چکیده

مدلسازی و شبیهسازی در طراحی، توسعه و بهینهسازی مدار فرآوری و همچنین پیشبینی رفتار و عملکرد کارخانه نقش بسـزایی را ایفا میکند. در حال حاضر مدار جدایش خط چهارم تولید مجتمع گلگهر به صورت مدار باز شـامل خـردایش در آسـیای گلولـهای و جدایش توسط جداکنندههای مغناطیسی شدت متوسط است. جهت مدار بسته نمودن مدار خردایش و پیشبینی نمودن مشخصـات جریانهای خوراک، سرریز و تهریز از نرم افزار USIM PAC استفاده شد. هدف از مدار بسته نمـودن آسـیا تولیـد سـرریزی بـا D80 معادل ۲۱۰ میکرون جهت خوراکدهی به جداکنندههای مغناطیسی بود، در حال حاضر به طور متوسط D80 خوراک این جداکنندهها معادل ۳۲۰ میکرون است. نرمافزار USIM PAC به عنوان یک نرمافزار توانمند با استفاده از مدلهای ریاضی و تجربی ارائه شده، بـه دو صورت مستقیم و معکوس فرآیندهای یک کارخانه فرآوری را شبیهسازی میکند. ابتدا پارامترهای موردنیاز مربوط به مدل آسـیا و هیدروسیکلون جهت شبیهسازی وارد گردید. نتایج بدست آمده از شبیهسازی نشان میدهد تقریبا D80 خوراک ورودی ، سرریز و تهریز هیدروسیکلون به ترتیب معادل ۳۷۵، ۲۰۰ و ۶۰۰ میکرون است. در نهایت جهـت تنظـیم درصـد جامـد مناسـب آسـیای گلولـهای و جداکننده مغناطیسی نیاز به تنظیم آب تازه ورودی به آنها میباشد. برای دستیابی به درصـد جامـد %۷۰ بـرای آسـیا و %۳۵ بـرای جداکننده MIMS، باید به ترتیب ۲۴۰ و ۴۶۰ مترمکعب بر ساعت آب، قبل از آنها اضافه شود.

 

واژههای کلیدی: شبیهسازی، آسیا گلولهای، هیدروسیکلون، .USIM PAC Software

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر؛ شماره تماس: ۰۹۱۳۶۶۷۷۹۴۳؛

Bazmandehmehdi@gmail.com

** دانشیار فرآوری مواد معدنی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر؛ شماره تماس: ۰۹۱۳۱۴۰۴۴۴۰؛ Sam@mail.uk.ac.ir

***کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی؛ پژوهشگر ارشد استخراج و فرآوری پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر؛ شماره تماس: ۰۹۱۷۱۳۳۸۸۲۹،

Ghorbannejad@golgohar.com

 

×

 

۱۰۲۰

 

×                                                 

 

مقدمه

 

شبیهسازی فرآیندها ابزاری بسیار مهم برای مهندسین فرآوری مواد معدنی می باشد. مهمترین کاربردهای آن شامل طراحی، تجزیه و تحلیل، بهینهسازی و کنترل سیستمها میباشد .[۱]

در فرهنگ لغات جهانی شبیهسازی به ساختن مدلهای ریاضی برای تولید دوباره (پیشبینی) خصوصیات مربوط به سیستم یا فرآینـد معنی شده است. در اغلب موارد جهت حل اینگونه مسائل از کامپیوتر استفاده میشود .[۲]

 

-۱-۱ شبیهسازی سیستمهای فرآوری مواد معدنی با نرمافزار USIM PAC

 

از سال ۱۹۸۶، BRGM بسته نرمافزار شبیهسازی فرآیند به عنوان USIM PAC را توسعه داده است. نرمافزار USIM PAC یک شبیهساز پایدار میباشد که به مهندسین فرآوری مواد معدنی اجازه میدهد، عملیات کارخانه را بهوسیله دادههای تجربـی و آزمایشـی در دسترس مدل کرده و وضعیت بهینه کارخانه را مطابق با اهداف تولید تعیین کنند .[۳]

 

نرمافزار USIM PAC با استفاده از مدلهای ریاضی و تجربی ارائه شده، به دو صورت مستقیم و معکوس فرآیندهـای یـک کارخانـه فرآوری را شبیهسازی میکند (شکل .(۱ شبیهسازی مستقیم با وارد کردن دادههای ورودی، مشخصات هندسی دستگاه و پارامترهـای عملیاتی، خروجی فرآیند را پیشبینی میکند. در فرآیند کالیبراسیون مدل، با وارد کردن داده ورودی و خروجی فرآیند، نرمافزار مدلی را منطبق بر مدل به دست آمده از دادههای صنعتی ارائه میدهد .[۳]