دانلود مقاله سبک زندگی تعهدمحور نوجوانان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه سبک زندگی تعهدمحور با تأکید اقتصاد مقاومتی میپردازد. بدین منظور نمونهای متشکل از ۳۰۰

دانشآموز دختر و پسر مدارس بابلسر در سال ۱۳۹۲ انتخاب شدند و پرسشنامههای استاندارد بین آنان توزیع و داده های جمعآوری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون t مستقل، فرضیه تحقیق مبنی بر این که سبک زندگی تعهدمحور دختران و پسران نوجوان تفاوت ندارد تأیید گردید. ضمن اینکه، وضعیت سبک زندگی تعهدمحور نوجوانان مورد مطالعه نسبتاً مطلوب است. بر این اساس، به نظر میرسد نوجوانان به عنوان ذخایر آتی انقلاب نقش سازندهای در اقتصاد مقاومتی خواهند داشت و مقاومت اقتصادی، با توجه به سبک زندگی تعهدمحور قشر نوجوان افزایش خواهد یافت.

واژگان کلیدی: تعهد اجتماعی، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، نوجوان.

مقدمه

سبک زندگی بخشی از زندگی است که در بردارنده طیف کامل فعالیت هایی است که نوجوانان در زندگی روزمره خود انجام می دهند. بنابراین طیف فعالیت های مختلف نوجوانان در هر عرصه از زندگی

می تواند سازنده سبک زندگی آن ها در آن عرصه باشد. اولین بار آلفرد آدلر۵ روانکاو اتریشی پایه گذار مکتب روان شناسی فرد، به اهمیت سبک زندگی اشاره کرد. از نظر آدلر، انسان ها دائماً برای هدف های خیالی و آرمانی تلاش می کنند. این که چگونه در زندگی روزمره خود سعی می کنیم به این اهداف برسیم آدلر با مفهوم سبک زندگی پاسخ می دهد. از نظر آدلر هدف نهایی و اساسی هر یک از ما برتری یا کمال است، ولی ما از طریق الگوهای رفتاری متفاوتی سعی می کنیم به این هدف برسیم. هر کدام از ما این تلاش را به صورت متفاوتی نشان می دهیم. در واقع ما الگوی منحصر به فردی از خصوصیات، رفتارها و عادت ها را
پرورش می دهیم که آدلر آن را سبک زندگی نامید. هر کاری که انجام می دهیم به وسیله شیوه زندگی

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۲

منحصر به فرد ما شکل می گیرد و مشخص می شود. همچنین سبک زندگی تعیین می کند که به کدام

جنبه های محیط توجه کنیم یا آن ها را نادیده بگیریم و چه نگرش هایی داشته باشیم. سبک زندگی، تابع هدف زندگی است. هر هدفی که برای زندگی معین کنیم یک شیوه زندگی را برای ما ایجاد

می کند(سیدمحمدی،.(۱۳۹۰

تحقیقات نشان داده است، سبک زندگی مانند طبقه یا قومیت به انسان معنی یا حس هویت میدهد. در

واقع سبک زندگی، همگرایی و واگرایی پدید میآورد؛ یعنی کسانی که سالها مانند هم زیستهاند آرام آرام

مانند هم فکر میکنند و حساسیت و علاقههایی مشترک خواهند داشت. این همگرایی به موضعگیریها و قضاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید. نوجوانان که هنوز هویت فکری، فرهنگی و

اجتماعیشان در حال شکلگیری است سبک زندگی خود را ایجاد میکنند. آنان متأثر از باورها و ارزشهای

حاکم بر جامعه هستند و هویت خود را شکل میدهند. در واقع نوجوانان با انتخاب اهداف، باورها و

ارزشهای حاکم بر جامعه، سبک زندگی خود را تعیین میکنند. همچنین نوجوانان با انتخاب ارزشها و باورها، هویت اجتماعی خود را شکل میدهند و روابط اجتماعی آنان بر این اساس تشکیل و سبک زندگی اجتماعی آنان ایجاد میگردد و نهایتاً به تعهد اجتماعی میرسد. تعهد اجتماعی باعث افزایش اعتماد اجتماعی و افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی نوجوان و در نهایت ثبات رفتار اعضای جامعه

میشود و این مهم در شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تأثیرگذار است(شریفی، .(۱۳۹۱

در رابطه با تأثیرات اقتصادی نوجوانان، از آنجا که نوجوانان آیندهسازان یک کشور محسوب میشوند، شکلگیری درست سبک زندگی آنان بهویژه در چارچوب تعهد اجتماعی میتواند اثرات قابل ملاحظهای بر مقاومت آتی اقتصادی داشته باشد. در واقع اقتصاد مقاومتی رابطه تنگاتنگی با سبک زندگی تعهدمحور دارد و ارتقای سبک زندگی مبتنی بر تعهد اجتماعی میتواند مقاومت اقتصادی را افزایش دهد. در این راستا، تحقیق

حاضر به بررسی سبک زندگی تعهدمحورانه نوجوانان و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی میپردازد. در این ارتباط

فرضیههای مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر است:

-۱ سبک زندگی تعهدمحور دانشآموزان بالاتر از میانگین است.

-۲ سبک زندگی تعهدمحور بین دختران و پسران نوجوان متفاوت است.

برای آزمون فرضیههای فوق نمونهای متشکل از دانشآموزان دختر و پسر انتخاب شده و با بهکارگیری روشهای آماری، سبک زندگی تعهدمحور آنان به تفکیک جنسیت، بررسی و مقایسه شده است. در ادامه ابتدا مبانی نظری در رابطه با دوران نوجوانی، سبک زندگی به تفکیک جنسیت و تعهد اجتماعی و سبک زندگی

تعهدمحورانه در اقتصاد مقاومتی ارائه میشود. سپس پیشینه تحقیق، روشهای پژوهش، تجزیه و تحلیل

دادههای پژوهش و بحث و نتیجه گیری بیان میشود.

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۳

مبانی نظری

دوران نوجوانی به عنوان یک مرحله اجتماعی، شناختی و هیجانی تلقی میشود. در این دوره شخص برای

ایفای نقش در اجتماع آینده آماده میشود. در مرحله اجتماعی شدن، نوجوانان با ارتباط برقرار کردن با همسالانشان از والدین فاصله میگیرند. در واقع دوستیها از عوامل مؤثر در اجتماعیسازی نوجوانان و ابزار

مهم برای یادگیری مهارتهای اجتماعی شمرده میشود. همچنین این مهارتها، نقش محوری در جستجوی

نوجوان برای کسب خودآگاهی و خودشناسی ایفا میکند. نوجوانان کمسال کم کم با انتخاب یک یا چند

دوست صمیمی گروه کوچک دوستان را تشکیل میدهند. معمولاً این دوستان صمیمی در ابتدای کار، همجنس

نوجوان هستند. هنگامی که نوجوانان وقت کمتری را با اعضای خانواده میگذرانند همسالان به طور فزایندهای بااهمیت میشوند. در واقع در طول نوجوانی همکاری و تأیید متقابل و افزایش حساسیت نسبت به نیاز

دوستان بیشتر است و نوجوانان به احتمال زیاد تسلیم فشار همسالان برای رفتار ضد اجتماعی میشوند. با این حال اغلب فشارهای همسالان با ارزش بزرگسالان در تعارض نیستند. در واقع نوجوانان با کسب مهارتهای

بینفردی و ارتباطات عاطفی مناسب، مشکلات کمتری در این دوره رشد خواهند داشت و این مهارتها و

ارتباطات، تعهد اجتماعی را در آنان شکل میدهد(برک۱، .(۱۳۸۸

هر فردی عضو گروه و جامعهای است و به خاطر این عضویت هنجارها و ارزشهایی را میپذیرد و اصولی را رعایت میکند و در جامعه نقشهایی را میپذیرد. وقتی افراد در موقعیتهای خود در گروه قرار گرفتند و در آن موقعیتها انتظارات دیگران را برآورده کردند، یعنی از چیزهایی به خاطر دیگران صرفنظر

نمودند و یا چیزهایی را به دیگران دادند، آنگاه به نقش خود عمل کردهاند و در مقابل انتظار دارند که دیگر

اعضای گروه نیز خود را موظف بدانند تا در آینده نقش خود را ایفا نموده و انتظارات آنان را برآورده کنند. در این ارتباط نیازهای نوجوانان و استقلالطلبی آنان از خانواده موجب میشود که با دیگران روابط اجتماعی بیشتری برقرار کنند و برای برقراری روابط اجتماعی، عضویت در گروههای اجتماعی و رعایت قواعد برقراری

ارتباط بین اعضای گروه امری ضروری است و زمانی که کنشهای متقابل اعضای گروه بر اساس نظم و

ترتیب اجتماعی درباره داد و ستد بین نقشهای اجتماعی تنظیم یا اداره شود، تعهد به وجود آمده است. در واقع میزان احساس مسئولیت و پایبندی نوجوانان نسبت به نقشهای اجتماعیشان، تعهد اجتماعی را در آنان ایجاد میکند. تعهد اجتماعی در نوجوانان، به میزان پایبندی آنان نسبت به نقشهای اجتماعیشان میباشد.

نوجوانان تعهد را وابسته به عهد و پیمان با دیگران و روابط مناسب با افراد دیگر میدانند تا بتوانند برای ایفا

کردن نقشهای خود در آینده روی تعهد دیگران حساب کنند(میلز۲، .(۱۹۸۸

نوجوانان با ایفای نقشهای اجتماعی، هویت اجتماعی خود را شکل میدهند و در این ارتباط سبک

زندگی که انتخاب میکنند آنان را به یک نوع هویت اجتماعی میرساند. به عبارت دیگر، نوجوانان کلاس

۱٫ Berk 2. Mills

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۴

هویتی (سبک) خود را با ارتباطات انتخابی خود معرفی میکنند. همچنین نقشهای اجتماعی نوجوان، رفتار

متناسب با هر جنس را تعیین می کند. در این ارتباط تفاوتهای جنسیتی در زمینه تعهد اجتماعی نشان میدهد که دختران در روابط عاطفی قویتر از پسران هستند و این روابط عاطفی قویتر منجر به تعهد اجتماعی

بیشتری میشود. همچنین جامعه پذیری زنانه به گونهای شکل گرفته است که کمک به دیگران، دلسوزی،

همدردی، احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی را با خود به همراه میآور

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد