در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، اهداف ومرور پيش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقيق تعيين متغيرها و فرضيات تحقيق پرداخته مي‌شود. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص شود چه شيوه‌اي اتخاذ گردد تا هرچه سريع، دقيق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌هاي تحقيق دست يافت. علاوه بر اين در اين فصل به تشريح جامعه آماري،  تعيين حجم نمونه، اعتبار روايي و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي‌شود.

۲-۱ نوع و روش تحقيق

تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي‌باشد، همچنين اختلاف ميانگين‌ها نيز مقايسه مي‌گردد. اين تحقيق علاوه بر شناسائي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان ، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و معني‌دار بودن اختلافات بين ميانگين متغيرهاي مستقل ونيز پيش‌گوئي تغييرات متغير وابسته بر اثر تغييرات متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

۳۱ شيوه‌ اجراي تحقيق

تحقيق حاضر به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه براي شناسايي نيازهاي آموزشي        وترويجي توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در اين تحقيق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون كاران استان كردستان از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده كه بعد از جمع‌آوري اطلاعات، كار استخراج و تجزيه و تحليل داده‌ها صورت پذيرفت.

 

 

۴ ۱ جامعه آماري

جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل كليه كشاورزاني است كه در سال زراعي     ۸۳-۱۳۸۲ اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنين طرف قرار داد با مجتمع دخانيات كردستان مي باشند كه برهمين ۱۰۳۸ نفر از توتون كاران جامعه آماري مارا تشكيل         مي دهند كه از اين تعداد ۶۵۷ نفر توتون بارلي و تعداد ۳۸۱ نفر توتون باسما توليد نموده اند.

۵ ۱جمعيت مورد مطالعه

جمعيت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعيت مورد نظر است كه با توجه به محدوديت‌هاي تحقيق و گستردگي جغرافيايي و  پراكندگي جمعيت مزبور در سطح استان كردستان و نيز به علت عدم دسترسي به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقيق، تعداد ۱۷۵ نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزيده شدند تا پرسشنامه‌هاي تنظيمي توسط آنان تكميل گردد.

۶ ۱روش نمونه‌گيري

در اين تحقيق به منظور انجام نمونه‌گيري از ميان جامعه آماري موجود از روش نمونه‌گيري تصادفي استفاده گرديد. اگر در انتخاب نمونه ها براي هر يك از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوي در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفي ساده مي نامند . براي بدست آوردن يك نمونه تصادفي ساده كافي است كه براي كليه افراد احتمالات مساوي منظور شود.

         در اين روش به هريك از واحد هاي جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده مي شود و انتخاب يك واحد به هيچ شكل در انتخاب ساير اعضاي جامعه تاثير ندارد. ( ازكيا، ۱۳۸۲)

         نمونه تصادفي ساده موقعي بكار برده مي شود كه اولاً اختلاف بين افراد جامعه زياد نباشد (واريانس كم باشد) به عبارت ديگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانياً اطلاع قبلي درباره افراد جامعه نداشته باشيم.  روش انتخاب نمونه در آمار گيري تصادفي ساده به صورت قرعه كشي يا استفاده از جدول اعداد تصادفي صورت مي گيرد كه دراين تحقيق از روش قرعه كشي استفاده گرديده است.

۷ ۱تعيين حجم نمونه

با توجه به اين كه تمامي افراد جامعه را نمي‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادي نمونه كه خصوصيات جامعه آماري را داشته باشند انتخاب مي‌‌گردد. در اين تحقيق نحوه تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران مي‌باشد.

براي محاسبه فرمول كوكران احتياج به پيش برآورد واريانس است بنابراين تعداد ۲۰  نمونه مقدماتي انتخاب گرديد كه انحراف معيار صفت مذكور( دفعات تماس با مروج ) برابر با ۷۲۵/۰ محاسبه گرديد و فاصله حدود اطمينان نيز براي اطمينان بيشتر برابر با ۱/۰  در نظر گرفته شد كه بر اين اساس، حجم نمونه برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گرديد.

 

n=                                                        

= n  حجم نمونه

N =  حجم كل جامعه= ۱۰۳۸

= T  مقدار t استودنت با ۹۵ درصد اطمينان و ۵ درصد خطا به ميزان ۲  ۹۶/۱

= d   فاصله حدود اطمينان برابر ۱/۰

۸ ۱ متغيرهاي تحقيق

متغير وابسته اين تحقيق ميزان  نيازهاي آموزشي توتون كاران در استان كردستان مي باشد، كه اين مقياس از طريق حاصل جمع جبري ۱۶ شاخص بر اساس طيف ليكرت سنجيده خواهد شد. همچنين درتحقيق حاضر ۱۷ متغير مستقل وجود دارد كه شامل: سن، جنسيت، وضعيت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، شغل اصلي، سطح زير كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكيت ميزان درآمد سالانه از كشت توتون،  استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانيات، تعداد دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي، بازديد از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشريات ترويجي، استفاده از فيلم هاي آموزشي و عضويت در تعاوني يا تشكلهاي توتون كاران مي باشند.

۹ ۱روش جمع‌آوري اطلاعات

در تحقيق حاضر براي جمع‌آوري اطلاعات از دو روش عمده يعني روش كتابخانه‌اي، اسنادي و ميداني استفاده شده است.

در روش اسنادي و كتابخانه‌اي ابتدا به منابع رايانه‌‌اي مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهيه، ترجمه و فيش‌برداري اقدام گرديد در اين تحقيق بررسي جامعي در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكيم پايه‌هاي نظري تحقيق از نتايج بررسي‌هاي مشابه در خصوص موضوع تحقيق استفاده گردد.

در روش ميداني تنها وسيله مورد استفاده پرسشنامه مي‌باشد. براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در تحقيق با استفاده از مباني نظري تحقيق و فرضيات تحقيق پرسشنامه اي حاوي ۲۷ سئوال  تهيه گرديده است. اين پرسشنامه داراي سئوالات باز و بسته مي باشد كه در سئوالات، ويژگيهاي شخص پاسخگو و ميزان نيازهاي آموزشي ـ ترويجي توتون كاران  مورد سنجش قرار گرفته است.     براي سنجش طيف پاسخهاي مربوط به نظر خواهي در پرسشنامه از طيف ليكرت استفاده شده است كه در آن پنج گزينه  خيلي كم، كم ، متوسط، زياد و خيلي زياد مد نظر قرار گرفته است.

۱۰ ۱ روايي Validity

به منظور تعيين روايي پرسشنامه، از نقطه نظرات و پيشنهادهاي اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي، محققان و كارشناسان شركت دخانيات استفاده گرديد و پس از اصلاحات لازم، اطمينان حاصل شد كه سؤالات مطرح شده توانايي و قابليت اندازه‌گيري محتوي و خصوصيات مورد نظر در تحقيق را دارا مي‌باشند.

۱۱ –  ۱   اعتبار Reliability

براي سنجيدن اعتبار پرسشنامه‌هاي تهيه شده، به وسيله يك تحقيق مقدماتي
 (Pilot test) تعداد ۱۵ نسخه از آن توسط توتون كاران  تكميل گرديد كه پرسشنامه‌هاي تكميل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضريب كرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد كه نتايج حاصله از ضريب كرنباخ آلفا براي پرسشنامه مربوطه برابر ۸۹ درصد گرديد.

۱۲ ۱ ضريب كرنباخ آلفا

آزمون كرنباخ آلفا نشان مي‌دهد كه سؤال‌هاي آزمون تا چه حد توانايي يا خصيصه واحدي را اندازه مي‌گيرد به طور كلي ضريب كرنباخ آلفا همساني دروني يا ثبات دروني را ارزشيابي مي‌كند كرنباخ براي برآورد همساني دروني آزمون فرمول ذيل را پيشنهاد كرده است.

= (۱-)

K = تعداد گويه ها =  ۱۶

 Si =   واريانس داده هاي هر يك از سئوالات =  ۴۳۵/۱۳

St = واريانس داده ها يعني نمره هاي  خام آزمودنيها  = ۸۹۵/۸۱

ارزيابي ضريب كرنباخ آلفا:              كم          متوسط                 زياد

                                                    ۴۵%           ۷۵%        ۹۵% 

در نهايت اعتبار يا ضريب به دست آمده براي پرسشنامه‌هاي مربوط به توتون كاران استان كردستان  برابر  ۸۹/۰ بدست آمد كه مي‌‌توان اظهار كرد كه پرسشنامه‌هاي تحقيق از اعتبار خوبي برخوردار مي‌باشند.

۱۳ ۱فرضيات تحقيق

فرضيه تحقيق حدس بخردانه در باره رابطه بين دو يا چند متغير است فرضيه ها به صورت جمله اخباري بيان مي  شود و نشانگر نتايج مورد انتظار است. يك فرضيه هيچ گاه اثبات و يا ابطال نمي شود ، بلكه بر اساس داده هاي به دست آمده فقط تائيد يا رد مي  شود(سرمد و ديگران ،‌۱۳۷۶ )

 

۱ـ بين سن توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

          H1 : -1r1              r0                                                                                         H0: r=0   

 

۲ـ  بين توتون كاران زن و مرد از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.

H1: 12                                                               

H0: 1=2

۳ـ بين توتون كاران متاهل و مجرد از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد

H1: 12                                                               

H0: 1=2

۴ـ بين تعداد فرزندان افراد توتون كار و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۵ـ بين سطح سواد توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۶ـ شغل اصلي توتون كاران بر ميزان نيازهاي آموزشي آنان تاثير گذار است.

  H1: 12 …                                                                                  H0: 1=2 = …                

 ۷ـ بين سطح زير كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۸ـ بين سابقه فعاليت در زمينه كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

 

۹ـ نوع مالكيت اراضي زراعي( توتون ) بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران تاثير گذار است

  H1: 12 …                                                                                H0: 1=2 = …            

۱۰ـ  بين ميزان درآمد ساليانه توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان  رابطه معني داري وجود دارد

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۱۱ـ بين توتون كاراني كه از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات استفاده نموده اند و سايريني كه استفاده نكرده اند از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.

H1: 12                                                               

H0: 1=2

۱۲ـ بين تعداد دفعات تماس مروج با توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه  معني داري وجوددارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۱۳ـ بين ميزان دفعات شركت توتون كاران در كلاسهاي آموزشي در زمينه كاشت، ‌داشت و   برداشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۱۴ـ بين تعداد دفعات بازديد توتون كاران  از مزارع نمونه توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۱۵ـ بين ميزان استفاده توتون كاران  از نشريات و مجلات آموزشي – ترويجي و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۱۶ـ بين ميزان استفاده توتون كاران  از  نمايش فيلم هاي آموزشي – ترويجي در خصوص كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان  رابطه  معني داري وجوددارد.

 

          H1 : -1r1              r0        

 H0: r=0

۱۷ـ بين توتون كاراني كه عضو تشكل ها يا تعاوني توتونكاري مي باشند با سايريني كه عضو       نمي باشند از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.

H1: 12                                                               

H0: 1=2

۱۴ ۱ روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري

در اين تحقيق پس از جمع‌‌آوري و دسته‌بندي داده‌ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است كه در ذيل به ويژگي هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.

الف) آمار توصيفي

آمار توصيفي به توصيف افراد گروه خاصي كه مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود مي‌شود و در مورد افراد خارج از اين گروه هيچ‌گونه نتيجه‌گيري نمي‌گردد. در قسمت آمار توصيفي اين تحقيق ابتدا جداول توزيع فراواني تهيه گرديد و سپس مواردي چون فراواني، درصد فراواني، فراواني تجمعي، ميانگين، ميانه، نما (مد)، انحراف معيار محاسبه گرديدند.

ب) آمار استنباطي

در تحليل استنباطي هدف آن است كه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتايجي در مورد جامعه به دست آيد در بخش آمار استنباطي از آماره‌هاي نظير ضريب همبستگي اسپيرمن آزمون من – وايت‌ني، آزمون  كروسكال واليس و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد كه به برخي از خصوصيات و ويژگي‌هاي آزمون‌هاي انجام شده در ذيل اشاره مي‌گردد.

ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن به عنوان ساده‌‌ترين نوع تحليل همبستگي شناخته شده است. وقتي جهت متغيرها به جاي اندازه‌هاي فاصله‌‌اي يا نسبي به صورت اندازه‌هاي رتبه‌اي بيان شوند از اين ضريب استفاده مي‌شود اين ضريب شاخصي براي تعيين نوع همبستگي و ميزان درجه رابطه بين صفات مي‌باشد و مقدار آن نيز بين ۱ و ۱- در نوسان است. همبستگي مثبت و كامل برابر   ۱+ است يعني در ازاي افزايش هر واحد به يكي از متغيرها واحدي متناسب با آن به متغير ديگر افزوده مي‌شود. همبستگي كامل و منفي برابر ۱- است يعني اين كه در ازاي افزايش هر واحد به يكي از متغيرها واحدي متناسب با آن از متغير ديگر كاسته مي‌شد و بالاخره اين كه فقدان كامل همبستگي برابر صفر مي‌باشد.

در مواقعي كه داده‌هاي آماري به صورت كيفي غير اسمي يعني در مقياس ترتيبي بيان شده باشد براي مقايسه دو ميانگين از دو گزاره مختلف، از آزمون من وايت ني استفاده مي‌‌كنيم در واقع اين آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.

اساس و پايه اين آزمون رتبه دادن به متغيرها است، در واقع هدف اين آزمون آن است كه معلوم شود آيا دو جامعه از لحاظ وضع تمركز با هم فرق معني‌‌داري دارند و يا اين كه اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.

هنگامي كه تعداد گروههاي مورد مقايسه بيش از دو تا و متغيرها رتبه‌اي باشند از آزمون كروسكال واليس استفاده مي‌گردد. اين آزمون مكمل آزمون من – وايت ني و جايگزين رتبه‌اي آزمون F مي‌باشد. كارآيي اين آزمون در حدود ۹۵ درصد آزمون F است و محدوديت كمتري دارد و متفاوت بودن يا نبودن بيش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

براي بررسي اثر جمعي متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته از روش رگرسيون چند متغيره استفاده مي‌گردد اهميت اصلي رگرسيون چند متغيره در تبين بكارگيري همزمان روابط و تأثيرات متغيرهاي مستقل با متغير وابسته است. در رگرسيون چند متغييره مقادير يك متغير (Y ) توسط مقادير دو يا چند متغيير ديگر (X1, X2, … ) برآورد مي شود

 

جدول ۱-۱ : بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق

 

رديف

متغير مستقل

نوع

مقياس

متغير وابسته

 

نوع مقياس

نوع آمار تحليلي

۱

سن

فاصله اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۲

جنسيت

اسمي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

من وايت ني

۳

وضعيت تاهل

اسمي 

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

من وايت ني

۴

تعداد فرزندان

فاصله اي 

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۵

سطح تحصيلات

رتبه اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۶

شغل اصلي

اسمي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

كروسكال

۷

سطح زير كشت توتون

فاصله اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۸

سابقه كشت توتون

رتبه اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۹

نوع مالكيت

اسمي 

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

كروسكال

۱۰

ميزان درآمد ساليانه از كشت توتون

فاصله اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۱۱

استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات

اسمي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

من وايت ني

۱۲

دفعات تماس با مروج دخانيات

فاصله اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۱۳

دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي

فاصله اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۱۴

دفعات بازديد از مزارع نمونه توتون

فاصله اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۱۵

استفاده از مجلات و نشريات ترويجي

رتبه اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۱۶

استفاده از فيلم هاي آموزشي ـ ترويجي

رتبه اي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

اسپيرمن

۱۷

عضويت در تعاوني ها يا تشكل هاي توتون كاران

اسمي

ميزان نيازهاي آموزشي

رتبه اي

من وايت ني

فصل دوم

 

تجزيه وتحليل اطلاعات

 

 

مقدمه

تحقيق حاضر نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان را مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصل از آن در دو بخش توصيفي و استنباطي آورده شده است هدف عمده تحليل توصيفي در اين تحقيق، معرفي ويژگي ها فردي توتون كاران و نيز نيازهاي آموزشي آنان در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوري توتون و همچنين توصيف آماري عوامل مورد مطالعه در تحقيق بوده است. در تحليل استنباطي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر سنجيده شده و نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ارائه مي گردد.

 آمار توصيفي

در اين تحقيق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون كاران استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند كه براي توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته از مشخصه هاي آماري نظير جداول توزيع فراواني درصد فراواني، فراوان تجمعي، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار،‌كمينه و بيشينه استفاده گرديده است.

ســن 

     متوسط سن افراد مورد مطالعه در اين تحقيق ۴۴ سال مي باشد،كه جوانترين آنها ۱۹ سال و مسن ترين آنها ۸۰ سال داشته اند.  بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني ۳۱ تا ۴۰ سال و كمترين فراواني مربوط به گروه بيشتر از ۸۰ سال است و انحراف معيار بدست آمده نيز برابر  ۸۱/۱۴        مي باشد.

 

 

جدول۱-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن

 

طبقات سن

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

۳۰سال و كمتر

۴۰-۳۱

۵۰-۴۱

۶۰-۵۱

۷۰-۶۱

بيشتر از ۷۰

بدون پاسخ

۳۲

۵۰

۴۵

۲۰

۱۵

۱۰

۳

۳/۱۸

۶/۲۸

۷/۲۵

۴/۱۱

۶/۸

۷/۵

۷/۱

۶/۱۸

۱/۲۹

۲/۲۶

۶/۱۱

۷/۸

۸/۵

۶/۱۸

۷/۴۷

۸/۷۳

۵/۸۵

۲/۹۴

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

          ميانگين : ۴۴ سال         ميانه : ۳      مد :۲             انحراف معيار : ۸۱/۱۴

كمترين سن : ۱۹                         بيشترين سن : ۸۰

جنسيت

     از نظر جنسيت در اين تحقيق ۱۶۵ نفر (۳/۹۴%) از افراد مورد مطالعه مرد  و ۱۰ نفر (۷/۵%) زن مي باشند.

جدول ۲-۴  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت

 

جنسيت

فراواني

درصد واقعي

درصد تجمعي

مرد

زن

۱۶۵

۱۰

۳/۹۴

۷/۵

۳/۹۴

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

 

تاهل

     در تحقيق حاضر ۱۶۳ نفر (۱/۹۳%) از افراد مورد مطالعه متاهل  و ۱۲ نفر (۹/۶%) نيز مجرد مي باشند.

جدول ۳-۲  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل

 

وضعيت تاهل

فراواني

درصد واقعي

درصد تجمعي

متاهل

مجرد

۱۶۳

۱۲

۱/۹۳

۹/۶

۱/۹۳

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

 

فرزندان   

     ميانگين تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در اين تحقيق ۴ نفر بوده است كه بيشترين تعداد فرزند ۱۲ نفر و بيشترين فراواني مربوط به طبقه ۳ الي ۴ فرزند مي باشد.

 

جدول ۴ –۲: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان

 

تعداد فرزندان

فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

۲-۱

۴-۳

۶-۵

۸-۷

بيشتر از ۸

بدون پاسخ

۳۳

۵۴

۴۶

۱۸

۸

۱۶

۹/۱۸

۹/۳۰

۳/۲۶

۳/۱۰

۶/۴

۱/۹

۸/۲۰

۳۴

۹/۲۸

۳/۱۱

۵

۸/۲۰

۷/۵۴

۶/۸۳

۹۵

۱۰۰

جمــع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

ميانگين : ۴            ميانه : ۲             مد :۲             انحراف معيار : ۴۷/۲

كمينه : صفر                         بيشينه : ۱۲

سطح تحصيلات 

     از نظر سطح تحصيلات،  حدود ۳۵ درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني بي سواد و       ۲۷ درصد افراد نيز داراي تحصيلات ابتدايي بوده اند. كمترين فراواني مربوط به افراد داراي تحصيلات ديپلم و به بالا با فراواني ۴ نفر(۵/۲ درصد) مي باشد. همچنين حدود ۱۹ درصد افراد داراي تحصيلات راهنمايي، ۵/۱۰ درصد افراد داراي تحصيلات ديپلم  و حدود  ۶ درصد افراد داراي تحصيلات دبيرستاني  مي باشند. لازم به ذكر است كه ۵ نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.

جدول ۵ –۲: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات

 

ميزان تحصيلات

فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

بي سواد

ابتدايي

راهنمايي

دبيرستان

ديپلم

بالاتر از ديپلم

بدون پاسخ

۶۰

۴۶

۳۲

۱۰

۱۸

۴

۵

۳/۳۴

۳/۲۶

۳/۱۸

۷/۵

۳/۱۰

۳/۲

۹/۲

۳/۳۵

۱/۲۷

۸/۱۸

۹/۵

۶/۱۰

۴/۲

۳/۳۵

۴/۶۲

۲/۸۱

۱/۸۷

۶/۹۷

۱۰۰

جمــع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

 

 

شغل اصلي

    به لحاظ شغل اصلي حدود ۵/۶۷ درصد از افراد مورد مطالعه، كشاورز و حدود ۲۲درصد نيز داراي شغل توام كشاورزي و دامداري مي باشند همچنين حدود ۵/۱ درصد افراد داري شغل دامداري، ۲/۱ داراي شغل باغداري،  ۷/۱ درصد داراي شغل كارمندي و ۵/۳ درصد داراي شغل آزاد مي باشند. ضمن اينكه ۵ نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.

 

جدول ۶-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي

 

شغل اصلي

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

كشاورز

دامدار

باغدار

كارمند

آزاد

كشاورز و دامدار

بدون پاسخ

۱۱۵

۷

۲

۳

۶

۳۷

۵

۷/۶۵

۴

۱/۱

۷/۱

۴/۳

۱/۲۱

۹/۲

۶/۶۷

۱،۴

۲/۱

۸/۱

۵/۳

۸/۲۱

۶/۶۷

۸/۷۱

۹/۷۲

۷/۷۴

۲/۷۸

۱۰۰

جمــع

 

۱۰۰

۱۰۰

مالكيت زمين كشاورزي آبي

     متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود يك هكتار و نيم بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت ۶ هكتار و كمترين ميزان مالكيت ۵/۰ هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه ۱ هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه ۴-۱/۳ هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه        ۸۶ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي آبي كمتر از  ۲ هكتار       مي باشند.

 

جدول ۷-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي

 

زمين كشاورزي آبي (هكتار)

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

۱ هكتار و كمتر

۲-۱/۱

۳-۱/۲

۴-۱/۳

بيشتر از ۴

بدون پاسخ

۸۳

۶۴

۱۲

۴

۸

۴

۴/۴۷

۶/۳۶

۹/۶

۳/۲

۶/۴

۳/۲

۵/۴۸

۴/۳۷

۷

۳/۲

۷/۴

۵/۴۸

۸۶

۹۳

۳/۹۵

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

          ميانگين : ۶۷/۱        ميانه : ۲               مد :۱             انحراف معيار : ۱۱/۱

كمينه : ۵/۰                         بيشينه : ۶

مالكيت زمين كشاورزي ديم 

     متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود دو هكتار بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت ۷ هكتار  و كمترين ميزان مالكيت  ۵/۰ هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه ۱ هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه ۴-۱/۳ هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه ۷۲ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي ديم كمتر از  ۲ هكتار مي باشند.

 

جدول ۸-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم

 

زمين كشاورزي ديم (هكتار)

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

۱ هكتار و كمتر

۲-۱/۱

۳-۱/۲

۴-۱/۳

بيشتر از ۴

بدون پاسخ

۴۹

۳۰

۱۶

۴

۱۰

۶۶

۲۸

۱/۱۷

۱/۹

۳/۲

۷/۵

۷/۳۷

۴۵

۵/۲۷

۷/۱۴

۷/۳

۲/۹

۴۵

۵/۷۲

۲/۸۷

۸/۹۰

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

          ميانگين : ۰۳/۲        ميانه : ۲               مد :۱             انحراف معيار : ۴۰/۱

كمينه : ۵/۰                         بيشينه : ۷

مالكيت اراضي تحت كشت توتون

     نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه ۷۲ درصد از افراد مورد مطالعه، زمين هاي كشاورزي تحت كشت توتون آنها از نوع مالكيت شخصي مي باشد، همچنين ۵/۱۸ درصد از افراد مورد مطالعه زمين هاي تحت كشت توتون آنها از نوع نظام هاي اجاره اي، ۶ درصد از نوع مالكيت شخصي و اجاره اي و ۵/۳ درصد نيز از نوع نظام  بهره برداري ارباب ـ رعيتي مي باشد.

 

 

 

 

 

جدول ۹-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي

 

نوع مالكيت

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

شخصي

اجاره اي

ارباب ـ رعيتي

شخصي و اجاره اي

بدون پاسخ

۱۲۱

۳۱

۶

۱۰

۷

۱/۶۹

۷/۱۷

۴/۳

۷/۵

۴

۷۲

۵/۱۸

۵/۳

۶

۷۲

۵/۹۰

۹۴

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

سطح زير كشت توتون

    متوسط سطح زير كشت توتون در اين تحقيق حدود يك هكتار است  كه بيشرين ميزان سطح زيركشت توتون ۴ هكتار و كمترين آن ۵/۰ هكتار بوده است. هچنين نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني سطح كشت توتون مربوط به طبقه ۱ هكتار و به پائين بوده است ضمن اينكه ۹۱ نفر از افراد مورد مطالعه بين ۵/۰ تا ۲ هكتار توتون كشت نموده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۱۰-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان زمين تحت كشت توتون

 

زمين تحت كشت توتون (هكتار)

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

۱ هكتار و كمتر

۲-۱/۱

۳-۱/۲

بيشتر از ۳

بدون پاسخ

۱۱۷

۳۶

۷

۸

۷

۹/۶۶

۶/۲۰

۴

۹۶

۴

۶/۶۹

۴/۲۱

۲/۴

۸/۴

۶/۶۹

۱/۹۱

۲/۹۵

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

          ميانگين : ۱۶/۱        ميانه : ۱               مد :۱             انحراف معيار : ۸۶/۰

كمينه : ۵/۰                         بيشينه : ۴

ميزان درآمد از شغل توتون كاري

     متوسط ميزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون كاري در اين تحقيق، ۵۳۰۹۵۸ تومان در طول سال بوده است كه كمترين ميزان درآمد ۵۰ هزار تومان و بيشترين ميزان درآمد ۳ ميليون تومان بوده است، همچنين بيشترين فراواني افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان درآمد در طبقه   ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. ضمن اينكه بيش از ۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از     ۵۰۰ هزارتومان در طول يك سال از شغل توتون كاري درآمد كسب مي نمايند.

 

 

 

 

 

جدول ۱۱-۲ : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون كاري

 

درآمد ساليانه(تومان)

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

۱۰۰۰۰۰ و كمتر

۳۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۱

۷۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۱

۹۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۱

۱۱۰۰۰۰۰-۹۰۰۰۰۱

۱۳۰۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰۱

۱۵۰۰۰۰۰-۱۳۰۰۰۰۱

بيشتر از ۱۵۰۰۰۰۰

بدون پاسخ

۲۲

۵۳

۳۴

۱۶

۹

۱۸

۵

۶

۴

۸

۶/۱۲

۳/۳۰

۴/۱۹

۱/۹

۱/۵

۳/۱۰

۹/۲

۴/۳

۳/۲

۶/۴

۲/۱۳

۷/۳۱

۴/۲۰

۶/۹

۴/۵

۸/۱۰

۳

۶/۳

۴/۲

۲/۱۳

۹/۴۴

۳/۶۵

۹/۷۴

۲/۸۰

۹۱

۹۴

۶/۹۷

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

    ميانگين : ۵۳۰۹۸۵         ميانه : ۳              مد :۲             انحراف معيار : ۴۹۳۰۹۸

كمينه : ۵۰۰۰۰                         بيشينه : ۳۰۰۰۰۰۰

سابقه فعاليت توتون كاري

متوسط سابقه فعاليت افراد مورد مطالعه در زمينة‌ كشت توتون ۱۵ سال بوده است كه بيشترين آن ۶۰ سال و كمترين آن ۱ سال مي باشد و بيشترين فراواني نيز مربوط به طبقه ۵ سال و به پائين مي باشد، همچنين نتايج نشان مي دهد كه حدود ۶۲ درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از      ۱۰ سال سابقه فعاليت در خصوص كشت توتون دارند.

 

 

جدول ۱۲-۲  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون كاري

 

سابقه فعاليت (سال)

فراواني

درصد نسبي

درصد واقعي

درصد تجمعي

 ۵ سال و كمتر

۱۰-۶

۱۵-۱۱

۲۰-۱۶

۲۵-۲۱

بيشتر از ۲۵

بدون پاسخ 

۶۴

۴۱

۱۵

۸

۵

۳۷

۵

۶/۳۶

۴/۲۳

۶/۸

۶/۴

۹/۲

۱/۲۱

۹/۲

۶/۳۷

۱/۲۴

۸/۸

۷/۴

۹/۲

۸/۲۱

۶/۳۷

۸/۶۱

۶/۷۰

۳/۷۵

۲/۷۸

۱۰۰

جمع

۱۷۵

۱۰۰

۱۰۰

ميانگين : ۱۵          ميانه : ۲              مد : ۱             انحراف معيار : ۴۸/۱۵

كمينه : ۱                         بيشينه : ۶۰

تسهيلات حمايتي

     از نظر استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات ( وام، نهاده هاي كشاورزي و …)        ۵/۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه از اين تسهيلات استفاده نموده اند و ۵/۳۵ درصد نيز عدم استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات را اظهار داشته اند.