سيستم هاي صوتي و مربوط به صدا در كليساي معاصر

جيم براون يك مشاور صوتي در شيكاگوست جائيكه در طراحي سيستم هاي تقويت كننده بزرگ قابل استفاده در تئاتر و كليساها، استاديوم ها، صحنه ها و امكانات پخشي كارهاي تخصصي را انجام داده و نظارت مي كند. او همچنين كار توليد گسترده و تركيبي از آنها را در پخش، ضبط و نقويت انجام داده است. او BSEE خود را از دانشگاه سين سياتي در سال ۱۹۶۴ دريافت كرد و تا سال ۱۹۷۰ در كارهاي صوتي حرفه اي مشغول بود و تا سال ۱۹۸۴ به عنوان مشاور تمام وقت در اين زمينه فعاليت كرد. ليست مراجعه كنندگان او شامل ديگ لي فيلد، ترمينال اوهاره هواپيمايي ايالت، استاديوم فوتبال دانشگاه شمال غربي، دانشگاه ليبرتي، گرس كاتدرال (سان فرانسيسكو)، NBC، ABC، CBS، NPR، WTTW-TV، WGN-TV و تعداد بيشماري از امكانات كليسايي و كارهاي اجرايي بود. او FCC درجه اول راديو تلفن (پخش) و گواهي كلاس فوق العاده آماتوري را در سال ۱۹۵۹ دريافت كرد و به عنوان W9NEC گاهگاهي فعاليت داشت.

كليساي معاصر به عنوان ساختاري در ارتباطات، لفظي، موسيقي و احساسي در كنار عبادتگاه ساخته شد. وزير با حضار و گنگره از طريق سخنان مذهبي، دعاهاي رهبري و فعاليت هاي اعلام شده كليسا ارتباط برقرار مي كرد. موسيقي تلاش مي كرد بوسيله ايده ها و مفاهيم ارتبلاط برقرار كند در حاليكه بطور همزمان تجربه عبادت را از طريق مسائل احساسي پيشرفت مي داد سيستم صوتي فضاي عبادتگاه اثر عميقي در تمام اين كاركردها بجا مي گذاشت.

سيستم صوتي چه چيز است؟ آن علمي است كه بوسيله ي قانون فيزيك اداره مي شود و به ما كمك مي كند تا راهي را كه در محيط رفتار مي شود درك كرده و پيش بيني كنيم. اگر فضا، موجب محيط صوتي در راهي شود كه ما مي خواهيم از آن استفاده كنيم گفته مي شود كه آن مسائل مربوط به صداي خوبي را داراست. در فضاي عبادتي براي داشتن فضاي خوب صوتي ارتباطات موسيقي و فعلي خوبي هم بايد برقرار باشند. اگر ارتباطات مشكلي برقرار شود معلوم مي شود كه آن سيستم صوتي ضعيفي دارد.

سيستم صوتي فضا بوسيله ي معماري آن، شكل هندسي، در راهي كه آن تمام مكي شود و بوسيله شمار مرداني كه آنرا در زمان داده شده اشغال كرده اند، تعيين مي شود. امواج صوتي بطور تقريبي در خطوط مستقيم حركت مي كند، سطوح سخت را جهنده مي كند يا جذب مي شود يا بوسيله سطوح نرم غوطه ور مي شود، در جائيكه مردم صحبت مي كند وقتي فضاي بزرگي در آنجا حاكم باشد و ديوارههاي سختي (مثل شيشه، سنگ، كاشي و چوب و غيره) باشند صدا قبل از اينكه خاموش شود، به مدت طولاني در اطراف چهش

خواهد داشت و تلاش زيادي نمي خواهد كه شنيده شود (اما درك نمي شود) در جاهائيكه آنرا احاظه كرده اند. به چنين فضايي پرپژواك با زنده مي گويند و صداي جهنده در اطراف اتاق پژواك ناميده مي شود. در مشابه با آن، صدايي كه از شخص صحبت كننده در اتاق با ديوارهاي نازك (پرده، فرش، كوسن، مردم يا كاشي هاي صوتي و غيره) باند مي شود كوسن، مردم يا كاشي هاي صوتي و غيره) بلند مي شود قبلف از اينكهاز بين برود به هيچ وجه حالت جهندگي بيشتري ندارد. تلاش زيادي مي خواهد تا در فاصله مساوي شنيده شود كه در اين صورت غيرپژواكي يا فضاي مرده تلقي مي شود، اما صدايي كه از اين طريق برسد براي درك آسانتر مي شود.

صدا در سرعت محدودي حركت مي كند (كمي سريعتر از ۱ فوت در هر ميلي ثانيه). صدايي كه از شخصي در فضاي پرپژواگي شنيده مي شود شامل يك موج صوتي خواهد بود كه در يك مسير مستقيم حركت مي كند و شامل امواج بسياري است كه در اطراف اتاق و به مدت زيادي حالت جهنده پيدا مي كند. تمام اين امواج صوتي طول متفاوتي را تا زمانيكه به شنونده برسند دارند و همچنين در زمانهاي متفاوت مي رسند. اين پژواك مي تواند به عنوان يك زيبايي تلقي شود وقتي كه شنونده قادر است نت هاي زيادي از لايه هاي تك نوازي كه در بالاي يكديگر قرار گرفته اند بشوند، صدا را وراي اندازه غني كنند. پرپژواك مي تواند همچنين فاجعه باشد، همانطور كه شنونده موضوع قسمتهاي متفاوت كلمه يا جمله روي هم انباشته در مسافت يكساني را بشود، درك آنرا مشكل مي سازد. اين اساسي ترين تناقش در صورت هست كه براي موسيقي عالي است اما براي سخنراني و گفتار ناخوشايند مي باشد. سيستم خوب طراحي شده مي تواند بر اين نوع تضاد غلبه كند.

تمام موسيقي ها از پژواك سودي نمي برند. به عنوان مثال، موسيقي Bach كه براي اتاق هاي طراحي صميم و براي پشتيبان آنها نوشته شده، از نوع تصنيف هفتگي نوشته شده براي كليساي جامع بزرگ، جائيكه او به عنوان نواو به عنوان نوازنده ارگ بكارگرفته شده، متفاوت مي باشد. هركدام براي سيستم صوتي محيط تركيب يافته اند كه در آن اجرا شده اند و تك نوازان كه آنرا اجرا مي كنند و تست هايي كه بايد در مورد كساني كه آنرا در كميسيون قرار دادند آزمايش شوند.

اغلب موسيقي هاي معاصر كه براي اجرا نوشته شده اند، در فضايي كمتر پژواكي توليد مي شوند و بوسيله پژواك بجاي اينكه پيشرفت كنند دچار آسيب مي شوند. اين علتش اين است كه زمان در موسيقي مدرن خيلي رسيع است، خطوط بم خيلي برجسته هستند و موسيقي بزمي و قافيه ها معمولاً مهمتر هستند، پژواك كه نت ها را در بالاي يكديگر انباشته مي كند، قافيه ها و غنايي همانطور كه آن سخني مي گويد، نامشخص مي كند. در همان زمان، بعضي از پژواكها براي پيشرفت آواز حواندن گروهي و دسته جمعي مطلوب است. آواز خواندن در كليساي مرده و غيرپژواكي سخت است.

فراهم كردن محيط خوب پژواكي خيلي پيچيده است كه فضاي بزرگي را با سطوح سخت به آساني درست شود. بعضي از اشكال هندسي بهتر موارد ديگر كار مي كنند و بعضي ها كاملا وحشتناك هستند، هيچ اهميتي هم ندارند كه با هيچ قصدي استفاده مي شوند. بعضي از سطوح منحني مي تواند سبب تمركز مخرب صدا شوند، ديوار قرار گرفته در موقعيت اشتباه يا زاويه اشتباه مي تواند پژواك مشكل آفريني را بوجود آورد. محيط پژواكي خوب آن است كه تركيب خوشايندي از صداي مستقيم و منعكس شده جهت پيشرفت تجربة موسيقي فراهم شده باشد. و اين بوسيله ي تركيب با دقت اشكال هندسي منظم و نامنظم اتاق و پايان هاي سطح همراه مي شود.

فضاي عبادت بايد بحد كافي جا داشته باشد كه عبادت كننده دچار ناراحتي نشود و صدا با موسيقي يا سخنراني مداخله اي نداشته باشد. به اين مفهوم كه وقتي صداها از بيرون كليسا آغاز مي شود (ترافيك خيابان، هواپيما ها و غيره) و يا ناشي از داخل كليسا هستند (سيستم هاي تهويه، آسانسورها، بچه هاي مهد كودك، گروههايي كه در اتاق هاي مجاور ملاقات دارند و غيره) بايد كنترل شوند. اين نوع مشكلات صوتي كنترل صدا ناميده مي شوند. راه حل ها هم طراحي ساختاري خوب، قرار گرفتن ساختمان بصورت برنامه اي كه منابع صداهاي مهم را از فضاي عبادت دو ركند و طراحي سيستم هاي صدادار مي باشند.

سيستم هاي صوتي به عنوان حلال مشكلات
سيستم هاي صوتي خوب طراحي شده مي توانند در غلبه كردن به مشكلات صوتي كمك كند و تجربه عبادت را ترقي دهند. رباي انجام كار بهتر، آنها بايد با اتاقهاي صوتي بصورت دست به دست كار كنند. آنها در كليساها در سه راه اساسي استفاده مي شوند.

سيستم هاي صوتي، صدا را بلدتر مي كنند، بنابراين، صداي ضعيف يا آلات موسيقي مي توانند كليسا را بدون اعمال تلاش زياد پر كنند.‌ آنها مي توانند به جاهاي نزديك نشستن مردن مثل قسمتهاي زير و توي بالكن ها جائيكه عبادت كنندگان يا اينكه مشكل شنوايي دارند در غير اينصورت احساس ايزوله شدن به آنها دست مي دهد.

سيستم هاي صوتي مي توانند قابليت فهم گفتار را در فضا رفاهم كنند كه در غير اين حالت بصورت خيلي پژواكي خواهند بود نوع صحيح سيستم هاي صوتي مي توانند تضاد صوتي بين موسيقي و گفتار را از طريق آوردن تقويت كننده مستقيم به شنونده بدون اجازه دادن، به جهندگي آن در اطراف ديوار در فضاي عبادت و در مسير غير كنترل شده، از بين ببرد. كليسا هنوز پژواكي است. صوتهاي آن مي توانند موسيقي سنتي كليسا را حمايت كنند كه متقاضي پژواك است. سيستم صوتي ابزار اضافي از كنترل صدا را فراهم مي كند. موسيقي كه نيازمند پژواك است نمي تواند از سيستم صوتي استفاده كند از صوت اتاق استفاده مي كند.

سيستم هاي صوتي مي تواند بعضي وقتها به موسيقي معاصر جهت موثر شدن در محيط اجازه دهند در غير اين صورت پژواكي مي شود. آنها در همان راه اين را انجام مي دهند كه صداي گفتار را كنترل مي كنند – بوسيله ي كنترل كردن صداي تقويت شده، متمركز دقيق شدن روي شنوندگان بجاي اجازه دادن آن در تبديل شدگي به پژواك بوسيله صوتهاي صدا امكان پذير است. سيستم هاي صوتي كه براي موسيقي معاصر استفاده مي شوند نياز دارند تا توانايي فراهم كردن طبيعي بودن، اثر و پويايي كه شكل مورد نيازش مي باشد، بدست آورند.

سيستم صوتي خوب طراحي شده اغلب مي تواند قابل روئيت باشد كه اين كار با قرار دادن بلندگوهاي باند درون ديوارها سقف يا حتي در نيمكت ها امكانپذير است. سيستم هاي بهتر خيلي طبيعي جايگيري شده اند وقتي سيستمي به بهترين شكل كار مي كند، عبات كنندگان ممكن است حتي ندانند كه آن استفاده مي شود اما صداي موعظه دهنده يا رهبر موسيقي را خيلي مشخص و واضح مي شوند. سيستم متفرد يكپارچه تمام نيازهاي مردم را كه شامل موسيقي، سخنراني، موسيقثي پخش شده يا توقف مي شود برآورده سازد. آن مي تواند مكانهاي مجاور مثل آشپزخانه، ايوان، مهدكودكها و صندلي هاي اضافي برنشستن اي محل ديگر را آماده سازد و بريا رويدادهاي در هال قلمرو كليسا مهيا كند.
بدست آوردن سيستم هاي صوتي در روش درست

عواملي كه باعث بوجود صداي خوب در كليسا هستند نياز دارند تا از اول در آنجا طراحي شوند. از آنجا كه سيستم صوتي فضا در حد بالايي به شكل و پايان كار متكي است، توسعه دادن عوامل صوتي بعد از ساختار تمام شده تقريباً موضوع بسيار هزينه است. داشتن بلندگوي صحيح و سيستم هاي ميكروفوني نصب شده در جايگاه درست در تجراي سيتم خوب صوتي اساسي مي باشد. اگر معمار سيستم صحيح بلندگوي را فراهم در طراحي اصلي ساختمان نكرده باشد، مردم بايد انتخابي را از دو مورد داشته باشند يا اينكه به بلندگوي زشت نگاه كنند كه خوب كار مي كند يا اينكه بلندگو را نبينند كه نيست يا مقادير زيادي پول صرف كنند تا آنها را بعد از حقيقت قائم كند.

تمام كليساها به نوع يكساني از سيستم صوتي محيطي نياز ندارند. سيستم صوتي خوب ممكن است براي يك گروه خوب باشد و براي گروه ديگر رضايت بخش نباشد. ساختار Gothic محيط عالي براي مردماني است كه علم العبادات طبيعي آنها در موسيقي اروپائي ها و گفتگوهاي گريگوريان ريشه دارد، اگر آن سيستم خوب صوتي ايجاد كرده كه گفتار را براي مردم قابل فهم مي كند. همان كليسا ممكن بود براي موسيقي معاصر مسيحي غيرقابل استفاده باشد و خوب براي موسيقي جاز يا كر در انجيل سنتي معاصر نباشد.