کوبیسم و اکسپرسیونیزم

۱-پيش گفتار:
«اي حسن تو در كل مظاهر، ظاهر وي چشم تو در كل مناظر، ناظر
از نور رخ و ظلمت زلفت دايم قومي همه مومنند و قومي كافر »
يكي از ويژگيهاي انسان كه او را از ساير موجودات ممتاز مي كند، تشخيص ظرافت و نظم و اعتدال و احساس حسن و جمال است. بدين جهت است كه مناظر زيباي طبيعت و نظام آفرينش و صفحات جالب و دواوين و لوحه‏هاي دل انگيز شعر و نقاشي و خط كه از دست سحر آفرين استادان چيره دست، ظهور يافته، او را مجذوب و مشعوف ساخته و نظرش را به سمت خود معطوف مي‌دارد.

جمال و زيبائي و كمال ورهيافت در محضر نقاش و قلم ساز و صحنه پرداز و معمار و مبدع جميلة هستي است كه منشاء هنرهاي زيباست. علاقة به زيبائي كه فطري آدمي است، ذوق را مي شكوفاند تا هر آنچه نشاني از زيبائي و جمال دارد و دفتري از معرفت كردگار همراه، او را ملهم كند و ذوق هنرمند آنرا با انديشه‏هاي عميق و دقيق خود دراميخته، به صورت اثر و هنر در منظر و مرآي باهوشان و سرمستان مي ناب هستي كه معرفت تام و تمام است قرار دهد .

جمال شاهد مقصود چشم بر راه است بكوش و پاك كن آئينه از غبار اينجا
هنر همچون مقولة عشق است كه رفتن در وادي آن وتحقيق پيرامونش ابتدا سهل مي نمايد: اما وقتي دستي بر آن گرفتي حرارتش وجود را مي سوزاند و تنها آنان كه صابرند و به پايمردي ثابت و جانشان مجذوب معشوق ازلي تا شهر حق اليقين پيش مي رانند.
الا يا ايها ساقي ادركاسا و ناولها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

در اين مجموعه گردآوري شده من سعي كردم تاثير سبكها و شيوه‌هايي كه بر روي كار من اثر گذاشته‌اند را بررسي كنم و مقدمه‌اي باشد براي آشنا شدن بيشتر شما با سبك شخصي من و مكتبهايي كه راهگشاي سبك من بوده‌اند.
با پرداختن به سبك كوبيسم و اكسپرسيونيسم و شيوة كولاژ سعي كرد‌ه‌ام تاثير اين سبكها و تكنيك را بر روي آثارم شرح دهم و اينكه به وسيله آشنايي با اين سبكها و شيوه هاي هنري چه راهكارهايي در پيش روي من قرار گرفته‌ است و به چه صورت راهگشاي آثار هنري من بوده‌اند.

۲-معني هنر:
در ابتدا با بيان معني هنر و بررسي آن از نظر علمي و معنايي اين مجموعه را آغاز مي كنم:
«هنر به ضم اول و فتح دوم، اوستا hunara. عظمت،‌استعداد، قابليت هنري باستان Sunara] انسان فاضل[ سانسكريت Sundara زيبا، قشنگ. پهلوي hunar- ارمني hnar- افغاني و بلوچي henar- كردي huner (فن و معرفت) صنعت، معرفت امري توام با ظرافت و ريزه كاري. هنرهاي زيبا- صنايع مستظرفه»
«هنر ART در معناي عام و انتزاعي، به هر گونه فعاليتي اشاره دارد كه هم خود انگيخته و هم مهار شده باشد. بنابراين، (هنر) از فرايندهاي طبيعت متمايز است (برخي هنرمندان اروپايي سدة بيستم با گزينش شيء يافته به عنوان اثر هنري، اين مرز را از ميان برداشته‏اند). در اين معناي كمتر مصطلح، تمامي ابداعات و ساخته‏هاي مبتني بر قوه خلاقه بشري در زمرة (هنر) به شمار مي‌آيند.

ولي اصطلاح هنر، در معناي مشخص، به فعاليتهاي چون نقاشي، پيكره سازي، طراحي گرافيك، معماري، موسيقي، شعر،‌رقص، تئاتر و سينما اطلاق مي شود. در گذشته، سعي بر اين بود كه هنرها را به دو دسته هنر زيبا و (هنر سودمند)

تقسيم كنند: هنر زيبا در خدمت هيچ مقصودي آجل نيست، و فراوردة آن ارزشي در خور دارد (مثلا: نقاشي)، هنر سودمند واجدهدفي فراتر از خود فراورده است (مثلا: سفالينة منقوش). امروزه، اين نوع تقسيم بندي منسوخ نشده است». در اينجا مي توانم سخني از تولستوي بياورم كه به عقيده من بسيار درست است كه : «به رغم خروارها كتابي كه درباره هنر نوشته شده، تاكنون هيچ تعريف دقيقي از هنر در دست نيست. سببش اين است كه در شالودة مفهوم هنر، مفهوم زيبايي را قرارداده‏اند»

۱-۲ـ هنر از ديدگاه بزرگان نقاشي
من در اين مجموعه به دليل اينكه به توضيحاتي در باره مكتب كوبيسم و اكسپرسيونيسم پردخته‌ام و برخي از پيشگامان اين دو مكتب را معرفي كرده ‌ام در اين مبحث سعي كرده ام از بزرگان مكتبها و سبكهاي ديگر هنري سخناني و نظرياتي بياورم تا با اين اساتيد و اين هنرمندان نيز آشنايي مختصري به دست آوريم.

اوژن دلاكروآ (۱۷۹۸- ۱۸۶۳ ميلادي) Eugene Delacroix

دلاكروا دفترچه خاطرات خود را در سال ۱۸۲۲ آغاز كرد آن را به طور نامنظم تا هنگام مرگش در سال ۱۸۶۳ ادامه داد. او چنين نوشت (من آن را فقط براي خودم مي نويسم، بدين اميد كه مرا شادي بسيار بخشد) اين مطلب را دلاكروا در تاريخ ۲۰ اكتبر ۱۸۵۳ در شامپروسي در دفتر خاطرات خودنوشت.
چقدر نقاشي را مي ستايم صرفا خاطرة بعضي تصويرها، حتي وقتي هم آنها را نمي بينم، احساس تكان دهنده را در تمام وجودم برمي انگيزاند …

اثري كه هنر درموجودات حساس پديد مي آورد بسيار رمزآلود است: اثر مبهم، اگر شخص بكوشد امري را توصيف كند، آن را روشن و پرقدرت بيان مي‌كند و من قوياً براين باورم كه ما نيز هميشه به احساسي كه اشيا در ما پديد مي آورند نيز چيزي مي‌افزائيم. شايد تنها دليلي كه موجب مي شود اين كارها تا اين حد مرا شاد كنند اين باشد كه به احساسهاي دروني من پاسخ مي دهند.

نوعي احساس به اصطلاح «ملموس» كه ويژة نقاشي است، كه شعر و موسيقي نيز اين احساس را در شخص پديد مي آورند. شما از نمايش واقعي اشيا لذت مي بريد چنانكه گويي واقعا آنها را مي بينيد و در همان حال معنايي كه تصاوير براي ذهن دارند شما را سرگرم مي‌كند و شادتان مي سازد. اين شكلها و نقشها كه در نظر و ذهن شما تداعي كننده كيفيت واقعي خود هستند، همچون پلي استوارند كه نيروي تخيل شما بر آن جاي مي گيرد و به احساس مرموز و عميقي كه شكلها براي آن مانند حروف خط تصويري هستند، راه مي‌يابد . (تصوير شماره ۱)

گوستاوكوربه ( ۱۸۱۹- ۱۸۷۷ ميلادي) Gustave Courbet

گروهي دانشجو كه به عنوان اعتراض از دانشكدة هنرهاي زيبا- كه دانشكده‏اي دولتي بود- كنار كشيده بودند، از كوربه دعوت كرده بودند تا دانشكده ديگري را كه اميد داشتند راه بيندازند، اداره كند. در اين نامه، كه تاريخ آن ۲۵ دسامبر ۱۸۶۱ است، كوربه اين پيشنهاد را رد كرد، اما موافقت كرد تا يك سال در اطاقي استيجاري آموزش بدهد و نقد كند، مدل وي معمولا دهقاني بود با يك حيوان مزرعه، پاسخ به دانشجويان اينگونه بود:
دانشجويان!

من كه عقيده دارم هر هنرمندي بايد ارباب خودش باشد….
نمي توانم هنر خود را آموزش دهم …
چون قبول ندارم كه هنر را مي توان آموزش داد …

چون بر اين عقيده‏ام كه هنر كاملا فردي است و استعداد و شايستگي هر هنرمند فقط نتيجة الهامهاي خود و مطالعة سنتهاي گذشته است . …
بويژه، هنر در نقاشي فقط مي تواند نشان دادن اشيايي باشد كه براي نقاش قابل ديد و ملموس باشد.
هيچ سده‏اي نمي تواند به جز هنرمندان همان سده شناسانده شود. … من عقيده دارم كه هنرمندان يك سده به هيچ روي نمي توانند اشياي سده‏هاي گذشته يا آينده را شناسانند.. اين، بدين معناست كه من اصطلاح (هنر تاريخي) را با نگاهي كه به گذشته دارد انكار مي كنم. هنر تاريخي در اساس معاصر است. هر سده‏اي بايد هنرمندان خود را داشته باشد كه آن را بيان كنند و براي آيندگان آن را بشناسانند . (تصوير شماره ۲)

ماكس بكمان (۱۸۸۴- ۱۹۵۰ ميلادي) Max Beckman

از «درباره نقاشي من»
نوشته زير قسمتي از يك سخنراني است كه در ژوئيه ۱۹۳۸ در لندن ايراد شد:
به عقيدة من همة چيزهاي مهم در هنر، هميشه از عميق ترين احساس انسان دربارة راز وجود نشات گرفته‏اند.خودشناسي انگيزة همة روانهاي واقعي و عيني است، و همين (خود) است كه من در زندگي و در هنر خود درجستجوي آن هستم.

آفرينش در هنربراي خودشناسي است نه براي سرگرمي، براي دگرگون سازي است، نه براي بازي، همين كاوش براي «خود» است كه ما را در راهي بي پايان و جاوداني كه همة ما بايد پيش گيريم به جلو مي راند . (تصوير شماره ۳)

جكسون پولاك (۱۹۱۲-۱۹۵۶ ميلادي) Jackson pollock

از : «نقاشي من»
در سال ۱۹۴۷ كه اين نظرات نوشته شد، پولاك سه پايه نقاشي معمولي آن زمان را به كناري نهاد و پرده را بي آنكه روي چهارچوب بكشد به روي زمين نهاد.
او ادعا كرد كه تنها رنگ را روي پرده نمي پاشد، بلكه چيزي واقعي را در فضاي بالاي پرده نشان مي دهد نقاشي من از سه پاية نقاشي بر نمي خيزد. من تقريبا هيچ گاه قبل از شروع به نقاشي كرباس را روي چهار چوب نمي كشم، بلكه ترجيح مي دهم آن را به ديواري سخت يا روي زمين ميخ بند كنم؛ يعني به سطحي سخت نياز دارم، بنابراين روي زمين راحت ترم. در چنين شرايطي احساس مي كنم به تابلو نزديك‌تر شده ام، يعني بخشي ازآنم، چون مي توانم در اطراف آن راه بروم، از چهار سمت آن كار كنم و عملاً درون تابلو باشم. اين روش همانند روش نقاشان شن سرخپوست در غرب است. سر چشمه نقاشي من ضمير ناخودآگاهم است. رويكرد من به نقاشي همانند رويكردم به طراحي است؛ يعني رويكردي مستقيم، بدون هيچ مطالعه قبلي.

طرحهايم مرتبط با نقاشيهايم هستند ولي نه براي آن. (تصوير شماره ۴)

۳- چگونگي پيدايش هنر (مدرن)

«جدايي بي سابقه ميان علايق هنرمند و مخاطبانش، به صورت كشمكش ميان نوگرايي و سنتگرايي منعكس مي شود. و هنرمندي كه از مناسبات حاكم بر جامعه بيزار است، نوآوري را به منزله سلاحي عليه سليقه مرسوم بكار مي‌بندد در اين شرايط است كه هنر نوين (مدرن) شكل مي گيرد.
عصر جديد را همچون دوران دگرگونيهاي بنيادي در تمامي عرصه هاي زندگي بشر مي‌شناسيم، و آغازش را با شروع انقلابهاي صنعتي و سياسي اروپا مقارن مي دانيم پيش از اين، هنر اروپا در زماني قريب به پنج قرن، خود را با «سنت بزرگ» مشغول داشت.

اين سنت از عصر باستان يوناني – رومي ريشه مي‌گرفت و گنجينه اي از دستاوردهاي استادان عصر رنسانس و باروك را در خود گرد آورده بود و بنيانش برشبيه سازي – طبيعت (عالم محسوس) استوار شده بود، و هنرمندان بزرگ، هر يك به سهم خود، نظام ميثاقهاي آن را استحكام بخشيده بودند.
شايد در هيچ دوره تاريخي آراء و سليقه‏ها در مورد يك پديده هنري معاصر چنين متناقص نبوده است. از اينرو است كه نقاشي نوين هنوز هم «معمايي »

حل ناشده در تاريخ هنر به شمار مي آيد. سخني غير معقول نيست اگر بگوييم مشكل نقاشي نوين، بيش از هر چيز، ناشي از خصلت «مدرن» آن است، و درك اين خصلت مستلزم تعمق در شرايطي است كه زايش و بالندگيش را ايجاب كرده است.

نخستين نكته اي كه در بررسي نقاشي نوين شگفتي بر مي انگيزد، سرعت تحول و تعُدد جريانهاي آن است. ملاحظه مي كنيم كه حركت نقاشان امپرسيونيت در مدتي كمتر از چهل سال به نتيجه گيري نقاشان انتزاعگرا مي انجامد.»
بنابراين جاي چندان ترديدي نيست كه هنر در اين دوره، پيامد و آميزه اي از «جنبشهاي» ستيزه‌اي باشد كه هر يك درصدد تثبيت قدرت خويش است، هر يك ايدئولوژي خاص دارد، و هر يك تابع جابجايي در روند پرشتاب شتاب و حيرت آور تحولات سبكها است.

به همين علت، در مورد سده اي كه شاهد ساخته شدن تمدن جهاني است، شايسته عصر جديد، ارزشهاي ديرين را دگرگون كرد. هنرمند، در مقام سازنده ارزشهاي جديد، با مسايلي روبرو شد كه حلشان مستلزم سر پيچي از ميثاقهاي سنت بود. رفته رفته، پايه هاي استوار نسبت به سمتي گراييد و فرو ريخت؛ و سر انجام نيز هنر نوين با اصول زيبايي شناسي متفاوت، برفراز ويرانه سنت سر برآورد.

روند پيدايي جنبشي كه به هنر نوين انجاميد، ساده و سر راست نبود، و از گرايش يا جرياني معين ريشه نمي گرفت. مي توان گفت كه كلاسي سيسم داويد، به اندازه رمانتيسم دلاكروا يا رئاليسم كوربه، در اين امر موثر بود. همچنين هر يك از هنرمندان بر جسته سده نوزدهم كه در شكستن چارچوبة محكمي كه هنر اروپا را مقيد كرده بود. اكنون ذهن مردماني از سنخهاي مختلف را به سوي خود كشانده است. بسياري كسان، آن را متعصبانه رد مي كنند؛ بسياري ديگر با شيفتگي به آن روي مي آورند، و بسياري ديگر با شيفتگي به آن روي مي آورند، و بسياري نيز در قبول يا رد آن دچار ترديد مي شوند، رويهمرفته، نفي كنندگان اين هنر بسي فزونتر از خواستارنش هستند. گفته مي‌شود كه هنر نوين با همه جنبشهاي سازنده اش، همانند علم و فن و صنعت و سياست نوين، مي‌خواهد بين المللي شود.

 

۱ـ تعريف مكتب كوبيسم : cubisme چکیده:
عصر بي سيم، رشد تصاعدي را در دهه گذشته تجربه كرده است. ما توسعه هاي زيادي را در زيرساختارهاي شبكه، رشد كاربردهاي بي سيم، ظهور دستگاههاي بي سيم موجود در همه جا مثل كامپيوترهاي دستي يا قابل حمل، PDAها و تلفن هاي معمولي را مشاهده كرده ايم كه همگي در قابليت هاي خود قدرتمندتر مي باشند. اين دستگاهها اكنون، نقش مهمي را در زندگي ما ايفا مي نمايند. براي اشاره فقط تعداد اندكي مثال، كاربران موبايل مي توانند بر تلفن معمولي خود براي چك كردن ايميل و جستجو در اينترنت تكيه نمايند.

مسافرين با كامپيوترهاي قابل حمل مي توانند از فرودگاه ها، ايستگاههاي راه آهن، كافه ترياها، و ديگر محل هاي عمومي در اينترنت وارد شوند، جهانگردان مي توانند از ترمينال هاي GPS نصب شده داخل ماشين هاي اجاره اي براي مشاهده نقشه هاي رانندگي استفاده نمايند و جذابيت هاي جهانگردي فايل ها يا ديگر اطلاعات را مشاهده نمايند با اتصال كامپيوترهاي قابل حمل از طريق LAN هاي بي سيم آنها را مبادله نمايند ضمن اينكه در كنفرانس ها حضور بهم مي رسانند و در خانه يا خانواده مي توانند داده ها را همزمان سازند و فايل ها را بين كامپيوترهاي روميزي و دستگاه هاي قابل حمل انتقال دهند.

نه تنها دستگاههاي (موبايل) متحرك قدرت بيشتر، آرامش بيشتر و ارزانتر و كوچكتر را بدست مي آورند، بلكه كاربردهاي بيشتري و خدمات شبكه اي را به اجرا در مي‌ آورند. تمام اين عوامل ، رشد انفجاري بازار تجهيزات كامپيوتري متحرك مشاهده شده، امروزي را تغذيه مي نمايند. گزارشات بازار از منابع مستقل نشان مي دهد كه تعداد كاربران معمولي در دنيا هر سال دوبل نمي شوند و با رشد از ۲۲ ميليون در سال۱۹۹۲ تا ۸۲۰ ميليون در ژوئن سال ۲۰۰۲ نمايان مي باشند. اين رشد بيشتر توسط تعداد زياد كاربران لپ تاپ و اينترنت تغذيه مي شود. پروژه ها و تصاوير نشان مي‌دهد كه در دو سال بعد، تعدادي از اتصالات متحرك و تعدادي از محموله هاي ترمينال‌هاي موبايل و اينترنت تا ۵۰-۲۰% ديگر رشد خواهد كرد. با اين

روند، مي توان كل تعداد كاربران اينترنت موبايل را تا بيشتر از آن كاربران اينترنت روي خط ثابت انتظار داشت. در ميان هرم كاربردها و خدماتش كه توسط دستگاههاي متحرك و موبايل اجرا مي شود، اتصالات شبكه و خدمات داده هاي مربوط بدون شك در بالاترين تقاضا قرار دارند. بر طبق بررسي اخير توسط گروه cahners in- state به تعدادي از مشتركين براي خدمات داده هاي بي سيم، بسرعت از ۱۷۰ ميليون در دنيا در سال ۲۰۰۰ تا بيش از ۳/۱ بيليون در سال ۲۰۰۴ رشد مي كنند. و تعداد پيامهاي بي سيم ارسالي هر ماهه از ۳ بيليون در دسامبر ۱۹۹۹ به ۲۴۴ بيليون تا دسامبر ۲۰۰۴ افزايش خواهد يافت. اخيراً اكثر اتصالات در ميان دستگاههاي بي سيم روي فراهم آورنده هاي خدمات مبتني بر زيرساختار ثابت يا شبكه هاي خصوصي رخ مي دهد، براي مثال اتصالات بين دو تلفن معمولي توسط BSC و MSC در شبكه هاي سلولي يا لپ تاپ هاي متصل به اينترنت از طريق نقاط دسترسي بي سيم راه انداز

ي مي شوند. شبكه هاي مبتني بر زيرساختار، راه وسيعي را براي دستگاههاي موبايل جهت نيل به خدمات شبكه فراهم مي آورند، زماني را براي راه اندازي شبكه و زيرساختار در نظر مي گيرد و هزينه هاي مربوط به نصب زيرساختار مي تواند كاملاً بالا باشد. علاوه بر آن، موقعيت هايي وجود دارندكه در آن زير ساختار مورد نياز كاربر قابل دسترس نمي باشد و نمي تواند نصب گردد، يا نمي تواند در زماني به موقع در محدوده جغرافيايي مورد نظر نصب گردند. ارائه خدمات شبكه و اتصال مورد نياز در اين موقعيت ها به شبكه موقتي موبايل (متحرك) نياز دارد.

بنابر تمام اين دلايل، در الحاق با توسعه هاي مهم در تكنولوژي و استانداردسازي، راههاي جديد ديگر براي ارسال اتصال پذيري توجه افزايش يافته اي را در سالهاي اخير بخود معطوف داشته است. اينها حول داشتن دستگاههاي متحرم در انتقال رديف اتصال به همديگر از طريق پيكره بندي خودكار، راه اندازي شبكه متحرك و موبايل موقتي تمركز مي كنند كه هر دو قدرتمند و انعطاف پذير مي باشد. در اين روش، نه تنها گره هاي موبايل مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند، بلكه خدمات اينترنتي را مي توانند از طريق گره دروازه اينترنت دريافت

نمايند و بطور مؤثري هر دو خدمات اينترني و شبكه داراي محدوده هاي غير زيرساختاري توسعه دهند. همانطوريكه شبكه بي سيم به تحول ادامه مي دهد، اين قابليت موقتي مهمتر مي شود و راه حل هاي فن آوري بكار رفته براي حمايت آن بحراني تر مي شود و ميزبان پروژه هاي توسعه و تحقيقاتي و فعاليت ها در صنعت و دانشگاه را راهنمايي مي كند. اين فصل روي محرك ها در پشت اتخاذ بازار حتمي شبكه موقتي موبايل تمركز دارد و مجموعه نمونه راه حل هاي فن آوري را ارائه مي دهد كه مي تواند در لايه هاي مختلف شبكه بويژه الگوريتم ها و پروتكل هاي مورد نياز براي پيكره بندي و عمليات آن، بكار روند. در بخش بعدي، ما، فن آوريهاي ارتباطي بي سيم، انواع شبكه هاي بي سيم و مسير تحول آنها و نيز مسائل و

تقاضاهاي بازار را براي سيستم هاي بي سيم موجود بررسي مي كنيم. بعد توضيح مي دهيم كه چرا شبكه موقتي براي شكل دادن قطعه اساسي در معماري شبكه G انتظار ميرود. در بخش ۳/۱، ما به بررسي شبكه موقتي موبايل بطور مفصل مي پردازيم و مزيت ها و مشخصه هاي خاص آن و چالش‌هاي طرح را پوشش مي دهيم. بعد از آن، رديف فرصت هايي را براي برنامه‌هاي كاربردي MANET در بازرگاني و ارتش نشان مي دهيم كه به منجر شدن پتانسيل بازار در پشت توسعه فن آوري MANET خدمت مي كند. بخش

۴و ۱وضعيت كنوني و چالش هاي طراحي در رويارويي با جامعه تحقيقاتي را خلاصه مي‌كند. تعداد زياد پروتكل ها و الگوريتم ها براي شبكه هاي موقتي موبايل تولد يافته اند كه در بخش ۴،۱ ارائة شده و بحث و مقايسه شده اند. گرچه نتايج توسعه و تحقيقات حاصله در اين قسمت ارائه مي گردد و در فصول مفصل بقيه در اين كتاب ارائه مي شود بسياري از موضوعات باز مسير براي بازرگاني شدن و بكارگيري شبكه موقتي موفق را روشن نگه مي دارند. بعضي از مسائل تحقيقاتي باز در شبكه بي سيم موقتي موضوع بخش ۱٫۵ هستند. بخش ۶/۱ نتايج را نشان مي دهد و بقيه فصول در اين كتاب را معرفي مي كند.

تاريخچه شرکت ارتباطات سيار
فناوری های جديد و دو دهه اخير تاثيرات بسياری بر زندگی ما داشته اند و تلفن همراه فيزيکی ازانواع پديده های است که زندگی جوامع بشری را تا راستای ،نخستين مرحله از راه اندازی سيستم تلفن همراه در سال ۷۳ بوده .بنابراين با توجه به نيازو تقاضای مردم به اين پديده فعاليت های متناهی شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور قرار گرفت در پايان ۴۵۰ هزار مشترک بود که اين تعداد با عملکردهای معادل ۱ ميليون و ۶۳۰ هزار شماره درحال حاضررسيده است .اکنون شبکه تلفن همراه علاوه بر اينها و ۸۵ شهرتحت پوشش اين سيستم راپيش رو داريد.

بر اين اساس درطول برنامه سوم ۴ ميليون و ۵۹۰ شماره تلفن همراه روبرو است و ضريب نفوذ تلفن همراه از ۷۸ و۰ در ابتدای برنامه سوم و سه استان اول از نظرضريب نفوذ در پايان برنامه سوم تهران ،اصفهان و همراه تهران ،اصفهان و فارس اول بودند.

در راستای توسعه تلفن همراه،وزارت ارتباطات و اطلاعات شرکت مخابرات همراه اعتباری را نيز بخش خصوصی امضاءکرده که تا کنون بيش از ۴۲۱ همراه همچنين در نظر دارد ،با اپراتور دوم و سوم نيزقرار داد توسعه شبکه تلفن همراه که مشترکين از آنها بهره مند می شوند،شامل انتقال و انتظار مکامله دسترسی محدود اتصال به ميانبر و ديتا سرويس sms,vms (صندوق رومينگ بين الملل اکنون با ۷۸ کشور ارتباط برقرار می کند و در آينده نيز رو به روست.

سيرو تحول تلفن همراه در جهان
امروز در جهان ارتباطات ،تلفن به عنوان يک وسيله ی ارتباط شخصی بيشترفکر متحرک يا سيار کردن تلفن و به کارگيری آن در مکان های مختلف مندرجات در سال ۱۹۶۰ ميلادی در کشورهای اسکانديناوی (سوئد،نروژ،دانمارک )نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی به شمار پيوست .

اين فن آوری در سال ۱۹۷۵ ميلادی از سوی کشورهای اسکانديناوی با اولين شبکه ی تلفن متحرک Nordic mobile telephone نيز ازسوی اولين سال ۱۹۸۰ ميلادی استفاده از تلفن های ديجيتالی در اتومبيل مورد نظر درسال ۱۹۹۷ ميلادی کانادا اولين شبکه ی اطلاعات عمومیرا طراحی و رسانه های جهانی با استفاده ازکامپيوتر ماهواره و گيرنده و فرستنده های در سال ۱۹۸۳ ميلادی امريکا سيستم nmt ژاپن نيز سومين کشوردر جهان بود که سيستم سيار خود با ويژگی های hcms عرضه کرد و سپس سيستم ntfs با قابليت اتصال به شبکه را

ايجاد و عرضه سيستم ntt با قابليت اتصال ه شبکه را ايجاد و عرضه ی سيستم tacs بود به گروه دارندگان تلفن سيار خود را با ويژگی های hcms عرضه کرد و سيستم ntt با اتصال به شبکه را ايجاد عرضه ی سيستم tacs بود به گروه دارندگان تلفن سيار پيوست و سپس اين تاريخ سيستم nmt بافرکانس ۴۵۰ مگاهرتز در کشورهای دانمارک و… قرارگرفت .فادور نيزبه شبکه ی استفاده کنندگان اين سيستم پيوستند. هلند ،لوکزامبورگ و بلژيک با تغييرجزئی آن را پذيرفتند و در سال ۱۹۸۹ قبرس بود که کانادا سيستم amps آمريکا را پذيرفت.

درسال ۱۹۸۵ ميلادی انستيتو ammunicationstandard institute 17 کشوراروپايی درصدد طراحی و ابداع يک استاندارد مسترک برای تاسيس به صورت هماهنگ ،طرح تلفن سيار ديجيتال را اجرا کند اين استاندارد hcms دارای سه سيستم است که عملکردهای اساسی کاملا” يکسانی دارند و در سال ۱۹۸۶ ميلادی شبکه ی جهانی اطلاع رسانی اينترنت فراگيرترين راه اندازی شد و درسال ۱۹۸۷ ميلادی طرح طرح باند باريک انتخاب شد و در همان تحت عنوان memorandum of nuer stanig امضا کردند مشخصات gms را رعايت کند .همچنين با موافقت اين ۱۳ کشور بازار بزرگی باز شد.با گسترش شبکه های اطلاع رسانی عمومی در کنار شبکه های ۱۹۸۰ ميلادی احساس شد و منجر به ايجاد شبکه ی isdn گرديد دانشمندان در زميته ی فن آوری دستگاه ها ی رقمی يا ديجيتال در دهه ی ارتباط قطعات ،دستگاه ها و تجهيزات ،بر اساس ديجيت (اعداد)است و کار حرکت است .
شبکه یisdn (شبکه رقمی خدمات مجتمع)دراواسط اين دهه به ارتباطات دو ارائه شد.

اين شبکه که تاکنون در چندين کشور راه اندازی شده است،نوعی شبکه خدمات صدا و داده از طريق وسايل کليدرنی (سوتيچينگ)ارائه می شود .اين شبکه های ديگر است.قابليت انعطاف و کارايی بيشتر و هزينه ی کمتری ز جمله ديگر فن آوریهای يی که در دهه ۱۹۷۰ توسط شرکت atst از فن آوری سويچ های tdm همگام با انتقال صورت بر روی يک زوج امکان کنترل از راه دور فراهم می گردد .

نسل اول تلفن همراه در سال ۱۹۷۹ ميلادی برای استفاده ی تجاری اين تلفن ها که از سيستم مخابرات سلولی استفاده می کردند بعدها تک تک پيدايش نسل دوم تلفن همراه و سيستم های ديجيتالی شد .تکامل اين سه و افزايش تعداد مشترکان را به همراه داشت باعث پديد آمدن نسل سوم بين المللی۲۰۰۰ ديدگاه itu در مورد ارتباطات سيتار در قرن بيست و يکم يک ارتباط موبايل پيشرفته برای تهيه ی سرويس های مخابراتی مکان شبکه و ترمينال استفاده شده است .با يک پارچگی سيستم های موبايل دسترسی بی سيم به صورت جهانی شامل سرويسهای موجود در شبکه برایاستفاده کنندگان موبايل تعيين گرديده است ،عملی خواهد گرديد موبايل را که با شبکه های زمينی يا ماهواره ای در ارتباط می باشد وسيارطراحی گرديده است امکان پذير می نمايد.

 

سير و تحول تلفن همراه در ايران و وضعيت موجود
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۰/۱۳۸۹۷ اطلاعات و به استناد مواد ۲و۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجرايی
-مصوب ۱۳۷۹ و به مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰ شورای عالی اداء کرد با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مرکزسنجش ازدور ايران به بهره برداری از اولين فاز شبکه ی تلفن همراه کشور در مردادماه سال ۷۳ فرستنده و گيرنده در ۲۴ ايستگاه راديويی و با ظرفيت ۹۲۰۰ شماره آغازشد به دنبال استقبال غير منتظره مشترکين از اين پديده شرکت مخابرات ايران کل کشوربرآمد به طوری که درسال ۱۳۷۴ تعداد تلفن های دايری شهرهای مسهد ،تهران،اهواز،اصفهان و شيراز نيز زير پوشش شبکه ی گسترش شبکه ی ارنباطات سيار در سالهای بعد نيز ادامه يافت ،به طوری شده ۲۸ شهر ديگر به اين شهر پيوست ضمن آنکه تعداد تلفن های داير گشت و در پايان سال ۱۳۸۲به ۳۴۴۹۸۷۸ شماره رسيد.

در همين خصوص و درراستای سياست برخورداری کليه ی اقشار کشور امکانات ارتباطی ،تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از ۱۳۴ شهر در سال ۸۲ رسيد.
هم اکنون شبکه ارتباطات سيار کشوردارای هشت ميليون و ۵۱۰ هزار مشروح تحت پوشش ،ضريب نفوذ معادل ۴۳/۱۲ درصد ارتباطات رومينگ بين الملل بامشترک ازسرويس sms و۲۲۰ هزار مشترک ازسرويس vms می باشد.

معرفی شرکت
شبکه تلفن همراه دولتی کشور بوسيله شرکت مخابرات ايران درمردا سلول فرستنده و گيرنده در قالب ۲۴ ايستگاه برای تنها ۹ هزار و نسل دوم شبکه های سلولی درباند فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز درتهران راه اندازی شد.

به دنبال استقبال غيره منتظره مشترکين از اين پديده شرکت مخابرات به کل کشور برآمد به طوری که در سال ۱۳۷۴ تعداد تلفن های دايری بر تهران شهرهای مشهد –اهواز-تبريز-اصفهان-شيراز نيز زير پوشش گسترش شبکه ی ارتباطات سيار درسالهای بعد نيز ادامه يافت به صورت ياد شده ۲۸ شهر ديگر به اين شبکه پيوست ضمن آنکه تعداد تلفن شماره بالغ گشت و در پايان سال ۱۳۸۲ به ۳۴۴۹۸۷۸ شماره رسيد.

در همين خصوص و درراستای سِاست برخورداری کليه اقشاری که بزرگ از امکانات ارتباطی تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه است درپايان سال ۸۲ رسيده است.
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۸۳ و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲و۴ قانون برنامه سوم توسعه اسلامیايران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ ماده ۱ قانون مذکوربا تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه سيار،اساسنامه شرکت اخيرالذکر رابا سرمايه ۲۰۰۰ ميليارد ريال تصحيح شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار واگذار گرديد.
در پايان سال ۸۴ شرکت ارتباطات سيار کشور دارای هشت ميليون کيلومتر جاده تحت پوشش ،ضريب نفوذ معادل۴۳/۱۲ درصد ارتباط ۵/۸ ميليون مشترک ازسرويس sms و ۲۲۰ هزارمشترک ازشهريورماه ۸۵ تعداد مشترکين از مرز ۱۰ ميليون فراتر رفته و تا پايان سال داشت.

بانک
بانکداری در جهان بهنگامی آغازگرديد که دادوستد و مبادله کالا(غير از مبادلات جنس به جنس)بين مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پيش از آنکه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرار گيرد نياز به خدمتموسسات بانکی محسوس تر و احتياج به يک وسيله پرداخت و سنجش ارزشها و بالخص وصول از مشتريان دورو نزديک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ايجاب می کرد که اين فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک انجام گيرد.

تاريخچه بانکداری در ايران
اولين بانکی که در ايران تاسيس شد (بانک جديد شرق )بود که مرکزش در لندن و حوزه عملياتش مناطق جنوبی آسيا بود اين بانک بدون تحويل هيچ گونه امتيازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ ميلادی) در شمال شرق ميدان توپخانه سابق در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی)شروع به فعاليت کرد و برای جلب مشتريان در شروع فعاليت به حسابجاری معدل ۵/۲ درصد و به حساب سپرده های ثابت به مدت ۶ ماه ۴ درصد و ۱ سال ۶ درصد سود می داد.بانک با اين اقدام خود دربازار پول ۱۲ درصد از نرخ بهره را پائين آورد و برای اولين بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ بيش از ۵ قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دريافت ۲۰ هزار ليره انگليسی کليه شعب و اساسه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

پيوست های

دستورالعمل های اجرايی ارائه خدمات توسط دفاتر خدمات

بانک شهری

«پست بانک»

راهنمای کاربران

نرم افزار قرض الحسنه

پس انداز

افتتاح حساب
-تکميل فرم حقيقی
در اين بخش برای مشتری حقيقی حساب افتتاح می کنيم.۱ شماره حساب ۶ رقمی که لزوما” بايد با عدد۱ شروع شود .سپس مشخصات شناسنامه ای صاحب حساب را وارد می کنيم.واگر حساب متعلق به بيش از ۱ نفر باشد مشخصات صاحبان حساب و قدر السهم هر يک را ثبت می نمائيم.
– تکميل فرم حقوقی

– در اين قسمت برای مشتری حقوقی حساب افتتاح می کنيم. این حساب ۶ رقمی لزوما” با عدد ۲ شروع می شود. بعد از ثبت مشخصات شرکت اقدام به معرفی صاحبان امضا می نمائيم
– اصلاح فرم حقيقی
برای اصلاح مشخصات حقيقی از اين بخش استفاده می کتيم.اصلاحاتی نظيرتغييرآدرس،تلفن و …
-اصلاح فرم حقوقی
برای اصلاح مشخصات حسابهای حقيقی از اين بخش استفاده می کنيم. اصلاحاتی نظير تغيير مشخصات صاحبان امضا ،آدرس ،تلفن و ….
-بستن يک حساب
برای بستن يک حساب بايد ابتدا مانده حساب ۰ شود و تا زمانی که حساب مانده داشته باشد نمی توان اقدام به بستن حساب کرد.سيستم در صورتی که مانده حساب ۰ باشد با اخذ تائيد ازکاربر حساب را می بندد و حساب بسته شده به هيچ عنوان مجددا” بازنمی شود.
-حذف واريز/دريافت
اگر کاربر سيستم واريزيا برداشتی را اشتباه انجام داده باشد و مايل به حذف آن باشد مشروط بر اينکه آن واريز/برداشت مربوط به روزکاری جاری باشد و عمليات پايان انجام نشده باشد کاربربا اطلاع ازساعت و دقيقه واريز/برداشت انجام شده (که ازطريق گزارش حذف شده ها قابل دسترسی است) می تواند اقدام به حذف آن کند .
-بلوکه کردن حساب
اگربخواهيم حسابی برای مدت محدود امکان واريز/برداشت نداشته باشد (مثلا” به دليل فوت صاحب حساب تاانجام انحصاروراثت)با وجود مانده،و با تائید مشتری مبنی بر اطمينان از بلوکه کردن حساب،حساب را بلوکه می کنيم.
– رفع انسداد حساب
حساب بلوکه شده را مجددا” فعال میکنيم.
عمليات بانکی
-واريز به حساب
در اين بخش ،سِستم با اخذ شماره حساب و انتخاب نوع واريز(نقدی،کارمزدو هزينه،کارمزد نقلی ،انتقال به حساب،برداشت (سند اصلاحی)به حساب مورد نظر مبلغ وارد شده توسط کاربر را واريز می کند .بديهی است که تاريخ سند واريزی همان روز کاری جاری سيستم خواهد بود.
– برداشت حساب

مشابه به بخش قبل برای برداشت از حساب به کار می رود.
– عمليات پايان روز
در پايان روزپس از انجام کليه تراکنشها و واريز و برداشتهای عمليات پايان روز را انجام می دهيم و قبلاز آن يک عدد فلوپيدر درايو قرارمی دهيم.نتِجه،ذخيره سازی اطلاعات همان روز در فايلی با نام تاريخ همان روزمی باشد .

افتتاح روزانه
درابتدای روزپس ازورود به سیستم و انتخاب تاريخ بايد روز کاری جاری را افتتاح کنيم.

گزارشات
کليه گزارشان قابل مشاهده روی مانيتور و نيز ارسال روی چاپگر هستند .
ليست گزارشات روزانه
شامل گزارشات پشت فرم،روی فرم،موجودی و حداقل مانده می باشد.

ليست وضعيت يک حساب

-گزارش حذف شده ها
مشخصات واريز و برداشتهای حذفی
عمليات کمکی
-آخرين شماره حساب
بزرگترين شماره حساب سيستم باضافه نام صاحب آن را نمايش می دهد .
مرتب کردن اطلاعات

با اجرای اين بخشش فايلهای سيستم مرتب سازی می شوند و فايلهای شاخص (ايندکس)مجددا” ساخته می شود .خوب است که در فواصل زمانی مشخص اجرا شود.
انتخاب تاريخ
در اين قسمت می توانيم تاريخ روز مورد نظر را وارد کرده و به اطلاعات و گزارشات آن روز دسترسی داشته باشيم.
پشتيبانی اطلاعات
روی هارد و در مسير c:\back_gh از فايلهای اصلی سيستم بک آپ کلی تهيه می کند.

رفع مغايرت موجودی
اجرای اين بخش مغايرت موجود بين فايلهای حاوی اطلاعات صاحبان حساب تا فايل واريز و برداشت را رفع می کند و توصيه می شود که در فواصل زمانی مشخص اجرا شود.
ارسال اطلاعات به مرکز
در اينجا می توان از فايلهای اصلی سيستم روی فلاپی کپی گرفت و فلاپی را ارسال نمود.
جستجوی شماره حساب

با ورود شماره حساب،نام صاحب حساب را نمايش می دهد.
جستجوی مشخصات فردی
با ورود نام صاحب حساب ،شماره حساب را نمايش می دهد.

نظر به اينکه بانک دريافت وجوه قبوض مصرفی و ثبت نام و اقساط تلفن ثابت در چهارچوب قراردادها و توفقات فی مابين با سازمانها و. شرکت ها و ادارت ذيربط و حسب مورد اخذ موجوزهای مربوط امکان پذير می باشد لذا ارائه خدمات مذکور توسط دفاتر منوط به صدور مجوز از سوی شعبه ناظر خواهد بود .

-کليات
۱- دستور العمل حاضر با در نظر گرفتن شرايط عمومی قراردادها و توافقات فی مابين بانکها با سازمانها ،شرکت ها،و ادارات ذيربط تدويد گرديده است بنابراين دفاتر می بايست ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل ،در خصوص شرايط خاص قراردادها و توافق نامه ها،مطابق دستورالعمل های ابلاغی از سوی شعب ناظر عمل نمايد.
– عمليات اجرايی

الف-دريافت وجه قبوض مصرفی
۲-متصدی ذيربط به هنگام مراجعه مشتری جهت پرداخت وجه قبوض مصرفی می بايست به شرح ذيل اقدام نمايد :
با دريافت قبض کارکرد (فيش آبونمان)و وجه مربوط،آن را به لحاظ محل صدور و آخرين مهلت پرداخت،کنترل نمايد:
تبصره ۱:قبوض مصرفی دريافتی می بايست مربوط به همان شهرستان باشد .
تبصره۲:از دريافت وجه قبوضی که مهلت پرداخت آنها منقضی شده خودداری نمايد.
۲-۲ از دريافت وجه قبوضی که مخدوش بوده ويا مغايرت مبلغ عددی و حروفی دارند اکيدا” خودداری نمايد .بديهی است در اين موارد صحت مراتع می بايست توسط سازمان ذيربط تائيد و مهر و امضا شود.

 

«شيوه كوبيسم مشخصا حدود سال ۱۹۰۸ ميلادي به وسيله براك فرانسوي و پيكاسوي اسپانيولي كه هر يك داراي شيوه مخصوص در اين مكتب هستند. زمينه روشنتر گرفت. يك نفر هم موسوم به روژه دولا فرنه با اين دو هنرمند بود كه در جواني پس از جنگ سال ۱۹۱۴ ميلادي فوت كرد».

پدر اين شيوه را مي توان به حق «سزان» دانست. البته اين شيوه با پرده «دوشيزگان آوينيون» پيكاسو پايه گذاري شد. اصول اصلي اين هنر عبارتند از: بازنمايي واقعيت ذاتي يا ادراكي و نه مرئي، برشهاي هندسي موجودات، آنهم از ديدگاههاي مختلف در آن واحد براي شكافتن و عرضه داشتن همه جهات آن شيء يا موجود، ابطال يا تخفيف ژرف نمايي سنتي و ايجاد فضايي فشرده و كم عمق، توجه به مجسم ساختن حجم، مطرود شمردن خواص زودگذر جو و ارتعاشات نور و تلالو رنگهاي احساس انگيز و بكار گرفتن طيفي محدود و مشخص از

رنگهاي ثابت و تخت كه در يك مسير به گزينش مايه رنگي واحد انجامد، القاي خطوط و طيف در هم خميده و ايجاد سطوحي حاصل از برشها و زواياي هندسي، اجتناب از مضامين تاريخي و عاطفي و گزارشي و شاعرانه و گرايش به مضاميني چون نقش اشياء و چهره سازي و سرانجام تركيب آفريني ها و يا تلقين اشياء مادي موجود چون قطعه كاغذ رنگ خورده تكه پارچه و رشته هاي نخ وزه ساز بو موميايي شده و …. بر روي پرده نقاشي و در آميخته با شكلها و عناصر تصويري به منظور تاكيد گذاري بر خاصيت جسماني اثر (كولاژ). سر انجام تبديل حركت به سكون حجم و شكل در مكان كوبيسم را مي توان به سه كوبيسم «سزاني» (هندسي) كوبيسم تجربه اي (تحليلي) و كوبيسم تركيبي به نمايندگي «خوان گريس»تقسيم كرد. از نقاشان اين سبك خوان گريس. فرنان لژه. مارسل دوشان. را مي توان نام برد.

۲-۱ـ پيشگامان مكتب كوبيسم

پابلوپيكاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱) Picasso , pabloruizy
پابلو پيكاسو روز ۲۵ اكتبر سال ۱۸۸۱ ميلادي در مالاگا چشم به جهان گشود.
خانواده مادرش، درگذشته، خويشاونداني در بندر چنووا داشت و به همين علت است كه او نام خانوادگي ايتاليايي يعني پيكاسو را براي خود برگزيد. پدرش بلاسكو رويز اي‌اچه وريا، معلم نقاشي و اصلاً از باسك بود و مباني هنر را در نخستين سالهاي زندگي پيكاسو به فرزندش آموخت. او استعداد بي مانندي در هنرهاي زيبا شد. از استعداد بي مانندي برخوردار بود و در چند تابلويي كه از آن سالها به جا مانده است اثر دست يك استاد پر تجربه ديده مي شود. پيكاسو پس از چند ماه مطالعه در مدرسه بارسلون به بزرگترين مدرسه هنرهاي اسپانيا در مادريد راه يافت. در سال ۱۹۰۰ ميلادي نخستين بار، رخت سفر به پاريس را بر بست و سال بعد نخستين نمايشگاه خود را در آنجا بر‌پاداشت. اين نمايشگاه بي درنگ با موفقيت روبرو شد. پيكاسو در سال ۱۹۰۴ پاريس را براي اقامت هميشگي‌اش برگزيد .

پيكاسو نخستين هنرمندي نيست كه ترك ديار كرد؛ همه هنرمندان به گونه‌اي آماده عوض كردن نخستين اقامتگاه خود بودند و هستند.
تا اين زمان، و حتي تا سال ۱۹۰۶ ميلادي، گونه اي هماهنگي در كار پيكاسو ديده مي‏شود. معمولاً دوره اي را كه به سال ۱۹۰۴ ميلادي ختم مي شود «دوره‌آبي» و از آن سال تا ۱۹۰۶ ميلادي را «دوره گلي» ناميده اند. اين تمايز صرفاً براي كاربرد رنگهاي مسلط در نقاشيهاي او در آن سالها مبتني است و از لحاظ شيوه يا شكل كمپوزيسيون به هيچ وجه توجيه پذير نيست. همه نخستين كارهاي پيكاسو آشكارا سنتي اند؛ يعني به سادگي مي توان تاثير استادان بزرگ هنر اسپانيا- تورباران، حتي و لاسكس وگويا را در آنها ديد (مثلاً در چهره با شكوه سينور ريكار كانالس در موزه هنرهاي كاتالونيا در شهر بارسلون)؛ تاثير تولوز- لوترك بر پيكاسو از همه آشكارتر و سرنوشت سازتر است. نخستين جلوه اين تاثير، رغبت او به مضمون كارتو لوز- لوترك است – تيپها و مضامين شاخه اي تالارهاي موسيقي، سيركها و بارهاي بارسلون و پاريس، از لحاظ رنگ آميزي وكمپوزيسيون، نوعي تاكيد رواني در اين نقاشيها ديده مي شود كه برخي منتقدان، بي‌درنگ آن را با صفت احساساتي مشخص ساخته اند؛ و چون برخي ديگر از منتقدان گفته اند كه تكامل بعدي سبك پيكاسو به يك معنا پوششي بر اين احساساتي گري‌است، بايد فهميد كه مفهوم ضمني اين انتقاد چيست، احساساتي گري، هميشه و تلويحاً به معناي عدم تناسب ميان احساس و علت احساس است. مثلاً كسي نمي گويد عاطفة عشق، في نفسه چيزي احساساتي است؛ بلكه فقط زماني جنبه احساساتي پيدا مي‌كند كه موضوع عشق، در خور كيفيت و كميت عشقي كه به آن ابراز مي‌شود نباشد، مانند عشق انگليسي ها به جانوران. اين گونه كاربرد نادرست عشق نتيجه نقض در داوري است و عموماً مي توان پذيرفت كه احساساتي گري، نمايش عاطفه يا احساس بي وساطت داوري منطقي است. هنر احساساتي به اين معنا هنري است كه مستقيماً يا از راه تداعي، اين گونه احساسات يا عواطف را بر انگيزد.
سالهاي ۱۹۰۶-۹۰۷ – ميلادي را آگاهي در «دوره سياه» در كارهاي پيكاسو ناميده اند و در نقاشيها و طرحهاي پراكندة اين دوره، گاهگاهي نفوذ نسبتاً، مستقيم مجسمه سازي سياه‌پوستان را كه ويژگيهاي هنريش تازه شناخته مي‌شد مي توان تشخيص داد. اما اين گونه نفوذها تماماً در گرايش كمي پيكاسو به انتزاع ] =اُبستراكسيون[ كه خودش پيشگام آن شد، جذب گرديدند. در پردة بزرگي كه هميشه در كتابهاي مربوط به پيكاسو مورد بحث قرار مي گيرد. و اكنون در موزه هنرهاي معاصر نيويورك نگهداري مي‌شود يعني دوشيزگان آوينيون تابلويي شاهكار در ميان تابلوهاي پيكاسو. كه در سالهاي ۱۹۰۶-۱۹۰۷ آفريده شد، طرح عريض و گسترده اي مركب از پنج برهنه با پوششهاي آشفته بر تن ديده مي شود. پيكاسو خطوط بدن و تاهاي تن پوشهاي آنها را گوشه دار نشان داده است؛ اختلاف رنگ پسزمينه و سايه ها را تشديد كرده تا بر تاثير هندسي تابلو تاكيد كند؛ چهره‌هاي زنان جوان بيشتر به جمعي از صورتكهاي كوتاه و بلند و ناجور سياه پوستان مي‌ماند.
از اين صورتكها كه بگذريم، چيزي به نام گيرايي رواني در اين اثر وجود ندارد و در صورتكها نيز تدريجاً از هم مي پاشد. موضوع تابلو براي مبهوت كردن انتخاب شده است را براي جلب توجه، اما اين تصوير، تصويري صرفاً گذرا است؛ مهمتر از اين تابلو براي آينده، مجموعه اي از تصاوير اشياء بي جان است كه در سالهاي ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ كشيده است و در آنها شكلها به طرز شكيبانه اي ساده نشان داده شده اند و به نمايش هندسي كامل گرايش دارند. دامنه اين روند تازه در سال ۱۹۰۹ به نمايش پيكر انسان نيز كشيده شد. پايان منطقي اين روند، انتزاع كامل بود و اين آن پاياني نبود كه پيكاسو بتواند بپذيرد .
هدف پيكاسو همواره بسط دادن ماده كار هنرمند و فايق آمدن بر محدوديتهاي وسايل عادي نقاش بوده است. او از سال ۱۹۱۳ تا سال ۱۹۱۵ ميلادي به تجربه اندوزي با كولاژهاي كاغذي يعني طرحهاي متشكل و گاهي هم بخشي از آنها را با رنگ يا مداد تكميل مي كرد مشغول بود. پيكاسو بر اساس همين تجربه اندوزيها، بعداً در مجموعه اي از تابلوهايش طرحهايي با ساختماني به مراتب پيچيده تر و زمينه اي متنوعتر ارائه داد. او اين تابلوها را به نوبت، همراه با مجموعه اي به نام تصويرهاي به اصطلاح كلاسيك نو آفريد؛ پيكاسو در اين تابلوها به شيوه تجسمي يا نمايشي در نقاشي باز مي گردد و مضامين كلاسيك را به عنوان موضوع كارش بر مي گزيند.

پيكاسو در سال ۱۹۲۵ نوع جديدي از انتراع را در تابلوهايش ارائه داد كه تبيين آن مستلزم پايگاه نظري كاملاً جديدي است . دانستن اين نظريه فقط براي كساني لازم است كه به بهانه اي عقلي براي ادراكات زيبايي شناختي خود نياز دارند.
همچنان كه خود پيكاسو گفته است، از لحاظ زيبايي شناختي، تفاوتي ميان شكلهاي‌ مختلف هنر وجود ندارد. تنها تفاوت مهم، تفاوت ميان طبيعت و هنر است. و هر گاه اين تفاوت شناخته و نمايانده شود، به شهادت همة هنرها، از آن

 

پس تنها تفاوت ميان يك شكل، هنر با خود محل مي‌كند. «از نظر گاه هنر، شكل انضمامي يا انتزاعي وجود ندارد، بلكه شكلهايي وجود دارند كه كم و بيش، دروغهاي متقاعد كننده اند. ترديدي نيست كه اين دروغها براي زندگي معنوي ما ضروري اند زيرا به مدد آنهاست كه ما تصوير زيبايي شناختي جهان را در ذهن خود مي سازيم».
اين گفته را از مصاحبه پيكاسو با پاول و ستهايم منتقد هنري آلمان گرفته ام.

گرچه پيكاسو توانسته است دنياي ممكن هنر را گسترش دهد و موارد موضوعاتي را بر آن بيفزايد كه پيش از او كسي در انديشه اش نبوده است، با اين حال نبايد فراموش كرد كه او همه دستاوردهايش را حفظ كرده است. اعتقاد به تكامل در هنر پيكاسو. همچنانكه خودش گفته است، با طبيعت اين هنر بيگانه است. در اكااو گسترش بيش از تكامل ديده مي شود. هر آنچه پيكاسو مي آفريند از نبوغ حياتي اش براي انواع شيوه هاي بيان تجسمي سر چشمه مي گيرد .

براك، جرج (۱۹۶۳-۱۸۸۲) Brague, Georges

نقاشي را هنگام شاگردي نزد يك نفر دكوراتور فراگرفت كه نتيجه آن تكنيك عالي اوست.
مدتي را در مدرسه هنرهاي زيبايي لوهاور و بعدها در پاريس گذراند اما ترجيح مي داد به تنهايي كار كند. اوپا دوفي و فريز (هر دو اهل لوهاور) دوست بود و با فرا رسيدن سال ۱۹۰۶، به محفل فايوهم راه يافت. در سال ۱۹۰۹ او پيكاسو را به خوبي شناخت و همراه او به كار بر مبناي نگرشي نوين نسبت به نقاشي پرداخت كه به ظهور كوبيسم منجر شد.
با شروع جنگ ۱۹۱۴، اين همكاري نزديك خاتمه يافته بود. وقتي‌ كه در سال ۱۹۱۷، براك مجدداً به كار پرداخت كوشيد كوبيسم تركيبي را از همانجا كه آن را ترك كرده بود ادامه دهد اما با فرا رسيدن سالهاي ۲۱-۱۹۲۰ شناسايي موجوديت آن بواسطه يك تركيب فضايي نه چندان اختياري به جاي بازگشت به واقعيت به خلق تركيبهاي حجيم، نيرومند و عالي از طبيعت بيجان و پيكرها منجر شد، كه باروك، همراه با تكميل توازن و هماهنگي بين رنگ و طرح، بقية زندگي خويش را وقف تكامل آن كرد .

تعدادي مجسمه قلمكاري روي لوحهاي گچي، و نقش بر جسته هاي گچي نيز توسط او كار شده است. مجموعه كوچكي از كارهاي گرافيكي نيز از او در دست است.
شامل چهل تا پنجاه ليتوگراف، تعدادي حكاكي روي چوب براي كتابهاي مصور، و چند سياه قلم كه بدواً در سال ۱۹۳۱ براي تصوير كتاب خدايان هنر بود تهيه شده بودند. آثاري از او در بال، بوفالو، شيكاگو، كليو لنواوهايو، كوپنهاگ، دترويت، ادينبورگ- فرانكفورت (اشتادل)، گلاسگو، لي هاور، لندن (تيت)، نيويورك (موزه هنرهاي معاصر-موزه گوگنهايم)، اوتاوا، آكسفورد، پاريس (موزه هنرهاي معاصر، قصر پتي)، فيلا دلفيا، پراگ، سان فرانسيسكو، استكلهم، تولدود اوهايو، واشنگتن (نگارخانه ملي و فيليپين)، و جاهاي ديگر از جمله چندين موزه فرانسوي وجود دارند.