سيره رسول گرامي اسلام درآداب آشاميدن

يکي از نيازهاي ضروري بعد جسماني انسان آب است واگر اين مايع حيات بخش دردسترس انسان نباشد، زندگي او درمدت بسيار کوتاه به مخاطره مي افتد. بنابراين ، در ضرورت نوشيدن آب، هيچ بحثي وجود ندارد اما اين که هر انسان چه ميزان ، چه زمان وچگونه بايد آب بياشامد داراي نکات ارزشمندي است که دانش روز بشري نيز به طور مفصل به آن پرداخته است .

ما دراين مقاله ، نگاهي اجمالي به احاديث وروايت هايي که ازوجود مقدس پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله نقل شده است ، خواهيم داشت تا برهمگان گوشه هايي ازسيره آن حضرت دراين باره آشکار شود.

آداب نوشيدن آب نزد پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله:
درکتاب شريف مکارم الاخلاق ودرکتاب معتبر کافي به نقل ازکتاب طب الائمه آمده است که : رسول خدا صلي الله عليه و اله هنگام نوشيدن آب «بسم الله» مي گفت: آب رامي مکيد وآن را با يک نفس نمي آشاميد و مي فرمود : «درد کبد ازآشاميدن با يک نفس وجود مي آيد»

درکتاب جعفريات به نقل ازامام جعفرصادق عليه السلام وايشان ازپدران بزرگوارشان نقل کرده اند که : حضرت امام علي عليه السلام فرمودند :چندين بار پيامبر را ديدم که هنگام نوشيدن آب آن را با سه نفس مي نوشيد ودرهربار بسم الله مي گفت ودرآخر شکر خدا مي نمود ،علت را از پيامبر خدا صلي الله عليه و اله پرسيدم ،آن حضرت فرمود : يا علي ، حمد به خاطر اداي شکرخدا و بسم الله براي ايمني از درد است .

همچنين ازآن حضرت نقل شده است که فرمودند : رسول خدا صلي الله عليه و اله هرگاه آب ميل مي فرمود ، درظرف آب نفس نمي کشيد، بلکه هرگاه مي خواست نفس بکشد ، ظرف آب را ازدهان دور مي نمود .

حاتم بن اسماعيل ازامام جعفرصادق عليه السلام نقل کرده است که آن حضرت مي فرمود : اميرمومنان علي عليه السلام به صورت ايستاده آب ميل مي فرمود ، روزي ازباقي مانده آب وضوي خود، درحالي که ايستاده بود، ميل فرمود، سپس به امام حسن عليه السلام روي نموده و فرمود : فرزندم ديدم که جدت رسول خدا نيز اين گونه آب مي نوشيد .

درکتاب معتبر کافي به نقل ازامام صادق عليه السلام آمده است که : هرگاه رسول خدا صلي الله عليه و اله غذا چربي ميل مي کرد، آب کمتري مي نوشيد ، به پيامبر عرض کردند : شما آب کمي مي نوشيد ؟ حضرت درپاسخ فرمودند : براي طعام چرب ، نوشيدن آب کم گواراتر است.

درروايتي ديگر ازکتاب مکارم الاخلاق نقل شده است که : رسول خدا صلي الله عليه و اله با کف دست خود آب مي نوشيد ومي فرمود : پاکيزه ترين ظرف ها، دست است .

البته ناگفته نماند که پيامبر خدا صلي الله عليه و اله آن گونه که دراحاديث ديگر آمده است ازظرف هاي چوبين ، پوستي وسفالين هم آب مي آشاميدند .درحديثي ديگر نقل کرده اند که : رسول خداصلي الله عليه و اله درحال ايستاده وبسا درحال سواره آب مي نوشيد ، وازمشک، کوزه وهرظرف ديگري وهمچنين با دست هاي مبارکش آب مي نوشيد.

ودرپايان، براي حسن ختام اين حديث به دعايي که آن حضرت پس ازنوشيدن آب مي کردند ، اشاره مي کنيم.