چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه صنعت حمل و نقل ترکیبی در ایران انجام گرفته است. مدل به کار رفته برای شناسایی فرصت، مدل ۴ مرحله ای ماریسون((Scanning, Monitoring, Forecasting, Evaluating می باشد. جامعه مورد مطالعه، خبرگان کسب و کارهای حمل ونقل منطقه و ایران بوده است که سرمایه گذاران، مدیران شرکت های ارایه خدمات در بخش حمل و نقل ،کارشناسان و مدیران مرتبط باحوزه حمل و نقل را شامل می شود. تعداد اعضای جامعه ۱۲۰ نفر از میان ۲۵ شرکت حمل و نقل انتخاب شده است. نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۹۱)ّ(n محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرصت های کارآفرینی در صنعت حمل و نقل ترکیبی عبارتند از: ریل سازی و توسعه خطوط ریلی، راه سازی و توسعه جاده ها، ایجاد و توسعه ی بنادر، ایجاد و توسعه ی فرودگاه، ساخت اسکله، ایجاد و اداره ی میادین و انبارهای کانتینر ، سرمایه گذاری و تولید لوکوموتیو و واگن های کانتینربر، سرمایه گذاری و تولید کامیون های کانتینر بر، سرمایه گذاری در تأمین کشتی های کانتینر بر، سرمایه گذاری در تأمین هواپیماهای باربر، سرمایه گذاری و تولید جرثقیل و لیفتراک کانتینر، تولید و استاندارد سازی کانتینر؟ ×

واژگان×کلیدیْ کارآفرینی×، فرصت های کارآفرینی×، صنعت حمل و نقل×،×حمل ونقل ترکیبی×،×مدل ماریسون

مقدمه

امروزه کارآفرینی برای ایجاد فضای سالم و رشد اقتصادی یک ضرورت محسوب می شود و نقش کارآفرینی در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است .(Das & Irene, 2006) اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی (مقیمی و احمدپور، .(۱۳۸۷

از طرفی دیگر، رکودهای اقتصادی حاکم بر فضای اقتصاد جهان و همچنین افزایش قیمت حاملهای انرژی در جهان موجب شده است که سردمداران اقتصاد جهانی برای تسهیل مراودات تجاری خود به فکر استفاده از راه حلهای مقرون به صرفه تجاری-بازرگانی باشند تا جایی که با توجه به تسهیل حمل و نقل دریایی، ریلی و جادهای، نوع جدیدی از حمل و نقل به اسم حمل و نقل ترکیبی برای کاهش هزینههای حمل و نقل و ترانزیت کالا و همچنین پایدار ماندن تجارت در جهان ایجاد شد.

×
مفهوم فرصت های کارآفرینی

از نظر کروگر (۲۰۰۲) فرصت در مقابل تهدید معنی پیدا می کند. فرصت به موقعیتهایی هستندکه اولاً توسط افراد قابل کنترل باشند و ثانیاً این موقعیت ها پی آمدهای مثبتی برای فرد به همراه داشته باشند. در مقابل، تهدید به هر موقعیت غیر قابل کنترل با پی آمدهای منفی اطلاق می گردد. فرصت کارآفرینی به هر موقعیتی اطلاق می گردد که در آن ها بتوان محصولات، خدمات، مواد خام، بازار و شیوه های سازماندهی جدیدی را ارایه نمود ×.×(Shane & Venkatraman, 2000)در واقع مهمترین تفاوت فرصت های کارآفرینانه با دیگر موقعیت هایی که افراد در آن ها به دنبال کسب سود هستند، در این است که فرصت های کارآفرینانه نیازمند ارایه الگوها و چارچوب های تازه هستند. الگوهایی که باید نسبت به چارچوبهای قبلی بهینه شده باشند.

×
حمل و نقل ترکیبی(کانتینری)

یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، تحرک و قدرت جابجایی کالا و خدمات است. این قدرت جابجایی جز با رشد و توسعه ی صنعت حمل ونقل به دست نمی آید. بخش حمل و نقل بین المللی از جمله بخشهای زیربنایی هر اقتصاد است و معاملات و مبادلات بین المللی بدون بهره جستن از حمل و نقل و امکانات آن عملاً امکان پذیر نیست. برخورداری از شبکه حمل و نقل کارا، هماهنگ، سازمان یافته یکی از معیارهای اصلی×سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع در جهان امروز محسوب می شود و بر این مبنا جامعه ای که از شبکه ی حمل و نقل کارآمدی برخوردار باشد، واجد رشد و توسعه فراگیرتر به شمار می آید.

کمسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و همچنین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل توجه مخصوص را به مقوله حمل و نقل معطوف داشته و هم اینک در بخش کارایی تجارت و توسعه، واحد ویژه ای را به حمل و نقل ترکیبی و توسعه ی تکنولوژی اختصاص داده و از طریق انتشار بولتن و نشریه و برگزاری کنفرانس ها و کارگاه عملی، کشورهای جهان را به این شیوه حمل و نقل آشنا و تشویق به بکارگیری آن می نماید.

در سال ۱۳۸۴ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار عملیات حمل و نقل کانتینری در بندر شهید رجایی، فقط ۲۷ هزار TEUکانتینر توسط ناوگان ریلی حمل گردیده است. علی رغم ناوگان ملی دریایی (کشتیرانی جمهوری اسلامی) حدود ۵۰ درصد سهم حمل و نقل کانتینری را بر عهده داشته است، ناوگان ریلی فقط ۲ درصد در حمل و نقل کانتینر سهم داشته است که با توجه مزیت های حمل و نقل ریلی ضرورت این بخش از حمل و نقل توسعه یابد.

حمل و نقل ترکیبی (مرکب)، نوعی از حمل و نقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید، توسط وسایل حمل و نقل متفاوت تحت مسئولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود. اگرچه این نوع حمل و نقل، ترکیبی از انواع حمل و نقل است؛ ولی متفاوت از هریک از آنها بوده و در واقع، به معنای استفاده بهینه از امکانات انواع حمل و نقل است.

حمل و نقل ترکیبی به وسیله ی کنفرانس وزیران حمل و نقل اروپا((ECMT به این شکل تعریف شده است: »حمل و نقل کالاها به وسیله ی حداقل دو روش متفاوت حمل و نقل در یک واحد بارگیری یکسان(یک واحد حمل ونقل ترکیبی یا (ITU بدون عملیات

×

بارگیری و تخلیه هنگام تغییر روش. بخش اصلی سفر با ریل، آبراه داخلی یا دریا انجام می شود؛ راه اهن برای مسافت طولانی و تعداد زیاد، جاده برای جمع اوری و توزیع در فواصل کوتاه(ًًٍَ،.(Pierre