شرکت سهامی بیمه ایران

به نام ايزد يكتا
مقدمه :
بيمه با ايجاد امنيت خاطر وآرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني پيش بيني نشده را در اذهان كمرنگ كرده واز اين طريق به روان شدن چرخه كار وزندگي كمك مي نمايد . بدون پيشتوانه ، حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيز همراه به بيمه وعدم اطمينان خواهد بود . با توجه به اينكه يكي از عوامل بنيادي در رشد وتوسعه (امنيت …….) مي باشد واين امر نيز بدون وجود بيمه تحقق نخواهد يافت شركتهاي سهامي بيمه ايران با توانائي پذيرفتن انواع پوششهاي بيمه اي وبا همه سرمايه تلاش نموده است تا ضمن ايجاد امنيت در سرمايه گذاري گامي مؤثر در ايجاد خدمات بهتر به بيمه گذاران محترم بردارد .

 

پيشگفتار:
رعايت دقيق ومنطقي اصول حسابداري درهر زماني ضامن حفظ نظم ايده آل شبكه اطلاعات آماري وعامل موثر وقاطع در حسن جريان امور مالي ونهايتا ” مديريت مطلوب مؤسسه مي باشد وطبيعي است كه اهميت اين فن در سازماني مانند بانك وبيمه كه محور اصلي موضوع فعاليت آنان مبادلات پولي واعتباري وتعهدي است به شكل بارزتر نمود پيدا خواهد كرد . لذا با عنايت به اهميت ويژه نظم بخشيدن به دفاتر حسابداري وتاثير مستقيم وبارز اجراي دقيق اصول علمي وفني جهت اجرا

ودستيابي به نظم دلخواه ومطلوب در بهبود وضع شعب ونتيجتاً ” الزامي پرتفوي ايده آل مديريت محترم عامل جناب آقاي موسي رضا طي بند ۸ مندرج در گزارش شماره ۲۲۲۳/۱/۱ مورخ ۲۴/۴/۷۴ پيش بيني وتاكيد فرموده اند كه در قالب وچهارچوب يك طرح آموزش طولاني وبه مدت ماهي يكبار وبرگزاري كلاسهاي آموزش ضمن خدمت ونيز انجام تكاليف وتمرينات لازمه توسط اينجانب وزير نظر معاونت محترم طرح وبرنامه ، توانايي علمي وعملي همكاران در زمينه موارد فوق الذكر تقويت كرد

.
در اين پروژه مختصر هدف آموزش اصول حسابداري وقواعد علمي به صورت تئوري مطرح نيست بلكه بدنبال آن هستيم كه مفاهيم كلي وتوانائي هاي لازم وضروري براي كاركنان شركت بيمه وپرسنل قسمتهاي حسابداري شعب را ارائه نمائيم به نحوي كه خواننده پس از مطالعه آن و انطباق مباحث با عينيات وموارد علمي وبا بكارگيري بخشنامه هاي لازم لااجراي جاري مديريت محترم امور مالي وآئينامه نحوه تنظيم وتحرير و نگهداري دفاتر مهارتهاي ذيل را كسب نمايد :
۱- طرح وتفهيم وشناخت سرفصلهاي مختلف حسابداري در بيمه .
۲- آشنايي با درآمد عملياتي شركتهاي بيمه وشناخت انواع حق بيمه .
۳- آشنايي با چگونگي ثبت صحيح وكاربرد اصولي حسابداري در صدور اسناد وثبت سرفصلهاي حسابداري رايج در شركت بيمه در دفاتر حسابداري (معين)
۴- توانايي در كنترل ورسيدگي از سرفصلهاي حسابداري كه اصطلاحاً تيك حسابهاي نيز اطلاق ميگردد .
۵- توانائي استخراج آمارهاي درخواستي وتنظيم صورت حسابها وگزارشات حسابداري .
بديهي است شناخت واشراف به مطالب مطروحه براي تمام پرسنل حسابداري ضروري است . لكن در صورتيكه بعضي از كاركنان صرفا” در قسمت خاصي از حسابداري همكاري دارند بهتر است مباحث وقسمتهاي مرتبط با مسئوليت محوله خود را با تعميق بيشتر وتحليلي تراز ساير بخشها مورد توجه قرار دهند واز آنجا كه مفاد مطروحه صرفاً ” براي استفاده كاركنان شعب كه بالحاظ اختيارات آنها وسرفصلهاي رايج در صورت دفتر كل شعب تنظيم گرديده است ، علاقمندان به آشنايي كامل تر مي توانند به كتب معتبر حسابداري وحسابرسي وبيمه مراجعه نمايند .

تاريخچه
تاريخچه شروع فعاليت
شركت سهامي بيمه ايران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ با سرمايه اوليه ۲۰ ميليون ريال تاسيس شد وفعاليت خودرا از اواسط آبان ماه همان سال آغاز كرد واز آن جا كه نخستين شركت كاملاً ملي در خاورميانه وغرب آسيا بود ، در ابتدا با مخالفت شديد شركت هاي خارجي روبه رو شد ، ولي با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد وبه سرعت نقش خودرا در بازار بيمه كشور تقويت كرد ، به طوري كه در سال ۱۳۱۸ بيش از ۷۵ درصد بازار بيمه كشور را در اختيار داشت .

شركت سهامي بيمه ايران از همان سالهاي نخست به منظور توسعه عمليات بيمه گري به تشكيل شبكه نمايندگي وشعب در شهرهاي بزرگ مبادرت ورزيد ودر سال ۱۳۱۵ با ۸ نمايندگي در شهرهاي رشت ، تبريز ، مشهد ، همدان ، اصفهان ، اهواز ، شيراز وبوشهر برنامه خود را آغاز كرد . بيمه ايران هم اكنون با ۴۳۴۹ نمايندگي و۲۰۳ شعبه ، بزرگ ترين شبكه فروش صنعت بيمه را در اختيار دارد ، ضمن آن كه داراي يك شركت وابسته به نام شر

بيمه ايران در سال هاي ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۳ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۶۴ ، ۱۳۷۷ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ نسبت به افزايش سرمايه اقدام كرده وهم اكنون سرمايه آن بيش از ۲۰۰۰ ميليارد ريال است .
از جمله موارد ديگر قابل توجه در تاريخچه فعاليت شركت ،قانوني است كه در ۶ مهرماه ۱۳۱۶ به تصويب رسيد كه بر اساس آن ، اولاً انحصار بيمه سازمان هاي دولتي به بيمه ايران واگذار شد ، ثانياً تمامي شركت هاي داخلي وخارجي موظف شدند تا ۲۵% از بيمه نامه هاي صادره را به صورت اتكايي اجباري به بيمه ايران واگذار كنند وثالثاً مي بايست كالاهاي صادراتي و وارداتي و اموال موجود در كشور الزاماً نزد بيمه ايران بيمه باشند . لازم به ذكر است كه موارد ياد شده در سال هاي گذشته به تدريج لغو شده است .

مشخصات سهمي شركت
۱) بررسي وضعيت موجود شركت
با توجه به آمار عملكرد صنعت بيمه واعلام بيمه مركزي ، در طول سال هاي برنامه ۵ ساله صنعت بيمه ، به لحاظ سهم هر يك از شركت هاي بيمه در توليد حق بيمه صادره وخسارت پرداختي ،
سهم و وزن اصلي بازار بيمه ، همچنان متعلق به شركت سهامي بيمه ايران است :
– سرمايه شركت در سال ۱۳۸۳ ، ۲ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۰۰ ميليارد تومان ) بوده است.
– شركت سهامي بيمه ايران حدود ۵۴% از سهم بازار بيمه كشور را پوشش مي دهد .

– شركت سهامي بيمه ايران در حال حاضر داراي ۳۸۵۲ نمايندگي وشركت خدمات بيمه اي است كه بخش شبكه فروش غير مستقيم آن را تشكيل مي دهند .
– شركت سهامي بيمه ايران در حال حاضر داراي ۲۰۴ شعبه فعال ومجتمع خدمات بيمه اي در اقصي نقاط كشور است كه در كنار شبكه فروش غير مستقيم ، در ارائه خدمات بيمه اي به بيمه گذاران فعاليت مي كنند .
– نيروي انساني رسمي شاغل در شركت ۲۲۵۰ نفرند كه ۶۵% آنان تحصيلات دانشگاهي وبالاتر از ديپلم دارند .

– در طول دوره ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۰ ، حق بيمه صادره شركت از مبلغ ۴۳۷/۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به مبلغ ۲۳۵/۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۱ واز مبلغ ۹۷۵/۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۲ به مبلغ ۴۹۱/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيده است .
– نرخ رشد حق بيمه صادره سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد وسال ۱۳۸۲
نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۳۳ درصد وسال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۳۶ درصد بوده است .
– در طول دوره ۱۳۸۳ -۱۳۸۰ ، خسارت پرداختي شركت از مبلغ ۴۱۵/۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۲۹۷/۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۱ و۱۶۴/۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۲ و۵۳۲/۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيده است . نرخ رشد خسارت پرداختي درسال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۳۶ درصد وسال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲۶ درصد وسال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ معادل ۳۳ درصد بوده است .

۲) ساختار سازماني
براساس ساختار تشكيلاتي مصوب مجمع عمومي ، شركت سهامي بيمه ايران داراي ۴ معاونت « طرح وبرنامه » ، « فني » ، «مالي واداري » و « اتكايي وامور بين الملل» است كه تمامي واحدهاي سازماني تحت سرپرستي ونظارت مدير عامل قرار دارند وبه دو صورت اداره ونظارت مي شوند :
الف) واحدهايي كه به طور غير مستقيم تحت نظارت مدير عامل قرار دارند وزيرنظر يكي از معاونت هاي چهارگانه سرپرستي واداره مي شوند . اين واحدها عبارت اند از :
۱- معاونت طرح وبرنامه : از دومديريت برنامه وبودجه وآمار وانفورماتيك تشكيل شده است.
۲- معاونت فني : شامل ۵ مديريت اتومبيل ، آتش سوزي ، مهندسي ومسئوليت ، اشخاص وباربري است كه هريك از مديريت هاي ياد شده مسئوليت حوزه ستادي رشته هاي مختلف بيمه اي را بر عهده دارند .

۳- معاونت اتكايي وبين الملل : مديريت اتكايي ومديريت امور اداري ، امور سرمايه گذاري ها وامور ساختمان وتأسيسات است .
۴- معاونت مالي واداري : متشكل از ۴ مديريت امور مالي ، امور اداري ، امور سرمايه گذاري ها وامور ساختمان وتاسيسات است .
ب) واحد هايي كه مستقيماً زيرنظر مدير عامل فعاليت دارند ، شامل : اداره كل روابط عمومي ، شوراي فني ومطالعات ، دفتر امور شعب ونمايندگي هاي داخل كشور ، دفتر حسابرسي داخلي ، اداره كل ارزيابي عملكرد ورسيدگي به شكايات ، دفتر كل هئيت مديره ، واحد حراست ، دفتر حقوقي وامور قراردادها ومشاوران .
۳) چشم انداز
برترين وحرفه اي ترين عرضه كننده بيمه هاي بازرگاني در كشور
۴) ماموريت
بهبود مستمر ظرفيت وتوان حرفه اي براي پاسخ گويي مؤثر به نيازهاي بيمه اي جامعه ومشتريان از طريق ايجاد مشاركتي پايا با كاركنان ، نمايندگان ، كارگزاران وبيمه گران اتكايي وهمچنين تعامل سازنده با نقش آفرينان صنعت بيمه .

۵) ارزش ها
– تعهد صداقت ، توكل ، سخت كوشي وپاي بندي به اصول اخلاقي
– رعايت حقوق وشئون مشتريان ، كاركنان وسهامداران شركت
– نظم ودقت توءام با تعقل وتدبر در امور
– نوآوري ، پويايي وبهبود مستمر فرآيندها وخدمات
– پاي بندي به قوانين ومقررات واخلاق حرفه اي

۶) هدف
۱- « ايجاد تأمين واطمينان مورد نياز جامعه از طريق انجام وتعميم انواع بيمه هاي بازرگاني »
۲- ارتقاء جايگاه وتلاش براي حفظ سهم بازار
۳- بهينه سازي پرتفوي
۴- كاهش منطقي هزينه ها وبهبود نسبت هاي مالي وكاهش ضريب خسارت
۷) سياست ها وخط مشي ها
– حفظ مشتريان بزرگ از طريق ارائه مطلوب ومناسب خدمات بيمه اي
– عرضه آموزش هاي مديريت ريسك به مشتريان بزرگ
– توسعه كيفي شبكه فروش وتقويت نظارت بر نمايندگي ها
– طراحي واجراي دوره هاي آموزش براي شبكه فروش
– گسترش اطلاع رساني خدمات بيمه اي به عموم مردم
– تدوين الگوي مدون ارزيابي وانتخاب ريسك وآموزش آن به كليه كارشناسان صدور وپرداخت خسارت
– استانداردسازي خدمات بيمه اي
– متنوع سازي محصولات بيمه اي ومعرفي انواع پوشش هاي بيمه اي جديد به مشتريان
– به كارگيري كارآمد ذخائر واندوخته هاي شركت در فعاليت سرمايه گذاري
– اصلاح تشكيلات شركت متناسب با ساختار يك بنگاه انتفاعي د

جهت تقويت برنامه ريزي ، هماهنگي ونظارت مؤثر وكارآمد وپرهيز از موازي كاري ها
– تفويض اختيارات بيشتر به استان ها ومجتمع ها وشعب تهران براي اجراي اصل تمركززدائي
– مكانيزاسيون كامل مراحل انجام كار در شركت به صورتي كه نظام اطلاعات مديريت نظارت وكنترل دروني استقرار يابد .
– تلاش براي آزادسازي منطقي بازاربيمه وكاهش كنترل هاي تعرفه اي وميل به سمت كنترل هاي مالي
– ايجاد ارتباط مستقيم با بيمه گران معتبر بين المللي با هدف كسب پوشش معتبر ريسك
– گرفتن پوشش هاي بيمه اتكايي مناسب براي خطرات بيمه شده
– تلاش جهت افزايش بيمه هاي اتكايي قبولي
– افزايش فعاليت براي جذب مشتريان جديد مشتريان جديد واعمال تشويق هاي لازم در زمينه رشته هاي بيمه عمر ، حوادث ، سرنشين ، آتش سوزي ، باربري ، مهندسي ، درمان ، بدنه ، نقليه هوايي ومسئوليت
– اعمال تمهيدات مقتضي براي كاهش ضريب خسارت در رشته هاي بيمه شخص ثالث ، پول ودرمان

– حضور گسترده تر در استان هاي با ظرفيت جديد بيمه اي به منظور افزايش ضريب نفوذ بيمه در آن ها
– اتخاذ تمهيدات لازم براي تبديل كليه استان ها به مراكز مستقل عملياتي با رويكرد سودآوري مناسب
– شناسايي مستمر بازارهاي بالقوه مستعد و اولويت بندي مستعد و اولويت بندي بازارهاي هدف در داخل كشور .

بيمه ايران از آغاز تا امروز
پانزدهم آبان ماه سال ۱۳۱۴ تاريخي است به يادماندني در صنعت بيمه كشور . دراين روز مؤسسه اي با نام شركت سهامي بيمه ايران بنيان گرفت كه امروزه نه تنها در سراسر كشور ، بلكه در خاورميانه ، كشورهاي حوزه خليج فارس وآسيا واروپا نامي آشنا وپرآوازه است . بيمه ايران فع

اليت خود را هنگامي آغاز كرد كه صنعت بيمه كشور در انحصار شعب ونمايندگيهاي شركتهاي بيمه خارجي بود واز آنجا كه تأسيس يك شركت بيمه مقتدر ايراني مي توانست منافع شركتهاي بيمه خارجي را به خطر اندازد اين شركت از بدو تأسيس خودبا كارشكنيها واقدامات خصمانه آنها مواجه شد ولي در زماني كوتاه توانست با كنار زدن رقيبان بيگانه موقعيت خود را تثبيت نمايد .
بيمه ايران فعاليت خودرا با صدور بيمه نامه در رشته هاي بيمه آتش سوزي ، باربري ، اتومبيل ، عمر وحوادث آغاز نمود ودر همان سال نخست حدود ۶۲ درصد كل بازار را در اختيار گرفت .

با توجه به سير فزاينده بهاي اتومبيل ، لوازم يدكي وهزينه تعميرات واجراي قانون مجازات اسلامي كه مسؤول حادثه را موظف به پرداخت ديه مي نمايد ، بيمه ايران در سال ۱۳۶۴ بيمه مازاد خسارتهاي مالي وجاني را به بيمه گذاران ارائه نمود واين حركت بيمه ايران ، اقبال روزافزون دارندگان وسايل نقليه را به اين رشته موجب گرديد .
در دوران حساس دفاع مقدس ، بيمه ايران به صورت پايگاه وسنگري استوار در برابر ترفندهاي استكبار جهاني درآمد وكاركنان صديق وزحمتكش اين شركت با ورود يكپارچه به ميدان كارزار سرنوشت ساز ، آخرين خاكريزهاي توطئه گران جهاني را در هم كوبيدند وبا بيمه نمودن نفتكشها جريان صدور نفت را حفظ كرده وعلاوه برآن با ارائه بيمه منازل مسكوني در مقابل خطر بمبارنهاي هوايي ونيز بيمه عمر وحوادث افراد جامعه در مقابل خطرهاي عادي وخطرهاي ناشي از جنگ ، امنيت فكري وآرامش خاطر را در جامعه برقرار كردند . پس از پايان گرفتن جنگ تحميلي وآغاز دوران سازندگي ، بيمه ايران نسبت به توسعه بيمه هاي مردمي نظير بيمه هاي گروهي عمر و حوادث

همت گماشت ودر حال حاضر نزديك به ۲۰۰۰۰۰۰۰ نفر دانش آموز ، فرهنگيان وخانواده هاي آنان وحدود ۳۰۰۰۰۰۰ نفر كاركنان دولت وميليونها نفر بيمه شدگان بيمه هاي عمروحوادث انفرادي وگروهي وبيمه هاي درماني كه تقريباً نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند زير چتر حمايتي بيمه ايران قرار دارند .
بيمه ايران به منظور آشنا ساختن افراد جامعه با بيمه در سالهاي اخير اقدام به ارائه بيمه هاي ارزان قيمت وفراگير نظير طرح بيمه همگاني آتش سوزي منازل ، طرح بيمه جامع خانه وخانواده ومسئوليت در برابر همسايگان ، طرح بيمه حوادث خانواده وبيمه حوادث ودرمان مسافران خارج از كشور نموده واز اين طريق در ارتقاي فرهنگ بيمه ورسوخ بيمه در بين قشرهاي مختلف اجتماعي نقش مؤثري

ايفا كرده است .
در حال حاضر شركت سهامي بيمه ايران با تأسيس بيش از ۲۰۰ شعبه ومتجاوز از ۱۱۰۰ نمايندگاني در سراسر كشور حدود دو سوم شبكه شعب ونمايندگي صنعت بيمه را در اختيار دارد وطبق برنامه ريزي هاي انجام شده در سالهاي آتي همه هموطنان قادر خواهند بود در كوتاهترين زمان ممكن پوششهاي بيمه اي مورد نياز خود را در مناطق محل سكونت خود تحصيل نمايند .
بدين منظور تأسيس حدود ۶۵۰ باجه در بخشهاي كشور پيش بيني شده وبه ياري خداوند متعال در سالهاي آتي به مرحله اجرا درخواهد آمد .

ميانگين سهم بيمه ايران از كل بازار بيمه كشور طي پنج سال گذشته ۶۰ سال گذشته ۶۰ درصد ومتوسط سهم ساير شركتهاي بيمه ۴۰ درصد بوده است كه اين امر بيانگر اعتماد واطمينان بيمه گذاران به سازماني است كه افتخار دارد طي بيش از ۶۰ سال خدمت صادقانه به جامعه اسلامي ايران همواره در حفظ ثروتهاي ملي وتأمين رفاه اجتماعي وكمك به زيان ديدگان از حوادث ناگوار كوشا بوده است .

بيمه ايران با ايجاد چندين شعبه ونمايندگي در كشورهاي جنوبي خليج فارس وعربستان واردن وهمچنين تأسيس شركت بيمه مستقل در انگلستان وارمنستان در بازار جهاني بيمه حضور دارد وبه عنوان بزرگترين شركت بيمه در منطقه ويكي از شركتهاي معتبر وسرشناس در جهان به شمار مي رود .

براي آشنايي با روند حجم عمليات بيمه ايران ، مجموع حق بيمه دريافتي (اعم از بيمه هاي مستقيم وبيمه هاي اتكايي قبولي ) شركت از سال ۱۳۵۷ تا۱۳۷۶ طي جدول زير ارائه مي شود .

تغييرات مبلغ ورشد سالانه كل حق بيمه
شركت سهامي بيمه ايران در دوره ۱۳۷۶-۱۳۵۷
سال (ميليون ريال) رشد سالانه (درصد)
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴

۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶ ۸/۱۹۶/۱۵
۲/۲۸۷/۱۳
۹/۳۳۰/۲۴
۳/۴۸۲/۲۵
۹/۸۵۳/۳۹
۱/۲۳۰/۳۷
۸/۷۴۶/۳۲
۹/۵۲۴/۳۰
۸/۲۳۹/۲۸
۴/۱۵۴/۳۵
۷/۳۱۰/۳۶
۵/۵۳۱/۴۸
۵/۷۰۷/۷۰
۲/۲۱۰/۱۰۶
۸/۱۲۰/۱۵۲
۱/۵۰۹/۳۱۶
۲/۲۰۱/۳۷۹
۳/۲۶۱/۵۵۲
۷/۴۰۶/۷۳۴

۲/۹۸۶/۹۲۰ –
۶/۱۲-
۱/۸۳
۷/۴
۴/۵۶
۶/۶-
۰/۱۲-
۸/۶-
۵/۷-
۵/۲۴
۳/۳
۷/۳۳
۷/۴۵
۲/۵۰
۲/۴۳
۱/۱۰۸
۸/۱۹
۶/۴۵
۰/۳۳
۴/۲۵

شركت سهامي بيمه ايران هر ساله ميلياردها ريال خسارت در رشته هاي مختلف بيمه به بيمه گذاران پرداخت مي نمايد . تغييرات مبالغي هست خسارتهاي پرداختي شركت از سال ۱۳۵۷ تا۱۳۷۶ جدول زيراست وبه طوري كه ملاحظه مي شود ميزان خسارات پرداختي در سالهاي اخير از رشد چشمگيري برخوردار بوده است .

تغييرات مبلغ ورشد سالانه خسارت پرداختي
شركت سهامي بيمه ايران در دوره ۱۳۷۶-۱۳۵۷
سال كل خسارت (ميليون ريال) رشد سالانه (درصد)
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳

 

۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶ ۷/۶۷۸/۵
۶/۵۵۲/۷
۸/۱۹۵/۶
۰/۷۳۸/۹
۱/۱۶۹/۱۴

۰/۲۹۸/۱۰
۸/۹۳۸/۱۴
۴/۹۴۴/۱۴
۱/۳۷۲/۱۴
۱/۴۵۲/۱۸
۲/۲۶۷/۲۱
۰/۵۴۹/۲۳
۵/۰۹۷/۳۰
۸/۶۷۰/۳۶
۹/۲۶۸/۵۷
۲/۹۰۳/۱۳۶
۸/۲۵۸/۲۰۰
۳/۷۹۳/۲۸۷
۴/۶۶۲/۴۶۱

۹/۱۲۴/۶۰۷ –
۰/۳۳
۰/۱۸-
۲/۵۷
۵/۴۵
۳/۲۷-
۱/۴۵

۸/۳-
۴/۲۸
۳/۱۵
۷/۱۰
۸/۲۷
۸/۲۱
۲/۵۶
۰/۱۳۹
۳/۴۶
۷/۴۳
۴/۶۰
۵/۳۱

خسارتهاي باربري (كالا ، كشتي وهواپيما)
خسارات پرداختي به كشتي هاي نفتكش در زمان جنگ تحميلي :
با شروع حمله موشكي عراق به كشتيهاي حامل نفت ايران وافزايش نرخ بيمه اين كشتيها توسط بازارهاي بين المللي بيمه كه بر اساس اين نرخها حق بيمه هر كشتي براي مدت دو هفته (ورود به اسكله ، بارگيري وخروج از خليج فارس) مبلغي حدود ارزش كشتي مي شد بيمه ايران با ارائه نرخي بسيار نازل كليه كشتيهايي را كه نفت ايران را حمل مي كردند بيمه كرد وحق بيمه اي حدود ۹۰ ميليون دلار دريافت كرد ودر مقابل ، خسارات وارد به حدود ۴۵ فروند از اين كشتيها را كه حدود ۱۸۰ ميليون دلار بود جبران نمود . اگر چه دراين رشته بيمه ايران زيان هنگفتي را تحمل كرده ولي در عوض از توقف صدور نفت ايران جلوگيري شد .

ضمناً در طرحي جديد موتور لنجهايي كه بين بنادر ايران وجزاير خليج فارس تردد مي كنند بيمه شده اند وبابت خسارت وارد به لنجهاي بيمه شده تا سال ۱۳۷۶ حدود ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال پرداخت شده است .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، در بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني خسارت ناشي از حوادث رانندگي (خطرات جاني) تا حد ديه متعلقه براي اولين بار توسط بيمه ايران تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار گرفت كه تعهدات ريالي مزبور در سال ۱۳۶۴ با مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال شروع گرديد كه در حال حاضر جزء تعهدات قانوني واجباري قرار گرفته وبه مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ريال افزايش يافته است .
در طول جنگ تحميلي (هشت سال دفاع مقدس) شركت سهامي بيمه ايران خسارت هاي وارد به كليه وسائط نقليه حامل تداركات اعم از انتقال نيرو ، تسليحات ، آذوقه وهمچنين رانندگان وسايل نقليه را از طرف بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني پرداخت مي كرد وتأمين كافي به كل وسايط نقليه پشتيباني دهنده ونيروبر به جبهه هاي تحميلي را به صورت رايگان ارائه مي نمود .
فعاليت شركت سهامي بيمه ايران در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي از رشد وتوسعه چشمگيري برخوردار بوده است . بررسي عملكرد شركتهاي بيمه

به طور معمول در دوبخش : صدور بيمه نامه وجبران خسارات زيان ديدگان انجام مي شود .
۱- صدور بيمه نامه
۱-۱- تعداد بيمه نامه
۲-۱- مبلغ حق بيمه صادره
۲- خسارتهاي پرداختي
۱-۲- تعداد خسارت
تعداد پرونده هاي خسارت رسيدگي وپرداخت شده در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹۱۷/۲۳۴ فقره بوده است . اين تعداد از سال ۱۳۷۳تا۱۳۷۶ به طور مرتب افزايش يافته ودر سال اخير به ۹۰۹/۴۹۲ پرونده بالغ شده است . از مقايسه تعداد بيمه نامه صادر شده وخسارت پرداخت شده اين نتيجه به دست مي آيد كه از هر ۸ بيمه نامه صادره يك مورد به علت وقوع حوادث تحت پوشش ، خسارت ديده وزيان وارده جبران شده است .
رشد سالانه تعداد خسارت پرداختي بين ۵/۸ تا ۴/۳۵ درصد وظرف چهارسال گذشته به طور متوسط ۸/۲۰ درصد بوده است . از مقايسه متوسط رشد سالانه تعداد بيمه نامه ومتوسط رشد سالانه تعداد خسارت ملاحظه مي شود كه افزايش تعداد خسارت پرداختي (۸/۲۰ درصد) به مراتب بيش از افزايش تعداد بيمه نامه صادره (۴/۱۵ درصد) بوده است .
شاخص تغييرات تعداد پرونده هاي خسارت رسيدگي وپرداخت شده سال ۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۷۲ برابر ۸/۲۰۹ درصد است كه حاكي از آن است كه در اين فاصله تعداد خسارت دوبرابر شده است .
اهميت نسبي تعداد پرونده هاي خسارت در رشته هاي مختلف بيمه
بيشترين تعداد خسارت پرداخت شده مربوط به بيمه شخص ثالث است كه در سال ۱۳۷۶ بالغ بر ۷۸۱/۲۹۷ فقره بوده است كه ۴/۶۰ درصد كل پرونده هاي خسارتي بيمه ايران را تشكيل مي دهد . پس از اين رشته ، بيمه هاي حوادث با ۷۸۲/۹۲ فقره ، ساير رشته هاي بيمه كه بخش عمده آن مربوط به بيمه هاي درماني است با ۷۷۹/۶۱ فقره ، بيمه بدنه اتومبيل با ۷۶۹/۲۷ فقره وبيمه هاي زندگي با ۵۷۷/۷ فقره خسارت در درجات بعدي قرار دارند .

۲-۲ – مبلغ خسارت پرداختي
– در سال ۱۳۷۳ شركت سهامي بيمه ايران در رشته بيمه باربري ۸۹۱/۶ ميليون ريال خسارت پرداخت نموده ومتقابلاً مبلغ -/۸۸۱/۶ ميليون ريال خسارات محصولات نفتي برگشت شده است .
۳-۲- نقش بيمه در جبران خسارت
بيمه يك عمل تعاوني است . هر بيمه گذار با پرداخت مبلغي حق بيمه به عضويت جامعه اي تعاوني درمي آيد . حق بيمه هاي قليل در مجموع به وجوه متنابهي تبديل مي شود كه براي جبران خسارتهاي سنگين كه تحمل آن براي زيان ديده مقدور نيست كفايت مي كند .

از سوي ديگر بيمه از عقود اتفاقي است . بدين معني كه حادثه مشمول بيمه ، احتمالي مي باشد وهمين احتمالي بودن وقوع حوادث است كه بيمه گر را قادر مي سازد كه با دريافت حق بيمه اي ناچيز خسارتهاي كلان را جبران نمايد وزيان ديده را از لحاظ مالي در وضعيت قبل از بروز حادثه قرار دهد .

ازمقايسه ميانگين حق بيمه پرداختي هر بيمه گذار وميانگين خسارت دريافتي هر زيان ديده ، نقش بيمه در جبران خسارت به وضوح مشخص مي گردد .
توسعه شبكه شعب و نمايندگيها
در چند سال اخير دراجراي سياست تمركززدايي كه با هدف تسهيل در ارائه خدمات وامكان دسترسي سريع بيمه گذاران به واحدهاي صدوربيمه نامه وپرداخت خسارت اتخاذ شده ، شبكه شعب ونمايندگيهاي بيمه ايران از رشد وگسترش چشمگيري برخوردار گرديده است .

دراين راستا علاوه بر اصلاح تشكيلات وتفكيك وظايف ستادي واجرايي ، تعداد شعب ونمايندگيها به گونه اي بي سابقه افزايش يافته به طوري كه در حال حاضر بيمه ايران با دراختيار داشتن حدود دوسوم كل شعب ونمايندگيهاي فعال در كشور نقشي مؤثر وتعيين كننده در رشد وتوسعه بازار بيمه كشور دارد .
از بررسي آمار شعب ونمايندگيهاي بيمه ايران اين نتيجه به دست مي آيد كه طي ۵۸ سال يعني از زمان تأسيس شركت تا سال ۱۳۷۲ جمعاً ۱۰۶ شعبه در شهرهاي مختلف تأسيس شده بود ، درحالي كه طي سالهاي ۱۳۷۳تاآذرماه ۱۳۷۷با ايجاد ۱۲۵ شعبه جديد ، تعداد شعب بيمه ايران به ۲۳۱ واحد بالغ شده است . دراين مدت به طور متوسط هر سال ۲۵ شعبه جديد تأسيس شده وبه فعاليت پرداخته است .
ازسوي ديگر طي پنج سال اخير ۸۱۳ نمايندگي جديد به شبكه فروش شركت افزوده شده وتعداد آنها از ۴۱۷ واحد در سال ۱۳۷۲ به ۱۲۳۰ واحد در آذرماه ۱۳۷۷ رسيده وافزايش تعداد نمايندگيهاي شركت به طور متوسط ۱۶۳ واحد در هر سال بوده است .
درزمينه گسترش شعب در سالهاي آتي نيز برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفته وتصميم براين است كه طي چند سال آينده حدود ۶۵۰ باجه دربخشهاي مختلف كشور ايجاد گردد تا همه ايرانيان بتوانند با سهل ترين شرايط از مزاياي خدمات بيمه اي بهره مند گردند .

ضمناً به منظور تسهيل وتسريع درامر صدور بيمه نامه وپرداخت خسارت كليه شعب مستقر درمراكز استانها به سطح مديريت استان ارتقاء يافته وبا افزايش اختيارات همه شعب ، بخش عمده كارها در استانها حل وفصل شده واز ارجاع پرونده ها به مركز جلوگيري به عمل آمده است .
گسترة حضور بيمه ايران در مناطق شهري كشور

براساس سرشماري عمومي نفوس ومسكن ، در آبان ماه ۱۳۷۵ كل جمعيت نقاط شهري كشور بالغ بر ۷۸۹/۸۱۷/۳۶ نفر بوده كه از اين تعداد ۱۷۷/۱۱۱/۲۹ نفر(۱/۷۹درصد) ساكن شهرهايي مي باشند كه زير پوشش مستقيم شبكه گسترده شعب بيمه ايران قرار دارد وانتظار مي رود با تأسيس شعب جديد وايجاد باجه ها در آينده اي نزديك تقريباً كل ساكنان شهرها وبخشهاي كشور از مراجعه به شهرهاي مجاور بي نياز شده وكليه امور بيمه اي خود رادر مناطق محل سكونت خود به انجام رسانند .

فعاليتهاي برون مرزي بيمه ايران
شركت سهامي بيمه ايران به منظور گسترش فعاليت وحضور دربازارهاي جهاني به تأسيس دوشركت بيمه مستقل در انگلستان وارمنستان مشاركت در سهام شركت بيمه در اردن وهمچنين ايجاد ۷ شعبه در كشورهاي امارات متحده عربي وعمان و۴ نمايندگي در كشورهاي عربستان وبحرين اقدام نموده است .
فعاليت هاي برون مرزي بيمه ايران از سال ۱۳۴۹ با تأسيس نمايندگيهاي دوبي درامارات متحده عربي ومنامه در بحرين آغاز شده وبه تدريج گسترش يافته است . هم اكنون فعاليت شركت درخارج از كشور به شرح زير مي باشد :
الف : شركتهاي بيمه :
۱- شركت بيمه ايران – انگلستان كه در سال ۱۳۵۴ شمسي (۱۹۷۵ ميلادي ) در لندن تأسيس گرديده است .

۲- شركت بيمه ايران – ارمنستان كه در سال ۱۳۷۶ شمسي (۱۹۹۷ميلادي) در كشور ارمنستان ، تأسيس وراه اندازي گرديد .
۳- شركت بيمه وبيمه اتكايي «يارموك» – اين شركت كه در سال ۱۳۵۳ شمسي (۱۹۷۴ميلادي ) با نام «شركت بيمه ايران – اردن» شروع به كار نموده وفعاليت آن در سال ۱۳۶۸ شمسي (۱۹۸۹ ميلادي) متوقف گرديده بود ، در تيرماه ۱۳۷۷ در شركت «يارموك» ادغام شد ودرحال حاضر ۵/۱۱ درصد سهام اين شركت به بيمه ايران تعلق دارد .

 

ب: شعب خارج از كشور :
شعب بيمه ايران در كشورهاي حوزه خليج فارس به شرح زير است :
نام كشور شعبه سال تأسيس
امارات متحده عربي دوبي ۱۳۴۹
امارات متحده عربي ابوظبي ۱۳۵۴
امارات متحده عربي العين ۱۳۵۵
امارات متحده عربي شارجه ۱۳۵۶
امارات متحده عربي رأس الخيمه ۱۳۵۶
عمان مسقط ۱۳۵۳
عمان سلاله ۱۳۵۴
پ- نمايندگيهاي خارج از كشور
در حال حاضر بيمه ايران داراي سه نمايندگي در كشور عربستان ويك نمايندگي در بحرين به شرح زير مي باشد :
نام كشور شعبه سال تأسيس
عربستان جده ۱۳۵۱
عربستان رياض ۱۳۵۱
عربستان دمام ۱۳۵۳
بحرين منام ۱۳۴۹

 

اصلاح وبهبود وضع نمايندگيها
فعاليت بيمه اي در كشورهاي خارجي از دو ديدگاه داراي اهميت است . نخست آن كه حضور فعال يك شركت بيمه ايراني در بازارهاي بيمه اي كشورهاي همجوار از جهت سياسي واعتبار بين المللي براي كشور وشركت سهامي بيمه ايران مهم است . دوم آن كه موفقيت آميز بودن فعاليت شعب ونمايندگيها در خارج از كشور مي تواند منشأ درآمد ارزي براي كشور باشد .
يافته هاي بررسيهاي انجام شده در خصوص عملكرد نمايندگيهاي مذكور حاكي از اين بود كه نتيجه فعاليت برخي از آنها درگذشته مطلوب نبوده است واين امر معلول دو دسته عوامل برون سازماني ودرون سازماني مي باشد .

از جمله عوامل بازدارنده برون سازماني مي توان به اثرات اقتصادي ، سياسي ، مقررات بيمه اي ، نحوه رسيدگي محاكم به پرونده هاي خسارتي در كشورهاي منطقه وهمچنين نفوذ شركتهاي بيمه آمريكايي واروپايي وانحصار بيمه هاي دولتي وسودآور نزد مؤسسات بيمه محلي اشاره نمود .
مهمترين عوامل درون سازماني كه مانع از پيشبرد اهداف شركت وموجب عدم موفقيت نمايندگيها بوده است عبارتنداز :

۱- تركيب نامتناسب پرتفوي نمايندگيها به علت فعاليت گسترده آنها در رشته بيمه هاي اتومبيل كه داراي ضريب خسارت بالا بوده واصولاً جزء بيمه هاي پرخسارت وزيانده به شمار مي رود .
۲- ضعف در كنترل دقيق نمايندگيها وهدايت آنها در انتخاب خطرهاي مناسب .
۳- عدم تصميم گيري سريع در پرداخت خسارت قبل از رأي صادره از سوي دادگاهها .
از سال ۱۳۷۳ به اين طرف اقدامات زير در جهت اصلاح وبهبود وضعيت نمايندگيها صورت گرفته است :
– استقرار پوشش منطقه وناظران مقيم در نمايندگيها به منظور نظارت دقيق ومستمر بر فعاليت آنها .
– تحصيل پوشش اتكايي مناسب به منظور تقليل مبالغ خسارات پرداختي .
– تنظيم وارائه برنامه هاي آتي توسط نمايندگيها وكوشش در اجراي مطلوب آنها .
اميد است با اقدامات انجام شده وبرنامه هاي در دست اقدام ، در آينده شعب ونمايندگيهاي بيمه ايران در خارج فعال تر شده وبا رفع موانع موجود به سمت سود آوري وتحصيل ارز براي كشور سوق داده شوند .
توسعه سرمايه گذاري
شركت سهامي بيمه ايران به عنوان يك مؤسسه عظيم اقتصادي علاوه برايجاد تأمين واطمينان مورد نياز جامعه از طريق انجام وتعميم انواع مختلف بيمه ، به منظور پشتيباني از فعاليت وعمليات بيمه اي با سرمايه گذاري از محل ذخاير خود در بخشهاي مختلف اقتصادي ، دراجراي سياستهاي رشد وتوسعه اقتصادي كشور فعالانه مشاركت دارد . دراين راستا طي سالهاي ۱۳۷۳تا۱۳۷۶ جمعاً ۴۳۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است .

به طوري كه ملاحظه مي شود در سالهاي اخير به سرمايه گذاري در بخش ساختمان اعم از خريد زمين ، خريد ساختمان وتأسيسات واجراي عمليات ساختماني توجه ويژه اي مبذول شده است . در اتخاذ اين سياست عوامل زير مؤثر بوده است :
۱- تأمين وتجهيز وايجاد فضاي مناسب كه هم از لحاظ جلب بيمه گذاران وهم از جهت ارائه بهتر خدمات به آنان ضروري است .
۲- توسعه شبكه شعب تهران وشهرستانها كه تعداد آنها از ۱۰۶ واحد درسال ۷۲ به ۲۳۱ واحد در اواسط سال ۱۳۷۷ افزايش يافته است .

۳- فرسودگي واستهلاك ساختمانهاي قديمي شركت ولزوم بازسازي ونوسازي آنها .
۴- تخليه ساختمانهاي استيجاري كه علاوه بر تحميل هزينه هاي سنگين به شركت ، اغلب آنها از لحاظ كاربردي فاقد امكانات وكارآيي لازم بوده وضمناً تغيير محل وجابه جايي شعب به اعتبار شركت لطمه وارد مي آورد .

۵- احداث بناي مناسب ضمن ايجاد ارزشهاي اعتباري براي شركت ، يك سرمايه گذاري معقول ومطمئن در مقابله با آثار تورم بوده واستحكام امكانات مالي آينده شركت را تضمين مي نمايد .
از آنجا كه اجراي طرحهاي ساختماني مورد نياز به علت گستردگي كار توسط مديريت ستادي ساختمان وتأسيسات شركت امكان پذير نبود ، در سال ۱۳۷۳ شركت ساختماني بيمه ايران (سابا) تأسيس گرديد ودر زمينه تعمير وبازسازي ساختمانهاي قديمي واحداث ونوسازي بناها به فعاليت پرداخت .

“ماهیت حسابهای شرکت بیمه”
اقلام و شناخت از اینکه هر یک از حسابها می بایست ماهیت بدهکار یا بستانکار داشته باشد و درحساب ترازنامه ای با سود و زیانی شرکت قرار گیرد.
گروه یک
ارقام ترازنامه ای دودسته اند: حسابهای دارائی یابدهکار و حسابهای بدهی یا بستانکار
الف: حساب دارائی ها، که معمولاً بایستی بدهکارباشد و به اصطلاح ماهیت بدهکار دارد از سر فصلهای زیر تشکیل شده است.
۱- بانکها- حسابهای جاری
۲- بانکها- سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳- صندوق
۴- حواله های صادره
۵- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
۶- تمبر
۷- بدهکاران بیمه
۸- بدهکاران متفرقه
۹- اسناد دریافتی
۱۰- حسابداریکل (در صورتی که مانده آن بدهکار باشد)
۱۱- سپرده های پرداختی
۱۲- پیش پرداخت دارائیهای ثابت
۱۳- پیش پرداخت اجاره
۱۴- ساختمانهای درجریان ساخت
۱۵- حسابهای انتظامی

۱۶- حسابهای دیگر که درمرکز وجود دارد(اوراق قرضه، سپرده پرداختی به اتکائی بدهی بیمه گزاران و دایع آب وبرق و غیره،اثاثیه،ساختمان ،سپرده نزد صندوق قرض الحسنه امداد امام سرفصلهای دیگر)
ب: حسابهای بدهی:
حسابهایی که معمولاً بایستی بستانکار باشند و ماهیت بستانکار دارد از سرفصلهای زیر تشکیل شده است:
۱- بستانکاران متفرقه ،با توجه به موضوع های مربوطه.
۲- سپرده های دریافتی
۳- طرف حسابهای انتظامی(کارتها ، سفتهای تضمینی، ضمانتنامه ها وچکهای تضمینی)
۴- حسابداریکل در صورتیکه مانده بستانکار داشته باشد.
۵- درآمد سالهای آینده.
۶- حسابهای دیگری که در مرکز وجود دارد(سرمایه، سرقفللی، مانده سود وزیان سنوائی، ذخایر فنی، ذخایر استهلاک، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره مالیات بردرآمد، ذخیره حسابرسی ،ذخیره تسعیر ارز طلب بیمه گران اتکائی و…)

گروه دو:
ارقام سود وزیانی یا درآمد و هزینه: که به اصطلاح حسابهای اسمی نیز نامیده می شوند که از دودسته تشکیل می گردد.
الف: حسابهای هزینه که ماهیت بدهکار دارد.
۱- حساب هزینه های پرسنلی،به تعداد سرفصل ها
۲- حساب هزینه های اداری ، به تعداد سرفصلها
۳- حساب تبلیغات وتوسعه بییمه.
۴- حساب بازدید اولیه وپیشگیری مخاطرات.
دولتی
۵- خسارتها به تعداد رشته های بیمه مستقیم
نماینده به تعداد نماینده ها
۶- کارمزد به تعداد رشته های بیمه و درهر رشته به تعداد نماینده ها
۷- هزینه ذخایر (فنی،استهلاک ، اثاثیه ووسائط نقلیه و ساختمان و…)
۸- هزینه اندوخته ها.
۹- زیان حاصل از فروش اثاثیه.
۱۰- حسابهای دیگری که درمرکزوجود دارد.
ب: در آمدها
مستقیم

۱- حق بیمه: به تعداد رشته های بیمه دولتی
نماینده به تعداد نمایندگان
۲- درآمدهای متفرقه.
۳- سود سپرده های کوتاه مدت .
۴- سود سپرده های بلند مدت.
۵- سود حاصل از فروش اثاثیه و… اسقاطی.
۶- درآمد مستغلات
۷- سود اوراق قرضه.
۸- درآمد سپرده های اتکائی.
۹- انواع درآمدههای غیر عملیاتی شرکت که حسابهای آن درمرکز است.

انواع سر فصل حق بیمه و خسارت(درآمد و هزینه عملیاتی)
رشته های بیمه هرکدام به سه شکل دولتی،مستقیم و نماینده قابل طرح می باشند وبرای هر یک از آنها سرفصل جداگانه ای باید داشته باشیم. بدیهی است نحوه محاسبه حق بیمه وشرایط مشکلی صدور قرار دادها مواردی است که توسط واحدهای فنی توصیف وتشریح خواهد شد.
الف: حوادث باکد(۱)
۱- انفرادی
۲- دفترچه ای
۳- خانواده
۴- سرنشین
۵- کارکنان دولت
۶- حوادث جمعی
۷- حوادث تب مالت
۸- حوادث دانش آموزان
۹- حوادث دانشجویان

۱۰- بهداشت و درمان جمعی دولتی
ب: عمر باکد(۲) جمعی دولتی: جمعی مانده بدهکار(عمر انفرادی که درتهران صادر میشود ولی وصول اقساط و کلیه مکاتبات با شعبه میباشد.)
ج: آتش سوزی باکد(۳): صنعتی،غیر صنعتی،مسکونی بانکی
د: باربری باکد(۴): باربری صادراتی ،وارداتی وداخلی وعمومی
ﻫ : ثالث با کد(۵): تکمیلی ثالث دیه و مازاد مالی، البته از تاریخ ۱/۷/۷۴ به سرفصلهای ثالث و مازاد مالی جانی تقلیل یافته است.
و: بدنه اتومبیل با کد(۶)
ز: تمام خطر
خ: مسئولیت مدنی: (پزشکان ،سی.ام.آر، کارفرما در مقابل کارکنان سی.جی.ال)

نحوه ثبت اسناد حسابداری
نکات قابل توجه و ضروری در ثبت اسناد حسابداری که رعایت آن درشعب فاقد کامپیوتر توسط معین نویسان و درشعب کامپیوتریزه توسط کدگذاران و پانچیستها ، علاوه بر شماره و تاریخ سند الزامی است:

۱-حسابداری بانکها ،جاری:
شماره فیش یا چک یا اعلامیه و تاریخ دقیق وصولی در ستون مستند و تاریخ مستند ، نام بیمه گذار یا پرداخت کننده درستون شرح و درصورت لزوم شماره بیمه نامه وموضوع پرداخت.
۲- حساب بانکها پس انداز کوتاه مدت:
تاریخ وشماره چک یا اعلامیه دقیق واریزی شماره حساب دقیق واریز به حساب پس انداز وبرداشت آن.

۳- حساب بانکها پس انداز بلند مدت : تاریخ دقیق واریزی و سر رسید مدت سپرده جهت کنترل برای سود یا تمدید و یا ابطال سپرده.
۴- حساب تمبر:
تعداد تمبر خریداری شده، قید تعداد مصرفی (درپایان هر ماه مانده دفتری حساب تمبر با مانده تمبرهای خریداری شده و مصرف شده بایستی مطابقت داشته باشد.)
۵-حساب اسناد دریافتنی:
ثبت دقیق جهت چکهای وصولی وبرگشتی وشماره وتاریخ چک در ستون مستند وتاریخ مستند ودرشرح نام بانک مربوطه نوشته شود ودرصورتیکه چک برگشتی بوسیله فیش وصول میگردد درستون شرح جمله وصول طی فیش شماره . . . مورخ . . . قید گردد و اگر سندی به سرفصل اسناد در یافتی صادر شودکه شماره چک نداشت باشد حتماً بامسئول صدور سند تماس ورفع مشکل گردد.
۶- حساب بدهکاران بیمه در تمام رشته ها:
شماره بیمه نامه ، شماره الحاقیه ، سال مورد بیمه، شماره چک یا فیش یا اعلامیه واریزی درستون مستند وتاریخ مستند، نام بیمه گذار، سررسید وصولی یابدهی، موضوع وصول یا بدهی، توضیح اینکه در مورد قراردادهای دسته جمعی حتماً شماره الحاقیه قید گردد چه در ثبت بدهی وچه در ثبت وصولی با بستانکاری ودقیقاً بیمه نامه هرنماینده به حساب کد مربوط منظور گردد درکد گذاری دقت شود که کدهای سرفصلهای مختلف آتشسوزی و… جابجا نشود.
۷- حساب بدهکاران متفرقه:
نام بدهکار موضوع بدهی در صورت امکان دستور یا مجوز موضوع پرداخت شماره و تاریخ چک درستون مستند وتاریخ مستند . توضیح اینکه در سرفصل های مختلف بدهکاران متفرقه موضع مربوطه قید گردد.

الف- بدهکاران متفرقه بازنشستگی، نام همکار،بدهی ماه مربوط یا کسر حقوق ماه مربوطه.
ب- بدهکاران متفرقه برنج، نام همکار و قید قسط ماه مربوطه.
ج- بدهکاران متفرقه معاینات پزشکی (خسارات بهداشت) قید نام همکار و نماینده وکارشناس شرکت زیرا جهت صدور سند فی مابین به حسابداری اشخاص دچار مشکل نشویم و به راحتی قابل تفکیک باشد.

د- بدهکاران نمایندگان،شماره بیمه نامه وموضوع بدهی ودرموردی که الحاقیه های اضافه اصلاحی صادره ناشی از اشتباهات نمایندگان باشد که می بایستی بحساب بدهی نماینده منظور گردد. نام بیمه گذار وشماره الحاقیه مربوطه قید گردد، همچنین وقتی به علت کاهش یا ابطال بمیمه نامه ای بابت برگشت کارمزد نماینده بدهکار می شود ودرصد و نوع بیمه مورد بدهی قید گردد.
ﻫ- بدهکاران متفرقه مساعده: نام

همکار دریافت کننده مساعده و شماره چک و تاریخ در مستند و تاریخ مستند وماه مربوطه
ضمناً در صورتیکه همکاری حکم آزمایشی یا رسمی وغیره را نگرفته است درحساب بدهکاران مساعده ثبت نشود ودرشرح حتماً کلمه علی الحساب دریافتی از حقوق ماه مربوطه قید و به حساب بدهکاران متفرقه بدهکار شود، ضمناً درصورت برگشت بدهی حتی المکان همکاران حسابداری برگشت شماره سند اولیه را همراه به نام همکار وموضوع بدهی در ستون شرح سند توضیح دهند تا تیک دچار اشکال نگردد وسریعاً انجام گیرد.

۸- حساب هزینه ها:
با توجه به سرفصل دقیق هزینه به کد مربوطه و یا در سرفصل مربوطه ثبت گردد ودر شرح هزینه موضوع قید گردد. ضمناً برای سرفصلهای آب، برق،گاز،وتلفن حتماً شماره کنتور وتاریخ هزینه و نام محلی که هزینه درآن انجام میشود قید گردد،مخصوصاً درشعبی که دارای باجه های مختلفی می باشد. مثلاً درهزینه حقوق قید ماه مربوطه لازم است درهزینه تبلیغات وتوسعه بیمه شماره بیمه نامه،سرفصل بیمه ای موضوع تبلیغ وگیرنده موضوع تبلیغ قید گردد وبا وجود اینکه کلیه هزینه های مربوط به تبلیغات طبق دستور رئیس شعبه یا سرپرست استان هزینه می گردد مع الوصف به دستورآقای… قید گردد.
در هزینه بازدید اولیه حتماً نوع بیمه مورد بازدید اعم ازآتش سوزی وبدنه وغیره ثبت گردد.
۹- حساب خسارت ها:
اولاً سرفصل ها دقیقاً کد گذاری شود، مخصوصاً انواع حوادث دولتی ،نمایندگان،شعبه مخلوط نگردد،مثلاً حوادث کارکنان دولت به حساب عمر یا حوادث سرنشین منظور نگردد. شماره بیمه نامه شماره چک و تاریخ پرداخت در ستون مستند وتاریخ مستند ودرستون شرح ثبت نام گیرنده خسارت وشماره پرونده الزامی است.

۱۰- حساب خسارتهای بازیافتی:
معین جدید طبق بخشنامه ۱۰۰ مورخ امور مالی شماره بیمه نامه ،شماره پرونده، نام پرداخت کننده یا مقصر خسارت بازیافتی.