلسه اين گردهم آيي، بعد از اينكه كشيشي ما پيشكش ها و هدايايش را دريافت كرده بود، موعظه گرگفت “مردم من تحت تاثير روح خداوند قرار گرفته ام تا هديه اي را براي اين كليسا دريافت كنم كه در سيستم تهويه هواي اينجا قرار داده شده است.

دوست من كه در مدرسه انجيل مردان تدريس مي كرد، كلاسي در حدود ۱۰۰ نفر، به گفتن من در باره جلسه شب آخر ادامه داد. موعظه گر انجيل به عبادت كنندگان كه در حدود ۱۸۰۰ نفر بودند گفت: من مي خواهم امشب ۱۰۰۰۰ دلار را بدست بياورم. اين مبلغ زياد است، ميدانم و شما در طول اين گردهم آيي هم مبالغي را پرداخت كرده ايد ولي من مي خواهم با شما وارد گفت شوم. او اين آيه را كه هر شب برايمان ذكر مي كرد دوباره خواند. “بدهيد و اين به شما برگردانده خواهد شد.
سپس او گفت “من نمي خواهم هركسي هر چيزي كه در اختيار دارد، بدهد، هرآنچه را كه در اختيار نداريد بدهيد. اگر احساس مي كنيد ۵۰ دلار داريد ولي ۱۰۰ دلار ندايد، ۱۰۰ دلار بدهيد. اگر فكر مي كنيد مي توانيد تا ۵۰۰ دلار را بدهيد نه ۱۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار را بدهيد. در اينجا بركت بوجود مي آيد و اين حقيقت دارد.
سپس او اضافه مي كند من كتاب مقدس خود را در قربانگاه قرار مي دهم و از شما مي خواهم كه به آنجا بياييد و پولتان را روي اين آيه از كتاب مقدس قرار دهيد و بگوئيد، خداوند عزيز، من طبق گفته تو عمل مي كنم.” من فقط از تو طلب حاجت مي كنم ولي من مي دانم خداوند آن را به تو برمي گرداند. اين براي تو موثر واقع خواهد شد. واگر چنين نشد من خواهم ديد كه تو پولت را دوباره بدست مي آوري و هيچ چيز در باره آن گفته نخواهد شد.

معلم مدرسه يكشنبه گفت: “برادر Haig، تعدادي تاجر در كلاس من وجود دارند. دو تا از آنها قبل از اينكه من درخواستم را بيان كنم، نزد من آمدند چون تجارت آنها در حال ورشكستگي بود. آنها گفتند كه مجبورند تجارتشان پايان دهند مگر خداوند ظرف ۳۰ روز كاري برايشان انجام دهد.
او ادامه داد: برادر Haig، من شاهد بودم كه يكي از آن دو مرد ۵۰۰ دلار و ديگري ۲۵۰ دلار داد. اين پول قرضي بود ولي ظرف ۳۰ روز هر دو تاجر از مرز بحران عبور كدند. خداوند بركت بي حد و اندازه اي به آنها نازل كرد.
عيسي مسيح در ملاكي ۱۰:۳ اين كلمات را بيان مي كند. يك دهم كل محصولات كشاورزي تان را به انبار بياوريد كه ممكن است در خانه من گوشت باشد و اكنون به اين وسيله به من ثابت كنيد و به سرور ميزبانان بگوئيد كه آيا من دربهاي بهشت را به روي شما باز نخواهم مرد و رحمت را به شما نازل نمي كنم.

در واقع ما تا زماني كه محصولات كشاورزي مان را نپرداختيم، چيزي دريافت نكرده ايم.
يك دوست به من گفت :برادر Hagin، فقط بايد چيزهايي پرداخته شود (كتاب عهد عتيق) بيان شده است. اين تنها تحت قانون موسي است. آيا شما آن را مي شناسيد؟
من دوست ندارم بي توجهي خود به تورات را با بيان چنين عبارتي در معرض ديد قرار دهم. ابراهيم ۵۰۰ سال قبل از اينكه اين قانون موسي خطاب شود يك دهم از دارائي محصولات خود را مي پرداخت. يعقوب ۲۵۰ سال قبل از آن نيز يك دهم از دارائي هاي خود را كي پرداخت.

شخصي گفت: بله ولي در كتاب مقدس در انجيل در باره پرداخت يك دهم از دارايي هاي خود وجود ندارد.”
آن مردم بايد ياد بگيرند كتاب عبرانيان ۸:۷ را بخوانند. در آن چطور؟ (عبرانيان ۸:۷) اين انجيل است آيا اينطور نيست؟
اين در باره مسيحيت صحبت مي كند.
بركت ابراهيم متعلق به ماست

تقريباً هر بار كه چيز خوبي از گفتار خداوند بديت مي آوريد يا وعده يك چيز خوب و يك كتاب مقدس محقق مي شود، كسي پيدا مي شود و مي گويد: “اين فقط براي يهوديان است. اين امروز براي ما نيست.”
مي خواهم بدانيد كه بركت ابراهيم به ما تعلق دارد. اين فقط به فرزندان فيزيكي ابراهيم تعلق ندارد. اين به ما تعلق دارد.
به خاطر بياوريد كه چگونه اين آيه (غلاطيان ۴: ۱۴ و ۲۹) مي گويد:

بركت ابراهيم متعلق به ماست. نمي توانند آن را از ما بگيرند. آن افراد مشكوك، ناباوران، از بين برندگان خوشي و لذت و اشاعه دهندگان شك و ترديد قادر به گرفتن آن از ما نمي باشند. بركت ابراهيم از آن ماست. بركت ابراهيم از آن شماست و اين از طريق عيسي صورت مي گيرد. هللويا براي اوست. حمد و تسبيح و بركت ابراهيم يك بركت سه قسمتي است. اولين چيزي كه خداوند به ابراهيم وعده داده اين است كه خداوند او را غني و ثروتمند خواهد كرد.

آيا منظورتان اين است كه خداوند همه ما را ثروتمند خواهد كرد؟ بله منظورم همين است.
آيا منظورتان اين است كه او همه را ميليونر خواهد كرد؟ نه من اين جمله را نگفتم.
بلكه او همه ما را غني و ثروتمند خواهد كرد. شايد نتوانيد معني “غني” را درك كميد. در فرهنگ لغت معني اين كلمه “تامين كامل” يا “تامين نياز به اندازه فراوان” است. خداوند را ستايش كنيد. از طريق عيسي مسيح به تامين كامل مي رسيد.

من زماني يك ماشين نو داشتم ولي مصرف بنزين بر حسب مايل آن خوب نبود فقط در حدود mpg در يك آزادراه. شهرت و آوازه اين ماشين خاص در مصرف بنزين بر حسب مايل بسيار زياد بود. بنابراين آنها به آن يك تون آپ موتور اضافه كردند و شمع هاي متراكم ساز آن را تعويض كرده و كاربراتور آن را نيز بررسي كردند.
درحاليكه نگاه مي كردم، مكانيك به من گفت: كشيش، در اينجا يك اشتباه وجود دارد، من نمي دانم چرا آنها اين كار را انجام داده اند ولي در اين مدل، آنها كاربراتور را عوض كرده اند. تنظيماتي داخلي آن مثل تنظيمات خارجي است. در حالت وجود توان (نيرو) كم يا زياد قابل تنظيم مي باشد. در اين مورد، در حالت توان زياد تنظيم مي شود. اين بخش براي بدست آوردن يك منبع تغذيه كامل تنظيم مي شود.
خداوند به ما يك توشه اندك را وعده نداده است، بلكه به ما وعده يك توشه و اندوخته غني را داده است. اين به ميزان فراوان براي ما فراهم مي شود. خداوند را زياد ستايش كنيد.

من چندين سال قبل در يك دهكده كوچك در New Jercey در يك گردهم آيي به كشيش A.A.Swift كه از كليساي وابسته به فرقه هاي پنديكاست بود موعظه هايي را بيان كردم. در آن زمان او هفتاد ساله بود. من در راستاي اين خطوط در آن روزها موعظه نكرده بودم. من در باره آن و موضوعات مربوط به آن موعظه كردم. مي دانستم كه حقيقت دارد. ولي هيچ كس ديگري موعظه نكرده بود كه خداوند ما را از بلاي فقر نجات داده است بنابراين نمي دانستم كه‌ آيا بايد آن را آشكار كنم يا نه.
چون مي دانستم كه برادر Swift از خداپرستان (مردان خدا) است و يك مسيحي پنديكاستي، و يكي از سرشناس ترين موعظه كنندگان كتاب مقدس است و از تعاليم در باره برخي از اين آيات كتاب مقدس با او صحبت كردم.

او گفت: “برادر Hagin شما قعطاً درست مي گوييد”. شما بايد هرجا مه مي رويد موعظه كنيد خداوند وعده داده است كه همه ما را به ثروت شكوهمند خود غني خواهد كرد.”
سپس او گفت “بگذار به تو بگويم كه چگونه اين موضوع را دريافتم. من در سال ۱۹۰۸ روح مقدس را دريافت كردم و در سال ۱۹۱۱ من و همسرم بعنوان مبلغان مذهبي به چين رفتيم. (زماني كه يك سازمان براي چهار كتاب اول عهد جديد يا يك چرخه وابسته به فرقه هاي مذهبي مسيحي موكد روح القدس وجود داشت). من در لندن متولد شدم و در آنجا بزرگ شدم، به كانادا آمدم و سپس به ايالات متحده آمريكا رفتم و يك سازمان هيئت مبلغين از ما حمايت كرد آنها سالانه ۱۲۳۶ دلار به ما مي دادند يعني ۱۰۳ دلار در يك ماه. و ما سال ۱۹۱۱ را بعنوان مبلغ در چين گذرانديم.

ولي هر وقت كه مي خواستم عبادت كنم، من جايي پنهاني براي عبادتهايم داشتم، روح خدا بر قلب من غلبه مي كرد و به من مي گفت: از كار خود كناره گيري كن. اگر مردم بدانند كه شما به زبانها صحبت مي كنيد، از تو پشتيباني نخواهند كرد چون آنها باور نمي كنند كه صحبت كردن به زبانها از غسل تعميد يا تجربه روح القدس است. تو ساكت مانده اي كه چيزي شبيه به دريافت پول تحت مردم فريبي نابجاست. شما نمي توانيد هرآنچه را كه كتاب مقدس تعليم ميدهد موعظه كنيد.
به طور مخفيانه شايد بتواني آن را در تعداد كمي از مردم بست آوري ولي اگر حقيقت را آشكار كني و آن را موعظه نمايي، به هدف دست خواهي يافت. من از تو مي خواهم كه حقيقت و حق كامل را موعظه كني.
در نهايت برادر Swift از خداوند پرسيد “خداوندا، من چه كار بايد بكنم؟” اگر من اين كار را انجام دهم همسر و فرزندانم در چين بدون پشتيبان و حنايت مي مانند، در سال ۱۹۱۲ در آمريكا نيز همينطور بدون پشتيبان خواهيم ماند. من چه كاري بايد بكنم؟

خداوند به او پاسخ داد “من از تو مي خواهم كه اين سمت مبلغي را به خود آنها برگرداني. دزديدن اين از آنها براي تو خوب نيست. به جاي ديگري برو و يك كار جديد را آغاز كن.
“خداوندا، شروع يك كار جديد در چين در سال ۱۹۱۲ بدون هيچ پشتيباني؟”
“اين چيزي است كه من از تو مي خواهم”
“خداوندا: ما هرگز چنين كاري نمي كنيم.”
“آيا تو نمي داني كه من وعده دادم كه تو را غني خواهم كرد”؟
برادر Swift پاسخ داد “اگر شما اينكار را انجام داده اي، من از آن آگاه نبودم”
ولي قطعاً از دانستن آن خوشحال خواهم شد.

سپس روح خداوند پرسيد “آيا (غلاطيان ۱۳:۳ و ۱۴) (Ghalatians 3:13,14) را خوانده اي كه مي گويد عيسي مسيح تو را از بلاي قوانين طبيعي كه تبديل به يك بلا براي تو شده است نجات داده است و اينكه بركت ابراهيم به غير يهوديان نازل خواهد شد؛ اولين چيزي كه من به ابراهيم وعده دادم اين بود كه او را غني خواهم ساخت.
وقتي برادر Swift موضوع را ربط داد، به من گفت “پس همه چيز در دسترس من خواهد بود. من كتاب مقدس خود را مي آورم و آن را مي خوانم و به اندازه كافي اطمينان دارم كه اين حقيقت دارد. من استعفايم را مي فرستم و به جاي ديگري مي روم و يك كار جديد را آغاز مي كنم. براي شش ماه اول، سخت خواهد بود. فكر نكن كه مورد آزمايش قرار نخواهي گرفت. وظايف پيش خواهد آمد، آزمايش افزايش خواهد يافت و اينگونه بنظر مي رسد كه عمل نكردن به معني درست نبودن و حقيقت نداشتن نيست. خداوند هميشه هر شب يكشنبه نتيجه كار را بدستت نمي دهد. ولي مي خواهم بگويم كه دير يا زود اين كار را مي كند. دير يا زود رسيدن به نتيجه عمل فرا مي رسد.

مردم تصور مي كنند كه از گناه گريخته اند چون يك هفته به انجام آنم مرتكب نشده اند و داوري صورت نخواهد گرفت. آنها دو هفته به اين كار ادامه مي دهند و داوري صورت نمي گيرد. آنها يك ماه يا بيشتر به اين كار ادامه ميدهند و قضاوت صورت نمي پذيرد. آنها احساس بهتري مي كنند. مي گويند بنظر مي رسد كه من آن را پشت سر گذاشته ام. ولي مي خواهم به تو بگويم كه دير يا زود خواهد آمد.
برادر Swift براي شش ماه اول آن سال به من گفت به نظر مي رسد كه همسرم، خودم و دو فرزند كوچكم در چين از گرسنگي خواهيم مرد، در انگلستان هيچ حمايتي از ما نخواهد شد و هيچ كس در آمريكا از ما پشتيباني نخواهد كرد ما چه كار مي توانيم بكنيم؟

“خوب من ساكت و آرام ماندم. من زياد عبادت نكرده بودم. گفتارهاي خداوند را به خاطر آوردم. من مي دانم كه او كاري خواهد كرد.
:وقتي آن سال سپري شد و من بررسي كردم ديدم كه خداوند به من ۳۷۵۰ دلار داده است.
در سال ۱۹۱۲، ۳۷۵۰ دلار مثل داشتن ۱۵۰۰۰ دلار يا بيشتر در حال فعلي بود. او در يك سال ۱۲۳۶ دار به دست آورده بود. اين سال، او سه برابر اين مبلغ را به دست آورد. خداوند وعده داد كه او را غني خواهد كرد. خداوند را ستايش كنيد.

دوستان شما ميدانيد كه بيشتر ما فقير نيستيم چون خداوند را داريم ولي او را محترم نمي شماريم.
اين براي اثبات اين موضوع، آيه هايي را به شما ارائه خواهد داد).
كسي گفت “بلي ولي برادر Hagin من از پول هراس دارم.
پرسيدم چرا؟

كتاب مقدس مي گويد كه پول ريشه همه شرهاست. (اول تيموتائوي ۱۰:۶)
كتاب مقدس هرگز اين را نمي گويد. كتاب مقدس مي گويد عشق داشتن به پول ريشه همه شرهاست. شما ممكن است مجرم به انجام گناهي باشيد درحاليكه حتي يك سكه ده سنتي هم نداريد.
داشتن پول، اشتباه نيست. اينكه شما در اختيار پول باشيد، اشتباه است.

اگر پول سرور كسي شود، اين اشتباه است. ممكن است يك مرد آنقدر عاشق پول باشد كه هركجا مي رود و به هر طريقي كه مي تواند پول بدست آورد. اگر شما دستهاي او را قطع كنيد او با انگشتان پايش اين كار را انجام ميدهد. اگر شما انگشتان پاي او را قطع كنيد با دندانهايش اين كار را مي كند. اگر شما دندانهايش را بكشيد، با لثه آن را خواهد جويد. به هر طريقي آن را بدست خواهد آورد. پول سرور اوست.
كتاب مقدس مي گويد كه نقره و طلا از آن خداوند است (حجي ۸:۲ – كتاب مقدس) مي گويد دام ها در هزاران دسته، از آن خداوند است. مزامير ۱۰:۵ ولي چرا خداوند همه اين چيزها را در اينجا قرار داده است؟ قطعاً او آنها را براي انسانهاي شرير و تبهكار قرار نداده است. اگر اينكار را مي كرد پس او فرزندان شرور و تبهكار را بيشتر از فرزندان خود دوست مي داشت.

اين كار مثل اين است كه مردي به بچه هاي خود غذا ندهد و آنها را گرسنه نگه دارد و اجاره اش را نپردازد درحاليكه به خيابان برود و اجاره زن ديگري را بپردازد و بچه هاي زن ديگري را غذا بدهد. خداوند فرزندان شرور را بيشتر از ما دوست ندارد. آيا اينطور نيست؟
كسي گفت “برادر من حدس مي زنم من ايوب ديگري هستم. منظور تو از اين جمله چيست؟ سپاس خداوند اگر تو ايوب خداوند هستي، مي تواني سلامت خود را بدست آوري. ايوب تندرستي خود را بدست آورد.
برخي مردم تصور مي كنند :ايوب پسر فقير زندگي را در بيماري، رنج و درد و مصيبت سپري كرد.

چرا كا كتاب ايوب در نه ماه اتفاق افتاد. اگر ايوب دوباره بيمار شد، ما از آن اطلاعي نداريم. در تورات و انجيل هم اين موضوع بيان نشده است. و اگر او چنين چيزي را تجربه كرده بود، در كتاب مقدس ذكر مي شد.
خداوند بدن او را بهبود بخشيد. خداوند همسر ديگري به او داد. خداوند ۱۰ فرزند ديگر به او داد. خداوند دو برابر ثروت قبلي اش به او داد. دو برابر تعداد قبلي، شتر، دو برابر گوسفند، دو برابر گاو نر و دوبرابر الاغ. ايوب ۱۴۰ سال ديگر هم عمر كرد. او تا زماني زنده ماند كه توانست فرزندان فرزندانش را تا نسل چهارم ببيند. جلال خداوند به اين روش خداوند كارهايتان را به فرجام مي رساند. اگر ثروتمند بودن اشتباه است پس خداوند نيز با انجام اينكار (ثروتمندكردن انسانها) اشتباه كرده است.

PROUERBS 19:17
او كه به مردم فقر كمك كرده است، به خداوند قرض داده است و آنچه كه او براي ترحم به فقيران پرداخت كرده است؛ خداوند به او دوباره برخواهد گرداند.
هميشه كساني در جامعه وجود دارند كه بدبخت هستند. خداوند به ما رحمت فرستاده است و به آنها بهروزي مي دهد و نمي خواهد كه ما خسيس و پول دوست باشيم. او از ما مي خواهد كه ما به ديگران كمك كنيم بنابراين خداوند مي گويد: آنهايي كه به مردم فقير رحم مي كنند، به خداوند قرض مي دهند. اگر خداوند به شما مي گفت كه من ۱۰۰ دلار مي خواهم آيه به او مي داديد؟ يا اگر يكي از برادرانتان نزد شما مي آمد و ۱۰۰ دلار براي قرض مي خواست اگر مي توانستيد به او وام ميداديد؟

هرآن كس كه به مردم فقير رحم كي كند به خداوند قرض مي دهد. اين چيزي است كه كتاب مقدس مي گويد. و خداوند مي گويد “من آن را به شما برخواهم گرداند”. من معتقدم كه او اينكار را خواهد كرد، آيا شما اينطور فكر نمي كنيد. من باور نمي كنم كه او در اين باره دروغ گفته باشد.
چگونه او اين قرض را دوباره برمي گرداند؟ من نمي دانم ولي نظريه اي توسط لوقا ۴:۵-۷ بيان شده است. عيسي مسيح قايق شمعون پطرس را قرض گرفت. او با دادن دو كشتي پر از ماهي، قرض او را بازپرداخت كرد. يك موضوع در اينجا مطرح مي شود. خسيسي در خداوند وجود ندارد.
من ميخواهم كردم بدانند كه من جانب خداوند را مي گيرم. من در جانب رحمت و بركت هستم. من مي خواهم از هرآنچه كه در مسيحيت به من تعلق دارد بهره مند شوم. و از شما مي خواهم كه نوبت خوتان را نگه داريد. اكنون شما مي دانيد بركت چيست. ستايش باد بر خدا.

فصل ۲
رهايي از بلاي بيماري
عيسي مسيح (Calua: 3:13) ما را از بلاي قوانين طبيعي كه به يك بلا براي ما تبديل شده است نجات داده است
۲۸:۱۵-۲۲-۲۷-۳۹-۳۵-۵۸-۶۱ DEUTERONOMY
ولي اين اتفاق خواهد افتاد اگر تو به صداي پروردگارت گوش نداده اي براي شما مشاهده انجام دستوراتش و قوانينش كه به شما حكم كرده ام، همه اين بلاها به شما نازل خواهد شد و بر شما چيره خواهد شد.
بلا درش هر خواهد بود و بلا در مزرعه خواهد بود.
بلا در انبار و در سبد توست.
بلا در محصولات كشاورزي و محصولات مزرعه توست، افزايش چهارپايان و گوسفندان دچار بلا خواهد شد.
وقتي وارد مي شويد و وقتي بيرون مي رويد بلا بر شما نازل مي شود.

خداوند، بر شما بلا، آزار و اذيت و سرزنش نازل مي كند تا وقتي كه همه چيز خراب شود و شما به هلاكت برسيد. بخاطر شعف در انجام كارها از طريق اينكه شما مرا ترك كرده ايد.
خداوند خطرات و بيماري هاي مهلك را بر شما نازل مي كند تا وقتي كه هرآنچه را كه از دارايي داريد از دست بدهيد.
خداوند كاري مي كند كه با مصرف همه اموالتان با يك تب و يك التهاب و با يك سوختگي شديد، با تندباد شديد و با آلودگي به شما ضربه وارد شود و اينها تا وقتي شما به هلاكت برسيد با شما خواهد بود.
خداوند با ويراني مثل ويراني مصر و با پوست زخم و با خارش به شما ضربه مي زند به طوري كه التيام نيابيد.

خداوند با ديوانگي، كوري و گرفتگي قلب به شما ضربه مي رند.
و شما در روشنايي روز كورمال كورمال راه ميرويد مثل كورمالي در شب و تاريكي و بهروزي نخواهيد يافت و فقط از بين مي رويد و رنج مي كشيد و هيچ كس شما را نجات نخواهد داد.
خداوند از طريق زانوهايتان، پاهايتان و درد پشت كه قابل التيام نمي باشد از نوك پا تا سر، به شما ضرر خواهد زد. اگر شما همه كارهايي را كه در قانون خدا مشاهده مي كنيد انجام ندهيد، از اين نام پرافتخار بترسيد: پروردگار خداوند سپس خداوند بلا مصيبت را حتي مصيبت هاي بزرگ، بطور مستمر بصورت بيماري شديد و طولاني بر شنا نازل خواهد كرد. او همه بلاياي مصر را كه شما از آن وحشت داريد به شما نازل مي كند و اينها هميشه با شما خواهند بود.

همچنين هرگونه بيماري و مصيبت كه در كتاب تورات نوشته نشده است،؛ خداوند بر شما نازل خواهد كرد تا وقتي كه همه چيزتان از بين برود.
ما مي توانيم از اين آيات برداشت كنيم كه بيماري يك بلا از قوانين طبيعي است. بيماري هاي هراس انگيز در اينجا بيان شده اند. در واقع هر بيماري بر طبق آيه ۶۱ام، بخشي از مجازات براي شكستن قانون خداوند است.

ترجمه king james از اين آيات ما را به باور در اين مطلب هدايت مي كنند كه خداوند خودش بيماري و مصيبت را به مردم نازل مي كند چون در كتاب مقدس گفته است كه خداوند به شما ضرر خواهد زد.
دكتر Robert Young مولف اشاراتي به تفسير انجيل و تورات، خاطرنشان كنيد كه كتاب اصلي يهوديان واژه در حالت مجاز بيان مي شود و نه در حالت كلي. در واقع بايد چيزي شبيه به اين ترجمه شود: “خداوند به شما اجازه مي دهد كه در معرض ضرر قرار بگيريد. خداوند به اين مصيبت ها اجازه مي دهد تا بر شما نازل شوند.
بسياري از عبارات و وا‍ژه هاي ديگر در كتاب King Janes در حالت علي ترجمه شده اند. براي مثال، در اشعياء ۷:۴۵ مي خوانيم: “من نور را بوجود مي آورم و تاريكي را خلق مي كنم من صلح و آرامش را ايجاد مي كنم و شر را خلق مي كنم. من، پروردگار، اين كارها را انجام ميدهم. آيا خداوند شر را بوجود مي آورد؟ نه. آن باعث تبديل خداوند به اهرمن مي شود. خداوند به شر اجازه يم دهد يعني وقوع آن را مجاز مي گرداند ولي آن را خلق نمي كند.

عاموس ۶:۳ Amos 3:6 در كتاب King James بيان يم كند كه آيا در يك شهر شيپور دميده خواه شد و مردم وحشت نخواهند كرد؟ آيا شر در شهر وجود خواهد داشت و خداوند آن را انجام نداده است؟ اگر خداوند مرتكب شر شود او حق ندارد كه در باره گناه مردم قضاوت كمد ولي خداوند شر را انجام نمي دهد او تنها آن را مجاز مي كند. تفاوت زيادي بين اختيار و اجازه وجود دارد.
وقتي شائول پادشاه از خداوند درو شد در كتاب اول سموئيل ۱۴:۱۶ مي گويد: روح خداوند از شائول دور و به جاي آن يك روح پليد از جانب خداوند او را سخت عذاب مي داد.
آنچه كه واقعاً ‌اتفاق افتاد اين بود كه گناه شائول، رابطه او با خداوند را قطع كرد و خداوند به روح شر اجازه داد تا شيطان (اهرمن) به سوي او برود و او را آزار دهد.

زبان اصلي كتاب مقدس در حالت مجازي بود ولي چون زبان انگليسي هماهنگي با حالت مجازي نداشت افعال يا واژه ها در قالب علي ترجمه شدند.
نه، خداوند بلا و مصيبت و بيماري را آنچنان كه اين آيات نشان ميدهد به مردم نازل نمي كند گفتار خداوند اين آموزش را نمي دهد كه اين چيزها مستقيماً از خداوند مي آيند.
وقتي مردم از دستورات و قوانين خداوند سرپيچي مي كنند تا مدت زيادي تحت حمايت و حفاظت الهي قرار نمي گيرند تنها كاري كه او انجام ميدهد اين است كه به اهرمن اجازه مي دهد تا اين مصيبت ها را به آنها وارد كنند. گناه و اشتباهات آنها باعث مي شود كه به اين مصيبت هاي هولناك به آنها وارد شود.

در كتاب تثنيه فصل ۲۸، چندين بيماري را كه به صورت بلا در اثر شكستن قانون خداوند نازل مي شود بيان كرده است. برخي از آنها عبارتند از طاعون، سل، تب (شامل همه انواع تب مثل تيفوس، مخملك، شبه حصبه، آبله و همه انواع ديگر تب شديد)، پوست زخم، (همه انواع بيماري هاي پوستي)، خارش، جنون، التهاب، سوختگي شديد، و كوري.
بر طبق آيه ۶۰، ما مي توانيم همه بيماري هاي مصر كه از آن هراس داريد را به آن اضافه كنيم وهمچنين آيه ۶۱ آن را شامل همه اينها مي داند. “همچنين هر بيماري، و هر مصيبتي كه در كتاب قانون نوشته شده است.”