سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه :
برنامه وبودجه سازمان تامين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه گر ايران مي باشند كه پس از نيم قرن سابقه بيمه گري توانسته است ۲۶ ميليون نفر از ۳۴ ميليون نفر كل بيمه شده كشور ( شامل بيمه باز نشستگي وبيمه در مان ) را تحت پوشش خود قرار دهد . اين سازمان با تعامل گسترده خود با ۸۶۷۰۰۰ واحد كار فرامايي كشور تقريباً در ارتباط با كل مجموعه اقتصاد شهري كشور ( صنعت ، ساختمان ، خدمات ، بازرگاني ) قرار دارد .با پوشش ۰۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱ خانوار باز نشسته واز كار افتاده بزرگترين پوشش باز نشستگي كشور را دارا مي باشد وبا انجام هزينه اي برابر با ۲۸۸ ، ۹ ميليارد ريال تعهدات حقوق باز نشستگان ، از كار افتادگان وباز ماندگان وساير تعهدات قانوني بزرگترين اعتبار كشور را در اين قلمرو هزينه مي نمايد .
علاوه بر اينكه اين سازمان بزرگترين سازمان بيمه گر ايران است ، با بر خورداري از ۰۰ ۵ ، ۱۱ تخت بيمارستاني و۲۶۰ درمانگاه عمومي ، پلي كلينك ودي كلينك دومين درمان كننده كشور نيز مي باشد .منابعي كه سازمان در بخش توليد درمان خود ( درمان مستقيم ) در سال ۱۳۸۰ هزينه خواهد كرد مبلغ ۰۳۴ ،۲ ميليارد ريال مي باشد . علاوه بر اين با مبلغ ۵۲۰ ،۲ ميليارد نسبت به خريد درمان وخدمت از مراكز در ماني وتشخيصي دولتي وخصوصي اقدام مي نمايد كه از اين منظور بزرگترين خريدار درمان كشور بشمار مي آيد ( مجموعه هزينه هاي درمان در سال ۸۰ بيش از ۵۵۴ ، ۴ ميليارد ريال خواهد بود ) . سازمان تامين اجتماعي با منابع ومصارفي برابر با ۸۸۲ ،۵۱ ميليارد ريال ( در بر گيرنده امور بيمه گري ، درماني واقتصادي ) نقش بس تعيين كننده اي در قلمرو هاي مختلف كشور ايفا كرده وخواهد كرد .

در مقابل بزرگي وگستردگي وبزرگي انتظارات بحق ، تاريخي وقانوني كار فرمايان وبيمه شدگان وباز نشستگان را سازمان در پيش روي خود دارد . شرايط عصري كشور وهمچنين اين انتظارات تاريخي وقانوني باعث گرديده كه سازمان بصورت گسترده وريشه اي نسبت به باز سازي ونوسازي قلمرو ها ، فرايند ها ، ماموريتها ووظايف خود اهتمام داشته باشد . طي سالهاي ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۶ راهبردارها وخط مشي هاي ذيل سر لوحه كار همه جانبه وگسترده نظام تصميم ساز وتصميم گير سازمان بوده است .
• تنظيم وروديها وخروجيهاي صندوق بر اساس ميزان وسنوات پرداخت حق بيمه

• مديريت وسازمان دهي منابع از طريق افزايش وصوليها ، ارتقاء سهم سرمايه گذاري در تامين منابع با كار آمد نمودن امور سرمايه گذاري ورعايت صرفه وصلاح صندوق در اين زمينه و…
• مديريت وسازماندهي مصارف از طريق تنظيم پرداختها بر اساس قاعده عدالت وميزان مشاركت اعضاء
• حركت از سيستم درمان رها شده به سمت در مان كار آمد وهدايت شده وسطح بندي خدمات درماني

• حاكميت اصول محاسبات بيمه اي بر مراحل مختلف ورود به صندوق ، دوره مشاركت وخروج از صندوق
• انفكاك وتبيين قلمروي فعاليت صندوق كه ماهيتاً والزاماً بيمه اي مي باشد با قلمرو هاي حمايتي وامدادي
• ممانعت وجلوگيري از سرريز شدن آسيب ديدگان سياستهاي تعديل نيروي انساني وخصوصي سازي در اقتصاد كشور وافرادداراي ريسك بالا از ساير صندوقها به صندوق بيمه هاي اجتماعي بدون تامين منابع مالي لازم ورعايت اصول محاسبات بيمه اي

• عملياتي كردن اصل ۲۹ قانون اساسي وكاهش فشارها بر صندوق تامين اجتماعي از طريق مشاركت فعال وموثر در تدوين نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور
با اجراي راهبردهاي كلان فوق ، دستاوردها ونتايج قابل توجهي حاصل آمده است كه اهم آن به شرح ذيل مي باشد :
• الزام تجربي ، تاريخي وعلمي حاكي از آن است كه سازمان براي حفظ بقاء وتداوم حيات ورشد خود مي بايست رويكرد مشتري گرائي را پيشه خود سازد . اين رويكرد بايد بيش از گذشته تدوين ، تصويب وعملياتي مي گرديد . در حال حاضر مشتري گرائي يك راهبرد پايدار ومستمر است كه كليه سطوح سازمان نسبت به انجام آن ملزم بوده وافزايش رضايت مندي مستمري بگيران ، بيمه شدگان وكار فرمايان را مرام خود تلقي مي نمايند .

• اصلاح پايدار ومستمر ساختار منابع ومصارف وبسيج عمومي در داخل سازمان وكشور جهت جلوگيري از پيشي گرفتن مصارف بر منابع .
• ايجاد تعادل وتوازن مستمر وتوسعه اي در مصارف سه بخش كليدي سازمان يعني مصارف در مان ، مصارف مستمري بگيران حال ومصارف مستمري آينده ( ذخائر )
• مهندسي نوين از امور ( ارتباطات ، ساختار ها ، رويه ها و…) وتوسعه سرمايه انساني گسترده سازمان به صورت مستمر وپايدار واصلاح دائمي نظام تصميم گيري آن با تاكيد بر مشاركتي وشبكه اي كردن مديريت ها .

• استاندارد سازي در تمامي عرصه هاي كار وتلاش سازمان به منظور ارائه خدمات بيشتر ، بهتر ومتنوع تر در بخش خدمات در ماني وبيمه اي وهمچنين تسريع ، تسهيل وبهنگام سازي ارائه خدمات سازمان به بهره مندان ( بيمه شدگان ، مستمري بگيران و…)
• تهيه گزارش اقتصادي واجتماعي سازمان

• مشاركت گسترده در مراحل مختلف تدوين برنامه سوم توسعه كشور
• تهيه گزارش همه جانبه وتاريخي از كل قلمرو هاي بيمه اي ، حمايتي ، يارانه ها وامدادي كشور وارائه پيش نويس نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كشور بع رياست محترم جمهور، دولت ، مجلس وافكار عمومي كشور

• تلاش گسترده وهمه جانبه براي بر طرف كردن بزرگترين معضل ومشكل سازمان كه همانا بحران تشتت حاكم بر نظام اطلاعاتي سازمان است از طريق سامان سوابق بيمه شدگان وكار فرمايان وبر پائي سامان نظام نوين تطلاعات سازمان كه منجر به مقبوليت ومشروعيت فعاليتهاي سازمان خواهد شد .

• توليدات گسترده صدها سيستم نرم افزار ي اصلي وفرعي در قلمرو هاي امور بيمه اي ، در مان ، اداري ، مالي ، اقتصادي وتدارك گسترده سخت افزار براي بر پائي يكي از بزرگترين شبكه هاي نظام اتوماسيون اطلاعات وكامپيوتر كشور .( امور توليد ، نصب وبهره برداري وشبكه اي كردن كل فعاليت هاي اتوماسيون در سراسر كشور با جديت وبرنامه ويژه اي در شرف انجام واتمام مي باشد .)

• بي شك مشكل ترين ، پيچيده ترين وپر هزينه ترين موضوع ومسئله در هر سازماني ، بازسازي ونوسازي نظامات گوناگون تصميم گيري وتصميم سازي مي باشد . در همين راستا بمنظور تحقق توسعه سازماني ،ار تقاء كيفيت توليدات وپاسخگوكردن سازمان تامين اجتماعي اقدامات بسيار گسترده اي در رابطه با نهاد سازي ، قانونمندي كردن وعملياتي شدن آنها صورت گرفته است كه بخش از آثار ونتايج آن هم اكنون به باز نشسته ودر آينده نزديك بخش هاي گسترده تر آن به ثمر خواهد رسيد .

• بر پائي نظام نوين تصميم سازي سازمان ( ستاد بر نامه وبودجه با شوراهائي همچون شوراي در مان ، شوراي فني ودر آمد ، شوراي سرمايه گذاري ، شوراي انفورماتيك ، شوراي فرهنگي واجتماعي ، شوراي نظارت وارزشيابي ، شوراي آمار و،…)
• طراحي وتدوين نظام جامع برنامه ريزي وبودجه ريزي
• طراحي وتدوين نظام جامع آماري
• تفويض اختيار گسترده

• نوين كردن قلمروي ستاد سازمان ( براي امور برنامه ريزي ، هدايت ، راهبري ، نظارت وارزشيابي ) وصف سازمان ( براي اجراي برنامه ها وكنترول عمليات )
• استاني كردن بودجه سازمان از طريق مبادله موافقت نامه بين ستاد وصف

• اصلاحات اساسي وكليدي در ساختار تشكيلاتي سازمان همچون بر پائي معاونت اقتصادي وبرنامه ريزي ( دفتر بر نامه ريزي اقتصادي واجتماعي ، دفتر تافيق بر نامه وبودجه وامور شركتها ، دفتر سر مايه گذاري وذخائر ، دفتر آمار ومحاسبات اقتصادي واجتماعي ) معاونت فرهنگي واجتماعي ( دفاتر فرهنگي واجتماعي كار فرمايان ، بيمه شدگان ونهادها وسازمانها ) مجزا شدن امور حقوقي ومجلس از امور استانها ، بر پائي ادارات كل امور فني مستمريها ودفاتر راهبري سيستمها وفني ومهندسي

• باز سازي ونوسازي وظايف بخشهاي مختلف سازمان وبر پائي تقسيم كار نوين در زمينه هاي مختلف حضور در ميدان اصلاحات اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي فوق كه توسط مشاركت گسترده مديران وكار شناسان سازمان صورت گرفته وراهبري نظام تصميم ساز اين ميدانها بر عهده ستاد بر نامه وبودجه سازمان ( متشكل از اعضاي هيات مديره ، معاونين ومديران ارشد ) بوده است . ستاد برنامه وبودجه سازمان مسئوليت خطير مسئله يابي ، مسئله شناسي وتصميم سازي برنامه ها بودجه ها ، عمليات ، نظارت ها ، ارزشيابي ها و…. را بر عهده داشته ودارد .
بر نامه وبودجه سال ۱۳۸۰ كه چگونگي آنرا در صفحات آتي كتاب ملاحظه خواهيد كرد ، محصول رفت وبر گشت هاي متعدد در بين قلمرو هاي مختلف ستاد از يك طرف وستاد وصف از طرف ديگر مي باشد . اين كتاب دستاورد بررسي همه جانبه جمع كثيري از مديران وكارشناسان سازمان تامين اجتماعي مي باشد .
فر آيند تدوين برنامه وبودجه سازمان به شرح ذيل بوده است .

۱ بررسي عملكرد هاي منابع ومصارف سازمان در سال ۷۸ و۷۹
۲ چگونگي فرصتها وتهديدها ، فوت ها وضعفهاي درون وبرون سازمان
۳ چگونگي چالش هاي دروني وبيروني سازمان در سال ۱۳۸۰

۴ ايجاد فهم مشترك واستنباط واحد از قضايا
۵ برنامه ها وخط مشي هاي سال ۱۳۸۰ سازمان
۶ ايجاد فهم واستنباط واحد ، ترويج آنها ، شروع بر نامه ها وبودجه هاي كلان واستاني سازمان منطبق با آن
۷ تدوين لايحه بودجه وتقديم به شوراي عالي

۸ تصويب بودجه در شوراي عالي تامين اجتماعي
۹ ارائه گزارش از عملكرد ها وتصحيح وكنترل امور مطابق بر نامه ها وبودجه ها
دستاوردكار همه جانبه ودقيق كليه سطوح سازمان باعث گرديد كه لايحه بر نامه وبودجه تقريباً جامع سازمان كه براي اولين بار ، بر خوردار از بسياري از اطلاعات ورويكردها مي باشد ، به اتفاق آرا به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي در تاريخ ۲۹ /۱۱/۷۹ برسد وخوشبختانه با تلاش همه جانبه ستاد سازمان مركزي نسبت به تنظيم موافقت نامه هاي اجرايي استانها وتبادل آن در تاريخ ۲۹ /۱۲/۷۹ گرديد .

منابع سازمان : با توجه به اين كه جريانهاي در آمدي سازمان از سطح اشتغال ، سطح دستمزدها ونيز حجم سرمايه گذاريهاي جديد ( به ويژه سرمايه گذاريهاي دولت ) پيروي مي كند وبا عنايت به اين كه مولفه هاي در آمدي سازمان به شدت تحت تاثير فراگير شرايط عمومي اقتصاد كشور قرار دارند ، در نتيجه ، بهبود نسبي شرايط اقتصادي به همراه تلاش گسترده همكاران بخش بيمه اي به ويژه كار كنان عزيز شاغل در شعب سازمان سبب شد تا طي سال ۷۸ در رابطه با مهمترين عامل شكل دهنده در آمد سازمان يعني وصول حق بيمه بالغ بر ۰۱۸ ،۹ ميليارد در آمد براي سازمان كسب گردد . اين ميزان در آمد بيانگر رشدي معادل ۷/۳۲ در صد نسبت به سال ۷۷ مي باشد . اين رقم در بود جه ابلاغي سال ۷۹ بالغ بر ۵۴۰ ،۱۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است . مجموعه منابع سازمان وشركتهاي تحت پوشش آن در سال ۷۹ مبلغ ۰۱۲ ،۲۰ ميليارد ريال مي باشد .

مصارف سازمان : مصارف سازمان در بخش بيمه اي ( در قالب كمكهاي كوتاه مدت وتعهدات بلند مدت يعني پرداخت حق باز نشستگي ها ، حق عائله مندي و…) در سال ۷۸ بالغ بر ۸۹۹ ،۴ ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۷۷ نشانگر رشدي معادل ۵/۲۷ در صد مي باشد . همچنين سازمان براي ارائه خدمات در ماني به بيمه شدگان عزيز وافراد تحت پوشش آنها ، در سال ۷۸ هزينه اي بالغ بر ۴۴۷ ،۲ ميليارد ريال را تقبل نموده كه نسبت به سال ۷۷ از رشدي معادل ۵/۱۸ در صد بر خوردار بوده است .

كل مصارف مربوط به كمكها وتعهدات قانوني ( بازنشستگي و…) ودر مان در بودجه مصوب سال ۷۹ بالغ بر ۶۷۹ ،۹ ميليارد ريال مي باشد در همين سال مبلغ ۵۴۵ ،۲ ميليارد ريال پيش بيني سرمايه گذاري هاي جديد سازمان شده است . در سال ۷۹ مصارف شركتهاي تحت پوشش سازمان مبلغ ۱۷۰ ،۷ ميليارد ريال مي باشد كه با احتساب اين رقم مجموعه مصارف سازمان وشركتها ي تحت پوشش آن به مبلغ ۰۱۲ ،۲۰ ميليارد ريال در سال ۷۹ بالغ خواهد شد .

تعداد بيمه شدگان : جمعيت تحت پوشش بيمه سازمان در سال ۷۸ با رشد اندكي نسبت به سال ۷۷ به حدود ۶ ميليون خانوار بالغ گرديد كه با احتساب اعضاي خانواده آنها مجموعا جامعه بيمه شده تحت پوشش سازمان قريب به ۲۶ ميليون نفر مي باشند .نرخ پايين رشد تعداد بيمه شدگان سازمان عليرغم آنكه منجر به كاهش نسبت بيمه شدگان به مستمري بگيران شده وخواهد شد ( اين نسبت از ۳/۲۴ % در سال ۵۷ به ۹/۸ % در سال ۷۸ كاهش يافته است ) واستمرار آن براي منابع ومصارف سازمان بحران آفرين است ، اما توجه به اين كخ نسبت بيمه شدگان اصلي سازمان به كل جمعيت شاغل شهري به حدود ۶۵ در صد بالغ شده است ، نشان از نزديكي به مرزنهايي پوشش جمعيت مشمول در اين زمينه دارد وافزايش معني دار آن در شرايط موجود از عهده اين سازمان خارج بوده ودر گرو ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بالا براي رفع معضل بيكاري گسترده نيروي كار جهت حدود ۳ ميايون نفر نيروي آماده به كار كشور است ، در اين صورت متوان اميدوار بود كه از طريق ايجاد رشد وتوسعه پايدار پوشش كاملتر بيمه اي فراهم گردد .

مستمري بگيران : در راستاي حفظ عزت وصيانت نفس وتامين نيازهاي زندگي عزيزان مستمري بگير سازمان كه در سال ۷۸ پيش بيني از ۶۹۷ هزار خانوار بوده اند ، بالغ بر ۶۲۸ ، ۴ ميليارد ريال در قالب تعهدات بلند مدت ( مستمري باز نشستگي ، مستمري بازماندگان ، مستمري از كار افتادگي ) پرداخت شده است . سازمان با پيش بيني اعتباري بالغ بر ۱۱۹ ،۶ ميليارد ريال در بودجه سال ۷۹ كه نشانگر رشدي معادل ۲/۳۲ در صد نسبت به سال ۷۸ است ومتوسط حقوق باز نشستگي به مبلغ ۳۰۰ ، ۷۹۵ ريال در ماه وحقوق از كار افتادگي به مبلغ ۳۵۰ ، ۶۶۷ ريال در ماه ، سعي دارد تا رضايت مندي مستمري بگيران خود را افزايش دهد . همچنين سازمان براي افزايش رفاه مستمري بگيران خود اقدام به اصلاح وافزايش حق

عائله مندي از مبلغ ۴۰۰ ،۵۰ ريال به ۰۰۰ ، ۱۴۶ ريال بطور ماهانه واصلاح وافزايش حق اولاد از مبلغ ۰۸۰ ،۱۰ ريال بطور ماهانه در سال ۷۷ به ميزان ۸۸۰ ،۳۲ ريال در سال ۷۹ براي هر اولاد نموده است . علاوه بر اين موارد ، سازمان با بر پايي ستادبن جهت تامين كالا برگ به ارزش ۰۰۰، ۳۶ ريال در هر سال براي هر نفر مستمري بگير وتامين كالاهاي يارانه اي واساسي براي آنها به كمك تعاوني شهر وروستا ، گام مهمي در جهت رضايت مندي اين عزيزان برداشته است .

تعداد كار فرمايان : سازمان تامين اجتماعي در سال ۷۸ تعداد ۸۱۱ هزار واحد كار فرمايي را تحت پوشش بيمه اي خود داشته كه با بر نامه اي گسترده تلاش دارد تا در سال ۷۹ اين تعداد را به ۸۶۷ هزار واحد كار فرمايي برساند ، كه نتيجه آن افزايش وصوليها وتعداد بيمه شدگان تحت پوشش سازمان خواهد بود .

ساماندهي سوابق بيمه شدگان ، كار فرمايان وبر پايي نظام نوين اطلاعات : در سال ۷۸ وسال جاري يكي از انتظارات تاريخي وبحق بيمه شدگان وكار فرمايان عزيز يعني دسترسي سريع به سوابق خود در حال بر آورده شدن است . نظر به اين كه حجم عظيم پرونده ها وبايگاني سوابق بيمه اي به عنوان يك معضل لاينحل از گذشته تا كنون در سازمان باعث تخريب چهره ، مقبوليت ومشروعيت سازمان نزد بيمه شدگان وكار فرمايان شده بود وهمچنين موجبات نامطلوب شدن فضاي شعب وافزايش تنشها ودر نهايت غير استاندارد شدن فرايند ها

وعمليات را فراهم آورده بود . سازمان در راستاي تامين هدف رضايت مشتريان با اجراي طرح نوين ساماندهي سوابق بيمه شدگان وكار فرمايان ، گامهاي اساسي در جهت روان سازي امور ودستيابي سريع بهاطلاعات پرونده ها برداشته است . مجموعه همكاري گسترده همكاران بخش بيمه اي در ۶ ماهه اول سال ۷۹ باعث گرديد كه از تعداد ۱۶ ميليون پرونده موجود در شعب سازمان ، تعداد ۴/۸ ميليون پرونده با سامان سوابق نوين شكل گيرد . به زودي با تمتم اين كار مهم وملي نظام نوين اطلاعات سازمان شكل گرفته وبه كميت وكيفيت خدمات سازمان معني ومفهومي جديد وسرعت خارق العاده اي خواهد بخشيد .

پرداخت مقرري بيمه بيكاري ك سازمان در سال ۷۸ پرداخت مبلغي بالغ بر ۵۲۰ ميليارد ريال به حدود ۸۲ هزار بيكار تحت پوشش صندوق بيمه بيكاري ، نقش تعيين كننده اي در تامين زندگي كارگران بيكار كشور داشته است . با اصلاح امور در قلمرو بيمه بيكاري وهمچنين مصوبات دولت محترم ، وضعيت صندوق بيمه بيكاري كه در سال ۷۷ مصارفي بيش از منابع داشت بع صندوق تبديل گرديد كع مي تواند پايداري خود را استقرار بخشد وكماكان در اين شرايط حساس يار وپناهگاه بيكاران بيمه شده كشور باشد .

ارائه خدمات در ماني : سازمان هر گونه توجه ورسيدگي به در مان بيمه شدگان را وظيفه قانوني خود مي داند وآن را نوعي سرمايه گذاري اساسي براي آنها وكشور مي پندارد . از اينرو با در اختيار داشتن ۴۹ بيمارستان ، ۲۶۰ در مانگاه ، ۱۰ در كلينيك وحدود ۰۰۰ ، ۱۰ تخت ثابت و۵۰۰ ،۶ تخت فعال بيمارستاني در درمان مستقيم ، باز نگري در نحوه تنظيم قرار داد با بيش از ۳۰ هزار پزشك ومراكز در ماني وگسترش چتر نظارتي واعتماد سازي توانسته است ، به عنوان دومين ارائه دهنده خدمات در ماني در سطح كشور پاسخگوي ۱۹۲ ميليون با رجوع بيمه شدگان بيمار خود با هزينه اي بالغ بر ۴۴۷ ، ۲ ميليارد ريال در سال باشد . سازمان با پيش بيني اعتباري بالغ بر ۱۴۰ ، ۳ ميليارد ريال در بودجه سال ۱۳۷۹ اميد آن دارد كه رضايت مندي بيشتري در بيمه شدگان خود با ارائه خدمات در ماني بهتر ايجاد نمايد .

ـ سازمان در نيمه اول سال جاري با راه اندازي ۶ بيمارستان به ظرفيت ۶۰۶ تخت جديد ، ظرفيت هاي خود را وسيع تر ساخت ودر نيمه دوم سال جاري نيز بخشهاي قابل ملاحظه از ظرفيت هاي نوين به مدار بهره برداري وارد وهمچنين راه اندازي بزرگترين ومدرنترين بيمارستان كشور يعني بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي هزار تختخوابي تهران بارويكرددي جديد از نظر سيستم نرم افزاري مبتني بر عدم تكرار ضعفهاي قبلي در مديريت بيمارستان سازمان ، محاسبه پذيري وشفاف سازي قيمت تمام شده ، امكان مشاركت بخش خصوصي ورعايت اصول اقتصادي در بهره برداري و… انجام خواهد شد .

ـ از موافقيت هاي ديگر سازمان در بخش درمان كه باعث جلب اعتماد موسسات طرف قرار داد شده آن است كه با بهينه سازي فرايند خريد خدمت از موسسات در ماني طرف قرار داد فاصله پرداخت تعهدات به اين موسسات به حداقل زمان كاهش يافته ، به گونه اي كه مي توان ادعا كرد كه در حال حاضر هيچگونه تاخيري در پرداخت ها به موسسات طرف قرار داد مطابق قانون ومقررات وجود ندارد وهمچنين با گسترش چتر نظارتي بر عمليات موسسات طرف قرار داد گام مهمي در زمينه اصلاح فرايند پرداخت ها در بخش در مان غير مستقيم برداشته شده است .
ـ تدوين واجراي الگوي مصرف دارو ( فارماكوپه دارديي ) واحد هاي در ماني ملكي سازمان كه از نتايج آن ، يكسان سازي فرايند تامين وذخيره دارو بر مبناي سطح بندي وايجاد يك سيستم علمي تجويز وتوزيع دارو خواهد بود ، يكي از اقدامات انجام شده در اين بخش طي سال جاري بوده است .
سرمايه گذاريهاي سازمان : در حال حاضر ، گسترده فعاليت هاي اقتصادي وسرمايه گذاري سازمان طيف وسيعي را شامل شده واز فعاليت در بخش توليدي از طريق بيش از ۸۵ شركت صنعتي ، دارويي ، ساختماني ، بازرگاني و… تا خريد وفروش سهام ، اعطاي تسهيلات مالي ، خريد اوراق قرضه ، سپرده گذاري در شبكه بانكي وفعاليت هاي ساخت وساز را در بر مي گيرد ، بخشي از دستاوردهاي اقتصادي وسرمايه گذاري هاي سازمان عبارت است از :

شركت داري : بيش از ۸۵ شركت اقتصادي ، توليدي ، صنعتي ، داردئي و… تحت پوشش سازمان مي باشند . بطوريكه در حال حاضر بيش از ۳۵ در صد توليدات دارو ، ۵۰ در صد سيمان ، ۴۰ در صد تلويزيون ،۸۰ در صد فرآوردهاي مس و… كشور را مجموعه شركتهايي كه سازمان از ۱۰ تا ۱۰۰ در صد سهام آنها را داراست توليد مي كنند . عليرغم شرايط نامناسب اقتصادي كشور وركود نسبي فعاليت هاي توليدي وعدم رشدمناسب سرمايه گذاري ها در كشور ، سازمان توانست در سال ۷۸ سرمايه گذاري نقدي جديدي به مبلغ ۹۸۹ ميليارد

محقق سازد كه نسبت به سال ۷۷ رشدي معادل ۲۱ در صد داشته است . همچنين كسب بازدهي بالاتر از متوسط بازدهي بورس وسهم تعيين كننده شركتهاي متعلق به سازمان در بازار ، از موفقيت هاي سرمايه گذاري سازمان تلقي مي شود . علاوه بر اين كسب در آمدهاي ارزي به ميزان ۱/۷۳ ميليون دلار در سال ۷۸ وپيش بيني ۹۵ ميليون دلار براي سال ۷۹ وبهره برداري از واحدهاي جديدي همچون شركت توفيق دارو ، واحد پودر سولفات سديم شركت معدني املاح ايران ونيز طرح آنتي بيوتيك سازي كه حداقل ۶/۳ ميليون دلار صرفه جويي ارزي را در پي خواهد داشت ، از ديگر موفقيتهاي شركتهاي تابعه سازمان است . مجموعه منابع ومصارف شركتهاي تحت پوشش سازمان در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۳۴۰ ، ۱۴ ميليارد مي

باشد .
بانكداري : با حمايتهاي سازمان ، برنامه گسترده اي را براي توسعه شعب وارتقاء شاخصهاي كار آيي خود شروع نموده وعليرغم ركود حاكم بر فعاليت هاي بانكي ، به عنوان موفقترين بانك در سال ۷۸ شناخته شده است . تعداد شعب بانك رفاه از ۴۷۶ واحد در سال ۷۶ به ۷۲۴ واحد در سال ۷۸ افزايش يافت .بانك رفاه كارگران از يكسو سعي نموده است تا سهم منابع ومصارف خود را در كل منابع ومصارف كلان بانكها افزايش دهد واز سوي ديگر با ارائه خدمات بانكي به بيمه شدگان ومستمري بگيران سازمان وبا اعطاي تسهيلات مالي از طريق وجوه سازمان نزد خود ( وجوه اداره شده ) در خدمت بيمه شدگان باشد . سازمان نيز علاوه بر تعاملات گسترده اي كه با اين بانك دارد در سال ۷۸ بالغ بر ۳۰۳ ميليارد ريال تسهيلات مالي به بيمه شدگان تحت پوشش خود اعطا كرده است .

عليرغم وابستگي نسبي اين بانك به سازمان ( به جهت روشن نشدن وضعيت مالكيت سازمان بر كل سرمايه بانك ) هنوز رابطه ار گانيكي وتوسعه اي ميان سازمان وبانك به روشني متعين نشده كه اميد است تلاش هاي گسترده سازمان در سال جاري به ثمر رسيده ومالكيت كامل ونهائي اين بانك به سازمان واگذار شود تا از اين طريق اين دو نهاد مكمل يكديگر بتوانند بصورت همه جانبه وتوسعه اي زمينه ساز رشد وتوسعه يكديگر شوند .
ساخت وساز واحدهاي اداري ودرماني : سازمان تامين اجتماعي با ارائه مهندسي نويني از شركت هاي ساخت وساز تحت پوشش خود ، اقدام به طراحي وتكوين شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران به صورت يك هلد ينگ با مولفه هايي همچون محاسبه پذير بودن ، شفاف سازي قيمت تمام شده در ساخت وسازها و… نمود تاسيس اين شركت گام مهمي در راستاي جلوگيري از زيان در فعاليت هاي ساخت وساز وتلاش براي ايجاد نرخ بازگشتي همانند ساير سرمايه گذاري هاي سازمان خواهد بود .
سازمان در سال ۱۳۷۸ در عرصه هاي مختلف ساخت وساز ( توليد مسكن ، بيمارستان ، درمانگاه واحدهاي اداري ، تجاري ، هتل ؤ…) فعاليت نموده است در سال ۱۳۷۹ فقط براي ايجاد ظرفيتهاي لازم جهت واحدهاي اداري ودرماني خود مبلغ ۸۰۰ ميليارد ريال در بودجه سال جاري در نظر گرفته است ، علاوه بر اين اعتبارات گسترده اي در رابطه با ساخت وساز انبوه ، توليد مسكن ، واحدهاي تجاري و… اختصاص داده است .
باز پرداخت بدهيها ي معوقه دولت به سازمان : تلاش هاي گسترده سازمان در رابطه با وصول با مطالبات خود از دولت به ثمر رسيده وبا مساعدت ويژه رئيس جمهور محترم در طي سالهاي ۷۸ و۷۹ با دو مصوبه وهر كدام به مبلغ ۰۰۰ ، ۴ ميليارد ريال ، دولت عزم واراده خود را در زمينه باز پرداخت بدهيهاي معوقه خود در قالب واگذاري شركتهاي دولتي به سازمان به منصه ظهور رساند . اين امر موفقيتي براي خدمتگزاران سازمان واز نكات اميد بخش در جهت افزايش دارائيها وارتقاء توان اقتصادي سازمان خواهد بود . تاكنون شركتهاي زير به سازمان واگذار شده است :
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۵/۲۵ % ، صيد وصنعت ايران ۱۸ % ، شركت ايرانگردي وجهانگردي ۵۰ % ، لوله سازي اهواز ۵/۲۵ % ، انتشارات علمي وفرهنگي ۵۱ % ، ايران گاز ۵۰ % ، پرسي گاز ۵۰ % ،صنايع ملي گاز ۵۰ % ،نفتكش ايران ۳۳ % ، پتروشيمي شيراز ۵/۸ % ،پتروشيمي اراك ۲/۴ % ، پتروشيمي خارك ۳/۱۸ %، پتروشيمي اصفهان ۸۸/۱۴ % واگذاري اين مجموعه هاي گسترده توليدي واقتصادي باعث خواهد شد كه سامان صندوق بيمه اجتماعي كار آمدتر شده وبعضي از تهديدات متوجه اين سازمان مرتفع گردد . سازمان بعضي از اين شركتها را به جهت الزامات قانوني ويا در انطباق با مجموعه فعاليت هاي اقتصادي وتوليدي خود ، نگهداري وتصدي خواهد كرد وبعضي از اين سرمايه ها ي در يافتي را پس از سامان دهي وسرمايه گذاري لازم جهت فروش با بالاترين سطح قيمت ( بمنظور صيانت از دخائز بيمه شدگان ) به معرض فروش خواهد گذاشت .
مهندسي نوين امور ، ساختار ها ، وظايف وتشكيلات : بهبود واصلاح فرايند هاي تصميم سازي وتصميم گيري يكي از سرلوحه اجرا گذاشته شده است ، كه بعضي از دستاوردهاي آن عبارتند از :
ـ طراحي واجراي نظام برنامه ريزي سازمان ونهادينه شدن آن تا تنظيم برنامه پنجساله براي سازمان .
ـ تنظيم برنامه پنجساله سازمان مبتني بر كلان نگري ، همه جانبه نگري وآينده نگري كه در تبيين راهبردهاي ميان مدت ودر نتيجه ايجاد وفاق وهمدلي در بين همكاران سازمان نقش مهمي خواهد داشت .
ـ مبادله موافقتنامه بين ستاد وادارات كل بيمه اي ومديريتهاي در ماني استانها به منظور گسترش ظرفيتهاي استاني ، تفويض گسترده اختيارات ، كاهش مكاتبات غير ضرور و… اين اقدامات ، فرصتهاي تازه اي را به ستاد براي پذيرش نقش اصلي خود كه همان سياستگزاري ، برنامه ريزي ، نظارت و… مي باشد ، داده است .