.۱ مقدمه

امروزه روشهاي زیادي نظیر جداسازي، عملیات حرارتی، رسوبگیري و تبادل یونی (زئولیت، بنتونیت وکائولین) براي تصفیه پساندهاي سیالی حاوي رادیونوکلئیدها مطرح میباشد ۲]،.[۱ از آنجائیکه مبادلهکنندههایی فوق داراي ظرفیت جذب قابل ملاحظهاي نبوده و پس از یک مرحله استفاده تبدیل به پسماند میشوند، لذا باعث ایجاد مشکلات ثانویه میگردند. جهت افزایش بازده جذب سزیم ۱۳۷-، کامپوزیت جدیدي سنتز گردید. در این راستا، ماده مبادلهکننده یون با یک ماده پیونددهنده آلی ترکیب شده و ذراتی با سایز بزرگتر و استحکام مکانیکی بیشتر تهیه شده است. انتخاب یک ماده پیونددهنده مناسب بسیار مهم است زیرا این ماده میبایست داراي پایداري شیمیایی بالایی بوده و نیروي نگهدارندگی و متراکمکنندگی کافی داشته باشد .[۳-۵]

.۲ روش کار

۱٫۲ مواد و تجهیزات مورداستفاده

در این تحقیق جهت سنتز کامپوزیت فوق از مواد و وسایل آزمایشگاهی زیر استفاده شده است: همزن مکانیکی، آون الکتریکی، وسایل و لوازم شیشهاي آزمایشگاهی، الکهاي آزمایشگاهی با مشبندي مناسب، آب مقطر، بالن سه-

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا” د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

دهانه، فشارسنج، نازل دودهانه، اتانول، پلیاکریلونیتریل، آمونیوم مولیبدات (NH4)6Mo7O24.4H2O، آمونیوم نیترات، محلول DMSO، محلولTween-80، سدیم هیدروکسید، سولفوریک اسید، PAN، محلول NaOH، سزیم کلرید، دستگاههايBET ، SEM و طیفسنج مادون قرمز.

۲٫۲ روش تولید کامپوزیت آمونیوم مولیبدوفسفات-پلیاکریلونیتریل

۵۰cc محلول آمونیوم مولیبدات (NH4)6Mo7O24.4H2O با غلظـت ۲ مـولار، ۱۰۰cc محلـول آمونیـوم نیتـرات ۰/۵ مولار و با ۵۰cc محلول اسیدفسفریک ۲ مولار را در بالن ۳ دهانه قرارداده و بـه مـدت ۴ سـاعت همـزده شـد. بـا افزودن تدریجی محلول اسیدنیتریک ۶ مولار به این محلولها رسوب زردرنگی حاصل شد. سـپس محلـول صـاف و رسوب حاصل پس از شستشو با آب مقطر در دماي ۵۰°C خشک شده و دانهبندي با مـش مـورد نظـر -۲۲۴) μm (400 تهیــه گردیــد. جهــت ســاخت کامپوزیــت آمونیــوممولیبدوفســفات ۴ گــرم پــودر ســریممولیبــدات و ۸cc محلولDMSO در داخل بالن ۳ دهانه و در دماي ۵۰°C و به مدت ۳ ساعت همزده شد. ۳/۲ گـرم PAN بـا ۳۲cc محلول DMSO و چندقطره Tween مخلوط شده و به مدت ۴ ساعت هم زده شد و سپس به محلول بالن ۳ دهانه اضافه گردید . محلول حاصل در دماي ۵۰°C و به مدت ۴ ساعت هم زده و کامپوزیت آمونیوم مولیبدوفسفات-پلـی اکریلونیتریل (AMP-PAN) شکل گرفت.

.۳ نتایج و بحث

در طیف IR نمونه AMP پیک پهن جذبی در ناحیه۳۰۰۰-۳۶۵۰cm-1 به دلیل همپوشانی پیکهاي مربوط به ارتعاش کششی مولکولهاي آب و ارتعاش کششی (N-H) میباشد. پیک ۱۶۲۰cm-1 به علت ارتعاش خمشی مولکولهاي آب و پیکهایی که در ناحیه۷۳۰- ۹۷۰ cm-1 و در۱۱۰۰ cm-1 مشاهده میشوند به ترتیب مربوط به گروههاي MoO-4 و PO4-3میباشند. پیک۱۴۰۰cm-1 مربوط به ارتعاش خمشی((N-H است. ارتعاش کششی گروه سیانید در۲۲۵۰cm-1 و ارتعاش کششی -CH در ۳۰۰۰cm-1 مشاهده میشوند. پیک پهن جذبی در ناحیه ۱۳۰۰-۱۵۰۰ cm-1 مربوط به ارتعاش خمشی گروه –CH2 میباشد.

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا” د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

۵۰
۴۰ (%)

۳۰ Transmittance

۲۰
۱۰
۰
۴۰۰ ۸۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰ ۲۸۰۰ ۳۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰۰۰

Wavenumber (cm-1)

شکل : ۱ طیف IR براي کامپوزیت AMP-PAN

مساحت سطح ویژه گرانولهاي جاذب با روش BET ارزیابی گردید. براساس این اندازهگیري مقدار سطح مخصوص جاذب آمونیوم مولیبدو فسفات-پلیاکریلونیتریل برابر است با: