مقدمه:
سرد خانه تحت پوشش آستان قدس رضوي = با ظرفيت ton 3000- داراي ۱۷ اتاق- ۱۵ اتاق زير صفر- ۱۲ اتاق بالاي صفر- اتاق بالاي صفر جهت نگه داري ميوه ها، رب و … استفاده مي شود داراي ظرفيت ton 400- 150 است. درجه ي حرارت ميوه جات نسبت به نوع ميوه متفاوت است به عنوان مثال براي نگهداري سيب لبناني براي مدت ۶ ماه درجه ي حرارت بايد بين ۰ تا

۵/۰ و رطوبت نسبي بين ۸۵ تا ۹۵% باشد. براي سيب عباسي درجه ي حرارت ۵/۰+۰ و مدت ماندگاري ۴ ماه است. درصد رطوبت ۷۵ تا ۸۰%- براي گلابي درگزي ۶۵ تا ۷۰% در درجه حرارت c8/0 تا ۰ (گلابي نطنز ۸/۰- تا ۰)

فشار ورودي مايع اواپراتور bar 10- 8 است. مايع كه عبور مي كند فشار شكسته شده و به ۵/۲ تا ۲ بار مي رسد.
مرحله سوم: كمپرسور- (دستگاه متراكم كننده). تشكيل شده از ۳ قسمت: ۱- الكتروموتور ۲- كمپرسور ۳- سپراتور روغن. فشار مكش كمپرسور بين atm 5/3- 2- فشار خروجي كمپرسور atm 10- 8- درجه حرارت ورودي مكش كمپرسور: c10- 8 زير صفر- و خروجي كمپرسور: c10- 8 بالاي صفر-
مرحله ي چارم: كنداسور: (دستگاه تقطير كننده) شامل: ۱- پرزهاي مشبك گاز گر

م- ۲- دوش هاي آب- ۳- كوئل يا راديات- ۴- شير بالانس- ۵- شير هواگيري- ۶- فن ها. فشار داخل كنداسور بين atm10- 8- درجه حرارت ورودي گاز c100- 80- خروجي گاز مايع برابر با درجه حرارت محيط است.
رطوبت دهي اتاق به وسيله ي سماتيك يا رطوبت زن- به وسيله ي دستگاهي بنام هيدروقمر رطوبت تنظيم مي گردد. (از يال اسب استفاده مي شود كه به صورت رديفي چيده مي شود وقتي رطوبت بالا رود اين ها كشيده و باز مي شوند و هنگامي كه رطوبت كم مي شود خشك مي شود.) وقتي رطوبت كم و زياد مي شود روي پلاتين اثر گذاشته وآن را قطع و

 

يا وصل مي كند-فشار داخل كمپرسور:bar2/3- 3-
سپراتور: در قسمت برگشت از اواپراتور در داخل موتورخانه سپراتور مركزي را جهت جلوگيري از برگشت هرگونه ذرات مايع از قسمت اواپراتور و هدايت به سمت كمپرسور جلوگيري نمايد. ذرات معلق در گاز در داخل سپراتور مركزي جمع مي شود و در شيفت كاري در داخل سيستم تخليه مي گردد. سپراتورها در داخل سيستم وظيفه ي جدا كردن مايع از گاز را انجام مي دهند- در سيستم زير صفر گاز خروجي چون مي بايستي به قسمت مكش كمپرسور بالاي صفر هدايت شود و درجه حرارت خروجي بالا باشد. گاز داغ از داخل مخزني بنام اينتركولر- عبور داده تا حرارت گاز گرفته شود و به صورت گاز سرد به داخل مكش كمپرسور بالاي صفر برسد-
درهاي سردخانه از عايقي بنام پلاستي فرم يا عايق تزريقي- دور درب اتاق هاي زير صفر Heater به كار مي رود كه جلوگيري از يخ زدگي است. عايق پلاستي

 

فرم در اتاق زير صفر: cm35- 30 بالاي صفر cm20- 15.
كف اتاق هاي سردخانه: ۱- ابتدا قير مي ريزيم. ۲- عايق گذاشته مي شود. ۳- مجدداً قير ريخته مي شود. ۴- دوباره عايق گذاشته مي شود. ۵- قير ريخته مي شود. ۶- بتن آرماتور ريخته مي شود به ضخامت cm10.
ديواره: ۱- لايه قير. ۲- عايق. ۳- قير. ۴- عايق. ۵- تور مرغي (به خاطر اينكه سيمان به عايق بچسبد). ۶- سيمان. سقف به همين صورت است و در آخر كار قير ريخته مي شود.
از منبع آمونياك به دليل ارزان بودن استفاده مي شود- بيشترين نشتي دستگاهها از شيرآلات يا اتصالات است- منبع آمونياك كپسول lit60- 45. فشار bar16- 13- اگر نشت كند به داخل اتاق سردخانه آن ميوه ها قابل استفاده نيست. مثلاً گوشت در صورت وجود آمونياك سبز مي شود- سيب قهوه اي مي شود- هر دو ساعت يكبار به طور كلي بايد كنترل شود.
پرتغال: انبار ماني ۲ ماه. نگه داري زياد داخل انبار روي ميوه اثر مي گذارد-
سيب پس از ۶ ماه نگه داري افت پيدا مي كند و آردي مي شود افت محصول %۶- ۴ است.
گلابي نطنز: ۱ سال- رب گوجه فرنگي: ۱ سال.
Box و پيلت: در اتاق هاي زير صفر از پيلت آهني استفاده مي ش

ود. اتاق بالاي صفر پيلت چوبي در داخل سردخانه بايد از ليفتراك برقي استفاده كرد چون ايجاد دود نكند. كلاً پيلت ها و Box نيز وسيله اي برابر جا به جايي و حمل و نقل مي باشند.
طريقه ي چيدن ميوه: هر ۵ جعبه روي يك پالت- ۳ پالت روي هم چيده مي شود- ارتفاع ۱۵ جعبه مي شود- ميوه اي كه در اول فصل مي آيد آخر سردخانه چيده مي شود چون نارس چيده شده- ميوه اي كه در آخر فصل مي آيد اول گذاشته مي شود چون رس

 

يده تر است. دو محصول را نمي توان كنار يكديگر در اتاق هاي سردخانه ي بالاي صفر نگه داشت فقط به شرط اينكه درجه ي حرارت و رطوبت يكسان لازم داشته باشند.
اواپراتور = عمل سرما دهي را انجام مي دهد.
تورنومتر = عمل قطع و وصل كردن كولر ها را انجام مي دهد.
درجه حرارت انبار =
درجه حرارت اگر پايين رود يخ زدگي ايجاد مي شود و اگر بالا رود ميوه حالت زرد و رسيده به خود مي گيرد و زودتر خراب مي شوند. دستگاهي بنام لوماتيك كه رطوبت پاش است. انبار نگهداري رب كه حرارت c2 در آن برقرار است. فصل توليد توليد بالا بوده نتوانسته اند آنها را بسته بندي كنند در بشكه نگهداري مي شود و براي صادرات استفاده شود.
اتاق هاي زير صفر =
براي نگهداري مواد پروتئيني و گوشتي است درجه حرارت ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتيگراد زير صفر است. مدت زمان ماندگاري نسبت به نوع جنسي كه در اتاق گذاشته مي شود متفاوت است براي ماهي يكسال، براي گوشت دو سال، مرغ يك سال، و كنساتره ها دو سال ولي كنساتره هايي كه زودتر خراب مي شوند مثل آلبالو و … مدت زمان كمتري نگهداري مي شوند.
اتاق هاي بالاي صفر =
در طول مدت نگهداري دوبار ضد عفوني مي شوند يكي اول بهره برداري كه در توسط آب آهك و سمي بنام بنومين كه ضد قارچ است و بعد از ۴۸ ساعت بارگيري مي شود. در آخر بهره برداري هم چون اتاق رطوبت مي گيرد و مخمرها در آن رشد كرده اند. اتاق خاموش مي شود و درجه حرارت بالا مي رود و مخمر رشد زيادي مي كند. اتاق دوباره ضد عفوني مي شود با همان مواد ذكر شده تا مخمر از بين برود.

سيستم تبريد سردخانه =
از ۴ قسمت اصلي تشكيل يافته است: ۱- رسيول = يا مخزن ذخيره آمونياك كه داراي شيرهاي ورودي و خروجي است و فشار داخل رسيول ۸ تا ۱۰ bar است. ۲- شيشه هاي سايتي گولاز. ۳- شير اطمينان. ۴- شير هواگيري و تخليه روغن ظرفيت رسيول نسبت به سردخانه ها متفاوت است و در سردخانه رضوي حدود ۷ هزار ليتر مي باشد.
اواپراتور يا دستگاه تبخير كننده = كه تشكيل شده است از:
۱- شيرهاي ورودي ۴- پيلوت ول
۲- شير برقي ۵- سپراتور
۳- شيرهاي تخليه روغن ۶- شيرهاي انبساطي
شيرهاي انبساطي =
اين شيرها فشار داخل اواپراتور را تنظيم مي كنند مثلاً براي ميوه تا ۵ تنظيم مي كنند كه شامل: سرو ولو، پيلوت ولو، شير ولو مي باشد.
رنگ قرمز شير اطمينان است. رنگ آبي شير بالانس است. رنگ خاكستري ترموستاد است كه فرمان مي دهد براي پمپ آب كندانس.

شيشه ساتيوگولاز =
جهت بازديد سطح مايع در داخل رسيول كه چقدر مايع وجود دارد.
آژيرهاي انبار =
هنگاميكه در بسته مي شود با به صدا درآودن اين آژيرها كه يكي در داخل محوطه است نگهباني و بقيه افراد را خبر مي كند.
مايع سنچولي = تبخير مايع اسفنجي مي شود مايعي كه تبخير شده در قسمت خروجي خارج مي شود و وارد سپراتور مي شود در داخل سپراتور جداكنندة مايع از گاز وجود دارد مايع دوباره ته نشين مي شود و وارد كوئل مي شود و از قسمت خروجي گاز خارج مي شود و از شيرهاي انبساطي عبور مي كند. لوله هاي زرد ورودي مايع آمونياك است.

سيستم نور در انبار =
لامپهاي موجود در انبار اگر يكسره روشن باشند باعث بيداري خود ميوه مي شوند.
شيرهاي تنظيم كنندة فشار داخل اواپراتور =
۱- شير برقي. ۲- پيلوت ولو. ۳- سرو ولو.
شير برقي گاز را عبور مي دهد به پيلوت ول و پيلوت ول فرمان مي دهد به سرو ول و سرو ول مسير گاز را باز مي كند. به محض اينكه فشار داخل اواپراتور پايين مي آيد مسير را مي بنديم تا فشار بالا رود.
ليفتراك =
جا به جايي كل اجناس كه به داخل سردخانه مي آيد استفاده مي ش

ود.
شاخكهايي دارد كه در ارتفاع ۳ متري بارچيني مي كند و همه گونه بسته بنديهايي كه روي پيلت ها چيده مي شود و روي باكس باشد جا به جا مي شود.

 

جك =
براي اجسامي كه زير يك تن بار دارد وقتيكه ليفتراك نباشد از جك براي جا به جايي استفاده مي شود.

اواپراتورهاي سقفي = ايستگاه مايع
ايستگاه مايع در بالاي پشت بام قراردارد و ورودي مايع از شير صافي، شير برقي و شير يكطرفه و شير رگلاژ و مايع ركسلاكشن وارد سيستم مي شود و در قسمت لوله هاي ورودي وارد اواپراتور مي شود تبخير شده و برگشت داده مي شود داخل سپراتور و مايع دوباره ته نشين مي شود و گاز از قسمت خروجي خارج مي شود و به سر مكش كمپرسور مي رود.
چهار اتاق وجود دارد كه هر كدام دو ايستگاه مايع دارد و سه تا اواپراتور در داخل اتاق كه يكي دو كولره و ديگري تك كولره مي باشد.
اگر دستگاه خراب شود نشت گاز بوجود مي آيد اگر شيرهاي انبساطي باعث شود فشار داخل اواپراتور بيشتر شود باعث مي شود كه داخل اتاق داغ شود.
قطعات از خارج وارد مي شود مثلاً شير برقي، اگر قطعات آن خراب شود بايد از آلمان خريداري شود و تعميرات اين دستگاهها به عهدة خود مسئولين كارخانه است.

فينهاي گاز گرم =
گاز داغ وارد فينها مي شود و در معرض هوا قرار مي گيرد و درجه حرارت آن كاسته مي شود.
و از قسمت خروجي خارج مي شود و داخل كوئل يا راديات كه در داخل كوول از بالا دوش هاي آب و از پايين فنها هوا را مسير كوله مي كند باعث تقطير مايع مي شود مايع تقطير شده از قسمت خروجي خارج مي شود و داخل رسيول قرار مي گردد.
اين قسمت مربوط به اسقاطي كارخانه است و بعضي هم از خط توليد آنها گذشته مثل نخود فرنگي، نوار نقاله خط نخود سبز، دستگاه الكي دارد كه پوسته ها گرفته مي شود. اين قسمت سردخانة عصاره است دستگاهي يونيت گرام. تمام قسمت هاي كنداسور و اواپراتور جدا است در اين جا به صورت يونيت روي هم وصل شده، خود كمپراسور، الكتروموتور، سپراتور روغن، در اينجا سپراتور حدود ۴۴۰ ليتر روغن مي گيرد گازي كه از خروجي كمپرسور سرتاسر ۲۰ درجه سانتيگراد حرارت دارد مستقيم وارد روغن مي شود در داخل روغن حرارت

گرفته مي شود بعد به قسمت جدا كنندة روغن مي آيد، روغن جدا مي شود برگشت داده مي شود داخل مخزن روغن و گاز از قسمت خروجي خارج مي شود داخل كنداسور لوله اي مي رود در اينجا كنداسور لوله اي داريم كه از آب مقداري حرارت گرفته مي شود در داخل حدود ۶۰ درجه سانتيگراد حرارت داريم چون روغن خود حرارتش را گرفته بع

د از كنداسور لوله اي گاز دوباره خارج مي شود وارد كنداسور صفحه اي مي شود و در داخل صفحه ها هر يك صفحهآب دارد يك صفحه آمونياك دارد با همديگر ارتباط برقرار مي كنند و اين باعث مي شود گاز داغ به صورت مايع در بيايد قسمت پايين رسيور حدود ۳ ليتر مايع داريم از داخل رسيور ساتيوگولاز خارج مي شود و مواد زائد گرفته مي شود و استركشن مي شود و در داخل مبدل صفحه اي مي شود.
مبدل يك صفحه گليگول است و يك صفحه آمونياك سرد شده، مايع آمونياك تبخير مي شود و از قسمت خروجي خارج مي شود و وارد مكش كمپرسور مي شود و گليگول دا داخل مبدل سرد شده به سوي لوله ها هدايت مي شود و به داخل اواپراتورهاي داخل اتاق مي رود كه در داخل اتاق عمل سرمادهي انجام مي گيرد و سيستم در اين جا تمام اتوماتيك است.
نمايشگر، داخل اتاق و درجه حرارت كنداسور را نشان مي دهد و فنهايي كه داخل كنداسور شروع به كار مي كند.
مانيتور دستگاه كه خرابيهاي خود دستگاه را نشان مي دهد كه چشمكي در داخل دستگاه وجود دارد. اگر به هر دليلي مشكلي در دستگاه ايجاد شود. اين دستگاه از دانمارك است و سيستمي كه نصب شده اتريش است و از سال ۱۳۷۳ نصب شده است در مورد جرم دستگاه لاستيك كُبلينگ دستگاه كه تعويضي است و هر ۶ ماه يكبار تعويض مي شود و بوربرينگ هاي دستگاه به محض خراب شدن هر يك ماه يكبار گريس كاري مي شود.
تعويض روغن هر ۲۰۰۰۰ ساعت يكبار انجام مي شود. . صفحه هاي مبدل لاستيك در اثر فشار كه ايجاد مي شود باعث پرس شدن مي شود و باعث نشت مي شود و هر دو يا سه سال تعويض مي شود.
بخش بخار =
بخار براي كارخانه مواد غذايي مانند قلب كارخانه است چون براي توليد و پخت و پز كنسرو بخار لازم است. اين قسمت بخش بي بخار است. منبع ذخيره آب است آبي كه وارد ديگ مي شود شرايط خاص خود را دارد بايد تصفيه انجام شد پيش گرم مي شود و آب با حرارت C100 درجه سانتيگراد وارد ديگ مي شود و ديگها سايزهاي مختلفي دارد بر حسب

ظرفيت كارخانه آب وارد ديگ مي شود طوري مشعلها طراحي شده است قابليت سوختن سه سوخت را دارد. گاز گازوئيل و گاز مازوت و به صرفه ترين گاز است.
ديگهاي كارخانه اراكي هستند و فشار مطلوب اين ديگها ۱۰ مي باشد و بر حسب نياز دو نوع ديگ بخار داريم: ۱- بخار اشباع. ۲- بخار خشك يا بخار ۴۰۰ كه برا
مرحلة اول فقط توربين برق را تأمين مي كند و بعد به مصرف كارخانه مي رسد ديگها ۲۵ وار است و سايز ديگها ۱۰ وار است نرمال استاندارد آنها ۱۰ وار است و نبايد رد شود. اين ديگها اصليت آنها آلماني است. . ماشين سازي اراك اين كارخانه را از آلمان خريداري كرده و در حال حاضر فقط مشعل از كشور انگلستان خريداري مي شود و بقيه تجهيزات در خود اراك ساخته مي شود.
فشار نرمال ۱۰ است و اگر پايين بيايد توان كاري كم مي شود و بازده روي خط مشكل ايجاد مي كند و اگر بالا برود مشكل زا است. سوپاپ به محض اينكه بالا رود قابل تنظيم خواهد بود. شيشه هاي آب نما كه سطح نرمال آب ديگ را نشان مي دهد و كنترل هاي سطح آب كه سطح آب دائماً كنترل مي شود نه زياد مي شود و نه كم مي شود. داخل ديگ ها لوله هاي آتش قرار گرفته اگر آب از لوله هاي آتش سطحش پايين تر رود حرارت مشعل چون خيلي بالا است ۱۳۰۰ لوله ها حرارت مي بيند و بخار آب سطحش پايين مي آيد و اگر از لوله ها آب بيرون بزند احتمال انفجار است و خطرات زيادي دارد.
شير قزمز شير كنترل سطح آب است.
بحث آب ديگ بخار يكي از مهمترين بحثهاي ديگ بخار است همان طور كه آب ورودي ديگ بخار را تست مي كنيم آب خود ديگ را هر روز بايد تست كرد از نظر مواد افزودني و سولفيت فسفات و قليائيات و TDS.
ديگ را تحت شرايط خاص نگهداري مي كنيم براي آزمايش اينها مخزن سردكن داريم و شير تخليه آب بغل ديگ كه شير نمونه گيري نام دارد و مي بريم آزمايشگاه و مواردي كه نياز است چك مي كنيم كه وضعيت نرمال داشته باشد. آبي كه وارد ديگ بخار مي شود حتماً بايد مواد رسوب آن گرفته شود و يونهاي محلول معلق حتماً بايد گرفته شود چون بخار مي شود املاح جمع مي گردد و بايد هر روز شستشو شود.
آب داخل مخزن از كدام قسمت وارد مي شود ؟
آب شبكه داريم و وقتي آورده مي شود اينجا از فيلترهاي شني عبور داده مي شود تا ناخالصي هاي درشت آنرا بگيريم بعد آب را ذخيره مي كنيم و حرارت مي دهيم به خاطر گرفتن گازهاي محلول معلق، بعداً كه كاملاً تصفيه شد انباشته و ذخيره مي شود. خود ديگ بخار يك پمپي دارد كه به صورت اتومات توسط كمپرسورهاي سطح آب كنترل مي شود و به هر مقداري كه لازم باشد پمپ را روشن و خاموش مي كنند و آن قدر حساسيت آن بالا است كه تمام سطحي كه بايد آب ديده شود cm2 است كه دائماً پمپ در حال روشن و خاموش شدن است.
سالنهاي نگهداري ميوه جات و مواد غذايي =
ما در اينجا ۱۸ سالن داريم كه ۱۴ تا دماي بالاي صفر و مابقي

دماي زير صفر دارند و مي توان گفت ۲۲۵۰ تن بالاي صفر و ۷۵۰ تن زير صفر نگهداري مي شوند. كار ما نگهداريي مواد غذايي است كه شامل گوشت، مرغ، كره، ميوه جات و كنساتره ميوه جات است.