۱ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي Ecu) موتور(
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۴ ـ پتانسيومتر دريچه گاز

۵ ـ سنسور دماي آب
۶ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۷ ـ سنسور سرعت خودرو
۸ ـ اكسيژن سنسور (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)
۹ ـ باتري
۱۰ ـ رله دوبل (در خودرو پژو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)

۱۱ ـ كويل دوبل
۱۲ ـ باك بنزين
۱۳ ـ پمپ بنزين
۱۴ ـ صافي بنزين
۱۵ ـ ريل سوخت
۱۶ ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو ۲۰۶ بر روي پمپ بنزين نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سيستم مگنتي مارلي۵/۲ بار و پارس وسمند با سيستم ساژم حدود ۳ بار وپيكان انژكتوري ۵/۳ بار است)
۱۷ ـ انژكتور
۱۸ ـ مخزن كنيستر (در خودروهاي ما نصب نشده است)
۱۹ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي مانصب نشده است )
۲۰ ـ دريچه گاز

۲۱ ـ گرم كن دريچه گاز (فقط در خودروهاي پارس وسمند نصب شده است)
۲۲ ـ موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام
۲۳ ـ لامپ اخطار سيستم جرقه و انژكتور
۲۴ ـ سوكت اتصال به دستگاه عيب ياب
۲۵ ـ سنسور ضربه
۲۶ ـ سوييچ فشار فرمان هيدروليك (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)

اجزايي كه به E.C.Uپيغام ارسال مي‌‌‌‌‌‌كنند:
BSI/8221 ـ ايموبيلايزر
۱۸۰۵ ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نيست)
۱۳۰۴ ـ رله دوبل (در خودرو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۷۰۰۱ ـ سويچ فشار فرمان هيدروليكي( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
BBOO ـ باتري
۸۰ ـ كليد AC كولر

C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب
۱۱۲۰ ـ سنسور ضربه
۱۳۱۳ ـ سنسور دور موتور
۱۳۱۲ ـ سنسور فشار هواي مانيفولد
(در خودرو ۲۰۶ سنسنور فشار و سنسور دماي هوا در يك مجموعه قرار گرفته است.)
۱۳۱۶ ـ پتانسيومتر دريچه گاز
۱۲۲۰ ـ سنسور دماي آب

۱۲۴۰ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۱۳۵۰ ـ اكسيژن سنسور ( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
۱۶۲۰ ـ سنسور سرعت خودرو

عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عيب ياب
۱۳۰۴ـ رله دوبل
BSI/ 8221 ـ ايمبيلايزر و BSI
1350 ـ سنسور اكسيژن
۱۲۱۰/۴۳۱۵ ـ پمپ بنزين و شناور آن

۷۲۱۰ ـ كامپيوتر راه يابي (GPS) در خودروهاي ما نصب نشده است.
۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۱ ـ انژكتورها
۱۲۲۵ ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ اي دور آرام)
۱۱۳۵ ـ كويل دوبل
۱۲۱۵ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سيستم سوخت و جرقه
۴۲۱۰ ـ دور سنج موتور
۸۰٫٫- كليد AC كولر

۱۲۷۰ ـ گرمكن دريچه گاز ( در خودرو ۲۰۶ و پيكان انژكتوري وجود ندارد.)
۱ ـ رگولاتور فشار سوخت (اين قطعه در خودرو ۲۰۶ در داخل باك بنزين و روي پمپ بنزين قرار دارد)
۲ ـ دريچه گاز
۳ ـ مانيفولد هواي ورودي
۴ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد)
۵ ـ مخزن كنيستر
۶ ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنيستر
۷ ـ باك
۸ ـ پمپ بنزين و متعلقات آن
۹ ـ لوله انتقال سوخت
۱۰ ـ لوله برگشت سوخت اضافي (در خودرو ۲۰۶ وجود ندارد)
۱۱ ـ فيلتر سوخت
۱۲ ـ انژكتورها
۱۳ ـ ريل سوخت

توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نري آن را تميز كرده و روي آن را به روغن آغشته نماييد.
پمپ بنزين :

وظيفه پمپ بنزين ارسال سوخت به ريل سوخت است.رگولاتور فشار در مسير ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معيني ثابت نگه مي‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزين پژو ۲۰۶ را نشان ميدهد كه رگولاتور آن بر خلاف ساير خودروهاي انژكتوري در داخل پمپ بنزين نصب شده است.پمپ بنزين داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذيه ۱۲ ولت آن رله دوبل از مسير سوييچ اينرسي در زمانهاي زير تامين ميشود:
ـ در زمان سوييچ باز به مدت ۳ تا ۵ ثانيه

ـ در زمان موتور روشن بطور دائم
فيلتر بنزين :
عنصر اصلي از جنس كاغذ و داراي يك صافي ميباشد.اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات ۸ تا ۱۰ ميكروني و هر ۲۰۰۰۰ كيلومتر بايد تعويض شوند. توجه: مطمئن شويد كه فيلتر در جهت صحيح با توجه به فلش نشان داده شده روي بدنه نصب شده است.
شما تيك محل قرارگيري سيستم سوخت رساني:

۱ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۲ ـ لوله باز ياب بخارات روغن
۳ ـ گرمكن دريچه گاز (در خودرو ۲۰۶ ايران نصب نشده است)
۴ ـ موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام (استپ موتور)
۵ ـ محفظه فيلتر هوا

۶ ـ دريچه گاز
۷ ـ پتانسيومتر دريچه گاز
۸ ـ مانيفولد هواي ورودي
۹ ـ انژكتورها
۱۰ ـ ريل سوخت
۱۱ ـ مدار بازياب بخارات سوخت (كنيستر)

موتور مرحله‌‌اي دور آرام :
اين قطعه جريان هواي دريافتي موتور از دريچه گاز را در حالتهاي زير توسط E.C.U كنترل مي‌‌كند.
۱ ـ ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
۲ـ تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور (كولرو….)
۳ ـ تنظيم مخلوط سوخت و هواي در دور آرام
۴ ـ جلوگيري از بسته شدن سريع مسير هواي زماني كه سرعت‌‌هاي بالا راننده به طور ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي‌‌‌دارد.

مكانيزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام :
موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام پالس‌‌‌‌هاي ۱۲ ولتي ارسالي توسط E.C.U را به حركت خطي در راستاي محور طولي موتور مرحله‌‌‌اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كند.كورس حركتي آن ۸MM بوده و ۲۰۰ مرحله دارد كه هر مرحله آن ۰۴/ ميليمتر است.سيم پيچ اول پايه‌‌‌ هاي B وC سيم پيچ دوم و مقاومت هر يك از سيم پيچها ۵۳ اهم است.

سنسور فشار هواي منيفولد (MAP SENSOR) :
سنسور فشار هواي مانيفولد در خودرو پژو ۲۰۶ نسل جديدي از سنسورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دماي هواي ورودي هم ضميمه آن است.مجموعه سنسور فشار هواي مانيفولد فشار و دماي هواي مانيفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گيري مي‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذيه آن ۵ ولتي وتوسطE.C.U تأمين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتي از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گيري شده توسط پيزوالكتريك(مقاومت متغيير با فشار) تغيير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.

E.C.U از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير استفاده ميكند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گيري جرم هواي ارسال شده به موتور
ـ تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هواي منيفولد در اندازه‌‌‌‌‌گيري كميت‌‌‌‌‌هاي فوق در موارد ذيل موثر است:
۱ ـ در حالت سوييچ باز
۲ ـ در حالت تمام بار (دور پايين موتور) زماني كه از سربالايي‌‌‌‌ها عبور مي‌‌‌‌‌‌كنيم.
جرم هواي ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زير تغيير مي‌‌‌‌‌كند:
۱ ـ فشار اتمسفر
۲ ـ دماي هواي ورودي
۳ ـ دور موتور
نكته : اگر اين سنسور درست كار نكند E.C.U ديگر قادر نخواهد بود ميزان هواي ورودي را بطور دقيق تعيين كنند.

سنسور دماي هواي ورودي:
مقاومت بكار رفته در سنسور دماي هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزايش دما كاهش مي‌‌‌‌يابد) مي‌‌‌‌باشد. E.C.U براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده مي‌‌‌كند.در خودرو پژو ۲۰۶ سنسور دماي هوا و سنسور فشار هوا در يك مجموعه قرار دارد.
تذكر: اين سنسور در زمان سوييچ باز فعال ميباشد تا اطلاعات دماي هواي ورودي را به E.C.U بدهد.

۱ ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ كويل دوبل استاتيكي
۴ ـ شمع جرقه

كويل دوبل داخل يك واحد قرار دارد و بر روي سر سيلندر نصب شده است.وظيفه آن ايجاد ولتاژ مورد نياز شمع جهت جرقه مي‌‌‌‌‌باشد. جرقه مورد مربوط به سيلندرهاي يك و چهار همزمان و جرقه مربوط به سيلندرهاي دو وسه نيز باهم زده مي‌‌‌‌‌شود. بنابراين اين دو جرقه براي هر سيلندر به وجود مي‌‌‌‌آيد كه يكي از آنها در انتهاي مرحله تراكم و ديگري در مرحله تخليه زده مي‌‌‌‌‌‌شود.