مقدمه
سقف سازه كناف با سازه C شكل از سقف‌هايي با سرعت اجرايي بالا بوده و در موارد زير استفاده مي شود :
* براي پوشش سطوح بيش از ۵۰m2
* دهانه‌هاي بيش از ۴m
* زمانيكه ارتفاع تاسيساتي (آويز) بيش از ۴۵۰mm باشد.
در اين ساختار مي توان از يك يا بيش از يك لايه صفحه روكش‌دار گچي استفاده مي كرد كه اين صفحات از انواع معمولي (RG)، مقاوم در برابر رطوبت (MR)، مقام در برابر حريق (FR) و مقاوم در برابر حريق و رطوبت (FM) مي باشند.

اين صفحات بر روي يك زيرسازي از پروفيل‌هاي C‌ شكل كه به سقف اصلي متصل شده‌اند نصب مي‌شوند.
سپس محل درزها با بتونه و نوار درزگير، درزگيري شده و در صورت لزوم مي توان از ۲ تا ۵mm پوشش گچ ساتن (Knauf Multicover) استفاده كرد تا سطح تمام شده داراي پوششي مانند سطوح داراي پوششي مانند سطوح گچ كاري شده بشوند.
محدوديت‌ها

سقف‌هاي كاذب كناف در بسياري از شرايط قابل اجرا مي باشد:
* دماي بيش از ۵۰◦C باعث تغيير حالت در صفحات شده كه از كارآيي آن مي كاهد.
* رطوبت نسبي بيش از ۶۰% براي صفحات معمولي و ۹۰% براي صفحات مقاوم در برابر رطوبت و يا تماس مداوم با آب كه باعث ايجاد نقصان در عملكرد صفحات مي‌شود.

اجزاء ساختار
اجزاء فلزي
سازه آويز
اين قطعه سازه‌ايست C شكل به ابعاد ۴۸×۳۵×۰٫۶mm كه از يكطرف به قطعه اتصال سقفي و سقف اصلي و از طرف ديگر به قطعه آويز متصل مي شود. در اتصال اين سازه به اتصالات ذكر شده از پيچ مخصوص اتصال سازه به سازه استفاده مي شود.

نبشي كناف L25
از اين قطعه جهت زيرسازي محل‌هاي شكست سقف يا در فصل مشترك ديوار و سقف كاذب استفاده مي شود. اين سازه در سطح تراز سازه F47 صفحات اجرا مي شود.

اتصال مستقيم (‍CT205)
از اين سازه جهت اتصال سازه باربر C(F47) به سازه آويز (C48 يا UH36) و يا اتصال سازه باربر در تقاطي كه ارتفاع آويز بسيار كم مي باشد استفاده مي شود.

سازه (F47)C
جزء اصلي ساختار سقف را تشكيل مي دهد كه در سقف‌هاي با سازه دو طرفه يك شبكه ايجاد مي كند.

قطعه اتصال طولي
از اين قطعه با مقطع W شكل جهت اتصال سازه‌هاي (F47)C به صورت طولي استفاده مي شود.
قطعه اتصال سازه به سازه
از اين قطعه در سقف‌هاي –D112 I (A) سازه دو طرفه- جهت اتصال سازه باربر فوقاني به سازه صفحات (تحتاني) استفاده مي شود.
قطعه اتصال سقفي (HT90)

اين قطعه سازه آويز را بوسيله عامل اتصال به سقف اصلي متصل مي كند.
سقف‌هاي كاذب D112 I (A)
(سازه دو طرفه)
مواد و مصالح جنبي
طيف گسترده‌اي از مواد و مصالح جنبي براي كامل كردن جزئيات ديوارهاي جداكننده موجود است كه بخشي از آن‌ها به شرح زير مي‌باشد :

پيچ دراي وال كناف
جهت اتصال صفحات يه سازه زيرين مورد استفاده قرار مي گيرد.

نوار درزگيري كناف
جهت درزگيري محل درزها استفاده مي شود و در انواع كاغذ، فايبرگلاس و فايبر گلاس توري مورد استفاده قرار مي گيرد.

بتونه درزگير كناف
بتونه درزگير كناف ايران براي بتونه كاري و درزگيري با نوار كاغذي يا نوار فايبرگلاس مخصوص در سيستمهاي ساخت و ساز خشك به كار مي رود. اين ماده به صورت لايه‌هاي نازك براي درزگيري صفحات روكش‌دار گچي پس از نصب و يا تعميرات سطوح آسيب ديده صفحات روكش‌دار گچي، پركردن درزها و سوراخ‌هاي قطعات بتوني، بتونه‌كاري سطوح بتوني و يا سفيد كاري ديوارهاي گچي با حداقل ضخامت ۲ ميلي‌متر مورد استفاده قرار مي گيرد.
گچ ساتن (KNAUF MULTICOVER)

گچ ساتن پرداخت كناف جهت دستيابي به سطوح تراز، همگن و يكدست در موارد زير قابل استفاده مي باشد.
* براي پوشش سطوح ايجاد شده با صفحات روكش‌دار گچي كناف (ديوارهاي جدا كننده- سقف‌هاي كاذب- ديوارهاي پوششي)
* به عنوان لايه نهايي سطوح پوشش شده با گچ پوشش كناف.

* براي پوشش نهايي سطوح گچ و خاك (سفيد كاري)، گچ كاري، سطوح بتني و ايجاد سطوح صيقلي جهت رنگ كاري
* براي پوشش نهايي سطوح سيمان آهگي، پلاستر سيمان و يا موارد بازسازي و نوسازي.
سطوح پرداخت شده با اين محصول كاملاً صيقلي و شفاف (در صورت پرداخت طولاني) خواهند بود كه زيرسازي ايده‌آلي براي انواع رنگ‌هاي پلاستيك روغني و يا كاغذ ديواري مي باشد.

معيارهاي طراحي
اين بخش به نكاتي اشاره دارد كه مي بايست در تعيين ساختار مورد توجه قرار گيرد تا مشخصات فني نهايي ساختار با نيازهاي هر پروژه مطابقت داشته باشد. زمانيكه مشخصات فني خاصي مورد نظر باشد، مشاوره با واحد فني كناف توصيه مي گردد.

مقاومت در برابر حريق
براي دستيابي به كد حريق خاص از صفحات ويژه آن يعني صفحات مقاوم در برابر حريق (FR) با حريق و رطوبت (FM) در يك يا بيش از يك لايه استفاده مي شود. در اين حالت عوامل اتصال بايد از نوع ويژه كدهاي حريق انتخاب شود.

مقاومت در برابر رطوبت
براي محيط‌هاي با درصد رطوبت نسبي بين ۶۰% تا ۹۰% از صفحات مقاوم در برابر رطوبت (MR) يا رطوبت و حريق (FM) استفاده مي شود.

آويزها
قبل از اجراي سقف كاذب مي بايست از استحكام سقف اصلي جهت گرفتن آويز اطمينان حاصل كرد و در صورت وجود هرگونه ضعفي از تمهيدات ويژه جهت استحكام بخشيدن به آويزها استفاده شود. در اين ساختار به منظور ايمني بيشتر در مواقع وقوع زلزله از آويزهاي صلب كه با قطعه CT205 (مطابق شكل روبرو) اجرا شده‌اند استفاده مي گردد.
براي سطوح سقف‌هاي گسترده و يكنواخت نيز ايجاد اتصالات بادبندي جهت دفع حركات جانبي سقف براي سطوح حداكثر تا ۲۵ مترمربع توصيه مي گردد.

دريچه‌هاي بازديد
در صورت نياز به دريچه بازديد پيش‌بيني‌هاي لازم مي بايست صورت پذيرد.

عايق‌گذاري
در صورت نياز به عايق در فضاي پشت سقف كاذب استفاده از عايق‌هاي با وزن سبك و چگالي حداكثر ۶kg/m3 توصيه مي گردد توضيح اينكه وزن عايق بر مشخصات زيرسازي موثر است. در حالتيكه عايق صورتي مورد نظر باشد رعايت نكات فني ديگري مانند ضخامت عايق و عدم ايجاد پل ارتباطي صوتي توسط عايق پشت سقف بين سقف كاذب و سقف اصلي ضروري است.

بارهاي وارد برسقف
وزن و ميزان بار وارده بر سقف مي بايست در مرحله طراحي سقف مورد محاسبه قرار گرفته و پيش‌بيني لازم صورت پذيرد.

شكستگي
در صورت وجود هر نوع شكستگي در سقف استفاده از سازه اضافي در محل شكستگي‌ها الزامي است.

نصب صفحات
با توجه به عملكرد مورد نياز از صفحه روكش‌دار مناسب آن استفاده مي شود.

اتصال صفحات به سازه
در زمان نصب صفحات به زيرسازي فلزي اطمينان از اينكه پيچ حداقل ۱۰mm در سازه زيرين نفوذ كرده باشد الزامي است.

سازه پشتيبان ديوارها
پيش‌بيني بندهاي لازم در سازه سقف جهت اتصال ديوارهاي جدا كننده غيرباربر به سقف كاذب ضروري است.

كنترل حركات جانبي
اجراي درزهاي انبساط در فاصله حداكثر هر ۱۰۰m2‌ در سقف‌ها پيشنهاد مي گردد. اين درزها بايد به نحوي اجرا شود كه با حركات جانبي سازه اصلي بنا هماهنگ باشد. اين درزها در صورتيكه اصلي بنا هماهنگ باشد. اين درزها در صورتيكه مطابق با جزئيات اجرايي كناف اجرا شود حركات جانبي به ميزان تا ۷mm را دفع مي كند.

تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
در صورتيكه بازشوهايي با سطح نسبتاً زياد در سطح سقف ايجاد شود، با استفاده از جزئيات اجرايي مناسب استحكام و يكپارچكي سقف مي بايست حفظ شود.

پوشش نهايي
درزگيري
در هنگام نصب صفحات اطمينان از اين موضوع كه لبه صفحات در محل درزها پخ‌دار باشد ضروري است.
پس از درزگيري و خشك شدن بتونه محل درزها استفاده از يك لايه زير رنگ كناف جهت يكنواخت كردن جذب رنگ بين سطوح درزگيري شده و صفحات روكش‌دار ضروري است. اين عمل از چند رنگ شدن سطح نهايي صفحات جلوگيري مي كند.

پوشش كاري
در صورت استفاده از صفحات با لبه گونيا از ۲ تا ۵mm گچ ساتن كناف بر روي تمامي سطح صفحات استفاد مي شود.
سقف كاذب D112I(A) (سازه دو طرفه)
مرور ساختار

فاصله اجزاء سازه
ضخامت صفحات فاصله آويزها با توجه به بار وارده به سقف (a) فاصله سازه صفحات فاصله سازه‌هاي باربر
(mm) Max
0.15 kN/m2
(mm) 0.15kN/m2
0.30kN/m2
(mm) 0.30kN/m2
0.50kN/m2
(mm) (b)
(mm) (c)
(mm)
1×۱۲٫۵ ۶۵۰ – – ۵۰۰ ۱۲۰۰
۲×۱۲٫۵ – ۵۵۰ – ۵۰۰ ۹۵۰

مباني محاسبه زيرسازي سقف كاذب نوع D112I
محاسبه نوع زيرسازي

تعيين رده وزني سقف كاذب با توجه به ضخامت و تعداد لايه‌گذاري
پس از تعيين تعداد و ضخامت لايه‌گذاري به روي محور x از نقطه مورد نظر عموي به خط مورب ترسيم و از نقطه تقاطع عمود ديگري به محور yها ترسيم مي شود.
محل تقاطع اين عمود با محور y نشانگر رده وزني سقف كاذب مي باشد.
در صورت اضافه كردن هرگونه الحاقات و بار اضافي مانند عايق گذاري جهت حفاظت در برابر حريق (حداكثر مجاز ۰٫۰۵ KN/m2 معادل ۵ kg/m2 بار عايق) بار اضافي آن مي بايست در محاسبات رده وزني اعمال شود.
پس از تعيين رده وزني و مراجعه به جداول مربوطه فواصل اجزا سازه نظير فاصله آويزها، سازه‌هاي باربر و سازه صفحات تعيين مي شود.
در تعيين مشخصات زيرسازي از حروف :
a براي فاصله آويزها
b براي فاصله سازه‌هاي باربر
c براي فاصله سازه صفحات استفاده مي شود
جزئيات اجرايي D112I(a)
زيرسازي فلزي
آويز صلب با رده وزني ۰٫۴KN و فاصله آزاد تاسيستاتي

مراحل نصب
سازه تراز سقف
سازه تراز سقف مي بايست در ارتفاع موردنظر در يك سطح تراز نصب و عوامل اتصال سازه به سطح زيرين به فاصله حداكثر ۶۰cm از يكديگر اجرا شود. فاصله اولين عامل اتصال از يك سر سازه ۵۰mm مي باشد.

آويزها
فاصله آويزها برمبناي جدول بارگذاري سقف انتخاب مي شود. براي آويز از سازه C48 و يا پروفيل هاي (UH36) مشابه استفاده مي شود.

سازه فوقاني (باربر)
سازه فوقاني يا باربر با وسيله آويزهاي ويژه به سقف متصل مي گردد. فاصله اين سازه مطابق با جدول بارگذاري مي باشد.

سازه تحتاني (صفحات)
سازه تحتاني به فاصله ۵۰cm براي صفحات ۱۲٫۵ و ۶۰cm براي صفحات به ضخامت ۱۵mm از يكديگر اجرا مي شود. اين سازه در تراز سازه L اجرا مي شود.
اتصال اين سازه به سازه پيراموني به وسيله پيچ مخصوص اتصال سازه به سازه صورت مي گيرد.

عايق‌گذاري
در صورت نياز، عايق در فضاي خالي سقف كاذب و قبل از نصب صفحات گچي صورت مي گيرد. (ضخامت ۴۰mm و چگالي حداقل ۶۰kg/m3) در هنگام قرار دادن عايق بايد از ايجاد فاصله بين لايه‌هاي عايق جلوگيري كرد.

درزهاي انبساط و انقباض
در صورتيكه طول و يا عرض سقف اجرا شده از ۱۰m تجاوز كند از سازه مخصوص كنترل درز انبساط و يا انقباض استفاده مي شود.

نصب صفحات
تمامي صفحات با توجه به قرارگيري پشت صفحات به طرف سازه به وسيله پيچ‌هاي مخصوص به سازه زير خود متصل مي شوند. فاصله پيچ‌ها حداكثر زير خود متصل مي شوند. فاصله پيچ‌ها حداكثر ۱۷mm مي باشد كه اين فاصله در كنج‌ها و گوشه‌ها به حداكثر ۱۵۰mm كاهش مي يابد. جهت نصب صفحات، عمود بر راستاي سازه تحتاني مي باشد.

پوشش نهايي
درزگيري
براي به دست آوردن يك سطح يكنواخت پس از نصب صفحات انواع متفاوتي از بتونه و نوارهاي درزگير كناف وجود دارد. كه با استفاده از آن‌ها مي‌توان علاوه بر پوشش درزها آن‌ها را مسلح نيز نمود. پس از درزگيري و خشك شدن محل اجراي بتونه با استفاده از يك لايه پوشش زير رنگ كناف مي توان از جذب متفاوت رنگ توسط سطوح و در نتيجه چند رنگ شدن آن جلوگيري كرد.

پوشش كاري
در صورت استفاده از صفحات با لبه گونيا يك لايه پوشش گچ ساتن كناف (knauf Multicover) به ضخامت ۲ تا ۵mm بر روي سطح نهايي اجرا مي شود، براي مسلح كردن محل درزها نيز مي توان از نوار درزگير فايبرگلاس يا كاغذي استفاده نمود.

ايمني و بهداشت
كليه فضاهاي كاري مي‌بايست داراي تهويه مناسب بوده و در هنگام برش قطعات فلزي، توجه به موارد ايمني ضروري است.
توضيح : براي فواصل اجزا سازه به جداول مربوطه مراجعه شود.

فاصله سازه صفحات (b) با توجه به كد حريق در سقفهاي D112 I (B)
ابعاد
سقفهاي ضخامت صفحات (m) تعداد لايه (عدد) فاصله سازه صفحات (b) (mm) كد حريق حداقل فاصله از ساختار سقف اصلي (mm)
كامپوزيت (تير فلزي و بتون) ۱۵ FR 1 400/500 F30A >250
2×۱۲٫۵ FR 2 400/500 F60A >250
12.5 FR* 1 400/500 F60A >300
سقفهاي دال بتوني ۱۲٫۵ FR 1 500 F15A اتصال مستقيم بدون فاصله
۱۵ FR 1 400/500 F30A >350
12.5 FB* 1 400/500 F60A >300
سقفهاي تيرچه بلوك با پوشش بتوني ۱۵ FR 1 400/500 F60A >50
15 FR 1 400/500 F90A >200

سقف كاذب با سازه ‘c’ شكل يك طرفه
جزئيات اجرايي
D112 I B – برش سقف كاذب
جزئيات پايه سقف با سازه يك طرفه

D112 I B – اتصال به ديوار
نبشي L25 در تراز سقف كاذب و هم تراز با سازه تحتاني به ديوار متصل مي شود. در جزئيات زير اين اتصال به ديوار با مصالح بنايي صورت گرفته است، در اجراي نبشي تراز سقف بايد از عامل اتصال مناسب با زمينه استفاده كرد.

D112 I B – اجراي شكستگيها (مقعر)
جزئيات اجرايي در محل شكستگي‌ها با استفاده از سازه‌هاي ‘C’ و ‘U’ و ‘L’ قابل استخراج است.

D112 I B- اجراي شكستگيها (محدب)

D112 I B- اتصال مستقيم به سقف اصلي
در جائي كه ارتفاع تاسيساتي كمتر از ۷۷mm باشد از جزئيات زير استفاده مي شود.

D112 I B – سقف كاذب در محل درزها
براي هماهنگي حركات جانبي سقف كاذب با سازه اصلي بنا در سطوح وسيع از درزهاي انبساط و انقباض مطابق جزئيات زير استفاده مي شود.

مراحل نصب
سازه‌ تراز سقف
سازه تراز سقف مي بايست در ارتفاع مورد نظر در يك سطح تراز نصب و عوامل اتصال سازه تراز سقف به سطح زيرين به فاصله ۶۰cm از يكديگر اجرا مي شود.
فاصله اولين عامل اتصال از يك سر سازه تراز سقف ۵۰mm مي باشد.

آويزها
فاصله آويزها بر مبناي جدول بارگذاري سقف و وزن صفحات مي باشد. براي اويز از سازه C48 يا پروفيل‌هاي مشابه (UH36) استفاده مي شود.

سازه F47
سازه F47 بوسيله قطعه اتصال مستقيم و دو عدد پيچ سازه به سازه، به سازه آويز متصل مي گردد.

عايق گذاري
در صورت نياز به عايق در فضاي پشت سقف كاذب استفاده از عايق هاي با وزن سبك و چگالي حداقل ۶۰kg/m3 توصيه مي گردد. در حالتيكه عايق صوتي مورد نظر باشد رعايت نكات فني ديگري مانند ضخامت عايق و عدم ايجاد پل ارتباطي توسط عايق پشت سقف، بين شقف كاذب و سقف اصلي ضروري است.

بارهاي وارد بر سقف
وزن و ميزان بار وارده بر سقف مي بايست در مرحله طراحي صقف مورد محاسبه قرار گرفته و پيش‌بيني لازم صورت پذيرد.

شكستگي‌ها
در صورت وجود هر نوع شكستگي در سقف استفاده از سازه اضافي در محل شكستگي‌ها الزامي است.

نصب صفحات
با توجه به نوع عملكرد مورد نياز از صفحه روكش‌دار مناسب آن استفاده شود.

اتصال صفحات به سازه
در زمان نصب صفحات به زيرسازي فلزي اطمينان از اينكه پيچ حداقل مخصوص ۱۰mm در سازه زيرين نفوذ كرده باشد الزامي است.

سازه پشتيباني ديوارها
پيش‌بيني پشت بندهاي لازم در سازه سقف جهت اتصال ديوارهاي جدا كننده غير باربر با سقف كاذب ضروري است.

كنترل حركات جانبي
اجراي درزهاي انبساط در فاصله حداكثر هر ۱۰m در سقف‌ها پيشنهاد مي گردد. اين درزها بايد به نحوي اجرا شود كه با حركات جانبي سازه اصلي بنا هماهنگ باشد. اين درزها در صورتيكه مطابق با جزئيات اجرايي كناف اجرا شود حركات جنبي به ميزان تا ۷mm را جنب مي كند.

تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
در صورتيكه بازشوهاي با سطح نسبتاً زياد در سطح نسبتا زياد در سطح سقف ايجاد شود، با استفاده از جزئيات اجرايي مناسب استحكام و يكپارچگي سقف حفظ مي شود.

پوشش نهايي
درزگيري
در هنگام نصب صفحات اطمينان از اين موضوع كه لبه صفحات در محل درزها يخ‌دار باشد ضروري است. پس از درزگيري و خشك شدن بتونه محل درزها استفاده از يك لايه زير رنگ كناف جهت يكنواخت كردن جذب رنگ بين سطوح درزگيري شده و صفحات روكش‌دار ضروري است. اين عمل از چند رنگ شدن سطح نهايي صفحات جلوگيري مي كند .

پوشش كاري
در صورت استفاده از صفحات با لبه گونيا از ۲ تا ۵mm پوشش گچ ساتن بر روي تمامي سطح صفحات استفاده مي شود.

طريقه ساخت و نحوه نصب
لايه‌گذاري چندتايي
هنگام لايه‌گذاري در چند لايه لايه‌هاي صفحات گچي روكش‌دار مطابق نمودار زير مي بايست حصير چين شوند. هر لايه از صفحات گچي روكش دار مي بايست به زيرسازي فشرده شده و جداگانه پيچ گردد. هنگام نصب لايه اول فاصله بين پيچ ها (عوامل نصب) را مي توان سه برابر نمود به شرطي كه لايه دوم بلافاصله نصب شود (در خلال يك روز كاري). در صورت لايه‌گذاري چند تايي كافي است كه فضاهاي خالي لايه اول را درزگيري نماييد بدون آنكه نيازي به اين كار در لايه‌هاي بعدي باشد.

متصل نمودن بارها به سقف كاذب صفحات گچي روكش‌دار
اتصالات سبك در موارد مشابه، مانند ريل‌هاي پرده را ميت وان به وسيله انواع رول پلاك‌هاي مخصوص فضاهاي خالي (داري وال) به سقف كاذب صفحات گچي متكي نمود. بارهاي متركز كه مستقيماً به صفحه گچي متصل مي شوند، نبايد بيش از ۶/۰ كيلو نيوتن بر عرض صفحه يا بر هر متر باشند. بارهاي بيشتر از اين مقدار مي بايست پس از اضافه شدن به عنوان بار مرده توسط زيرسازي تحمل شوند و به صورت بار اضافي در نظر گرفته شود. در غير اين صورت اين گونه بارهاي اضافي را مي بايست به سقف اصلي وصل نمود. در موارد محافظت در برابر آتش نيز هرگونه بار فقط به سقف اصلي متصل مي گردد. در زمان نصب صفحات روكش‌دار گچي بر روي زيرسازي سقف كاذب از ايجاد تقاطع در زمان نصب صفحات مي بايست پرهيز كرد.
در اين حالت صفحات مي بايست به صورت حصيرچين نصب شود.
لايه‌گذاري چند تايي

توضيحات :
فاصله بين پيچ‌ها
حداقل نفوذ در زيرسازه ۱۰mm
* براي لايه‌گذاري چند تايي سه برابر اندازه داده شده و حداكثر ۵۰۰mm براي لايه اول مجاز است به شرطي كه لايه دو مهمان روز نصب شود.
** فاصله نصب داده شده براي لايه دوم نيز صدق مي كند به شرطي كه فاصله براي لايه اول ۳۰۰mm بوده و در همان روز نصب شود.

سقف كاذب با سازه D112
سقف سازه كناف با سازه C شكل از سقف‌هايي با سرعت اجرايي بالا بوده و در موارد زير استفاده مي شود:
* براي پوشش سطوح بيش از ۵۰m2
* دهانه‌هاي بيش از ۴m

* زمانيكه ارتفاع تاسيساتي (آويز) بيش از ۴۵۰mm باشد.
در اين ساختار مي توان از يك يا بيش از يك لايه صفحه روكش‌دار گچي استفاده مي كرد كه اين صفحات از انواع معمولي (RG)، مقاوم در برابر رطوبت (MR) ، مقاومت در برابر حريق (FR) و مقاوم در برابر حريق و رطوبت (FM) مي باشند.

اين صفحات بر روي يك زيرسازي از پروفيل‌هاي C شكل كه به سقف اصلي متصل شده‌اند نصب مي شوند.
سپس محل درزها با بتونه و نوار درزگيري، درزگيري شده و در صورت لزوم مي توان از ۲ تا ۵mm پوشش گچ ساتن (Knauf Multicover) استفاده كرد تا سطح تمام شده داراي پوششي مانند سطوح داراي پوششي مانند سطوح گچ كاري شده بشوند.

محدوديت‌ها
سقف‌هاي كاذب كناف در بسياري از شرايط قابل اجرا مي باشد.
* دماي بيش از ۵۰۰ باعث تغيير حالت در صفحات شده كه از كارآيي آن مي كاهد.
* رطوبت نسبي بيش از ۶۰% براي صفحات معمولي و ۹۰% براي صفحات مقاوم در برابر رطوبت و يا تماس مداوم با آب كه باعث ايجاد نقصان در عملكرد صفحات مي شود.

اجزاء ساختار
اجزاء فلزي
سازه آويز
اين قطعه سازه ايست C شكل به ابعاد ۴۸×۳۵×۰٫۶mm كه از يكطرف به قطعه اتصال سقفي و سقف اصلي و از طرف ديگر به قطعه آويز متصل مي شود. در اتصال اين سازه به اتصالات ذكر شده در پيچ مخصوص اتصال سازه به سازه استفاده مي شود.

اتصال مستقيم
از اين سازه جهت اتصال سازه باربر CD60 به سازه اويز C48 و يا اتصال سازه باربر در نقاطي كه ارتفاع آويز بسيار كم مي باشد استفاده مي شود.

سازه CD60
جزء اصلي ساختار سقف را تشكيل مي دهد كه در سقف‌هاي با سازه دو طرفه يك شبكه ايجاد مي كند.

قطعه اتصالي طولي
از اين قطعه با مقطع W شكل جهت اتصال سازه‌هاي (CD60)C به صورت طولي استفاده مي شود.
قطعه اتصال سازه با سازه
از اين قطعه در سقف‌هاي D112- سازه دو طرفه – جهت اتصال سازه باربر فوقاني به سازه صفحات (تحتاني) استفاده مي شود.

سازه U
اين سازه در فصل مشترك ديوار و سقف كاذب به ديوار متصل شده و سطح تراز سقف را مشخص مي كند . اين سازه در سطح تراز سازه CD60 تحتاني اجرا مي شود.
قطعه اتصال آويز (CT205)
اين قطعه سازه آويز را بوسيله عامل اتصال به سقف اصلي متصل مي‌كند.
سقف هاي كاذب D112

مواد و مصالح جنبي
طيف گسترده‌اي از مواد و مصالح جنبي براي كامل كردن جزئيات ديوارهاي جداكننده موجود است كه بخشي از آنها به شرح زير مي باشد:
پيچ دراي وال كناف
جهت اتصال صفحات به سازه زيرين مورد استفاده قرار مي گيرد.
نوار درزگيري كناف

جهت درزگيري محل درزها استفاده مي شود و در انواع كاغذي، فايبرگلاس و فايبرگلاس توري مورد استفاده قرار مي گيرد.
بتونه درزگير كناف

بتونه درزگير كناف ايران براي بتونه كاري و درزگيري با نوار كاغذي يا نوار فايبرگلاس مخصوص در سيستم هاي ساخت و ساز خشك به كار مي رود. اين ماده به صورت لايه‌هاي نازك براي درزگيري صفحات روكش‌دار گچي پس از نصب و يا تعميرات سطوح آسيب ديده صفحات روكش‌دار گچي، پركردن درزها و سوراخ‌هاي قطعات بتوني، كاري سطوح بتوني و يا سفيدكاري ديوارهاي كچي با حداقل ضخامت ۲ ميلي‌متر مورد استفاده قرار مي گيرد.

گچ ساتن (KNAUF MUL TICOVER)
گچ ساتن كناف جهت دستيابي به سطوح تراز، همگن و يكدست در موارد زير قابل استفاده مي باشد.
* براي پوشش سطوح ايجاد شده با صفحات روكش دار گچي كناف (ديوارهاي جدا كننده- سقف‌هاي كاذب – ديوارهاي پوششي)
* به عنوان لايه نهايي سطوح پوشش شده با گچ پوشش كناف.

* براي پوشش نهايي سطوح گچ و خاك (سفيد كاري)، گچ كاري، سطوح بتني و ايجاد سطوح صيقلي جهت رنگ كاري
* براي پوشش نهايي سطوح سيمان آهگي، پلاستر سيمان و يا موارد بازسازي و نوسازي.
سطوح پرداخت شده با اين محصول كاملاً صيقلي و شفاف (در صورت پرداخت طولاني) خواهند بود كه زيرسازي ايده‌آلي براي انواع رنگ‌هاي پلاستيك، روغني و يا كاغذ ديواري مي باشد.

معيارهاي طراحي
در اين بخش به نكاتي اشاره داردكه مي بايست در تعيين ساختار مورد توجه قرار گيرد تا مشخصات فني نهايي ساختار با نيازهاي هر پروژه مطابقت داشته باشد. زمانيكه مشخصات فني خاصي مورد نظر باشد، مشاوره با واحد فني كناف توصيه مي گردد.

مقاومت در برابر حريق
براي دستيابي به كد حريق خاص از صفحات ويژه آن يعني صفحات مقاوم در برابر حريق (FR) با حريق و رطوبت (FM) در يك يا بيش از يك لايه استفاده مي شود. در اين حالت عوامل اتصال بايد از نوع ويژه كدهاي حريق انتخاب شود.

مقاومت در برابر رطوبت
براي محيط‌هاي با درصد رطوبت نسبي بالا از صفحات مقاوم در برابر رطوبت (MR) يا رطوبت حريق (FM) استفاده مي شود.

آويزها
قبل از اجراي سقف كاذب مي بايست از استحكام سقف اصلي جهت گرفتن آويز اطمينان حاصل كرد و در صورت وجود هرگونه ضعفي از تميدات ويژه جهت استحكام بخشيدن به آويزها استفاده شود.
در اين ساختار به منظور ايمني بيشتر در مواقع وقوع زلزله از آويزهاي صلب كه با قطعه CT205 (مطابق شكل روبرو) اجرا شده‌اند استفاده مي گردد.
براي سطوح سقف‌هاي گسترده و يكنواخت نيز ايجاد اتصالات بادبندي جهت دفع حركات جانبي سقف براي سطوح حداكثر ۲۵ متر مربع توصيه مي گردد.
دريچه‌هاي بازديد
در صورت نياز به دريچه بازديد پيش‌بيني‌هاي لازم مي بايست صورت پذيرد.

عايق گذاري
در صورت نياز به عايق در فضاي پشت سقف كاذب استفاده از عايق‌هاي با وزن سبك و چگالي حداقل ۶۰kg/m3 توصيه مي گردد. در حالتيكه عايق صوتي مورد نظر باشد نكات فني ديگري مانند ضخامت عايق و عدم ايجاد پل ارتباطي عايق پشت سقف كاذب و سقف اصلي ضروري است.

بارهاي وارد بر سقف كاذب
وزن و ميزان بار وارده بر سقف مي بايست در مرحله طراحي سقف مورد محاسبه قرار گرفته و پيش‌بيني لازم صورت پذيرد.

شكستگي‌ها
در صورت وجود هر نوع شكستگي در سقف استفاده از سازه اضافي در محل شكستگي‌ها الزامي است.

نصب صفحات
با توجه به نوع عملكرد مورد نياز از صفحه روكش‌دار مناسب آن استفاده شود.

اتصال صفحات به سازه
در زمان نصب صفحات به زيرسازي فلزي اطمينان از اينكه پيچ مخصوص حداقل ۱۰mm در سازه زيرين نفوذ كرده باشد الزامي است.

سازه پشتيبان ديوارها
پيش‌بيني پشت بندهاي لازم در سازه سقف جهت اتصال ديوارهاي جدا كننده غير باربر به سقف كاذب ضروري است.
كنترل حركات جانبي
اجراي درزهاي انبساط در فاصله حداكثر هر ۱۰m در سقف‌ها پيشنهاد مي گردد. اين درزها بايد به نحوي اجرا شود كه با حركات جانبي سازه اصلي بنا هماهنگ باشد. اين درزها در صورتيكه مطابق با جزئيات اجرايي كناف اجرا شود حركات جنبي به ميزان تا ۷mm را جذب مي كند. همچنين از هرگونه اتصال صلب زيرسازي به ديوارهاي مجاور مي بايست پرهيز كرد.