مقدمه
۱- سازمان بين المللي كار (ILO) نقش رهبري كننده بين المللي را در اشتغال جمعيت جوان در چهارچوب شبكه اشتغال جوانان دبير كلي سازمان ملل متحد و قطعنامه هيئت كل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقاي اشتغال جوانان» ايفا مي كند. هم چنين اين موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گرديد كه توسعه و اجراي راهبردهاي كار شايسته و مولد را براي جوانان به عنوان يك هدف در همكاري با كشورهاي در حال توسعه، مد نظر قرار مي دهد. اين مسئوليت‌ها، انعكاسي از توافق پايدار مشاركين ILO و سازماندهي جهت ارتقاي كار شايسته براي تمامي مردان و زنان جوان مي باشد.

۲- در نوامبر سال ۲۰۰۳، هيئت دولتي ILO، اشتغال جوانان را به عنوان يك موضوع براي بحث عمومي در كنفرانس بين المللي كار در ژوئن ۲۰۰۵ تعيين كرد. در تدارك براي بحث عمومي، هيئت دولت، اجراي يك گردهمايي سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند يعني: راه پيش رو در اكتبر ۲۰۰۴٫ موضوع اصلي اين مباحثه عبارت از بررسي خط مشي هاي ملي و برنامه‌هاي مبتني بر تشويق ايجاد مشاغل داراي كيفيت براي مردان و زنان جوان و تعيين زمينه‌هاي اوليه توافق درباره ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مساله بود، به عبارت ديگر «اقدام به تهيه چارچوبي براي مباحثات كامل تر درباره اين مساله در كنفرانس بين المللي كار در ژوئن ۲۰۰۵ بود، جائيكه نتايج جامع تري تصميم گيري خواهند شد».

۳- گزارش اين كنفرانس، جوانان: مسيرهائي براي كار شايسته، با يك بررسي كلي از اشتغال جوانان و عوامل اجتماعي – اقتصادي شروع مي شود كه به جمعيت جوان در كسب كار شايسته كمك مي كند و پشت سر آنهاست. اين گزارش ابداعات در سطح ملي را مورد بحث قرار مي دهد، درسهاي كليدي در تنظيم خط مشي ها و برنامه هاي موفق را تعيين مي‌كند. اين گزارش هم چنين حمايت ILO را از مشاركت كنندگان در ارتقاي كار شايسته. براي جمعيت جوان نشان داده و دستاوردها و ابزارهايي كه براي مشاركت كنندگان مفيد بوده و يا مي توانند مفيد واقع شوند را روشن مي كند.

۴- مجموعه مستندات اين كنفرانس شامل اقلامي است كه مي توانند منابع با ارزشي باشند يعني نتايج گرد همايي اكتبر ۲۰۰۴ و گزارش ILO درباره روند اشتغال جهاني براي جوانان، سال ۲۰۰۴٫