سيماي ظهور وايرانيان

راستش را به ما نگفتند يا لااقل همه حقيقت را به ما نگفتند .گفتند تو که بيايي خون به پا مي کني ،جوي خون به راه مي اندازي وازکشته پشته مي سازي وما را ازظهور تو ترساندند.

ما ازهمان کودکي تورا دوست داشتيم ، لحظه لحظه عمرمان به تو عشق مي ورزيديم وبا همه وجودمان بي تاب آمدنت بوديم .

اما …. اما کسي به ما نگفت که چه گلستاني مي شود جهان، وقتي که تو بيايي . کسي به ما نگفت که آن ساحل اميد که درپس اين درياي خون نشسته است ،چگونه ساحلي است ؟ آن بهشت را کسي براي ما ترسيم نکرد.۱

بي شک ظهور تواي منجي بشريت واي محبوب ازلي بزرگ ترين وزيباترين وشادترين جشن عالم خواهد بود.

انقلاب حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه همچون ديگر انقلاب ها بدون مقدمه وزمينه سازي شکل نمي گيرد . بلكه در آستانه ظهورانقلاب ها ونهضت هايي رخ مي دهد و زمينه را براي قيام مصلح جهاني مهيا ميکند .

ايرانيان ازديرباز باشناختي عميق که ازاعتقادات وفرهنگ ناب محمدي نشئت مي گرفت ، بسته به گرايش هاي خاص اعتقادي ، اجتماعي وفرهنگي سعي مي کردند نسبت به عظمت وجودي وابعاد مختلف شخصيت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه معرفت پيدا کنند و اين ديدگاه ازآنجا که ريشه درفطرت وفرهنگ آنان داشت ، آنها را براي تشکيل يک حکومت واحد آماده کرد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد وبراي اولين باردرعصر انتظار حکومت اسلامي محقق شد وزمينه رابراي تحقق دولت جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه هموارساخت .

اکنون نيزمردم ايران با همان خط مشي سعي در ارتقاء اين سطح فکر وفرهنگ بين خود وجامعه دارند ، به گونه اي که ايران رابه جايگاهي برسانند که شرط تحقق حکومت واحد جهاني باشد وايران پايگاه آن بزرگوار گردد.

حضرت امام (ره) پيرامون اينکه ايران کشور امام الزمان است ، فرموده اند :
« … اين کشوري که کشور ائمه هدي عليهم السلام وکشور صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه است ، کشوري باشد که تا ظهور موعود ايشان به استقلال خودش ادامه بدهد، قدرت خودش را درخدمت آن بزرگوار قرار بدهدکه عالم را ان شاء الله به عدل وداد بکشد وازاين جورهايي که برمستضعفان مي گذرد ، جلوگيري کند »۲

قابل توجه است که بگوييم همه اينها با منابع روايي شيعه وسني که مبتني بروجود ايرانيان وزمينه سازي ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه است ، صدق مي کند. روايت حاکي ازاين است که انقلاب وحرکت ظهور حضرت مهدي ارواحنا فداه بعد ازفراهم شدن مقدمات وآمادگي هاي منطقه اي وجهاني ازمکه آغاز مي گردد ….

اما درسطح منطقه دوحکومت هوادار حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه درايران ويمن تشکيل خواهد شد … که ياران ايراني آن حضرت مدتي قبل ازظهور، حکومت خويش را تاسيس مي کنند ودرگير جنگي طولاني مي شوند وسرانجام درآن پيروز مي گردند واندک زماني پيش ازظهور آن بزرگوار دربين ايرانيان دوشخصيت يکي سيد خراساني باعنوان رهبرسياسي وجواني ديگر به عنوان رهبرنظامي ظاهر مي شوند وايرانيان با رهبري اين دوتن نقش مهمي رادرحرکت ظهور آن حضرت ايفا خواهند کرد.

همچنين درروايات آمده که مقدمه ظهور آن بزرگوار ازايران خواهد بود …

نقطه آغاز ظهور او ازسوي مشرق است وچون آن هنگام فرارسد ، سفياني خروج مي کند . يعني آغاز مقدمات وزمينه ظهور آن حضرت به دست طرفداران سلمان فارسي ، ياران درفش هاي سياه فراهم مي شود ونهضت آنان به دست مردي ازقم به وجود مي آيد . ازقم قيام ومردم را به حق دعوت مي کند. گروهي که گرد او جمع مي شوند دل هايشان چون پاره هاي آهن محکم واستوار است وآنچنان نستوه اند که از تند بادها وطوفان هاي کارزار نمي هراسند وازنبرد خسته وافسرده نمي شوند ووحشتي به دل راه نمي دهند وهمواره توکل واتکاء آنها به خداوند است وفرجام نيکو ازآن تقوا پيشگان است .۳

آنان پس ازبپاخاستن وبه وجود آوردن انقلابشان ازدشمنان خود (ابرقدرتها) مي خواهند که آنها رابه حال خود رها کنند ودرامور آنها دخالت نکنند اما آنان براين امراصرار دارند . حق را مي جويند ،به آنان نسپرده نمي شود ، بارديگر خواستار آن مي شوند ، چون ديگر بارنيزسپرده نمي گردد، پس سلاح به دوش مي گيرند ومبارزه مي کنند تا اينکه قيام مي کنند …

وپرچم نهضت رابه دست صاحب شما يعني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه مي سپارند وکشته هاي آنان شهيدان راه حق هستند ۴ ورهبر آنان پرچم اسلام را به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه تحويل مي دهند.

درآيه ۳۸ سوره محمد خداوند مي فرمايد :
وان تتولوايستبدل قوما غيرکم ثم لايکونوا امثالکم
اينک شما کساني هستيد که فراخوانده مي شويد تا درراه خدا انفاق کنيد . برخي ازشما درانفاق بخل مي ورزند وکسي که بخل کند به خويش بخل مي کند وخداوند بي نيازاست وشما نيازمنديد واگر روگردان شويد ، خداوند گروهي راغير ازشما جايگزينتان مي نمايد وآنان مثل شما نيستند.

درتفسير۵ آمده است : هنگامي که پيامبر صلي الله عليه واله اين آيه را قرائت نمود ، اصحاب عرض کردند : « يا رسول الله ، اينها چه کساني هستند که اگر ما روي گردان شويم ، جايگزين ما مي شوند ؟ » پيامبراسلام صلي الله عليه واله با دست مبارک به شانه سلمان فارسي زد وسپس فرمود :« او وطرفداران او ، به خدايي که جانم دردست قدرت اوست اگردين وايمان بستگي به کهکشان ها داشته باشد ،مرداني ازفارس (ايرانيان) به آن دست مي يابند.»

اين مطلب دلالت دارد که وعده الهي به زودي در بين اعراب محقق مي شود وآنان ازدين روبرمي گردانند وخداوند فارس (ايرانيان) را جايگزين آنها مي کند که مانند آنان عرب زبان نيستند .. ودلالت دارد که پيروزي اسلام دراين مرحله ازايران آغاز مي شود وبه طرف قدس ادامه مي يابد ومقدمه براي ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه است