شريك بودن الزامات منبع

اسم جهاني فضا : دادههاي قابل دسترسي به منابع مو جود oosa بايد قادر باشند كه مو جوئدهاي oosa الي ديگر ار با موضوع روشن وبه قيد امنيت كافي بدون وابستگي زياد به محل يا همتا سازي دست يابند .

• تاسيسات metadafa: مهم براي كشف ،طب كردن ، موجودهاي رديابي آن بايدممكن ابشد كه باي دسترسي و تكثيرآن ،تراكم ،ومديريت موجود matadade درعرض محدود يتها ي اداري را اجازه مي دهند .
• خودمختاري محل :مكانيزها براي دست يافتن منابع درعرض پايگاه ها در حاليكه به كنترل محلي نياز داشته باشند .
• منبع مصرف داده : مكانيز هاي وطرحهاي كلي و استاندارد براي جمع آوري و مبادله مصرف منابع مانندمصرف داده در عر ض سازمانها به منظورحسابداري يا صورت مي باشد .
۲ . ۳ بهينه سازي
بهينه سازي به فنهاي سابق منابع به طور مو ثري اشاره يم نمايد كه مصرف كننده الزامات تا مين كننده را تضمين بدهد. بهينه سازي به هر دو تا مين كننده ها Supply –Side ( مصرف كننده ها ) Consume –Side منابع و تاسيساتي خواستار مي باشد. Supply –Side يك وضعيت عادي از بهينه سازي ددر بهينه سازي منابع مي باشد . براي مثال : تخصيص منابع براي تا مين كردن فيلم نامه ها و بد ترين وضعيت ( مثال : بارپيش بيني شده بالاترين پشتيباني عليه گسيختگي ها ) و نجر شدن منابع بدون سود و بهره برداري است .

بهره برداري منبع توسط تخصيص منابع مو جود مانند ذخيره پيشرفته منابع با يك دوره ي زماني محدود و اشتراكي از منابع پشتيباني بهتري شده است .
بهينه سازي Demandside بايد قادر باشد تا نوع هاي گوناگوني از workload شامل تقاضاي گونا گون بتواند تا مشكل را پيش بيني بكند. يك نياز مهم در اين عرضه توانايي به ميزان حق تقدم workload به منظور انجام اهداف خدمت رساني است . مكانيزهاي براي بهره برداري منابع رديابي ، شامل بخش بررسي وواقعه نگاري براي تخصيص منابع تغيير و به مقرر داشتن منابع بر حسب تقاضا لازم به بهينه سازي Demandside مي باشد .
۴ . ۲ كيفيت خدمات ) QOS)
خدماتي مانند اجرا كاروتاسيسات داده بايد QOS agreed-upon را فرا هم نمايد . اهميت كليدي QOS بعدها شامل مي شود اما محدود به قابليت دسترسي ، امنيت‌، عملكرد نيست QOS انتظار استفاده نمدن قابل ملا حظه را نشان مي دهد .

الزامات مورد نياز QOS
• موفقتنامه خدمات سطح QOS توسط اين موافقتنامه ها نشان داده خواهد شد كه توسط متذكر شدن بين خدمات تقاضا و تامين كردن ان قبل تر از اجرا ا تاسيس شده اند. مكانيزمهاي استاندارد فراهم شده اند تا مو افقتنامه را ايجاد كنند و موفق شوند .

• مهاجرت اين امكان را برقرار مي سازد تا تاسيسات مهاجرت يا كاربرد workload ( كارها) در تمام مدت فراهم كند . حتي وظايفي مثل تن ظيم برنامه و مقررداشتن كنترل كار وبه كار گيري استثناء در كارها را پشتيباني نمايد زمانيكه كار برروي تعداد زيادي منابع نامتجانس توزيع شده است . اينها لزومات اجراي شغل را شامل مي شوند.

• پشتيباني براي انواع گوناگون كار پامل پشتيباني كارها ساده و كارهاي پيچيده مانند workload وتاسيسات مركب بايد باشند .
• مديريت شغل ضرورت توانا بودن در انجام كارها درتمام مدت است تا موفق بشوند كارها را با سطح مشتركهاي قابليت اداره پشتيباني بكنند .و اين سطح مشتركهاي بايد با نوع گوناگون گروه بندي هاي كارها كار بكنند تا workload بكار بيايد . مكانيز يهاي هم وجو د داشته براي كنترل نمودن اجراي كار شخصي تا بتواند به خوبي هماهنگ سازي كند يا تاسيسات را طراحي نمايد .
• زمانبندي . توانايي كه مبني بر كارهايي كه چنيني اطلاعاتي را زمان بندي كند و اجرا كند به طوريكه حق تقدم در اين كار را مشخص كند و تخصيص جاري منابع نيز مورد نياز باشد . ان هم نياز مند اين است كه مكانيز مها براي تنظيم برنامه در عرض محدود هاي اداري چند گانه استفاده نمودن برنامه كنند .

• منبع تووشه و تهيه : فرآيند پيچيده در تخصيص منابع استقرار و شكل خود كار مي آيد كه ممكن مي باشد نا كاربرد لازم داده به منابع و در ايجاد پيكره بندي انها به صورت خودكار در صورتيكه استقرار لازم وپيكره بندي هاي محيطي مانند os موضع بگيرد و ميان اخزار محيط را آماده كند . هم اكنون اين ممكن را هرنوعي در تهيه منابع براي مثال شبكه يا منابع داده مي شود .

سرويس داده ها :
دسترسي كار امد و به حركت در اوردن كميتهاي بزرگ در بيشتر داده ها وميدانها ي زياد تري در علم و فن آوري نياز داشته اند . باضافه شريك بودن داده مهم است براي امكان دسترسي به اطلاعات در پايگاه وداده ها كه ذخيره شده سات و به طور مستقل ادااره شده اند . در مساحتهاي ضبط اسنادو اوراق داده ها ومديريت داده اين الزامات ضروري است .
الزامات تاسيسات داده :

دسترسي داده :
• دسترسي آسان و كار آمد به نوعهاي گوناگون داده ( مانند): پايگاه داده وآب و ده ها) مستقل از محل فيزيكي اثر بستگي دارد .يا بوسيله چشمه ي داده هاو به طور خلاصه نهفته باشد . مكانيز يهايي هم براي حقوق دسترسي كنترل نمودن در تراز هاي متفاوت از دانه دانه بودن آنها ست.
• ثبات داده : oosa تضمين بكند كه ثبات چه موقع حفظ مي شود ياد اده تكرار شده كي تعديل شده است .
• داده سماجتي: داده وانجمن ان metadata خودش براي عمر كامل خود حفظ خواهد شد و بايد ممكن باشد كه سماجت چند گانه مدلهاي درآن بكار رود .
• پيوستگي داده : oosa مي بايست تا فراهم كند مكانيز مهايي براي تلفيق كردن نا متجاني داده ها كه به صورت يك سازمان در بيايد و آن ار توزيع كند .

۷ .۲ امنيت :
ايمن سازي نحوه ي دسترسي و كنترل نمودن تاسيسات توسط معاهده اي امنيتي نيازمند مي شود براي شان بدست اوردن برنامه هاي مورد نياز و استقرار در انها به سوي يك دستگاه grid ممكن مي باشد اثبات و به اجازه نياز پيدا كنند . همچنيني شريك بودن منابع توسط استفاده كننده ها نوعي مكانيز انزوا نيازمند است . با ضافه استاندارد مكانيزههاي مطمئن نياز داشته اند كه موضع گيري دستگاههاي grid زمانيكه پشتيباني امني resource-shavig را در عرض محدوده هاي ادراي انجام برسانند.

الزامات امنيتي:
• شناسايي و اجازه :
• مكانيز ههاي شناسايي تا زمانيكه به هويت فردها نيازمند باشد و تاسيساتي تاسيس شوند تا مين كنند گان خدمات بايد مكانيزمهايي به انجام رسانيده را به خدمت گرفته و به مرحله ي اجرا برسانند . دستگاه grid مي بايست كه هر محدوده امنيت را برقرار سازد وممكن است استفاده كنند گان از اين امنيت برخوردار باشند ومي بايست كه مدلهاي كنتترل دسترسي گوناگوني براي اجرا داشته باشد .
• زير سازه هاي امنيت چند گانه : بهره برداري گسترده يك لازم است كه به طور ضمني بيان مي كند كه بازير سازه هاي امنيت چند گانه ادغام بشود oosa احتياج دارد كه

• راه حل هاي امنيت محيطي :
• ممكن است منابع دست نيافتني در عصر مرزهاي سازماني به صورت اجبار باشد . oosa استاندارد ومكانيزمهاي مطمئن نياز دارد كه موضع گيري در سازمانها زمانيكه امكان cross-domain اثر متقابل بدون محافظت مي باشد .
• براي مثال : در يك محيطي تهيهو محاسبه مجموعه منابع به خاطر استفاده از انها بوسيله يك در خواست ممكن است اگر در گذشته زمان و ارضاي الزامات در خواستها تغيير بكند و همچنيني موافقتنامه ممكن است موقتاً كسب نابع دور مورد نياز باشد .بطور مشابه كه به گسيختگي هاي پيس بيني نشده پاسخ بدهد وتضمين اينكه منابع كشف،و در دسترس و بابهره برداري جديد

واجراي كاربر روي منابع باشد . موضوع ديگر اين است كه ااحتياجات در خواست هاي عادي نياز به كنترل دارد و تا زمانيكه فعالانه ان را تكميل يا به ان پاسخ دهد .
۲ . ۴ . ۳ .نزديك شدن
يك مجموعه تاسيسات EMS از راه حل چند گانه تشكيل شده ومولفه ها قابل تعويض اند و تجزيه مي شوند . استفاده متفاوت از موارد ممكن لاست زير مجموعه هاي متفاوت از اين تاسيسات را به كاربرد تامين كننده ها منابع را فراهم مي كنند . واحد پردازشگر، ديسك ، داده، حافظه و… مصرف كننده ها آنها را در منابع به كار مي گيرند . برروي تقاضا ابزار مثل workload دستگاه مديريت و دستگاههاي workload هستند شكل ۴ انعكاس يك قاب بندي عام است.
وحتي عليهذا. اينده ما BLAST به عنوان مثالي شرعي به كار مي بريم .

به طور مثال به فر مز اينكه يك استفاده كننده مي خواهد كه يك برنامه ميراث را اجرا كند . در محيط هاي در خواستي وصنايع چنانچه مسئله نشاني ها به طور رسميEMS با اجرا از كار شامل مديريت مد زندگي و تهيه پايه و اساس انها متحد است . اين مسئله ها را شامل مي شود اما محدود به اينها نيست .

كشف محلها براي اجراي دواطلب ، محلها درچه چيزي هستند كه يك واحد كاري مي تواند ان را به اجرا برساند براي اينكه انها محدوديتهاي منابع ثل حافظه ، پردازشگر ونوع دوتايي كتاني نه هاي در دسترس جواز يم دهند و داده هاي بالا داراي چه محدوديتهايي هستند و در محل هاي دواوطلب در مجموعه اي اين محلها اجرا ممكن خواهد بود ؟