طرح موضوع :
زندگي اجتماعي براي رفع نيازهاي متقابل فرد و جامعه محتاج سازماندهي است اين سازماندهي به منظور مرتبط سازي انتظارات خود وديگري در عرصه تعاملات اجتماعي ، به ملاك هايي انتظام بخش نيازمند است. فقر از يك سو تحت تاثــير ارزش هاي فرهنگي است و از سوي ديگر تحت تاثير ناملايمات اقتصادي است. فقر بصورت يك تنگناي اجتماعي مانند ساير دشواريهاي اجتماعي نظير طلاق ، اعتياد ، دزدي و بعنوان امري نسبي از گرسنگي گرفته يا ميتوان به عدم تعادل بين درآمد و هزينه در بين اقشار مختلف جامعه نام برد.

بيان مسئله
چرا بايد افراد متضعف جامعه از دستگاههاي حمايتي مثل كميته امداد استفاده نمائيم؟
مسئله كلي تحقيق حاضر عبارت از آن است كه چرا در جامعه اسلامي ما نيازمند به دستگاهها حمايتي هستيم و چه كاركردههاي بهنجار ونابهنجار يا مثبت و منفي باعث بودجود آمدن اينگونه دستگاهها شده است و منابع مقابله به اين گونه مشكلات در جامعه از لحاظ عملي و عملي چيست هرچند كه كسب

استقلال اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي يكي از اهداف عمده كشور است و هر كشور و دولتي براي رسيدن به اهداف حداكتر تلاش خود را خواهد نمود تا از كليه امكانات و منابع حداكثر استفاده را نمايند و در كنار آن نيروي انساني كارآمد كه در واقع موتور محركه آن مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است. مساله فقر و محروميت دركشورمان ايران نيز همواره در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي وجود داشته و زمينه بزهكاري و انحرافات اجتماعي را

فراهم نموده و افكار مردم و كارشناسان را در گير خود كرده است . وفقر و تنگدستگي از زمانهاي بسيار دور در ايران و ديگر ساير كشورها وجود داشته است و اين عوامل هميشه باعث مي گرديد كه سران حكومتها در قبال اين گونه افراد تهيدست دست به تدابيري جهت رفع مشكلات آنان بزنند ومشكل اصلي در ايران مسئله عرضه و تقاضا در ابعاد مختلف اقتصادي است و در خصوص مبارزه با فقر و تهي دستي سازمانها و نهادهاي بسياري با برنامه ريزي و صرف بودجه هاي

كلان مشغول خدمت رساني به اين افراد نيازمند ميباشند اما متاسفانه بعلت فقر اقتصادي و فرهنگي تاكنون توفقيي چنداني در اين خصوص نتوانسته اند كسب نمايند ولي بسياري از مشكلات مردم محروم و نيازمند را توانسته است حل نمايند. بديهي است چنين جامعه اي، پس از يك انقلاب اسلامي ، مي بايست از شعارهاي اصلي اش، ستيز با عوامل محروميت باشد. بنابراين رفع محروميت هم پشتوانه تاريخي دارد و هم ريشه انقلابي و از اين جهت است كه در مقابل آن به حق حساس هستيم .

بخش اول:
تاريخچه ، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني باتوجه به اين معضل اجتماعي و به منظور معدوم و يا تعديل نمودن فقر و مبارزه با استكبار در سال۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ كه مبارزات مردم ايران در برابر رژيم شاهنشاهي به اوج خودش رسيده بود اعتصاب و تحصن ها همه جا را فراگرفته بود در اثر تعطيل شدن كارخانه ها و بيكار شدن كارگران و ازدياد خانواده هاي بي سرپرست و اعتصابيون و خانواده زندانيان سياسي و نيازمندان جامعه سير سعودي يافت. و با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و آ‎غاز فعاليت مجدد بخشهاي اداري ، اقتصادي و فرهنگي كشور ،لزوم حمايت از نيازمندان در صدر برنامه هاي نظام قرارگرفت و دقيقاً ۲۲ روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان دومين نهاد انقلابي در تاريخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ ، كميته امداد امام ، باصدور حكمي از طرف امام خميني براي مدت نامحدود بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه در حمايت و امداد محرومان و مستضعفان و خود كفا كردن آنان ، تاسيس گرديد. كيمته امداد امام ، بعنوان نهادي انقلابي و از نوع موسسات غير انتفاعي و عام المنفعه ميباشد كه مركز اصلي آن در تهران بوده و در تمامي شهرستانها و اكثر
بخشهاي كشور و در بعضي نقاط خارج از كشور داراي شعبه مي باشد.
شوراي مركزي كميته امداد كه پس از ولايت فقيه، عاليترين ركن نهاد مي باشد ، مسئوليت كلي كارها و امور را به عهده دار است. اعضاي اين شورا عبارتند از آقايان : حبيب الله عسگر اولادي ، سيد رضا نيري ، حبيب الله شفيق و ابوالفضل حاجي حيدري.
اين نهاد مستقيماً تحت نظر مستقيم مقام معظم رهيري قرار دارد و اساسنامه آن نيز در مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ به توشيح و تاييد حضرت امام خميني رسيده است. و همچنين با توجه به اهداف اساسي انقلاب كه حمايت از نيازمندان و در ماندگان را در صدر برنامه هاي نظام قرار گرفت .در حال حاضر اين نهاد مقدس با انجام وظايفي خطير و اساسي در زمينه فراهم نمودن فضاي خودكفايي و اشتغال زايي ، انجام خدمات بهداشتي و درماني ، مددكاري ، فرهنگي ، عمراني و نهايت توسعه نيروي انساني جهت بهبود فرايند انجام كار ، سعي دارد با زدودن سايه فقر و محروميت از جامعه نقش موثري را در كارايي و اثر بخشي آن ايفا نمايد.

قسمت اول
منابع مالي كميته امداد امام خميني
۱- كمك هاي مستقيم مقام معظم رهبري
۲- اعتبارات دولت جمهوري اسلامي ايران
۳- كمك هاي مردمي ، موسسات ، نهاد ها و ارگانها
۴- دريافت صدقات ، نذورات ، هدايا و غيره
۵- درآمد حاصل از بخشها وامور اقصادي امداد امام
قسمت دوم
اهداف و وظايف امداد امام
كميته امداد امام خميني با هدف ياري نمودن محرومان و مستضعفان بر اساس فقه و اخلاق اسلامي از راههاي قانوني تشكيل يافته تا در راه امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خودكفا نمودن محرومان تلاش مستمر داشته باشد.
قسمت سوم
وظايف اساسي كميته امداد امام خميني
۱- تلاش در تحقق و بررسي و شناخت انواع محروميتهاي مادي و معنوي افراد و خانواده هاي محروم
۲- پرداخت مستمري ، كمك هاي نقدي و جنسي به محرومان و فراهم آوردن امكانات لازم جهت خود كفا نمودن افراد محروم و مستمند در حد توان .
۳- ايجاد بيمارستان ، درمانگاه ، داروخانه طبق ضوابط مربوط جهت درمان بيماران بي بضاعت و محرومان
۴- اعطاي وام به خانواده هاي محروم جهت خود كفا شدن ، درمان ، كمك به تجهيز و تهيه مسكن ، تحصيل ، ازدواج و جهيزيه
۵- تهيه وسائل آموزشي وانجام خدمات فرهنگي و كمك آموزشي برابر مقررات
۶- آمادگي براي جبران نارساهايي از قبيل تصادفات ، اتفاقات و رويدادهاي طبيعي و تجاوزات و تعديات دشمنان داخلي و خارجي
قسمت چهارم
اركان كميته امداد امام خميني
۱- ولايت فقيه : اين ركن بالاترين مقام و مرتبه تصميم گيري است كه استمرار و يا انحلال امداد امام خميني صرفاًُ در اختيار ولي فقيه مي باشد.
۲- شوراي مركزي : شوراي مركزي كه پس از ولايت فقيه عاليترين ركن امداد امام مي باشد كه مسئوليت كلي كارها و امور را عهده دار است و با تصويب اكثريت اعضاء در مورد مسائل كلي و امور تصميم گيري مي كنند كه از جمله وظايف آنها :
– بررسي و تصميم گيري كلي امور جاري امداد امام و تشكيل مجتمع اقتصادي به جهت سامان دادن به هستي اقتصادي امداد امام خميني
– انتخاب سرپرست ، قائم مقام ، بازرس يا بازرسين و تعيين هيات مديره مجتمع اقتصادي و مديرعامل آن و صدور احكام آنها
– بررسي وتصويب سازمان و تشكيلات ، شرح وظايف و تعيين پستهاي معاونت و تاييد معاونان معرفي شده توسط سرپرستي
– بررسي و تصويب بودجه سالانه امداد امام
– تصويب آيين نامه ها
– اخد تصميم نسبت به پبشنهادات سرپرستي جهت ايجاد و يا انحلال و ادغام دفاتر و شوراهاي استانها و شاخه هاي اصلي همچنين تاسيس يا انحلال شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور
۳- سر پرستي : سرپرست يكي از اعضاي شوراي مركزي است كه با تصويب اكثريت شورا براي مدت ۲ سال انتخاب مي شود . سرپرست بالاترين مقام اجرايي و مجري مصوبات شوراي مركزي است و همواره مسئول حسن انجام و اداره كليه امور و هدايت و هماهنگي و انجام فعاليتها و حفظ حقوق و منابع امداد مي باشد
۴- قائم مقام : در غياب سرپرست كليه اختيارات او را قائم مقام عهده دار مي باشد و همانند سرپرست پاسخگوي كليه امور در مقابل شوراي مركزي مي باشد.
۵- شوراي استان : در هريك از استانها شورايي مركب از ۵ تا ۷ نفر جهت تمركز استاني و هماهنگي و رسيدگي به امور شاخه ها تشكيل مي گردد.
۶- شوراي شاخه : در هر شهر شورايي مركب از ۳ تا ۵ نفر جهت رسيدگي به امور محرومان و ارائه خدمات تشكيل مي گردد
۷- مجتمع اقتصادي : براي تمركز و اداره شركتها ، كارخانجات ، موسسات صنعتي ، معدني ، دامداري ، كشاورزي ، بارزگاني ، املاك و مستغلات ايجاد و در جهت تقويت بهينه اقتصادي امداد فعاليت مي نمايد.

قسمت پنجم
ساختار كميته امداد امام خميني
تشكيلات امداد امام خميني در حال حاضر مشتمل بر ۱۱ معاونت و ۳۸ اداره كل در دفتر مركزي و ۳۱ اداره كل و ۵۵۸ شاخه اصلي و ۳۰۱ شاخه فرعي در سطح استانهاو ۱۹۲۲۱ پست سازماني مي باشد.
قسمت ششم
وضعيت نيروي انساني كميته امداد امام خميني
كاركنان بمثابه سرمايه سازمان مي باشند . كارآيي و اثر بخشي هر سازمان تا حد زيادي به نيروي انساني و نحوه مديريت و كاربرد صحيح و موثر آن بستگي دارد. بر همين اساس ميزان استفاده از ظرفيتهاي بالقوه با افزايش كارآيي و كارآمدي نيروي انساني فزوني مي يابد. اهميت نيروي انساني متخصص تا جايي است كه فرايند رشد وتوسعه اقتصادي و اجتماعي را بدون اين عنصر اساسي و مهم تحقق ناپذير مي انگارند.
براساس آمار استخراج شده از وضعيت نيروي انساني كميته امداد امام خميني در سال ۱۳۶۷ در مجموع ۶۳۲۲ نفر در امداد امام خميني مسئوليت انجام خدمات رساني به محرومين جامعه را بر عهده داشته اند كه از اين تعداد ۵/۵۸ درصد داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم ۴/۳۴ درصد ديپلم ، ۹/۴ درصد فوق ديپلم و تنها ۹/۱ درصد داراي مـدرك كارشنـاسـي و بـالاتر بوده اند. بر اين اساس با برنامه ريزي نيروي انساني موفق شده تعداد پرسنل را در سال ۱۳۷۹ به ۱۵۹۱۹ نفر افزايش دهد كه از اين تعداد پرسنل ۱۵ درصد (‌۲۴۰۲ نفر ) داراي مدرك تحصيلي كـارشـناسي و بالاتر ۶/۸ درصد ( ۱۳۷۷ نفر ) فوق ديپلم ، ۸/۵۲ درصد ( ۸۵۸۷ نفر ) ديـپلم و ۶/۲۲ درصد ( ۳۵۶۲ نفر ) داراي مدرك زير ديپلم هستند. و در پايان سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۶۶۰۳ نفر بصورت رسمي ، قراردادي و مامور بخدمت با اين نهاد همــكاري داشته اند . بطور متوسط از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۰ سالانه ۸/۵ درصد بر تعداد كاركنان افزدوه شده است.
لذا با پيچيده تر شدن و تخصصي شدن وظايف ، رسالتها و ماموريتهاي امداد امام يكي از سياستهاي اين نهاد مقدس طي سالهاي متمادي اين بوده تا با جذب نيروي انساني متخصص و آموزش و توسعه نيروي انساني ضمن افزايش كمي نيروي انساني امداد ، سطح كيفي و توانايي هاي كاركنان موجود را افزايش دهد.
قسمت هفتم
جايگاه آموزش در كميته امداد امام خميني
اصولا يكي از نيازهاي مهم در هر سازمان جهت دستيابي به اهداف مورد نظر، برنامه ريزي و آموزش كاركنان آن سازمان مي باشد تا با توجه به در اختيار داشتن نيروي انساني پويا و كارآمد نسبت به توسعه و رشد كمي و كيفي قدمهاي مثبتي بردارد.
كميته امداد امام خميني نيز در اين راستا با ايجاد و برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف توانسته است تحولي در ارتقاء سطح علمي و مهارتي كاركنان اين نهاد مقدس بوجود آورد. زيرا از يك سو معتقد است سازمان يا نهادي مي تواند در انجام امور توفيق داشته باشد كه نيروي انساني آن باكسب آموزشهاي لازم با علوم روز همگام و همسو باشد و از سوي ديگر با توجه به اينكه جوامع از نظر علم و تكنولوژي با شتاب سرسام آوري در حال پيشترفت و دگرگوني مي باشند آموزش كاركنان را نه تنها ضروري دانسته بلكه معتقد است كه هر سازمان بايد براي انجام آن برنامه ريزي نمايد تا بتواند با اجرايي دوره هاي آموزشي متناسب ، همواره نيروي انساني توانمند و كارا در اختيار داشته باشد.

قسمت هشتم
اهم فعاليتهاي آموزشي كميته امداد
امروزه نيروي انساني در امر توسعه و سازندگي نقش محوري را ايفا مينمايد كه اين امر موجب شده سازمانها در امر تحول و بالندگي خود جايگاه ويژه اي به نقش آموزش در افزايش بهره وري نيروي انساني قائل شوند. كميته امداد امام خميني در سال ۱۳۷۹ بادارا بودن حدود ۱۵۹۱۹ نفر شاغل در سطح كشور كه از اين تعداد حدود ۳۷۷۹ نفر داراي مدرك تحصيلي عالي و مابقي ديپلم و زير ديپلم مي باشند كه جهت رسيدگي و خدمت به محرومين جامعه انجام وظيفه مي نمايند . همانطوريكه از آمار مشاهده ميشود نسبت نيروي خدماتي به كارشناسي بسيار بالا است كه نياز است با توجه به فرم استانداردهاي موجود افزايش يابد.

به همين منظور كميته امداد امام خميني براي ارتقاء سطح كارايي خدمت به محرومين انقلاب اسلامي در جهت افزايش توانايي ، علمي و تخصصي كاركنان و همچنين آشنايي آنان به روشهاي جديد كه معمولاً روز به روز در حال ترقي وتكامل مي باشد از سال ۶۷ با برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي و تخصصي و دوره هاي كارداني ، در مركز آموزش عالي علمي – كاربردي و با تشويق و ترغيب و تقبل هزينه تحصيلي كاركنان براي راهيابي به دانشگاهها از طريق بورس تحصيلي اقدام نموده است.

كميته امداد امام خميني دوره هاي را براي ارتقاي كاركنان آن نهاد در نظر گرفته است كه شامل :
۱- دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت با هدف كسب مهارتهاي لازم به منظور ارائه هرچه مطلوبتر خدمات به خانواده هاي تحت پوشش و ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي شغلي جهت افزايش بهره وري كاركنان برگزار مي گردد.

به همين منظور از سال ۶۷ تا ۸۰ آموزش با برگزاري دوره هاي كوتاه مدت در خصوص ، حسابداري ، اصول برنامه ريزي ، انبارداري ، آئين نگارش مكاتبات اداري ، مديريت منابع انساني ،شناخت و بازدهي مشاغل ، درمان ، تكثير آبزيان ، امورمالي ، روخواني قرآن ، تفسير و معارف قرآن ، نهج البلاغه ، رايانه و … مي باشد
۲- دوره هاي آموزشي بلند مدت

دوره هاي آموزشي بلند مدت با هدف ارتقاء سطح علمي و فني مهارتهاي شغلي و افزايش توان اجرايي به منظور بالا بردن بهره بروري كاركنان و همچنين كسب مهارتهاي لازم جهت ارائه خدمات هرچه بهتر امدادرساني به افراد تحت پوشش براي كاركنان شاغل درامداد برگزار مي گردد . به همين منظور از سال ۷۳ اداره كل آموزش با همكاري وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاري دوره مسئولين و مربيان خوابگاههاي دانش آموزي در مقطع كارداني جهت كاركنان كميته امداد

امام خميني سراسر كشور نموده است همچنين از سال ۱۳۷۵ تاكنون مركز آموزش عالي علمي تاكنون مركز آموزش عالي علمي – كاربردي باكسب مجوز از شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با هماهنگي دانشگاه جامع علمي – كاربردي جهت كاركنان امداد در چهار رشته مديريت امور امداد – نرم افزار كامپيوتر – خدمات پرورشي و فرش دستباف و همچنين در سال جاري نيز موفق به اخذ مجوز برنامه دوره

كارشناسي ناپيوسته مديريت امور امداد و برنامه دوره كارداني مديريت مشاركتهاي مردمي از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري گرديده است ، در ضمن دو رشته كارداني حسابداري و مددكاري اجتماعي نيز با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در كنار دوره هاي علمي كاربردي در حال اجرا مي باشد.
درحال حاضر در شش دوره كارداني ناپيوسته اين مركز آموزشي بالغ بر ۹۹۹ نفر دانشجو مشغول به تحصيل مي باشند كه از بين آنها حدود ۴۰۲ نفر در ر

شته هاي مذكور فارغ التحصيل شده اند.
در اجراي دوره هاي آموزشي بلند مدت مركز آموزش عالي امداد از سال ۱۳۷۵ تاكنون تعداد ۱۲۰ نفر از مدرسين و اساتيد دانشگاههاي كشور در امر تدريس و پژوهش با اين مركز آموزشي همكاري دارند كه از اين تعداد حدود ۲۵% داراي مدرك تحصيلي دكترا و ۷۰% با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و ۵% نيز داراي تحصيلات حوزوي و كارشناسي فرش و يا مهندسي كامپيوتر مي باشد.

بخش دوم
صدقه و انفاق در اسلام
اسلام كه ديني مبتني بر ايدئولوژي الهي و بينش توحيدي است به اين مسئله انديشيده و راه حلهاي را براي مبارزه با فقر ارائه داده است. در اين ارتباط رسيدگي و مراقبت از بيماران ، معلولان ، از كار افتادگان ، اسيران ، ايتام ، زنان بي سرپرست را مطرح و از جمله وظايف حكومت اسلامي و امت مسلمان قلمداد نموده است. و در اسلام و حكومت اسلامي به يكي از مسائلي كه زياد به آن توجه و امر شده است دادن صدقه و انفاق است و در اين خصوص روايت و احاديث و دستـورات بسيار زيادي داده شده است . كه بعضي از آن دستورات به شرح ذيل مي باشد.
حضرت محمد (ص) فرمودند: بدرستيكه براي هر چيزي كليدي است و كليد روزي صدقه است.

در جايي ديگر فرمودند : مال انسان به سبب صدقه دادن كم نمي شود.
يعني صدقه بدهيد زيرا صدقه موجب فراواني و كثرت مال مي شود خداي شما را مورد رحمت قرار دهد صدقه بدهيد.
امام صادق عليه السلام فرمودند: اجر برآوردن نيازهاي مومنين از ثواب آزاد كردن ۱۰۰۰ برده بيشتر است.
و در جايي ديگر فرمودند:

مريضهاي خود را با صدقه معالجه كنيد و با دعا و نيايش از بلا جلوگيري نمائيد بوسيله صدقه روزي را بطرف خود كشيده و پائين بياوريد زيرا صدقه از بين چانه هفتاد شيطان خلاص مي شود هيچ چيز بر شيطان سنگين تر از صدقه بر مومن نيست قبل از آنكه صدقه داخل در دست سائل شود بدست خدا مي رسد.
و همچين امام باقر فرموده اند: صدقه هفتاد نوع گرفتاري از پيش آمدهاي دنيا را جلوگيري مي كند و از مرگ ناگهاني و ناروا نيز انسان را نگاه ميدارد صدقه دهنده بطور نامطلوبي نخواهد مرد، علاوه بر اين ثوابهايي هم برايش ذخيره مي شود.
و همچين پيامبر اكرم فرموده اند:

صدقه بد مردن را از انسان دفع مي كند .
و قرآن مجيد در خصوص صدقه فرموده اند:
آنچه از كار خير و صدقه براي خودتان از پيش بفرستيد آنرا نزد خدا مييابيد . همانا كه خداوند بكارهاي خير شما بصير است.
كسانيكه مالهاي خود را در راه خدا مي بخشند و دنباله بخشش ، منت و اذيتي روا نمي دارند اجرشان نزد خداست و اندوهناك و مخزون نشوند.
آنچه از خوبي انفاق مي كنيد براي خودتان است و انفاق نمي كنيد مگر براي طلب كردن رضاي خدا و هر چه انفاق كنيد از خوبي جزاي آن تمام به شما مي رسد و ستم نخواهيد ديد.
كسانيكه اموال خود را شب و روز آشكار و پنهان انفاق مي كنند اجرشان نزد پروردگارشان است بر آنها ترسي نيست و اندوهگين نشوند.
به منتهاي خوبي نخواهيد رسيد تا اينكه از آن چيزهايي كه دوست مي داريد انفاق كنيد و هرچه را انفاق كنيد خدا به آن دانا است.
آنچه از نفقه انفاق كرديد يا نذري كرديد خدا از آن خبر دارد.
و هر آنچه در راه خدا صرف مي كنيد خداوند تمام و كامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد. و شما هر آنچه در راه رضاي حق انفاق كنيد به شما عوض مي دهد و او بهترين روزي دهندگان است.

بخش سوم:
موقعيت و امكانات كميته امداد
الف – تعداد واحدهاي امداد، روستاهاي تحت پوشش
تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني در پايان سال ۱۳۸۰ برابر ۱۸۸۳ واحد شامل ۵۵۹ شاخه اصلي۲۹۵ شاخه فرعي ، ۲۲۶ شعبه توزيع، ۶۱۴ مركز خدماتي، (شامل‌۱۰۸‌خوابگاه دانش آموزی ،۵ مجتمع فرهنگی، اردوگاه آموزشی و تربیتی، ۴۷۴ کانون فرهنگی و ۸ نقاهتگاه)، ۱۱۵ کارگاه آموزش خودکفایی و ۷۴ واحد سایر واحدهای امداد (شامل ۲۸ دفتر استان، ۲دفتر منطقه، و حوزه‌های مختلف دفتر مرکزی) بوده است.

تعداد واحدهای امداد در پایان سال ۱۳۸۰ در مقایسه با سال ۱۳۷۹ حدود ۸/۲۷ درصد افزایش داشته است که دلیل اصلی آن افزایش کانونهای فرهنگی می باشد.
تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۱۳۸۰ برابر ۵۲۳۸۴ روستا بوده است بدین معنا که مددجویان نیازمند این تعداد روستا، تحت پوشش طرحها و برنامه های مختلف این نهاد قرار داشته اند.

تعداد روستاهای تحت پوشش در پایان سال ۱۳۸۰نسبت به رقم مشابه سال قبل تعداد ۲۲۱ روستا معادل۴/۰درصد افزایش داشته است.
قسمت اول:
تعداد خانوار تحت پوشش
در پایان سال ۱۳۸۰ تعداد خانوار تحت پوشش طرح مددجویی ۸۰۳۶۶۰ خانوار بوده که تعداد ۵۲۳۲۹۱ خانوار (۱/۶۵ درصد) در مناطق شهری و ۲۸۰۳۶۹ خانوار (۹/۳۴ درصد) در مناطق روستایی ساکن بوده اند. تعداد خانوار تحت پوشش در پایان سال ۸۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۰/۸ درصد افزایش داشته است، که این درصد افزایش برای تحت پوششهای شهری ۹/۹ درصد و برای تحت پوششهای روستاییان ۶/۴ درصد بوده است.
قسمت دوم:

تعداد نفرات تحت پوشش
جمعیت تحت پوشش طرح مددجویی در پایان سال ۱۳۸۰ تعداد ۰۰۹/۷۵۰/۲ نفر شامل ۲۹۵/۴۶۱/۱ نفر (۹/۵۶درصد) شهری و ۱۱۰۸۷۱۴ نفر (۱/۴۳ درصد) روستایی بوده است. ودر پايان سال ۱۳۸۲ حدود ۵/۴ ميليون نفر در اين خصوص تحت پوشش آن كميته مي باشند
تعداد نفـرات تـحت پوشش در پایان سال ۱۳۸۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۳/۴ درصد افزایش داشته است که این درصد افزایش باری افراد شهری ۳/۶ درصد و برای افراد روستایی ۷/۱ درصد بوده است.

همچنین تعداد نفرات تحت پوشش سال ۸۰ نسبت به رقم سال ۷۶ حدود ۸/۲۹ درصد افزایش داشته که این درصد افزایش برای شهری ها ۹/۴۱ درصد و برای روستایی ها ۸/۱۶ درصد بوده است.
قسمت سوم:

تعداد تحت پوششهای موردی
علاوه بر ۸۰۳۶۶۰ خانوار با جمعیت ۲۵۷۰۰۰۹ نفر که بصورت دائم تحت پوشش قرار داشـته‌اند طـی سـال ۱۳۸۰ تعــداد ۵۹۶۷۶۷ خــانوار با جـمعیت (۱۹۱۵۶۲۰ نفر) نیازمند دیگر نیز به صورت موردی از انواع خدمات این نهاد بهره مند شده اند که چنانچه این تعداد به تحت پوششهای دائمی اضافه گردد ملاحظه می شود طی سال ۸۰ جمعاً بیش از ۱۴۰۰۴۲۷ خانوار با جمعیت ۴۴۸۵۶۲۹ نفر بصورت دائمی، موقت و یا موردی از انواع خدمات کمیته امداد بهره مند شده اند.
قسمت چهارم:

ساير اطلاعات در مورد مددجويان
در پایان سال ۸۰ پرونده ۳۵۶۸۳ خانوار با جمعیت ۱۲۷۱۸۵ نفر در حال تحقیق و بررسی بوده تا در صورت احراز شرایط لازم و استحقاق کمک، تحت پوشش قرار گیرند.
همچنین طی این سال پرونده ۱۵۰۶۹ خانوار با جمعیت ۵۴۵۴۱ نفر مورد بررسی قرار گرفته که مستحق و نیازمند تشخیص داده شده ولی به دلیل کمبود امکانات تحت پوشش قرار نگرفته و در نوبت حمایت قرار دارند.
در همین سال پرونده ۸۹۵۸۱ خانوار با جمعیت ۳۱۰۷۱۲ نفر مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل عدم استحقاق تحت پوشش قرار نگرفته اند.
ـ به طور خلاصه می توان گفت طی سال ۸۰ پرونده تعداد ۲۸۳۷۳۱ خانوار جدید با جمعیت ۹۴۳۲۴۹ نفر مورد بررسی قرار گرفته که تنها تعداد ۱۴۳۳۹۸ خانــوار با جمــعیت ۴۵۰۸۱۱ نــفر به دلیــل نیازمندی شدید تحت پوشش قرار گرفته اند.
در این سال جزء پوششهای طرح مددجویی تعداد ۳۵۱۷ خانوار با جمعیت ۱۵۱۰۷ نفر مددجوی عشایری تعداد ۶۶۶ خانوار با جمعیت ۲۴۳۴ نفر مددجوی افغانی، تعداد ۴۴۵ خانوار با جمعیت ۱۵۰۵ نفر مددجوی عراقی تعداد ۴ خانوار با جمعیت ۱۰ نفر مددجوی سایر کشورها، تعداد ۳۷۸۰ خانوار با جمعیت ۷۵۰۳ نفر مددجوی خانوار سرباز و تعداد ۳۹۱۱۴ خانوار با جمعیت ۱۳۹۲۶۰ نفر افراد خانواده زندانیان تحت پوشش قرار داشته اند.
قسمت پنجم:
توزیع کارت پوشاک
در اسفندماه سال ۱۳۸۰ به مناسبت عید نوروز و آغاز سال نو، کمیته امداد امام خمینی(ره) با دایر نمودن یک فروشگاه در سطح شهر تهران و توزیع ۱/۲۶۴ هزار کارت (بن کالا) به ارزش ۴/۲۶ میلیارد ریال جهت تأمین پوشاک و سایر اقلام زندگی مددجویان و سایر نیازمندان غیر تحت پوشش تهرانی اقدام نمود.
علاوه بر مبلغ فوق معادل ۱/۵ میلیارد ریال (بن کالا) شامل ۲۰۰ میلیون ریال بن کفش بلا، ۴/۴ میلیارد ریال بن فروشگاه قدس و ۵/۵۰۹ میلیون ریال بن فروشگاه رفاه نیز تهیه و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.
مبالغ این طرح جزء کمکهای پرداختی به مددجویان به حساب آمده است. متذکر می گردد طرح مزبور از سال ۱۳۷۲ به بعد هر ساله در اسفند ماه به اجرا درآمده است.

بخش چهارم :
طرح شهید رجایی
از جمله مواردی که در زندگی به انسانها امید و نشاط می بخشد و مایه تحرک و دلگرمی بیشتر آنها می شود تأمین آینده و روشن بودن وضعیت زندگی آتی او می باشد. به همین لحاظ مستمری دوران بازنشستگی و از کار افتادگی در سیستمهای تأمین اجتماعی پیش بینی شده و مطمح نظر قرار دارند.
متأسفانه در کشور ما بسیاری از افراد مخصوصاً روستائیان، تحت پوشش سیستمهای بیمه ای قرار نداشته، بدین جهت همواره نگرانی هایی از وضعیت آینده در بین این اقشار به چشم می خورد.

خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به ابتکار شهید عالیقدر رجایی، قانون حمایت از سالمندان نیازمند روستانشین تهیه و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و اجرای آن از سال ۶۴ به کمیته امداد امام خمینی محول گردید. بدین صورت زمینه جدیدی برای خدمتگزاری بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه برای امدادگران این نهاد فراهم آمد.
حسب توافقتنامه بودجه>سرانه مستمری ماهیانه خانوارها از سال ۸۰ الي ۸۳بشرح زیر بوده است:

مبلغ به تومان مي باشد.
سال يكنفره دونفره سه نفره چهار نفره پنج نفره ميزان حداقل
۱۳۸۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۱۳۸۱ ۲۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰

۱۳۸۲ ۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۱۳۸۳ ۳۱۸۰۰ ۳۱۸۰۰ ۳۷۱۰۰ ۴۲۴۰۰ ۵۳۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰
بعلت كسري بودجه مبالغ زير به افراد مستمدان كمك شده است .
مبلغ به تومان مي باشد
سال يكنفره دونفره سه نفره چهار نفره پنج نفره ميزان حداقل
۱۳۸۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۱۳۸۱ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۱۳۸۲ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۱۳۸۳ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰
و در پایان سال به خانوارهای یک نفره ۳۸۰۰۰ ریال دو نفره ۵۱۰۰۰ریال سه نفره ۶۵۰۰۰ ریال چهارنفره ۷۸۰۰۰ ریال و پنج نفره و بیشتر ۹۶۰۰۰ ریال عیدی پرداخت شده است.