يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال ماهي منتهي به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۳
۱-تاريخچه فعاليت شركت :
شركا فريكوريفيك ( سهامي خاص ) در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۵۶ تحت شمارة ۲۸۷۲۶ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. نام شركت در تاريخ ۲۱/۶/۱۳۶۱ به شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص) و آدرس قانوني آن نيز به موجب صورتجلسة مورخ ۶/۴/۱۳۶۶ هئيت مديره به محل سردخانه واقع در جاده قديم كرج، كيلومتر يك جاده شهريار تغيير يافته است.

فعاليت اصلي شركت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت از است از نگهداري مواد غذايي و ميوه جات در سالنهاي سردخانه ميباشد. ظرفيت اسمي سردخانه مجموعاً ۱۶ هزار تن(شاميل ۵/۱۴ هزار تن زير صفر و ۵/۱ هزار تن بالاي صفر) بوده كه بهره برداري از سردخانه زير صفر ۵/۱۴ هزار تن عملاً ازسال ۱۳۵۹ آغاز گرديده است.

شركت برا ساس نامة شمارة ۱۲۷۳۸ مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۹ سازمان صنايع ملي ايران و به استناد نامة شمارة ۳۲۲/۵۱۵ حوزة مالياتي ۳۲۲ مشمول بند (ج) تبصره ۴ قانوني حفاظت و توسعة صنايع ملي ايران اعلام گرديد و متعاقباً در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۶ بر اساس نامة شماره ۵۸۵۳۲ سازمان صنايع ملي ايران و به استناد

مصوبة شماره ۹۰/هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۰ هيئت پنج نفري ۲۲/۴۳% در صدر سهام شركت مشمول بند(ب) قانون مذكور گرديده است. از تاريخ ۲۵/۶/۱۳۵۹ هئيت مديره منتخب شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني ادارة امور شركت را بعهده گرفته بود ليكن درسال ۱۳۶۸ طبق راي هئيت پنج نفري شركت از شمول بند(ج) خارج شد.

از آذر ماه سال ۱۳۶۸ شركت توسط سهامداران متشكل از بانك صنعت و معدن شركت فريكو اسكانديا و شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني اداره شد تا اينكه سهام بانك صنعت و معدن در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ و سهام شركت فريك اسكانديا در آذر ماه سال ۱۳۷۰ به ستاد نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب

اسلامي فروخته شد و در سال ۱۳۸۰ طبق راي ديوان عدالت اداري تعداد ۴۹۸۰ سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگاني به آقاي فرجام و خانواده ايشان مسترد گرديد. بدنبال نقل و انتقلات مذكور اداره امور شركت در تاريخ ترازنامه بعهده ستاد نيروي زميني سپاه پاسداران با ۶۵/۵۶ درصد سهام و شركت كسترش خدمات بازرگاني باب ۵۱/۲۱ درصد سهام و آقاي عبدالحميد فرجام و خاننواده ايشان با ۵۷/۲۱ درصد سهام وشركت با دو انبار با ۴۴% درصد سهام بوده است.

شركت سردخانه استقلال
(سهامي خاص)

صورتهاي مالي مربوط به عملكرد
سال۱۳۸۳

شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص)
يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۳
سال مالي منتهي به سال مالي منتهي به
يادداشت ¬¬ـ

حق الحافظ و تخليه و بارگيري ۱۶ ۰۰۸،۷۱۳،۹۸۸،۸ ۷،۵۰۳،۸۲۶،۷
كسر ميگيردد هزينه هاي عملياتي ۱۸ (۹۹۴،۱۷۳،۹۵۱،۵) (۹۸۱،۱۵۶،۸۱۴،۴
۱۴، ۵۳۹، ۰۳۷، ۳ ۹۹۰،۳۴۶،۰۱۲،۳
اضافه / كسر ميگيردد:

هزينه هاي مالي ۶-۱۸ (۴۵۰،۲۰۴،۱۰۲) (۸۸۲،۴۷۳،۱۲۹)
درآمدهاي متفرفه ۱۹ ۳۹۶،۶۱۱،۱۰۳ ۸۸۲،۴۷۳،۱۲۳
خالص ساير هزينه ‌ها ودرآمد ۹۴۶،۴۰۶،۱ (۸۷۹،۷۹۱،۵)

سوديا زيان قبل از كسرماليات ۹۶۰،۹۴۵،۰۳۸،۳ ۱۱۱،۵۵۵،۰۰۶،۳
ماليات ۱۱ (۴۹۰،۷۳۶،۷۵۹) (۷۷۸،۶۳۸،۷۵۱)
سود خالص ۴۷۰،۲۰۹،۲۷۹،۲ ۳۳۳،۹۱۶،۲۵۴،۲

سوديا زيان انباشته در ابتداي سال مالي ۳۰۱،۷۶۷،۰۴۸،۴ ۴۷۴،۷۷۴،۹۱۶،۱
اصلاح اشتباهات دروه هاي قبل (۶۰۹،۸۴۸،۱۳۶) ۶۵۳،۶۵۸،۴

پرداخت سود سهام (۲۰۶،۴۵۲،۴۴۱،۳) (۱۵۹،۵۸۲،۱۲۷)
اندوخته سال ۱۳۸۳ (۱۷۸،۴۵۲) ـــــــ
۷۷۸،۲۲۳،۷۴۹،۲ ۳۰۱،۷۶۷،۰۴۸،۴

شركت سردخانه استقلال (سهام خاص)
يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتعي به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۳
۲-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري:

۱-۲-موجودي مواد و لوازم – موجودي مواد و لوازم به اقل بهاي تمام شده با قيمت بازاريابي مي شود. بهاي تمام شده موجوديهاي براساس روشهاي زير تعين و قيمت بازاريابي براي مواد اوليه پالت، قطعات لوازم يدكي بر مبناي قيمت جايگزيني و براي كالاهاي در جريان ساخت و ساخته شده بر اساس خالص با زيافتني در نظر گرفته ميشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطعات و لوزام يدكي
موجودي مواد اوليه رستوران اولين صادره ازا ولين وارده

۲-۲-اموال، ماشين آلات و تجهيزات- امول، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده ثبت ميشوند، مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي يا عمر مفيد اموال، ماشين آلات و تجهيزات مي شود.

هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي، هنگام وقوع بعنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور ميگردد. استهلاك اموال، ماشين آلات و تجهيزات با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيهاي مربوطه و با در نظر گرفتن آئين نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانو مالياتهاي مستقيم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه مي شود:
اموال، ماشين آلات و تجهيزات نرخ استهلاك روش استهلاك

ساختمانها ۷% ، ۸% نزولي
ماشين آلات و تاسيسات سردخانه ۱۲% ، ۱۰% نزولي
وسايل نقليه ۲۵% ، ۲۵% نزولي
با كس و پالت ۱۰% ، نزولي
ابزار و آلات ۱۰۰% . مستقيم
اثاثيه و منصوبات ۱۰،۹،۸،۷،۶،۵ مستقيم

شركت سردخانه استقلال
يادداشت ‌هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال منتهي به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۳

تركيب اعضاي هيات مديره بشرح ذيل ميباشد:
رديف نام ونام خانوادگي سمت مدت اشتغال
۱ مسعود دشت بزرگي رئيس هيئت مديره ازتاريخ ۲۹/۸/۱۳۷۲
۲ سياوش نصيريان نايب رئس هيئت مديره ازتاريخ ۱۹/۹/۱۳۷۴
۳ مسعود حلاجي دزفولي عضوهئيت مديره ازتاريخ ۱۴/۳/۱۳۷۶

۴ احمد فتحي مكوندي عضوهئيت مديره ازتاريخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۵
۵ عبدالحميد فرجام عضوهئيت مديره ازتاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۰
۶ حميد رضا حسين‌زادگان عضوهئيت مديره ازتاريخ ۱/۳/۱۳۷۰

شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص)
يادداشت‌هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۳
براي اموال، ماشين آلات و تجهيزاتي كه در خلال ماه تحصيل، مورد بهره برداري قرار مي‌گيرند استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور ميگيردد، در موارديكه هر يك از دارائيهاي استهلاك پذير از آمادگي جهت بهره برداري، به علت تعطيل كاريا علل ديگري در مدت يكسال مالي مورد استفاده قرار نگيرند، ميزان استهلاك آن در هر يك از سالهاي مزبور معادل ۳۰% نرخ استهلاك خواهد بود كه در جدول بالا منعكس شده است. در صورتيكه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد۷۰% باقيمانده مدتي كه دارائي در آن مدت استفاده قرار نگرفته است به مدت تعيين شده براي استهلاك دارائي در جدول فوق اضافه خواهد شد.
۳-۲-ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان:

ذخيرة مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس ۶۰ روز آخرين حقوق ثابت هر يك از كاركنان براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در محاسبه منظور ميشود.

۳-موجودي نقد و بانك:
موجودي نقد و بانك بشرح زير تفكيك ميشود:
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
موجودي نزد بانكها ۹۴۵،۸۸۰،۲۰۵،۲ ۴۳۴،۸۹۸،۱۰۱،۱
چكهاي در جريان وصول ۰۰۰،۵۰۰،۲ ـــــــ
موجودي نزد تنخواه گردانها ۰۰۰،۵۰۰،۲۷ ۰۰۰،۰۰۰،۱۵
موجودي تمبر و سفته ۱۰۰،۱۱ ۱۰۰،۰۱۱،۵
۰۴۵،۸۹۲،۲۳۵،۱ ۵۳۴،۹۰۹،۱۲۱،۱
۳-۱-موجودي نزد بانكها از اقلام زير تشكيل شده است:
(Bota) بوتها

يا روبوتهاي نرم افزاري، نسخه هاي نرم افزاري روبوتهايي هستند كه براي عمل كردن از طريق قوانين الگوريتمي رفتار برنامه ريزي مي شوند. آنها براي ارتباط برقرار كردن با كاربران كامپيوتر يا عمل كردن به عنوان جانشين انسان يا انجام وظايف خاصي از قبيل جستجوي اطلاعات، سرگرم كردن مردم يا كمك در كارهاي مربوط به وظايف ايجاد مي شوند. مثلاً بوتهاي پستي (mail bots) پيام هاي پست تلكترونيك جمع شده در صندوقهاي پست الكترونيك را فيلتر مي كنند.

بوتهاي سخنگو (chatter bots) براي برقرار كردن مكالمه با مردم برنامه ريزي مي شوند. بوتهاي منحل كننده مي توانيد پيام‌هاي ناخواسته را رديابي كرده و آنها را از تابلوي اعلانات يا گروه هاي مباحثه حذف كنند. بوتهاي بازي براي ايجاد كاراكترهايي كه محيط هاي بازي را پر مي كنند طراحي مي شوند.
Bridge(پل)

پل يك واحد فعال است كه براي متصل كردن دو شبكه منطقه محلي (LAN مخفف عبارت Local area network) به كار مي رود. براي استفاده از پل سه دليل وجود دارد، گسترش حجم LAN به حدي كه از حداكثر طول مشخص شده فراتر رود كاستن از مقدار ترافيك جابه جا شده در كل LAN و ايجاد اتصال هاي دروني انواع غير مشابه LAN، شبكه هاي LAN متصل شده به هم، به شاخه هاي يك LAN بزرگتر تبديل مي شوند. يك پل دو درگاه دو جهتي براي اتصالهاي LAN دارد و

يك جدول ارسال از آدرس هاي شناخته شده شبكه را نگهداري مي كند. پل پيامها را وارد مي كند و آدرس‌هاي كنترل دسترسي متوسط (MAC) مقصد و مبدأ را استخراج مي‌كند. آدرس مبدأ و درگاهي كه پيام از آن دريافت مي شود در جدول ارسال، وارد مي شوند. بنابراين پل مي داند كه كدام كامپيوتر به كدام LAN تعلق دارد.
Browser(مرورگر)
مرورگر يك قطعه نرم افزار شبكه سازي است كه به كامپيوتر اجازه مي دهد فايل ها را از يك كامپيوتر دور دست (كه سرور، وب سرور يا سرور فايل نام دارد) در اينترنت با يك نوع خصوصي يا شركتي اينترنت به نام اينترنت دريافت كند. انواع مختلفي از مرورگر وجود دارد و با رشد شبكه جهاني وب و افزوده شدن ويژگي‌هاي ديگر به آن از قبيل زبان مدل سازي واقعيت مجازي VRML زبان امتداد يافته. نشان گذاري XML توليد آنها ادامه مي يابد. مرورگرها از طريق ارسال

درخواست براي فايل ها به سرورها دريافت فايل ها و سپس ارائه آنها به شكل مناسب و با توجه به اينكه آيا آنها حاوي متن، تصوير، صوت، فيلم يا انواع ديگر داده هستند عمل مي كنند. وقتي آدرس يا URL يك وب سايت در مرورگر تايپ شد مرورگر نام سروري را كه بايد به آن متصل شود تعيين مي كند. اولين مرورگر به

وسيله‌ي «تيم » در سال ۱۹۸۹ اختراع شد و شبكه اي را مجسم كرده بود كه مردم در سراسر دنيا مي توانستند به آساني از آن براي تبادل اطلاعات الكترونيكي استفاده كنند. در آن زمان ناسازگاري بين سخت افزاري مختلف كامپيوتري و سيستم عامل اين رويا را غير ممكن كرده بود.
Bug(عيب)

معايبي كه در سخت افزار نرم افزار بروز مي كند اشكالهاي كامپيوتري ناميده مي شوند. يافتن و از بين بردن معايب بيشتر دقت و تلاش كساني را كه كامپيوتري ناميده مي شوند يافتن و از بين بردن معايب بيشتر دقت و تلاش كساني را كه كامپيوترها را به وجود مي آورند يا از آنهااستفاده مي كنند برخود اختصاص مي دهند. واژه Bug به معني حشره است از دوره اديسون مخترع آمريكايي براي توصيف نقائصي كه در سيستمهاي مهندس وجود دارد به كار رفته است. اين واژه

براي توصيف اشكالهاي طراحي مدارهاي تلگراف به هنگام ارسال چند پيام به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفت اديسون نيز از اين واژه به صورتي كلي تر براي اشاره به تمام اشكالهايي كه مخترع هنگام به اجرا در آوردن طرحهايش با آنها مواجه مي شد استفاده مي كرده در سال ۱۹۳۸ واژه Bug به معني «نقص در دستگاه يا عمليات آن» به كار مي رفت و كم كم رايج شد به نحوي كه حتي در فرهنگ بين المللي و جديد و بستر نيز به اين معني اشاره شده است. واژه هاي

Bug و Debug در نسخه اصلاح شده واژه نامه اي كه كميت فرعي واژه هاي برنامه نويسي براي سازمان دستگاه هاي كامپيوتر تهيه كرد، ديده مي شوند و اين اصلاحات در بين برنامه نويسان بسيار رايج هستند.
Bus(مسير انتقال)

Bus در يك كامپيوتر به معني مسير انتقال است اين مسير از چند خط هدايت كننده كه سيگنالها در آنها از يك دستگاه به دستگاه ديگر انتقال مي يابند تشكيل شده است. تمام دستگاه هايي كه به Bus متصل هستند قادرند سيگنالهاي انتقال يافته را بخوانند اما فقط يكي از آنها به داخل Bus نفوذ مي كند.
در سال ۱۹۷۰ اولين كامپيوتر كوچك PDP توسط شركت «تجهيزات ديجيتالي» براي پيوند زدن تمام عناصر سيستم به يك Bus دو جهتي به نام unibus معرفي شد. به جاي استفاده از كانالهاي ارتباطي مختلف بين پردازشگر و دستگاه هاي ديگر، Bus وسيله ارتباطي مشترك تمام دستگاه ها بود تمام دستگاه هاي

جانبي سازگار و قابل متصل شدن به Bus بودند و به بخش تفكيك ناپذير سيستم تبديل مي شوند. دستگاه‌هاي متصل شده به Bus به وسيله دسترسي يافتن به آدرسهاي خاصي كه فقط به آنها متعلق بود كنترل مي شوند، حجم يك Bus كه به عرض معروف است از اهميت برخوردار است چون مقدار داده قابل انتقال در آن واحد را مشخص مي كند با اينكه مسير انتقال ISA اوليه فقط مي توانست ۱۶ بيت داده را به صورت موازي انتقال دهد مسير انتقال PCI قادر به انتقال ۳۲ بيت در يك اتصال ۱۲۴ سوزني است.
Cable modem(مودم كابلي)

مودم كابلي وسيله اي است كه انتقال داده هاي ديجيتالي را به جهت يك كابل تلويزيوني بين تأمين كنندگان خدمات كابل و مشتركين امكان پذير مي كند. مودم كابلي براي ارائه دسترسي اينترنتي از طريق شبكه‌هاي تلويزيوني كابلي به كار مي رود. معمولاً مودم كابلي از يك تأمين كننده خدمات اينترنتي (ISP) خاص استفاده مي كند و ممكن است با ساير خدمات ISP نيز پيوند داشته باشد.