دانلود مقاله روش های محاسبه SST با تاکید بر محاسبه SST در خلیج فارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیده

تعیین توپوگرافی سطح دریا SST)) یکی از مسائل روز در علم ژئودزی می باشد . SST جدائی ژئوئید از سطح

متوسط دریاهاست . در این نوشته ضمن نگاهی گذرا به روش های تعیین SST، نتیجه تعیین SST را به روش

ارتفاع سنجی ماهواره ای برای خلیج فارس ارائه می دهیم. در این نوشته از مدل جهانی KMSS04 برای سطح

متوسط خلیج فارس و همچنین از مدلهای ژئوپتانسیل EGM96، EGM2008، GRACEو IRG04

استفاده گردیده است. ابتدا پروفیل های طولی و عرضی را برای SST های محاسبه شده از مدلهای ژئوپتانسیل

متفاوت ترسیم نموده و به مقایسه نتایج حاصله می پردازیم، سپس SST های سطحی حاصله از تفاضل مدلهای

ژئوپتانسیل مذکور و مدل KMSS04 را برای خلیج فارس ترسیم نموده ونهایتا مقایسه نسبی بین SSTهای

سطحی انجام می گیرد .

کلمات کلیدی : توپوگرافی سطح دریا ، ژئوئید ، سطح متوسط دریا ، ارتفاع سنجی ماهواره ای

مقدمه

امروزه با توجه به توسعه روابط وهمکاریهای بین المللی هماهنگی بین ملل مختلف در زمینه های گوناگون امری

اجتناب ناپذبر به نظر می رسد. یکی از این زمینه ها، ایجاد سطح مبنای ارتفاعی واحد در ملل مختلف می باشد. این

۱

موضوع در کاربردهای نظامی وخطوط انتقال نیرو، نفت و پروژه های مهندسی حائز اهمیت است. سطح مبنای

ارتفاعی را ژئوئید در نظر می گیرند، که برای تعیین ژئوئید ازمشاهدات سطح متوسط آب های آزاد استفاده می

شود، این دو سطح بر هم منطبق نیستند، به اختلاف این سطوح ازیکدیگرتوپوگرافی سطح دریا گفته می شود. در

این نوشته روش های مختلف مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد و در نهایت SST هایی از منطقه خلیج فارس

با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای ارائه می گردد .

برای تعیین مبنای ارتفاعی از اطلاعات مربوط به تاید گیج ها و ارتفاع سنجی ماهواره ای استفاده می شود ، SST

باعث جدائی بین ژئوئید و سطح متوسط دریا می شود ،پس با محاسبه SST سطح مبنای ارتفاعی بدست می آید.

سطح متوسط دریا : میانگین ارتفاع آب دریا از یک بیضوی رفرنس معین را سطح متوسط دریا ( Mean Sea

(Surface گویند. سطح متوسط دریا بر پایه مشاهدات چندین ساله بنا نهاده می شود . این اطلاعات از طریق داده

ها مربوط به ایستگاه جزر و مد سنج و یا از طریق ارتفاع سنجی ماهواره ای جمع آوری می گردند ، بر روی این

داده ها باید تصحیحاتی اعمال شود تا خطای دستگاه آلتیمتر،خطای مداری، تاثیر جزر ومد اقیانوسی و زمین صلب،

فشاراتمسفر،یونسفر،تروپسفروخطای اندازه گیری زمان و… کاهش یافته ویا حذف گردند .

مدل ژئوئید : ژئوئید یک سطح هم پتانسیل برای زمین محسوب می شود که با زمان تغییر می کند، سطوح هم

پتانسیل وابسته به زمانند که یکی از دلایل آن جزر ومد ماه وخورشید می باشد ازعوامل دیگر می توان به نیروهای

جاذبه وگریزازمرکز ناشی از دوران زمین، جابجایی اجرام داخل زمین و نیروهای حاصل از بار پوسته ای اشاره نمود

که موجب پدیده های تکتونیکی وتعادل ایزوستازی می شوند. برای سهولت در محاسبات ، ژئوئید را مستقل از

زمان در نظر می گیریم .در این نوشته مدلهای ژئوپتانسیل GRACE،EGM96، EGM 2008 و IRG04

را مورد استفاده قرار می دهیم .

۲

ارتفاع سنجی ماهواره ای : ( Satellite altimetry)

درحال حاضرمی توان با روش های ارتفاع سنجی ماهواره ای ارتفاع سطح آب را با دقت cm2-1 در اختیار

داشت. ارتفاع سطح آب با مجموع ارتفاع ژئوئید دریایی و توپوگرافی دینامیکی آنی (مجموع توپوگرافی

دینامیکی متوسط و آنامولی سطح آب) برابر است.

(Sea Surface High , SSH=N+h ) (1)

: SSH ارتفاع سطح آنی آب از بیضوی رفرنس

: N ارتفاع ژئوئید

: h ارتفاع سطح آنی آب از ژئوئید


: SSH ارتفاع سطح متوسط آب از بیضوی رفرنس
 شکل(-(۱ اجزاء محاسبه h’ SST
: h ارتفاع سطح متوسط آب از ژئوئید (توپوگرافی سطح دریا) :
ارتفاع بین سطوح آنی ومتوسط آب

 
با معلوم بودن SSH و N می توان h

را نیز یافت. با گیرنده GPS سوار بر ماهواره آلتیمتری واندازه گیری

مشاهدات رنج (فاصله ماهواره تا سطح آنی آب( که توسط ماهواره آلتیمتر صورت می گیرد، SSH و با داشتن

یک مدل ژئوپتانسیل مناسب N را می توان بدست آورد . با تفاضل 
SSH از SSH روابط زیر برقرار هستند:
   
h)(۲) N  h  h ‘  ( N SSH  SSH

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد