: شركت مهندسي عمران در زمينه كليه كارهاي ساختماني،راهسازي بناهای،بتنی

آگهي تأسيس شركت گروه مهندسين پرند كوير شرق (سهامي خاص)

تاريخچه شركت:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شركت فوق كه در تاريخ ۴/۸/۷۸ تحت شماره ۱۴۴۷۰ در اين دايره به ثبت رسيده براي اطلاع عموم آگهي مي شود:

۱- موضوع شركت: شركت مهندسي عمران در زمينه كليه كارهاي ساختماني،راهسازي بناهای،بتنی و كليه مستحدثات،خريد و فروش ماشين آلات ساختماني و راهسازي و فعاليتهاي رايانه اي در زمينه برنامه نويسي و نرم افزارهاي مهندسي عمران و كليه اموري كه با موضوع شركت در ارتباط باشد.
۲- مؤسسين شركت: آقايان سيد محسن درهمي- سيد محمدرضا وحيدي تورچي – سيد احمد رضازاده – محمد خرمي – ابراهيم رحيم پور و هادي فيروزيان.
۳- مدت شركت از تاريخ ثبت بمدت نامحدود
۴- مركز اصلي شركت: مشهد – بلوار سازمان آب- بلوار ارشاد- پلاك ۱۸
۵- سرمايه شركت: مبلغ پنج ميليون ريال منقسم به هزار سهم پنج هزار ريالي با نام كه تماماطی گواهي شماره ۴۱۱/۴۹۰۵۶ مورخه ۲۹/۷/۷۸ بانك ملت شعبه گوهرشاد پرداخت گرديده است.
۶- اولين مديران شركت: آقايان سيد محمد رضا وحيدي تورچي ،سيد احمد رضازاده و سيد محسن درهمي بسمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتصاب گرديدند و آقاي سيدمحمدرضا تورچي بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيداحمد رضازاده بسمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي سيد محسن درهمي بسمت مدير عامل شركت انتصاب شدند.

۷- دارندگان حق امضاء: حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمي و بانكي با امضاء ثابت مدير عامل و متغير رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود.
۸- اساسنامه شركت در ۴۳ ماده و ۳ تبصر به تصويب رسيده است.
۹- روزنامه قدس جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.

۱۰- انحلال شركت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت مي باشد.
۱۱- بازرس اصلي و علي البدل: آقاي ابراهيم رحيم پور بسمت بازرس اصلي و آقاي محمد خرمي بسمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند.

صورتجلسه تغيير موضوع شركت:

نام شركت: پرند كهير شرق
شماره ثبت شرت: ۱۴۴۷۰
سرمايه ثبت شده: ۵ميليون ريال
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت پرند كهير شرق سهامي خاص ثبت شده به شماره ۱۴۴۷۰ در تاريخ ۲۸/۸/۸۵ ساعت ۱۰با حضور كليه سهامداران در محل قانوني شركت (در صورتي كه مجمع در غير محل قانوني شركت تشكيل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانوني نوشته مي شود) تشكيل گرديد.
الف- در اجراي ماده ۱۰۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت
۱- آقاي محمدرضا وحيدي تورچي به سمت رئيس جلسه
۲- آقاي فريد برهان علمي به سمت رئيس جلسه
۳- آقاي محمد خرمي به سمت ناظر جلسه

۴- آقاي علي هنري به سمت منشي جلسه انتخاب شدند.
ب- دستور جلسه: تغيير موضوع (يا الحاق مواردي به موضوع شركت «ژ») مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نتيجه موضوع شركت به نحو ذيل تغيير يافت.
ساختمان: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمانها و ابنيه اعم از چوبي،آجري،سنگي بتني،فلزی و غيره.

آب : در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به بندها،سدها و ساختمان نيروگاه آبي سازه هاي هيدروليكي و تونل هاي آب،مخازن آب وشبكه هاي توزيع آب،جمع آوري و انتقال فاضلاب،كانالهاي انتقال آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي،سازه هاي دريايي و ساحلي،احداث حوضچه ها و استخرهاي پرورش و تكثير آبزيان و عمليات ساختماني (سيويل) تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و نظاير آن.

رشته راه و ترابري : دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت راه ها نظير راههاي اصلي و فرعي بزرگراهها،آزادراهها،راههاي ريلي،باند فرودگاه سيستمهاي انتقال هوايي پايه دار،تونل ها،پل ها، راههاي زيرزميني و سيستم هاي حمل و نقل (تهيه،نصب،نگهداري و تعمير تجهيزات) و راهداري و عمليات آسفالتي و نظاير آن.

رشته تأسيسات و تجهيزات : دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال آب،نفت،گاز، شبكه گازرساني، تأسيسات مكانيكي و هيدرومكانيكي،سيستمهاي سردكننده ساختمان،تأسيسات و تجهيزات ساختمان(آب- گاز- برق و فاضلاب) انتقال زباله،تأسيسات و تجهيزات تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و وسایل انتقال (آسانسور و پله برقي) سيستمهاي خبر هشدار دهنده،تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه، سيستمهاي ارتباطي،شبكه هاي رايانه اي

ساختمان،ماسه پاشي (سندبلاست) حفاظت كاتودي،پوشش (لاينيك) و نظاير آن و كليه موضوعاتي كه به شركت مربوط مي باشد.
و ماده ۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح مي گردد.
ج: به آقاي سيدمحمدرضا وحيدي تورچي احدي از سهامداران وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

عطف به موضوع شركت مندرج در آگهي تأسيس و صورتجلسه تغيير موضوع شركت : اين شركت در زمينه ابنيه فلزي،بتني،تأسيسات برقي (پست هاي برقي) تاكنون فعاليت داشته است.
ابنيه فلزي : طراحي،محاسبه و تهيه نقشه هاي فازهاي صفر تا اجرايي ابنيه مختلف فلزي (موارد اشاره شده در رزومه شركت) و هم چنين مبادرت به پيمانكاري در امور فوق الذكر در پروژه هاي

مختلف شهري با كارفرمايان حقيقي و حقوقي مختلف كه دارايي كاربريهاي مسكوني (تعاوني مسكن فرهنگيان طرقبه در گلبهار- تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه ۲ در الهيه پروژه است) و اشخاص حقيقي مختلف در مناطق ۱،۱۱،۱۲ در ثامن شهرداري مشهد هم چنين سازه پيچ و مهره اي در خيابان راهنمايي.

ابنيه بتني : همانند سوله هاي خاص نظامي در پادگان ثامن الائمه (ع) نيروي انتظامي – ميدان جهاد)
تأسيسات برقي : سيستمهاي برقي چناران و جاده سيمان مشهد (در دست احداث)

قرارداد كار ساختماني

كارفرما :
پيمانكار :
موضوع قرارداد:

تعهدات كارفرما:
۱- كارفرما متعهد مي گردد تا مصالح مورد نياز را بموقع آماده و تهيه كند در صورت نرساندن به موقع مصالح و لوازم مورد نياز ملزم بر پرداخت مزد پيمانكار مي باشد.
۲- به موقع پرداخت كردن دستمزد پيمانكار.

تعهدات پيمانكار:
۱- به نحوه احسن انجام دادن كار مورد قرارداد.
۲- جبران خسارت هرگونه تعطيلي و تأخير در انجام تعهدات.
۳- حفظ ايمني كار و رعايت اصول احتياطي بعهده پيمانكار مي باشد.
۴- ۲۰ درصد كل از دستمزد بعنوان حسن انجام كار نزد كارفرما تا پايان كار باقي خواهد ماند.
۵- جريمه بكار گماردن كارگر خارجي به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي ندارد.
۶- مدت قرارداد از مورخ …………….. شروع و در مورخه …………………. به اتمام مي رسد.

امضاء كارفرما امضاء و اثر انگشت پيمانكار

سيستمهاي مالي :
۱- در قراردادهاي صرفاً طراحي و تهيه نقشه ها و محاسبات سازه اي مورد نياز با توجه به فرصت هاي موجود و توافق با كارفرمايان مختلف حقيقي و حقوقي مراحل مالي از پيش پرداخت تا تسويه حساب كامل طي پيشرفت تهيه نقشه ها
۲- در قراردادهاي نظارتي:
الف- نظارت شهرداري: به صورت مقطوع و حسب تعرفه هاي سازمان نظام مهندسي در ابتداي پرژه با مالكين تسويه حساب مي گردد زيرا پروانه به همراه سند ملك جزو اسناد كامل انتقال به غير است و ضمناً يك پروانه ساختماني تا حداكثر سه سال داراي اعتبار مي باشد و نمي توان مالك را وادار به ساخت و ساز در زمان مشخص كرد.

ب- نظارت اجرايي : با توجه به توفق با كارفرما ممكن است در به صورت درصدي از پيمان،يا مبلغ مقطوع ماهانه و يا مبلغ مقطوع كلي در رقم رفلكس باشد چنانچه مالك در برآورد ريالي پروژه مجبور به اعلام متمم ثابتي به مقامات بالاتر باشد (كارفرمايان دولتي يا حقوقي) رقم دستمزد رفلكس بوده ولي با توجه به پيشرت كار دريافت مي گردد.
۳- قراردادهاي پيمانكاري:
داراي سه فرم زير است:
الف- اجرا با مصالح كه به تمام مبلغ پروژه اعم از دستمزد و با مصالح خريداري شده جهت پروژه اطلاق مي گردد در صورت انعقا قرارداد با كارفرمايان دولتي ضریبهایی مانند تعديل،بالاسري،ت

جهيز كارگاه و .. به آن تعلق مي گيرد. در مراحل مختلف كار توسط پيمانكار بر حسب جداول فهرست ها صورت وضعيت تهيه شده وضرایب در آن اعمال مي گردد. سپس اين صورت وضعيت توسط ناظر يا ناظرين پروژه از نظر اهجام و مقادير بررسي مي گردد و در صورت تأييد به واحد مالي كارفرما ارائه مي شود تا تسويه حساب گردد.

قالب بندي فلزي
مقدمه:
۱- منظور از قالب فلزي در اين فصل قالبي است كه از ورق توأم با انواع پروفيلهاي فولادي ساخته شده باشد.
۲- در اندازه گيري قالب بنديها،سطوح بتن ريخته شده كه در تماس با قالب است،ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

۳- منظور از ارتفاع در رديف هاي اين فصل،به ترتيب زير است:
۳-۱٫ در مورد ديوار در طبقه اول روي پي،ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روي پي كه ديوار روي آن قرار مي گيرد،و در طبقات بعدي ارتفاع متوسط ديوار نسبت به كف همان طبقه.
۳-۲٫ در مورد تير و دال (تاوه) ارتفاع متوسط قرار گرفتن پاي شمعهاي قالب بندي تا سطح زيرين تير و دال.
۴- در رديف هاي اين فصل،هزينه هاي پشت بند،چوب بست و داربست و باز كردن قالب و اجراي كامل كار در نظر گرفته شده است.

۵- منظور از چوب بست و داربست در اين فصل،مجموعه اي از قطعات فلزي يا چوبي يا مخلوطي از آن دو،به صورت افقي يا قائم يا مايل و يا قوسي است كه براي نگهداري قالب و انتقال نيروهاي ناشي از بتن ريزي از قالب به زمين يا سايرتكيه گاه ها به كار برده مي شود.
۶- منظور از پشت بند،پروفيلهاي فلزي افقي،قائم يا مايل و يا قوسي است كه از آنها براي نگهداري قالب در مقابل نيروهاي ناشي از بتن ريزي به كار برده مي شود پشت بند قالب فلزي مي تواند از جنس چوب نيز باشد.

۷- منظور از جدار خارجي در رديف ۶۰۸۰۱،جدار خارجي ديوار،ستون يا تيري است كه يك سوي آن به فضاي باز ارتباط دارد و براي قالب بندي آن تمهيدات ويژه اي مانند بالكن چوبي يا فلزي موقت،جان پناه مناسب يا راه حلهاي ديگري مورد نياز باشد مبناي محاسبه ارتفاع اين نوع سازه ها،تراز كف طبقه اي است كه كار در آن انجام مي شود اين اضافه بها فقط به قالب بندي سطوح خارجي سازه هاي ياد شده تعلق مي گيرد.

۸- منظور از فاصله نگهدار در ديوارها،لوله فلزي يا پلاستيكي و ميله دو سر رزوه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است كه بهاي آن در رديف هاي قالب بندي ديوارها منظور شده است و چنانچه براي منابع آب،قيدهاي مخصوصي براي جلوگيري از نفوذ آب مصرف شود اضافه بهاي مربوط در رديف ۶۰۸۰۲ پيش بيني شده است.

۹- در رديف هاي قالب بندي اين فصل بهاي ماده رهاساز(روغن و مانند آن) پيچ و مهره لازم،در قيمتها منظور شده است.
۱۰- بهاي انجام عمليات لازم براي تصحيح در گوشه قالبها،در قيمتهاي اين فصل منظور شده است.
۱۱- در صورتي كه بنا به تقاضاي پيمانكار و تأييد مهندس مشاور از قالب چوبي با كوبيدن ورق فلزي در داخل آن استفاده شود بهاي قالب بندي برابر ۷۵ درصد رديف هاي اين فصل پرداخت مي شود.
۱۲- قالب بندي ستون پايه ها(پداستالها) با توجه به سطح مقطع،از رديف هاي ۰۶۰۳۰۱،۰۶۰۸۰۴، قابل پرداخت است.

۱۳- با پرداخت رديف هاي ۰۶۰۹۰۱،۰۶۰۹۰۲،در ارتباط با درزهاي انبساط و درزهاي كف سازيهاي بتني،قالب بندي در وجه درز كه مجاور يكديگر قرار گرفته اند پرداخت نمي شود.
۱۴- منظور از قالب لغزنده رديف هاي ۰۶۱۰۰۱،۰۶۱۰۰۲،قالبي است كه سطح بتن با سطح قالب،در طول اجراي سازه،دايماً در تماس باشد و تغيير مكان آن با لغزش انجام شود،بنابراين قالبهايي را كه هر نوبت،از محل خود باز شده و دوباره در محل جديد بسته مي شوند (قالب تكراري)نمي توان جزو قالبهاي لغزنده به حساب آورد.

۱۵- به قالب بندي سطوح داخلي ديواره آسانسورها و كانالهاي عمودي تأسيسات اضافه بهاي رديف ۰۶۰۸۰۱،تعلق مي گيرد ضمناً مبناي اندازه گيري ارتفاع در اين نوع سازه ها مشابه ديوارهاي جدار خارجي،كف طبقه ايست كه كار در آن انجام مي شود.
۱۶- منظور از كف طبقه در اين فصل،كف سازه اي طبقه است.

۱۷- اضافه بهاي رديف ۰۶۰۸۰۵،قالب بندي سطوح شيب دار به رديف ۰۶۰۷۰۱ قالب بندي پله ها تعلق نمي گيرد.

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال ۱۳۸۵
شماره شرح واحد بهاي واحد (ريال) مقدار بهاي كل (ريال)
۰۶۰۱۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزی متر مربع ۶۵۸۰۰
۰۶۰۱۰۲ تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ريزي درجا متر مربع ۷۰۰،۱۸
۰۶۰۲۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر ۵/۳ متر باشد. متر مربع ۲۰۰،۴۹

۰۶۰۲۰۲ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع بيش از ۵/۳ متر متر مربع ۵۹۰۰۰
۰۶۰۲۰۳ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از ۵/۵ متر و حداكثر ۵/۷ متر باشد. متر مربع ۷۰۰،۶۳
۰۶۰۲۰۴ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از ۵/۷ متر و حداكثر ۱۰متر باشد. متر مربع ۵۰۰،۷۲
۰۶۰۳۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداكثر ۵/۳ متر متر مربع ۴۰۰،۴۵
۰۶۰۳۰۲ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع بيش از ۵/۳ متر و حداكثر ۵/۵ متر باشد. متر مربع ۵۰۰،۵۱

۰۶۰۳۰۳ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع بيش از ۵/۵ متر و حداكثر ۵/۷ متر باشد. مترمربع ۵۰۰،۵۸
۰۶۰۳۰۴ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع بيش از ۵/۷ متر و حداكثر ۱۰متر باشد. متر مربع ۶۰۰،۶۶
۰۶۰۴۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (الها تا ارتفاع حداكثر ۵/۳ متر متر مربع ۹۰۰،۴۹

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال ۱۳۸۵
شماره شرح واحد بهاي واحد (ريال) مقدار بهاي كل(ريال)
۰۶۰۴۰۲ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (دالها)كه ارتفاع بيش از ۵/۳متر و حداكثر۵/۵ متر باشد. مترمربع ۴۰۰،۵۷
۰۶۰۴۰۳ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از ۵/۵ متر و حداكثر ۵/۷ متر باشد. مترمربع ۶۰۰،۶۹

۰۶۰۴۰۴ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از ۵/۷متر و حداكثر ۱۰متر باشد. مترمربع ۸۰۰،۸۷
۰۶۰۴۰۵ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي براي سقفهاي مركب (COMPOSITE) مترمربع ۵۰۰،۳۹
۰۶۰۵۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر ۵/۳ متر مترمربع ۸۰۰،۶۳
۰۶۰۵۰۲ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از ۵/۳ متر و حداكثر ۵/۷ متر باشد. مترمربع ۸۰۰،۶۹
۰۶۰۵۰۳ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از ۵/۵ متر و حداكثر ۵/۷ متر باشد. مترمربع ۹۰۰،۸۵
۰۶۰۵۰۴ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از ۵/۷متر و حداكثر ۱۰متر باشد. مترمربع ۵۰۰،۱۱۰
۰۶۰۶۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در شناژهاي افقي روي ديوار در هر ارتفاع. مترمربع ۸۰۰،۵۷
۰۶۰۷۰۱ تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در پله هاي بتني شامل تير،تاوه،دست انداز،كف پله و مانند آن به طور كامل در هر ارتفاع و به هر شكل مترمربع ۶۰۰،۶۱
۰۶۰۸۰۱ اضافه بها براي قالب بندي جدار خارجي ديوارها،تيرها و ستونها با استفاده از قالب فلزي مترمربع ۸۰۰،۱۲
۰۶۰۸۰۲ اضافه بها به رديف ۰۶۰۲۰۱،تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتي كه به جاي بولت از فاصله نگهدارهاي مخصوص يا صفحه آب بند استفاده شود. مترمربع ۲۲۰،۲
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال ۱۳۸۵

شماره شرح واحد بهاي واحد(ريال) مقدار بهاي كل(ريال)
۰۶۰۸۰۳ اضافه بها به رديف هاي قالب بندي با استفاده از قالب فلزي براي سطوح منحني با استثناي ستونها مترمربع ۳۰۰،۱۷
۰۶۰۸۰۴ اضافه بها به رديف هاي ۰۶۰۳۰۱، تا ۰۶۰۳۰۴ ولي با مقاطع منحني و غير چهار ضلعي مترمربع ۱۰۰،۳۰
۰۶۰۸۰۵ اضافه بها قالب بندي براي سطوح شيبدار با استفاده از قالب فلزي در صورتيكه شيب بيش از ۵ درصد باشد. مترمربع ۷۱۰،۱

۰۶۰۸۰۶ اضافه بها به رديف قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در صورتي كه عمليات قالب بندي زير تراز آبهاي زير زميني انجام شود و آبكشي با تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد. مترمربع ۳۷۰،۹
۰۶۰۹۰۱ قالب بندي درز انبساط در بتن با قالب فلزي، با تمام وسايل لازم به استثناي كف سازيهاي بتني برحسب حجم درز. دسيمتر مكعب ۵۵۰،۳
۰۶۰۹۰۲ تعبيه انواع درز كف سازي هاي بتني در موقع اجرا با قالب فلزي با تمام وسايل لازم بدون پر كردن آن برحسب حجم درز. دسيمتر مكعب ۳۶۰،۲

۰۶۱۰۰۱ قالب بندي با استفاده از قالب فلزي،پشت بند،چوب بست و داربست،و سكوها و تمام تجهيزات لازم براي قالب هاي لغزنده قايم در صورتي كه سطح مقطع سازه ثابت باشد. مترمربع
۰۶۱۰۰۲ قالب بندي با استفاده از قالب فلزي،پشت بند،چوب بست و داربست و سكوها و تمام تجهيزات لازم براي قالب لغزنده قايم در صورتي كه سطح مقطع سازه متغير باشد. مترمربع

ب- اجراي مدرن مصالح (دست مزدي):
در اين نوع قراردادها تهيه مصالح با كارفرما بوده و پيمانكار فقط دستمزدهاي مربوط را مي پردازد لذا پرداختهاي مالي داراي گردش ريالي كمتري است و معمولاً به صورت مرحله اي يا فاز به فاز با پيمانكار تسويه حساب مي گردد اين فازها يا گام بندي پروژه در قرارداد اوليه معين مي شود.
ج- پيمان مديريت (مديريت پيمان):
تهيه مصالح و حتماً معرفي گروههاي كاري با كارفرما يا با هماهنگي انجام مي شود و مجري بكار گرفتن نيروها و استفاده صحيح از مصالح است اين نوع قرارداد به قرارداد درصدي هم معروف است كه از كل خرج كرد پروژه شامل مصالح و دستمزدها درصدي به پيمانكار با مجري پرداخت مي گردد.

(مثلاً ۱۲٫۵% ) چنانچه مصالح و يا پرداخت دستمزدها توسط خود كارفرما هم پرداخته شود باز هم مجري درصد خود را مي گيرد. به علت اينكه هر چه مبلغ پروژه بيشتر شود سود پيمانكار هم بيشتر مي شود اين قرارداد معمولاً در مواقعي منعقد مي گردد كه كارفرما به مجري خود اعتماد كامل داشته باشد.سيستم مالي شركت پرند استفاده از نرم افزار سكه مي باشد.

پرداختهاي كارگري به صورت ليست كارگري و خريد ها با فاكتور رسمي و مهر و امضاء فروشنده انجام مي شود. پرداخت حقوق كارگري به صورت هفته اي (پنج شنبه ها) و نقدي است. پرداخت حقوق پيمانكاران جزء (بنا،جوشكار،..) به صورت مرحله اي يا فازي است كه هميشه به صورت¬ علي¬الحساب و حداكثر،تا ۸۰% مبلغ طلب آنها قابل پرداخت است.( با اخذ رسيد پرداخت وجه و با هماهنگي مسئول كارگاه و تأييد ناظر پروژه).
دريافتها حسب ارائه صورت وضعيت به كارفرما (پس از تأييد ناظرين) انجام مي شود. ثبت اسناد مالي رايانه اي است در هر مقطع پرداخت كارگري يا پيمانكاران جزء اس قسمت مالي راجع به مبلغ كل (برآورد اوليه) هر مبلغ پرداخت شده تاكنون استعلام مي كنيم. از انواع قراردادها در يك پروژه ممكن است استفاده شود.
۱- هزينه مهندس ناظر و نقشه كش
۲- دستمزد معمار برمبناي درصدي طبق قرارداد پيمانكاري
قرارداد پيمانكار با مصالح و بدون مصالح مي باشد كه براي كيفيت كار من بدون مصالح را ترجيح مي دهم. براي اين كه پرداختها با مشكل مواجه نشود صورت كاركرد در پايان هر هفته قسمت مالي شركت چك شود. گروهها با هماهنگي معمار است (و شايد خودمان انتخاب كنيم) و قرارداد به صورت جداگانه بسته مي شود.
حدوداً هزينه كار بر مبناي متر مربع زيربنا در حال حاضر از متري ۱۵۰۰۰۰۰ريال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ريال و يابه بالاتر بسته به نوع تزئينات و خريد لوازم (شيرآلات،كليد پريز و چيني آلات ساختماني و نوع دربها و يا سنگ ها سقف و كاشي سراميك است)

خريد لوازم كيفيت بالا خيلي ربطي به دستمزد آن ندارد. يك نفر كه معتمد است را به عنوان كارپرداز انتخاب مي كنيم. هر پيمانكاري كه پول بخواهد با تائید معمارو صورت وضعيت كار كه حدوداً چقدر كار شده مبلغي از كار (طبق قرار داد) نزد كارپرداز مي ماند بقيه آن توسط كارپرداز پرداخت و رسيد دريافت مي كند.