روشهاي رنگ روغن و جلا
فهرست
۷ـ مقدمه ۸ـ خطرات شيميائي كار با چوب ( موردي كه شما نمي دانيد مي تواند باعث آزار شما شود )
۱۴ـ ارزيابي رنگ چوب (روشهائي در اندازه گيري طول مدت)
۱۷ـ حفاظت چوب از رطوبت ( آزمايشات آزمايشگاهي كه نشان مي دهد كه چه نوع روغن هائي كار مي كنند و چه نوعهائي كار نمي كنند )
۲۰ـ لكه هاي چوب ( يافتن روشهائي در اضافه كردن رنگ )
۲۲ـ رنگ هاي آنالين ( رنگ كاري چوب با مواد شيميائي جديد )

۲۳ـ بازكردن رنگ قرمز روشن
۲۴ـ روش قديمي رنگ چوب ( اجراي دوبارة رنگ هاي قديمي)
۲۸ـ پركردن رنگ ها ( ساخت چوب به راحتي ساخت شيشه)
۳۲ـ رنگ و روغن ( قسمت روي قوطي نشانة آن راتوضيح مي دهد )
۳۶ـ جلاي بي ثبات ( يك روغن مورد اعتماد براي مغازه هاي كوچك)
۴۰ـ جلاهاي آبي ( مقايسة آنها با علاقه هاي قديمي )
۴۶ـ جلاي روغن و رنگ
۴۷ـ جلا دادن با روغن ( محصولات جديد براي يك عمل قديمي)

۵۰ـ مالش روغن ( روغن ها ، صابون و سايش هاي عالي )
۵۳ـ به كاربري واكس( زدودن سؤالات ناجواب در باب رنگ هاي قديمي)

۵۶ـ جلاي فرانسوي ( به كار بردن جلاي پاياني)
۶۰ـ جلاي (ثبات محافظه كاري در موارد شكسته شده )
۶۳ـ لكه هاي ژن( توليد رنگ با مشكل كمتر)
۶۵ـ روشهاي پيشرفته
۶۶ـ جلاي اپك ( رنگين كماني از رنگها از اسپري شما)
۷۰ـ جلاهاي كاتاليزوري (توليد يك جلاي در به كار بردن بر روي انگشتان )

۷۲ـ جلاي ژاپني (urusbi و جلاي عمومي)
۷۶ـ جلاي آبي
۷۷ـ ثابت كردن عقيده
۷۸ـ سايه انداختن ، لعاب انداختن و جور كردن رنگ (سه روش در استفاده ازرنگ براي جلا بخشي )
۸۰ـ احيا كردن دورة فلزآلات ( اشاراتي در ذخيرة آن در ديد سازنده )
۸۲ـ سيستم هاي فشردة هوا ( كشيدن فشار و استفادة از فشارنده هوا)

۸۸ـ پيشرفت يك اسپري
۸۹ـ جلا بخشنده هاي اسپري (هدايت جلا بخش ها )
۹۶ـ پاك كردن هوا ( يك روش در تهوية مغازة كوچك)
۹۸ـ هوموي كردن چوب( تغيير عقيده با استفاده از لعاب و نقاشي)
۱۰۲ـ درخت آبنوس ( چطور مشروب به رنگ ها اجازة دخول مي دهند )

۱۰۵ـ الگو برداري از Boston Rocker (رنگ با فلزات قدرتي)
۱۱۰ـ جلاهاي چوب هاي توده اي ( باد دادن چوب در يك يا دو ساعت)
۱۱۲ـ توليد يك جلاي چسبي ( عقيدة قديمي در چوب جديد )
۱۱۴ـ توليد يك ركورد در جلا ( ساخت منفذهاي چوب براي رنگ و قياس )
۱۱۶ـ جلاهاي ريز ( رنگ هاي آشكار كه جعبة اصلي را روشن مي سازند )
۱۲۰ـ نقاشي مبلمان ( حفاظت از شيرابه با يك اسپري )

۱۲۳ـ حجاري نقاشي شده ( رنگ بدست آمده از تخم كتان و رنگ هاي روغني )
۱۲۶ـ فهرست
مقدمه:
كمي بعد از اينكه تشخيص دادم كه كنترل كامل بر كار چوب به قدر يك زندگي كامل است ، دريافتم كه زندگي ديگري مورد نياز مي باشد كه آن يادگيري جلا بخشي مي باشد . جلاي چوب اتحاد و هماهنگي شيميائي علم ، صنعت و هنر است و اغلب منبع سر در گمي براي سازندگان معمولي چوب مي باشد .
اگر حقيقت گفته شود بيشتر ما بابت جلابخشي كه زمان آن بر سر نگران نخواهيم بود و پس ما دقت كافي داريم تا در باب سوالاتي مانند اينكه چه نوع جلائي استفاده كنيم ، روش به كار بردن آن ، اثرات آن بر روي پروژه كه ساعتها در ساخت آن به طول مي انجامد نگران باشيم . متأسفانه ،پاسخهاي آساني به اينگونه سؤالات وجود ندرد . هر نوع جلا منافع و معايب خود را دارد و در انتخاب صحيح يك مورد براي پروژة داده شده شما نياز به تجربة شخصي نياز داريد كه بر روي

آموزش سازندگي بيشتر كار كرده باشد تا مطالعه .
۴۰ مقاله در اين كتاب ، از موارد قبلي مجلةFine Woodworking توسط مردمي كه جلا بخشي را مي دانند نوشته شده است . آنها در مورد وسايل مورد نياز و روشها در بكار بردن جلا آگاهي دارند . نيروهاي متناسب و ضعيف بودن تركيباتمختلف شامل خطرات آنها مي باشد . چگونگي آمادگي چوب براي جلا دادن ، چگونگي كنترل رنگ ها و لكه ها در رسيدن به اثرات مخصوص و چگونگي مالش روغن بر جلا موارد مهم در پروژة شما مي باشند .
ممكن است براي شما و من وقف كردن زندگيمان بر روي مهارت يافتن هنر جلا بخشي خيلي دير باشد اما آنقدري دير نيست تا از كساني كه دريافته اند ياد بگيريم .

ناشرJim Boeser
سريBest of fine woodworking 46 مورد از ۸۰ مورد جملات چوب را مورد بررسي قرار داد و كه بطور اصلي بين اواسط سال ۱۹۸۴ و اواخر ۱۹۸۹ منتشر شد .( روشهاي روغن و جلا بخشي شامل ۵ مقاله از موارد بعدي مي باشد . هيچ گونه كپي برداري بين اين كتابها و مورد رايج سري هاي Fine woodworking نمي باشد . زير نويس هر مقاله كه زمان اولين انتشار ، دسترسي به محصول و آدرسهاي تهيه كنندگان و مجلات را نشان مي دهند . ممكن است از اين به بعد تغيير يابند .

تمام كاركنان چوب اغلب تحت سطوح زهري مواد شيميائي مختلف قرار مي گيرند . گاهي اين مورد اتفاق مي افتد، زيرا كاركنان نوشته هاي هشدار دهنده را در نظر نمي گيرند اما اين مورد مكرراً اتفاق مي افتد زيرا آنها درحالي كه اطلاعات كافي در مورد توليدات شيميائي ندارند ، سعي در از بين بردن خطرات و يافتن پيشگيري هاي مناسب دارند . مواد شيميائي زهرآلود و سمي در موارد متعدد تهيه كنندگان چوب كه شامل چسبها ، نقاشيها و جلا دهنده ها مي باشد يافت شده است . با نشان دادن يك خلاصه از موارد اصلي مسموميت شيميائي ، من اميدوارم تا بتوانم يك مورد مهم را در مورد كاركنان چوب بدست آورم .حفاظت از خويشتن بهتر از جلوگيري از بيماري يا زخم مي باشد و به سرعت مهمتر از درمان بعد از رخ دادن واقعه مي باشد .

جدول در شكل ۱ در صفحات ۱۱ـ۱۰ به شما در تشخيص محصولات كه شامل مواد شيميائي مخصوص مي باشند ، تشخيص خطرات مرتبط با زهرهاي معمولي و انتخاب موارد ايمني كمك مي كند . بحث آيندة خطرات شيميائي و اينكه چگونه مواد سمي در بدن جذب مي شوند به شما در دانستن اطلاعات حاضر در جدول كمك خواهد كرد .
خطرات محلل ها

مسموميت به توانائي محلل يا ماده شيميائي اشاره مي كند كه اثر مضري بر روي سيستم شناختي در بدن شما توليد مي نمايد. اين مواد شيميائي مضر ، كه مواد مسموميت ناميده مي شوند ، اغلب موارد خاصي را مورد هدف قرار مي دهند .
به عنوان مثال، بنزين به عناصر بدن در ستون فقرات آسيب مي رساند . هر مادة شيميائي مي تواند يك اثر سمي راتوليد نمايد . بعضي از آنها اين كار را با يك تماس مختصر و تنها انجام مي دهند كه تأثير پذيري تند و ناگهاني ناميده مي شود . ديگر موارد به نمايش زماني نيازمندند كه يا مكرر است و يا تك تماسي . نكتة اصلي اين است كه هيچ گونه مواد شيميائي مضري وجود ندارد و فقط روشهاي ايمني در استفادة آنها كاربرد دارد .

تمام مواد شيميائي مي توانند هم اثرات مزمن و هميشگي و هم اثرات تند و ناگهاني را توليد نمايند . اثرات تند و ناگهاني معمولاً سريع رخ مي دهند و بيماري فقط زمان كوتاهي به طول مي انجامد . اگر اثر پذيري كافي نباشد، اثرات قابل برگشت مي باشند . بيشتر اثرپذيريهاي تند و ناگهاني مي تواند باعث صدمة هميشگي مانند مرگ باشند . از طرف ديگر ، اثرات مزمن و هميشگي ممكن است تا بعد از گذشت هفته ها ، ماهها و حتي سالهاي اثرپذيري مكرر آشكار نگردد و معمولاً نيز هميشگي و برگشت پذير مي باشند . بعضي افراد تحت اثر مضر بودن خود را تشخيص نمي دهند زيرا عوارض سريع اين اثرات مي تواند به طرز وسيعي به نوع ماده ، سطح تماس و حساسيت شخص بستگي داشته باشد .

هر دو اثر مزمن و تند و ناگهاني ممكن است مشخص گردند يا كل سيستم را موثر كنند . يك عارضه ممكن است شبيه قرمزي يا آبلة پوست در مكانهاي تماس باشد . عارضة سيستم زماني كه مادة شيميائي در خون جذب مي شود رخ ميدهد .
اثرات مضر ممكن است در هر منطقه اي از بدن رخ دهند ، اما سم در محلل ها اغلب بر سيستم عصب تأثير مي كند . معمولاً ، مواد شيميائي سيستم عصبي را دچار خلل مي كند اما بعضي مواد ، مانند زيلين ممكن است رفتارهاي مضطربي را توليد نمايند .

علئم ناراحتي سيستم عصبي مي تواند شامل خواب آلودگي ، سردرد ، بي خوابي، سردر گمي ، خواب ، رفتارهاي غير معقول باشد . در كار ، اين علائم نه تنهاتوليد را كاهش مي بخشد بلكه منجر به افزايش زخمها نيز مي شود . بنابراين ، ضرر مي تواند اثرگذار باشد مغز ظرفيت محدودي را داراست پس هر گونه اثري كه به وجود مي آيد معمولاً هميشگي مي باشد . اثرپذيري خيلي بالاي مورد مزمن هميشگي به حلالها مي تواند به نارسائي مغز منجر گردد كه خود منجر به ناتواني در قضاوت ، ديد ، ذهن مي گردد . اين مورد سوالي كه اخيراً بررسي گرديد را به وجود مي آورد : آيا اثرات سطوح كم و مكرر ميتواند باعث سن بلوغ سريع شود وتوانائيهايي جسمي و ذهني را كاهش بخشد ؟ تا جائي كه پاسخي وجود دارد ، عاقلانه است تا اثرپذيري در محللها را مختصر نمائيم

.
مواد شيميائي چطور وارد بدن مي گردند ـ سم هايشيميائي مي توانند درسيستم خون از طريق تنفس و لوله هاي هضم مانند پوست جذب گردند . بيشتر محللها قابل تبخير شدن مي باشند و سريعاً به بخار تبديل مي گردند ، پس تنفس روش اصلي جذب مي باشد . شش تأثير گرفته در طول تنفس بسيارزياد مي باشد تقريباً در حدود ۲ هكتار از كل سطح در شنها ، نسبت تبخير محللهاي مختلف با اندازه گيريهاي فشار بخار مايع تبخير شده در ميلي متر جيوه در جدول صفحات بعد نشان داده شده است . هر چه تبخير محلل بيشتر باشد ، فشار بخار بيشتر مي گردد و سريعتر اتاق رامواد بخار پر مي كند . اندازه گيريهاي نشان داده شدة فشار تبخير در ۶۸ درجه فارنهايت ساخته شده اند و هر گونه افزايشي در دما ، افزايش تبخير را به همراه دارد .
يك لاية